Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo w przemyśle
PL
Nieustający trend wsparcia mechanicznego dla człowieka na produkcji dał inżynierom ważne wyzwanie – bezpieczeństwo. Nie od dziś wiadomo, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością największą i musimy o nie zadbać, nie zważając na koszty.
PL
SISTEMA jest: oddanym do powszechnego (międzynarodowego), nieodpłatnego użytku specjalistycznym kalkulatorem wspierającym wykonywanie obliczeń poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL), całkowicie zgodnym z zaleceniami aktualnej normy zharmonizowanej EN ISO 13849-1. Zatem dzięki działaniom instytucji - Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (IFA) - osoby projektujące systemy sterowania bezpieczeństwem maszyn uzyskały poważne narzędzie z jednej strony przyspieszające pracę, a z drugiej - znacząco zmniejszające popełnianie błędów projektowych. Jak pokazuje praktyka użytkowania SISTEMY, uniemożliwia ona w zasadzie powstanie niezgodności z normą EN ISO 13849-1, a znaczne przyspieszenie pracy zachęca do wypróbowywania różnych wariantów rozwiązań układów sterowania.
3
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych). W odniesieniu do stanowisk zrobotyzowanych stanowi ono bardzo szeroki zakres wiedzy oraz kompetencji i odgrywa ważną rolę na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji zarówno maszyn, jak i całych stanowisk produkcyjnych.
PL
Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. W przedsiębiorstwach branży metalurgicznej pracownicy użytkują maszyny, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi powinny spełniać wymagania minimalne lub zasadnicze. Kluczowym elementem w przypadku wspomnianych wymagań, jest nie tylko ich spełnienie, ale przede wszystkim ich utrzymywanie przez cały okres eksploatacji maszyny. W opracowaniu przedstawiono listę formalnych obszarów, które należy zweryfikować podczas zakupu maszyny. Wybór obszarów podyktowany był występującymi niezgodnościami w zakresie wymagań zasadniczych. Praktyczna ocena spełniania wymagań wstępnych, na podstawie opracowanej listy, przeprowadzona została dla wybranych maszyn przemysłowych.
EN
Ensuring employees safe and hygienic working conditions is the basic responsibility of every employer. In enterprises of the metallurgical industry, employees use machines that, in accordance with applicable legal provisions, should meet minimum or essential requirements. The key element in the case of these requirements is not only their fulfillment, but above all their maintenance throughout the life of the machine. The article a list of formal areas that should be verified when purchasing the machine was presented. The choice of areas was dictated by the inconsistencies in the scope of essential requirements. The practical assessment of meeting the initial requirements, based on the developed list, was carried out for selected industrial machines.
PL
W pracy zwrócono uwagę na jeden z najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa maszyn, jakim jest zatrzymanie. W dyrektywie maszynowej wyróżniono ze względu na ich specyfikę dwa tryby zatrzymania: normalne (technologiczne) i awaryjne oraz osobno odłączenie od zasilania w energię. Pomiędzy nimi istnieją zależności funkcjonalne, a każdy z nich ma cechy specyficzne, które muszą być znane projektantowi każdej maszyny, aby mógł on spełnić zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.
EN
The work highlights one of the most important aspects of machinery safety, which is stopping. Due to their specificity, the Machinery Directive distinguishes two stopping modes: normal (technological) and emergency, and separate disconnection from the power supply. There are functional dependencies between them, and each of them has specific features that must be known to the designer of each machine in order to meet the essential safety requirements.
6
Content available remote Stopping, Emergency Stopping and Disconnecting Machines from Electricity
EN
The work highlights one of the most important aspects of machinery safety, which is stopping. Due to their specificity, the Machinery Directive distinguishes two stopping modes: normal (technological) and emergency, and separate disconnection from the power supply. There are functional dependencies between them, and each of them has specific features that must be known to the designer of each machine in order to meet the essential safety requirements.
PL
W pracy zwrócono uwagę na jeden z najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa maszyn, jakim jest zatrzymanie. W dyrektywie maszynowej wyróżniono ze względu na ich specyfikę dwa tryby zatrzymania: normalne (technologiczne) i awaryjne oraz osobno odłączenie od zasilania w energię. Pomiędzy nimi istnieją zależności funkcjonalne, a każdy z nich ma cechy specyficzne, które muszą być znane projektantowi każdej maszyny, aby mógł on spełnić zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.
PL
Osłony maszyn są popularnymi środkami bezpieczeństwa. Celem badań było określenie możliwości i ograniczeń w zastosowaniu układów logicznych zapewniających bezpieczeństwo poprzez blokowanie i ryglowanie osłon ruchomych. Szczególną uwagę zwrócono na zapobieganie obchodzeniu osłon. W dalszych pracach przewidziano opracowanie metodyki doboru i projektowania tych urządzeń.
EN
Machine guards are commonly used safety measures. The aim of the research was to determine the possibilities and limitations in the application of logic circuits providing interlocking and locking safety functions associated with guards. Particular attention was paid to the prevention of the defeating of guards. In further works it is planned to develop a methodology for the selection and design of those devices.
