Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tuber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Despite a long-term reduction trend, the potato production in Poland compared to EU countries is still very high. Therefore, the aim of the paper was to investigate the impact of mechanical damages and light for various genotypes on glycoalkaloids accumulation. Glycoalkaloids are toxic steroid glycosides that naturally occur in the family of Solanaceae. According to many authors, their presence in plants is related to resistance to a physiological stress inflicted by mechanical damages and infections caused by some microorganisms and insects. The TGA content above 200 mg·kg-1 in a fresh mass of potatoes is an upper limit that guarantees health safety of food. Studies were carried out on 28 potato cultivars divided into 4 groups. The studies that were carried out after harvesting and after 5 months of storage in the experimental storage room in the temperature of 8°C showed an impact of damages and exposition to light of potato tubers on the content of glycoalkaloids.
PL
Mimo wieloletniego trendu spadkowego, produkcja ziemniaków w Polsce jest, na tle krajów UE, w dalszym ciągu bardzo wysoka, dlatego celem pracy było zbadanie wpływu uszkodzeń mechanicznych i działania światła dla różnych genotypów na akumulację glikoalkaloidów. Glikoalkaloidy są toksycznymi glikozydami sterydowymi naturalnie występującymi w rodzinie Solanacea. Zdaniem wielu autorów ich obecność w roślinach wiąże się z odpornością na stres fizjologiczny wywołany uszkodzeniami mechanicznymi oraz infekcjami spowodowanymi przez niektóre mikroorganizmy i owady. Zawartość TGA powyżej 200 mg/kg w świeżej masie ziemniaków stanowi górną granicę gwarantującą bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Badania przeprowadzono na 28 odmianach ziemniaka podzielonych na 4 grupy. Badania przeprowadzone po zbiorze i po 5 miesiącach przechowywania w przechowalni doświadczalnej w temperaturze 8ºC wykazały wpływ uszkodzeń i ekspozycji na światło bulw ziemniaka na zawartość glikoalkaloidów.
EN
The purpose of the paper was to determine the impact of UV-C irradiation of seed potatoes on the formation of tuber defects in the progeny crop. The field experiment was carried out in 2016-2018, and the object of research was potato plants of the Vineta, Lord and Owacja varieties. Different heights of the UV-C radiator above the chamber bottom (40-100 cm) and exposure times (1-30 min.) were used. Data was analyzed with the STATISTICA 13.3 program, at the assumed significance level α = 0.05, using a non-parametric test χ2 for multidimensional contingency tables. In the scope of the parameters of the chamber for UV irradiation of plant material adopted in the experiment, no statistically significant UV-C effect on potato tuber defects was demonstrated. In the potato tuber crop of the examined varieties, shape deformations in the form of kidney and spindle disease were identified. The crop of potato obtained from seed potatoes irradiated with UV-C demonstrated a lower percentage of deformed tubers, as compared to the control combination.
PL
Praca miała na celu określenie wpływ naświetlania sadzeniaków ziemniaka UV-C na powstawanie wad bulw w plonie roślin potomnych. Ścisłe doświadczenie polowe realizowano w latach 2016-2018 a obiektem badań były rośliny ziemniaka odmiany Vineta, Lord i Owacja. Stosowano różne wysokości promiennika UV-C nad dnem komory (40, 70 i 100 cm) oraz czasy naświetlania (1, 10 i 30 min.). Analizę danych wykonano w programie STATISTICA 13.3 na założonym poziomie istotności α=0,05 stosując nieparametryczny test χ 2 dla wielowymiarowych tabel kontyngencji. W zakresie przyjętych w doświadczeniu parametrów pracy komory do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem nie wykazano statystycznie istotnego wpływu UV-C na powstawanie wad bulw ziemniaka. Stwierdzono, że w plonie bulw ziemniaka badanych odmian występują deformacje kształtu mające postać nerkowatości i wrzecionowatości. W plonie ziemniaka, uzyskanego z roślin sadzeniaków naświetlanych UV-C, stwierdzono mniejszy odsetek bulw zdeformowanych w odniesieniu do kombinacji kontrolnej.
PL
Celem pracy było określenie wybranych właściwości elektrycznych bulw ziemniaka w kontekście ich cech biometrycznych. Badania przeprowadzono w latach 2011--2012 w warunkach laboratoryjnych. Obiektem badań były bulwy ziemniaka bardzo wczesnych odmian: Arielle, Lord i Denar. Badaniami objęto kolejne cechy biometryczne bulwy: długość, grubość, szerokość i masę. Na podstawie cech biometrycznych wyliczono kolejne współczynniki kształtu bulwy: współczynnik wydłużenia, współczynnik spłaszczenia oraz masowy wskaźnik wypełnienia gabarytowego. Pomierzono następujące właściwości elektryczne bulwy: napięcie i natężenie. Wynik analizy wariancji dotyczącej wpływu odmian ziemniaka przyjętych w doświadczeniu na wartość napięcia i natężenia był istotny. Wyniki badań wskazują, że wszystkie cechy biometryczne bulw ziemniaka odmian Lord i Denar wpływały istotnie na badane zmienne zależne. W przypadku odmiany Arielle nie stwierdzono istotnego wpływu współczynnika wydłużenia na natężenie i współczynnika spłaszczenia na napięcie prądu. Stwierdzono silny związek korelacyjny między pomierzonymi wartościami napięcia i natężenia elektrycznego w bulwach ziemniaka.
EN
The objective of the paper was to determine the selected electric properties of potato tubers in the context of their biometric features. The research was carried out in 2011-2012 in laboratory conditions. Early cultivars of potato tubers constituted the research object: Arielle, Lord and Denar. Subsequent biometric features of tubers were covered by the research: length, thickness, width and weight. Based on biometric features, subsequent coefficients of tubers shape were listed: coefficient of elongation, coefficient of flatness and weight coefficient of dimension. The following electric properties of a tuber were measured: voltage and strength. The result of analysis of variance concerning the impact of potato cultivars accepted for the experiment on the value of voltage and stregth was significant. The research results indicate that all biometric features of Lord and Denar potato tubers significantly influenced the investigated dependent variables. In case of Arielle cultivar, no significant impact of the coefficient of elongation on the intensity and coefficient of flattening on voltage was determined. A strong correlation relation between the measured electric voltage and strength in potato tubers was reported.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów walcowej próbki pobranej z bulwy ziemniaka poddanej osiowemu ściskaniu. Wyznaczono podstawowe właściwości wytrzymałościowe materiału próbki, a następnie zbudowano model dyskretny procesu ściskania osiowego próbki. Zbudowany model poddano weryfikacji oraz wyznaczono warstwice przemieszczeń z uwzględnieniem tarcia pomiędzy powierzchnią próbki i elementu obciążającego. Otrzymano dobrą zgodność wyników doświadczalnych oraz uzyskanych w oparciu o model MES. Badania wykazały, że wpływ tarcia na wartość uzyskanych wyników ma istotne znaczenie tylko w strefie styku próbki z elementami roboczymi urządzenia obciążającego.
EN
The measurements results of the cylinder sample of a potato tuber subjected to an axial compression were presented. Basic strength properties of the sample material were determined and a discrete model of the axial compression process of the sample was formed. The model was verified and a displacement contour line was determined including friction between the sample's surface and the loading element. Good compliance of the experimental results and the results obtained on the basis of the FEM. The research proved that the influence of friction on the value of the obtained results has a considerable meaning not only in the contact zone of the sample with working elements of a loading device.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2006-2007 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego) na plony oraz wielkość i zdrowotność bulw ziemniaków. Stwierdzono, że systemy o wyższej intensywności uprawy zwiększały plony bulw, ale wykazane różnice były większe w warunkach deszczowania. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon bulw o 5,3 t/ha (30,6%). Produktywność jednostkowa wody z deszczowania wzrastała w miarę zwiększania intensywności uprawy w systemach. Deszczowanie i konwencjonalny system uprawy zwiększały w plonie udział frakcji bulw o średnicy powyżej 6 cm i obniżyły udział frakcji bulw od 4 do 6 cm oraz od 3 do 4 cm. Deszczowanie zwiększyło tylko, spośród badanych chorób, występowanie na bulwach alternariozy ziemniaka. Systemy uprawy, wraz zwiększaniem ich intensywności, zmniejszały występowanie parcha zwykłego i allternariozy ziemniaka. Ponadto system integrowany zwiększał występowanie zarazy ziemniaka w porównaniu do systemu konwencjonalnego.