8
Content available Nowe maszyny – nowe problemy
PL
Kilkanaście lat członkostwa w Unii Europejskiej oraz obowiązywania wymagań zasadniczych nauczyło kupujących nowe maszyny, że ich producenci powinni wraz z dokumentacją dostarczyć Deklarację zgodności WE, w treści której na własną odpowiedzialność deklarują oni spełnienie wymagań Dyrektywy maszynowej. Posiadanie Deklaracji zgodności WE uznawane jest powszechnie za uwolnienie pracodawcy od odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa maszyny, w którą wyposażył stanowisko pracy. Jednak analiza przepisów Kodeksu pracy wykazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo maszyn ciąży także na pracodawcy, a posiadanie deklaracji zgodności z takiej odpowiedzialności nie zwalnia. Jednocześnie kontrole organów nadzoru rynku oraz niezależnych ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem maszyn wykazują, że znaczna część maszyn nowych nie spełnia wymagań zasadniczych, w tym z zakresu urządzeń i systemów bezpieczeństwa. W artykule wskazany zostanie przykład niespełnienia przez nową maszynę wymagań bezpieczeństwa oraz prawne aspekty odpowiedzialności pracodawcy.
EN
Several years of membership in the European Union and the application of essential requirements have taught the buyers of new machines that machinery manufacturers should provide the EC Declaration of Conformity together with the documentation, in which they declare, on their own responsibility, that they meet the requirements of the Machinery Directive. Having a Declaration of Conformity is widely recognized for the release of the employer from liability for safety of the machinery which he has equipped work station with. However, when analyzing the provisions of the Labor Code, it turns out that the responsibility for the safety of the machines is also on the employer, and having a declaration of conformity does not release the employer from the liability. At the same time, inspections by market surveillance authorities and independent experts in the field of machine safety show that a significant proportion of new machinery does not meet the essential requirements, including safety equipment and systems. The article will indicate the rank of the problem and example of non-compliance with the safety requirements of the new machine, as well as the legal aspects of the employer’s liability.
PL
W grudniu 2018 r. PKN opublikował nowe wydanie normy dotyczącej wyposażenia elektrycznego maszyn PN-EN 60204-1:2018-12. Co w niej nowego? Co się zmieniło? Co dodano? Poniżej przedstawiam analizę zmian.
PL
Eksploatowane do niedawna stare maszyny w przedsiębiorstwach dbających o jakość systemów wytwarzania zastępowane są nowymi: sprawniejszymi, dokładniejszymi i szybszymi. Przedsiębiorca, kupując nową maszynę, żąda od jej producenta dostarczenia Deklaracji zgodności WE oraz oznakowania znakiem CE. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że wydanie przez producenta deklaracji zgodności WE dla maszyny i oznakowanie jej znakiem CE nie zwalnia z odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. W artykule wskazane zostaną prawne aspekty odpowiedzialności przedsiębiorcy, które nabierają szczególnego znaczenia po uwzględnieniu liczby maszyn niespełniających wymagań bezpieczeństwa.
EN
Enterprises that care about the quality of production systems replace old machines with new ones that are more efficient, more accurate and faster. An entrepreneur buying a new machine asks the manufacturer to provide the EC declaration of conformity and the CE marking. Few are aware of the fact that the declaration of conformity of the manufacturer of the machine and its marking by the manufacturer does not exclude the user’s liability. The article will indicate the legal aspects of the entrepreneur’s responsibility, which take on a special meaning after considering the number of machines that do not meet the safety requirements.
11
Content available remote Projektowanie urządzeń logicznych do blokowania i ryglowania osłon
PL
Osłony maszyn są popularnymi środkami bezpieczeństwa. Celem badań było określenie możliwości i ograniczeń w zastosowaniu układów logicznych zapewniających bezpieczeństwo poprzez blokowanie i ryglowanie osłon ruchomych. Szczególną uwagę zwrócono na zapobieganie obchodzeniu osłon. W dalszych pracach przewidziano opracowanie metodyki doboru i projektowania tych urządzeń.
EN
Machine guards are commonly used safety measures. The aim of the research was to determine the possibilities and limitations in the application of logic circuits providing interlocking and locking safety functions associated with guards. Particular attention was paid to the prevention of the defeating of guards. In further works it is planned to develop a methodology for the selection and design of those devices.
12
Content available remote Prevention of defeating interlocking devices associated with guards
EN
Machine guards are commonly used safety measures that reduce the risk of machine use by preventing access to danger zones. However, a significant problem is the defeating of guards and safety devices. Research conducted in several EU countries has shown that in every country, over a dozen percent of shields are constantly defeated. The article presents the methodology of selecting and designing logic circuits that provide interlocking and locking safety functions. This methodology includes measures to limit the motivation to defeating interlocking and locking devices on guards and technical solutions that prevent defeating.