EN
In experiments carried out in 2006-2007 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional) on the yield, size and salubrity of potato tubers was investigated. It has been stated that the systems of higher intensity of cultivation increased the yields of tubers but showed differences were larger under irrigation conditions. Irrigation, in average for cultivation systems, increased the tubers yield of 5,3 t/ha (30,6%). Productivity of 1 mm of irrigation water increased with increasing of the cultivation intensity in systems. Irrigation and conventional system increased the share in the yield of tuber fraction of diameter above 6 cm and decreased the share of 4-6 and 3-4 cm tuber fractions. Irrigation increased only, among examined diseases, the occurrence of alternaria blight. on the tubers. Cultivation systems, with increasing of cultivation intensity, decreased the occurrence of common scab and altemaria blight. Moreover, integrated system increased occurrence of the late blight in comparison to conventional system.
PL
W pracy określono wpływ długości okresu przechowywania na kształtowanie się zawartości azotanów, azotynów i metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć) w bulwach ziemniaka. Przyjęto sześciomiesięczny okres przechowywania oraz następujące odmiany ziemniaków: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga i Ibis. Stwierdzono istotny wpływ odmiany na poziom azotanów, azotynów i suchej masy w bulwach ziemniaka. Natomiast wpływ długości okresu przechowywania okazał się statystycznie nieistotny w odniesieniu do wszystkich przebadanych czynników. Zawartość w bulwach badanych składników nie przekracza poziomu dopuszczonego normami a zatem spełniają one wymagania jakie musi spełnić pod tym względem ziemniak konsumpcyjny. Długotrwałe przechowywanie nie ma wpływu na zmianę poziomu ich zawartości.
EN
The paper determines the effect of storage period duration on content of nitrates, nitrites and heavy metals (lead, cadmium, mercury) in potato tubers. Six-month storage period was used and the following potato varieties were taken: Vineta, Velox, Rosara, Satina, Felka Bona, Irga and Ibis. Potato variety proved to have considerable effect on the level of nitrates, nitrites and dry matter in potato tubers. On the other hand, the research proved that the impact of storage period duration was statistically negligible as regards all studied factors. Content of analysed components in potato tubers does not exceed level permitted in applicable standards, and thus requirements specified in this regard for consumable potatoes are fulfilled.
PL
Badaniami objęto bulwy trzech odmian ziemniaka, uprawianych przy zmiennym nawożeniu, przy zastosowaniu pielęgnacji mechaniczno-chemicznej i ekologicznej oraz trzech sposobów uprawy gleby. Zmierzono plon całkowity, obliczono plon handlowy, oraz udział sadzeniaków w plonie. Analiza badanych czynników agrotechnicznych wykazała, że uproszczenie uprawy zarówno pod kątem uprawy gleby, nawożenia czy pielęgnacji znacząco obniża wysokość plonu całkowitego, masy bulw z jednej rośliny, plonu handlowego i plonu bulw dużych w porównaniu z tradycyjną technologią zalecaną w uprawie ziemniaka.
EN
The tests covered tubers of three potato varieties, grown in variable fertilisation conditions, using mechanical-chemical and ecological maintenance, and three soil cultivation methods. The research involved measuring of the total crop volume, as well as computing commercial crop and the share of seed-potatoes in the crop. Completed analysis of examined agrotechnical factors has proven that the simplification of soil cultivation, fertilisation and/or maintenance, considerably reduces the total crop volume, mass of tubers from one plant, commercial crop and the crop of large tubers, compared to the conventional technology recommended for potato growing.
PL
Celem pracy było określenie wielkości zmian po okresie przechowywania w zawartości wybranych związków biochemicznych i suchej masy w bulwach ziemniaków napromieniowanych mikrofalami. Napromieniowanie bulw ziemniaka mikrofalami istotnie modyfikowało zawartość skrobi i kwasu askorbinowego w odmianie Rosara po okresie przechowywania.
EN
The purpose of the work was to determine the scale of changes after storage period observed in content of selected biochemical compounds and dry matter in tubers of potatoes exposed to microwave radiation. After storage period, exposure of potato tubers to microwave radiation resulted in significant modification of starch and ascorbic acid content in Rosara variety.
PL
Badaniami objęto bulwy kształtne i zdeformowane sześciu odmian ziemniaka. Zmierzono objętość rzeczywistą bulw, obliczono objętość wynikającą z parametrów bulw (pomiarową) oraz stosunek tych objętości. Bulwy pocięto na frytki i podzielono na odpowiednie frakcje. Za kryterium podziału przyjęto liczbę powierzchni cięcia. Przeprowadzona analiza wariancji wykazała istotny wpływ odmiany na wydajność poszczególnych frakcji frytki surowej. Kształt bulw istotnie wpływał na stosunek objętości rzeczywistej do pomiarowej bulw ziemniaka. Bulwy kształtne charakteryzowały się wyższą wartością objętości rzeczywistej do pomiarowej. Udział frytki surowej o przekroju 4/4 wynosił od 42,7% do 73,4% z bulw niekształtnych z czego maksymalnie 59,9% stanowiła frytka o całkowitej długości bulw. Z bulw kształtnych uzyskano mniej frytek pełnowymiarowych ich udział maksymalnie wynosił 57,3%.
EN
The tests covered well-formed and deformed tubers of six potato varieties. The research involved measuring of the actual volume of tubers, computing volume resulting from tuber parameters (measured), and the ratio of these volumes. Tubers were cut into chips and divided into appropriate fractions. The number of cut surfaces was taken into account as the division criterion. Completed variance analysis has shown a significant impact of variety on the output of individual raw chip fraction. Tuber shape was significantly affecting the ratio of actual volume to measured volume of potato tubers. Well-formed tubers were characterised by a higher actual value of volume compared to measured volume. The share of raw chips with cross-section 4/4 ranged from 42.7% to 73.4% from deformed tubers. In this chips with total tuber length constituted maximum 59.9%. Well-formed tubers allowed to obtain less full-size chips - their share reached maximum 57.3%.
PL
Na plantacji ziemniaków gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce oceniano wpływ deszczowania na wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw. Badaniami objęto dwie odmiany ziemniaków w kombinacji nawadnianej i nie nawadnianej. Zakres badań obejmował pomiar: zewnętrznego współczynnika tarcia kinetycznego bulw, ciśnienia wywieranego przez bulwę na podłoże oraz powierzchni styku bulwy z podłożem. Zaobserwowano wpływ deszczowania plantacji ziemniaków na średnią wartość współczynnika tarcia kinetycznego bulw oraz na średnie wartości ciśnienia wywieranego przez bulwy na powierzchnie trącą.
EN
The research involved the evaluation of sprinkling irrigation impact on the value of tuber kinetic friction factor and was conducted at potato plantation on the farm "Top Farms" in Głubczyce. The research covered two potato varieties in the irrigated and non-irrigated combination. The scope of the research covered measurements of: external factor of tuber kinetic friction, pressure exerted by the tuber on the ground and on contact area between the tuber and the ground. The researchers have observed the impact of sprinkling irrigation in the potato plantation on the average value of tuber kinetic friction factor and on the average values of pressure exerted by tubers on rubbing surface.
PL
Przeanalizowano rozmieszczenie ziemniaków pod krzakiem w zależności od liczebności, struktury wielkościowej i masowej bulw. Struktura wielkościowa bulw oraz ich rozłóg w redlinie charakteryzują się dużą zmiennością. Objętość bulw pod pojedynczym krzakiem była od 2 do 4 razy mniejsza niż objętości redliny przez nie zajmowana. Pomiędzy parametrami bulw pod krzakiem występują dodatnie zależności korelacyjne o wysokich współczynnikach determinacji.