PL
Osłony maszyn są powszechnie stosowanymi środkami bezpieczeństwa zmniejszającymi ryzyko użytkowania maszyn poprzez uniemożliwienie dostępu do stref zagrożenia. Natomiast istotnym problemem jest obchodzenie osłon i urządzeń ochronnych. Badania prowadzone w kilku krajach UE wykazały, że w każdym kraju kilkanaście procent osłon jest stale obchodzonych. W artykule zaprezentowano metodykę doboru i projektowania układów logicznych zapewniających funkcje bezpieczeństwa blokowania i ryglowania. Metodyka ta uwzględnia środki ograniczania motywacji do obchodzenia urządzeń blokujących i ryglujących na osłonach oraz rozwiązania techniczne uniemożliwiające obchodzenie.
PL
W prawie Unii Europejskiej funkcjonują dwie istotne regulacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji maszyn: dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE (d. 89/655/EWG) i dyrektywa maszynowa – aktualna 2006/42/WE. Pierwsza dotyczy maszyn użytkowanych przez pracodawców/przedsiębiorców, druga – jest regulacją związaną z produkcją maszyn.
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych).
15
Content available remote Systemy bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych. Cz. 2
PL
Bezpośredni kontakt personelu z robotem przemysłowym oraz urządzeniami wchodzącymi w skład zrobotyzowanej komory produkcyjnej może mieć miejsce w czasie programowania robota, podczas pracy robota (gdy w jego zasięgu znajdzie się człowiek) oraz podczas napraw i konserwacji.
PL
W ostatnich miesiącach media bardzo szeroko omawiają i komentują nadchodzące zmiany w Kodeksie pracy dotyczące prawnych aspektów prawa pracy, nie mówi się o zmianach dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. W artykule porównano aktualnie obowiązujące przepisy prawa z projektem Kodeksu pracy, który został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przeprowadzona analiza zaproponowanych przez prawników zmian wskazuje na uproszczenie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
EN
In recent months we have witnessed numerous comments and discussions in the media on the subject of upcoming changes in the Labor Code, regarding legal aspects of the labor law. However, the media never mention the changes in technical safety at the workplace. The article compares currently abiding legal regulations with the Labor Code draft, which has just recently been submitted to the Ministry of Family, Labor and Social Policy. The analysis of regulations drafted by lawyers indicates planned simplification of legal requirements in the field of machine safety.
PL
Biorąc pod uwagę koszty społeczne dużej liczby wypadków powodowanych bezpośrednio przez użytkowanie maszyn, wytwórcy ciągle dążą do projektowania i wykonania maszyn z samego założenia bezpiecznych oraz odpowiedniego ich instalowania, obsługi i konserwacji.
PL
Serwis komputerowy TeSaMa łączy kwestie zarządzania bezpieczeństwem maszyn na etapie ich projektowania i użytkowania w MŚP. Opracowane narzędzia prowadzą użytkownika przez proces oceny i redukcji ryzyka oraz dostarczają informacji w zrozumiały sposób. Pozwoli to firmom spełnić wymogi prawne i poprawić ogólną produktywność.
EN
Web-based tool TeSaMa aims to provide a holistic approach for SME, giving them the ability to conduct and obtain risk assessments that include safety measure recommendations for production phase work places and machine development processes. This will enable the companies to fulfil legal requirements and improve productivity and reliability.
PL
W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa maszyn w kontekście obowiązujących przepisów prawnych i norm międzynarodowych oraz komputerowo wspomagane metody przeprowadzania oceny zgodności i szacowania ryzyka. Na podstawie literatury oraz norm zostały za prezentowane najczęściej stosowane współczynniki oraz metody szacowania bezpieczeństwa. Następnie na przykładzie z praktyki przemysłowej autora została zaprezentowana metoda szacowania ryzyka z wykorzystaniem metod wspomaganych komputerowo. Do przeprowadzenia oceny zgodności autor wykorzystał oprogramowanie SISTEMA niemieckiego instytutu IFA [10]. Prezentowany przykład pokazuje możliwości zautomatyzowanie procedury obliczeniowej, przyspieszenia procesu oceny ryzyka oraz zmniejsza możliwość popełnienie błędu podczas projektowania układów związanych z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń. Dodatkowym atutem metod komputerowych jest łatwość skalowania na większe i bardziej złożone układy.
EN
The paper present aspect of machine safety in addition to current legal regulations and international standards and computer aided method of risk analysis. Based on literate and international standards paper author presents most common factors and method of safety estimation. Next, based on author industry experience, computer aided risk analysis has been present. To proceed conformity assessment author used SISTEMA software developed by German institute IFA [10]. The example shown shows simplify calculation method of risk analysis and decrees level of mistake during to designee of machine safety component. Another advantages of computer aided method is simplify to scale it to the more complex system.
20
PL
W artykule omówione zostały wymagania minimalne oraz wymagania zasadnicze dla maszyn i urządzeń technicznych. Przedstawiono stan wdrożenia dyrektyw związanych z bezpieczeństwem pracy na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2010-2017 oraz analizę danych dotyczących zagrożeń zawodowych, wypadków i ich przyczyn w zakładach przemysłu przetwórczego.
EN
The article discusses the minimum requirements and essential requirements for machines and technical devices. The state of implementation of directives related to work safety was presented on the basis of inspections carried out by inspectors of the National Labor Inspectorate in 2010-2017 and analysis of data on occupational hazards, accidents and their causes in the processing industry.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.