EN
The research involved analysis of potatoes distribution under a shrub depending on the number, and size and mass structure of tubers. High variability is characteristic for size structure and distribution of tubers in a ridge. Total volume of tubers under a single shrub was 2 to 4 times lower than the volume of the ridge, in which they were growing. Positive correlation dependencies with high determination coefficients are observed between parameters of tubers under a shrub.
PL
Nawadnianie plantacji ziemniaka wpływa korzystnie na wyrównanie cech bulw istotnych w procesie obróbki pozbiorowej plonu. Badano wpływ nawadniania plantacji ziemniaka na wybrane cechy fizyczne bulw istotne w procesie separacji i sortowania plonu. Badania przeprowadzono na polach gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce. Porównywano dwie odmiany ziemniaka nawadnianych i nie nawadnianych uprawianych na glebie średnio zwięzłej. Zakres badań obejmował pomiar: masy bulw, gabarytów bulw, wyznaczenie współczynników sferyczności, wskaźnika wypełnienia gabarytowego prędkości końcowej bulw oraz zagłębienia bulw na taśmie gumowo-palcowej.
EN
Potato plantation irrigation has positive impact on compensation of tuber characteristics significant in the process of crop after-harvest processing. The scope of the research included the impact of potato plantation irrigation on selected physical characteristics of tubers, which are significant in crop separation and sorting process. The studies were carried out in the fields of Top Farms Głubczyce farm. The researchers compared two potato varieties, irrigated and non-irrigated, grown in medium-heavy soil. The scope of the research included the following measurements: tuber weight, tuber dimensions, determination of sphericity coefficients, and the indexes of tuber terminal velocity dimensional filling and tuber sinking into a rubber-finger tape.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu dawki napromieniowania mikrofalami na dynamikę wzrostu kiełków sadzeniaków bardzo wczesnej odmiany ziemniaka Felka Bona. Materiał badawczy w przedziale czasowym 2-60 s poddano działaniu mikrofal o częstotliwości 2,45 GHz i mocy źródła promieniowania 1000 W. Całkowite dawki napromieniowania zawierały się w przedziale 2000-60000 J co odpowiadało 72,8-3973,5 Jźg-1 jednostkowych dawek promieniowania mikrofalowego. Weryfikacja założonego zadania badawczego - czy możliwa jest stymulacja procesu wzrostu kiełków poprzez napromieniowanie mikrofalami na sadzeniaka - pozwoliła na stwierdzenie, że określone dawki jednostkowego napromieniowania mikrofalami pozytywnie wpływają na dynamikę wzrostu kiełków bulwy ziemniaka.
EN
The paper presents results of the research regarding the impact of microwave irradiation exposure dose on growth dynamics of seed-potato germs of a very early potato variety - Felka Bona. Material under investigation was exposed to microwave radiation at frequency of 2.45 GHz and radiation source power reaching 1000 W within time interval 2-60 s. Total irradiation doses ranged from 2000 to 60000 J, which corresponded to 72.8-3973.5 Jźg-1 of unit microwave radiation doses. Verification of the assumed research problem - if it is possible to stimulate the germ growth process by seed-potato irradiation with microwaves - allowed to state that certain doses of unit microwave irradiation have positive effect on growth dynamics of potato tuber germs.
PL
W pracy poszukiwano zależności pomiędzy wybranymi cechami biometrycznymi bulw ziemniaka a promieniowaniem mikrofalowym. W doświadczeniu badano trzy bardzo wczesne odmiany ziemniaka: Felka Bona, Velox i Rosara. Dla wszystkich badanych odmian wartość wskaźnika spłaszczenia w próbach kontrolnych była większa od wartości uzyskanych w próbach poddanych działaniu pola mikrofalowego - wartość wskaźnika spłaszczenia w próbach kontrolnych odmiany Felka Bona była większa o 6,7%, w odmianie Velox 5% i 4,1% w odmianie Rosara. Statystycznie istotne różnice w zakresie uzyskanych wartości wskaźnika spłaszczenia bulw ziemniaka stwierdzono w bulwach ziemniaków odmiany Felka Bona.
EN
The purpose of the work was to find dependencies between selected biometric characteristics of potato tubers and microwave radiation. Three very early potato varieties were examined during the experiment: Felka Bona, Velox and Rosara. For all examined varieties, the value of flattening index in check samples was higher than the values obtained for samples exposed to microwave field - the value of flattening index for Felka Bona variety check samples was 6.7% higher, for Velox variety - 5% higher, and for Rosara variety - 4.1% higher. Statistically significant differences in range of obtained potato tuber flattening index values were found for Felka Bona variety potato tubers.
PL
W pracy poszukiwano zależności pomiędzy dawką promieniowania mikrofalowego a odpornością bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne mierzone siłą przebicia perydermy na granicy wytrzymałości biologicznej. Do badań przyjęto odmianę ziemniaka Felka. Bulwy poddane stymulacji mikrofalowej oraz bulwy stanowiące próbę kontrolną obciążano przy użyciu penetrometru statyczno-sprężynowego. Wyniki doświadczenia miały określić wartość dawki promieniowania mikrofalowego powodującego obniżenie odporności bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy próbą kontrolną a próbami poddanymi działaniu promieniowania mikrofalowego w zakresie przyjętych do badań czasów ekspozycji i dawek promieniowania. Badania potwierdziły wpływ promieniowania mikrofalowego na odporność bulw ziemniaka przy obciążeniu statycznym. Określono wartość progową jednostkowej dawki promieniowania mikrofalowego powodującego obniżenie odporności bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne.
EN
The purpose of the work was to find relation between microwave radiation dose and potato tuber resistance to mechanical damage measured by periderm puncture force at the boundary of biological resistance. The Felka variety potato was used in the tests. Tubers subject to microwave stimulation and tubers constituting control sample were loaded using a static-spring penetrometer. Experiment results were expected to determine the amount of microwave radiation dose reducing potato tuber resistance to mechanical damage. Statistic analysis proved significant differences between control sample and samples exposed to microwave radiation within range of exposure times and radiation doses accepted for the test. The tests confirmed microwave radiation impact on potato tuber resistance at static load. The research allowed to determine threshold value of unit dose of microwave radiation, which reduces potato tuber resistance to mechanical damage.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2002-2004 na 6 odmianach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym, w dwóch miejscowościach, na dwóch różnych kategoriach gleb. Stosowano 2 sposoby przygotowania sadzeniaków, tj. podkiełkowanie przez okres 4 tygodni oraz bez podkiełkowywania. Stwierdzono wpływ zabiegu podkiełkowywania na przyspieszenie wschodów roślin, rozwój roślin w okresie wegetacji, przyspieszenie tempa gromadzenia plonu. Rośliny pochodzące z sadzeniaków podkiełkowanych plonowały na większym poziomie, ale były to różnice nieistotne statystycznie. Największy wpływ na plon końcowy miała gleba. Na glebie cięższej plony ziemniaków były o ponad połowę wyższe niż na glebie bardzo lekkiej. Stwierdzono, że na glebach bardzo lekkich uprawa ziemniaków w systemie ekologicznym bez nawadniania jest nierentowna.
EN
In the years 2002-2004 the experiments concerning potato growing in organic system on 2 types of soil were carried out. The main aim of these eperiments was an assessement of 2 ways preparation of seed potato tubers (presprouted and without) on some physiological phases, plant development and potato tuber yield. Positive effect of presprouting on emergence, blooming and maturity of potato plants was confirmed. There was also positive influence on plant development and LAI index but only on heavier soil. The yield from presprouted mother tubers was higher but there was no signifficant differences. The reason was probably Alternaria solani, a patogen which attacks first older plants - in this case those origined from presprouted seed potato tubers. Positive effect of presprouting was smaller than negative effect of disease.
PL
W latach 2005-2006 badano wpływ biostymulatorów Asahi SL i Atonik SL na niektóre cechy jakościowe ziemniaków. Zastosowane biostymulatory nie miały wpływu na strukturę plonu bulw, zawartość suchej masy w bulwach oraz wielkość i ziaren skrobi i ich udział w jej plonie.
EN
In experiments carried out in 2005-2006 the influence of Ashahi SL and Atonik SL biostymulator application on some qualitative features of potatoes was investigated. It was stated that biostymulator did not influence on the share of tubers fraction in the yield, as well as on the content of dry matter and size of starch granules.
PL
Przeprowadzone badania wstępne dotyczyły wpływu niskonapięciowego (do 230 V), przemiennego pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz i czasu stymulacji sadzeniaków na wzrost i plonowanie bulw ziemniaka. Zastosowano pole elektryczne o natężeniu: 312,5, 625, 1250 i 2875 Vxm-1 (wynikające z zastosowanych napięć: 25, 50, 100 i 230 V) oraz czas ekspozycji: 1, 5, 60, 300 i 1800 sekund. Uzyskane wyniki badań wskazują, że interakcja napięcie - czas stymulacji ma statystycznie istotny wpływ na liczbę pędów, tempo wzrostu i masę bulw spod jednej rośliny.
EN
Performed preliminary tests concerned the impact of low-voltage (up to 230 V) alternating electric field with 50 Hz frequency and seed-potato stimulation time on potato tuber growth and cropping. Applied electric field had the following intensity values: 312,5, 625, 1250 and 2875 Vxm-1 (due to applied voltage: 25, 50, 100 and 230 V). Exposure time: 1, 5, 60, 300 and 1800 seconds. Obtained test results indicate that the interaction voltage - stimulation time exerts statistically significant influence on sprouts quantity, growth rate and weight of tubers from under one plant.
PL
Badania prowadzono w okresie sezonu przechowalniczego 2005/06 i obejmowały bulwy ziemniaka odmiany Salto. Badania dotyczyły oceny strat przechowalniczych oraz strat masy podczas obierania mechanicznego. Straty masy bulw w okresie długotrwałego przechowywania były wyższe dla bulw uszkodzonych i zdeformowanych w porównaniu z kształtnymi. Natomiast przy obieraniu mechanicznym straty wzrastały z upływem okresu przechowywania od 26,4% tuż po zbiorze do 46,2% po siedmiu miesiącach przechowywania.
EN
The research was performed during the storage season of 2005/2006 and included Salto variety of the potato bulb. Research pertained to evaluation of the storage losses as well as mass losses during the mechanical peeling operation. The bulb mass losses during the long term storage were higher for damaged and deformed bulbs when compared with those properly shaped. On the other hand, these losses were increasing with the time of storage, from 26.4% right after harvest to 46.2% upon 7 month long storage.
PL
Badano wpływ nawadniania plantacji ziemniaków na wskaźniki sferyczności oraz wartość zewnętrznego współczynnika tarcia kinetycznego bulw. Badania przeprowadzono na polach gospodarstwa rolnego Top Farms Głubczyce. Porównywano trzy odmiany ziemniaków nawadnianych i nie nawadnianych uprawianych na glebie średnio zwięzłej. Zakres badań obejmował pomiar: wymiarów liniowych bulw, powierzchni rzutu bulwy na płaszczyznę i powierzchnię styku bulwy z podłożem, wyznaczenie współczynników sferyczności, zewnętrznego współczynnika tarcia kinetycznego, wskaźnika wypełnienia gabarytowego, ciśnienia wywieranego przez bulwę na podłoże.
EN
The research covered the impact of potato plantation irrigation on tuber spherical shape index and the value of external kinetic friction coefficient. The research was carried out in the fields of the Top Farms Głubczyce farmstead. Three varieties of irrigated and not irrigated potatoes grown in medium-compact soil were compared. The research covered the following measurements: linear dimensions of tubers, the area of tuber projection onto a plane and contact area between tuber and ground, determination of spherical shape coefficients, external kinetic friction coefficient, overall filling index, pressure exerted by tuber on the ground.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.