Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 559

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kartografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
EN
Surveying (geodesy) and cartographic documentation, their types, and their flow (circulation) are the basis for the uniformity of the work carried out in the pre-design, design, and execution of construction works, ultimately having a representation in the operational (exploitation) and maintenance of railway infrastructure. The type and circulation of surveying and cartographic documentation constitute an important element for the transport sector. The aim of the present scientific research work was to define the state of irregularity of the standard of uniform surveying-cartographic documentation, their type, and their circulation (Ig-1) in interaction with rail transport problems. A case study method was used corresponding to a factual description, which aimed to analyze and evaluate the existing standard. This is important from a theoretical and, above all, a practical point of view. The results show an extensive space of irregularities occurring, violating legal regulations and professional ethics. At the same time, good practice solutions have been implemented to optimize the negative impact when interacting with rail transport problems. The authors’ position on the irregularities was forwarded to an infrastructure manager. The irregularities that occur significantly contribute to the limitations of surveying and cartographic documentation harmonization, and these have an impact on fully functional rail transport.
EN
During a detailed archival query carried out for the implementation of the Koszalin sheet of The Geological Map of Poland, scale 1 : 200 000, cartographers from the Polish Geological Institute found original materials from a research borehole made in 1938 in the Darłowo (Rügenwalde) region. It was determined that in the drill core, in sediments dated to the Early Triassic, contained a reptile vertebra, which has survived to the present day and is in the collection of the Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Berlin. Thanks to international cooperation, it was possible to re-analyse the specimen bya team of palaeontologists from the Institute of Paleobiology of the Polish Academy of Sciences. The specimen, which was located after 85years, is not only a historical curiosity, but can also be of great importance to science. It is the only Triassic tetrapod fossil from Pomerania and potentially one of the oldest tetrapod remains not only in Poland, but also in Europe.
EN
The transmission of the SARS-CoV-2 virus is a complex and intricate process, but it is possible to efficiently track and contain the spread of the pandemic in a given area by observing the regularities of the pathogen’s diffusion. One of the basic measures to hamper the development of the disease was to reduce the intensity of social contact by banning free movement. An adequate response in selected regions, where the virus develops much more rapidly, is crucial and prevents serious economic damage to many industries. The modern perception of cartography as an interdisciplinary tool can contribute to limiting the diffusion of infection through spatial analyses. The aim of this paper is to present cartography as a tool to support the “management” of a pandemic. In terms of methodology, the well-known choropleth map method was employed along with spatial structure analyses. The basic category considered within the framework of statistics and econometrics is spatial relationships formulated for the purpose of achieving the set objective in the form of spatial weight matrices. In the analyses presented here, a modified Moran model was used, within which the Authors applied a row-standardised weight matrix using migration data of individual counties. The paper reviews what has been achieved so far, based mainly on European solutions. Insufficient availability of reliable data needed for advanced models (especially in the initial phase of virus spread) means that using migration data from the nearest neighbourhood can be a viable solution. This approach comes down to an analysis of migration and the population density in the county in question. A simplified analysis with a statistically significant probability allows the identification of counties that could potentially become sites of uncontrolled virus transmission in areas of high population density and high mobility. This is undoubtedly the main achievement of the publication. The results obtained converge approximately with the actual development of a pandemic. The studies carried out indicate that the development of a pandemic is influenced not only by the number of infections, but above all by population density, as well as economic, social, educational and transport networks, as shown by the high Pearson coefficient correlation of 0.83. The analyses indicate the possibility of uncontrolled transmission of the virus in areas of high population density and high mobility
PL
Transmisja wirusa SARS-CoV-2 jest procesem skomplikowanym i złożonym, jednak obserwacja prawidłowości związanych z dyfuzją patogenu pozwala na efektywne śledzenie i ograniczanie wzrostu pandemii na danym obszarze. Do podstawowych działań mających na celu zatrzymanie rozwoju choroby należało zmniejszenie intensywności kontaktów społecznych związanych z zakazem swobodnego przemieszczania się. Odpowiednie reagowanie w wybranych regionach, w których wirus rozwija się zdecydowanie bardziej dynamicznie, jest kluczowe i zapobiega poważnym stratom ekonomicznym w wielu branżach. Nowoczesne postrzeganie kartografii jako narzędzia interdyscyplinarnego może przyczynić się do ograniczenia dyfuzji zakażeń poprzez dokonywanie analiz przestrzennych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kartografii jako narzędzia wspomagającego „zarządzanie” pandemią. W zakresie metodologii wykorzystano znaną metodę kartogramu z uwzględnieniem metodyki analiz struktur przestrzennych. Podstawową kategorią rozważaną w ramach statystyki i ekonometrii są zależności przestrzenne sformułowane na potrzeby realizacji założonego celu w postaci macierzy wag przestrzennych. W przedstawionych analizach wykorzystany został zmodyfikowany model Morana, w ramach którego autorzy zastosowali wierszowo standaryzowaną macierz wagową wykorzystującą dane migracyjne poszczególnych powiatów. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych osiągnięć, opartych głównie na rozwiązaniach europejskich. Wykorzystanie faktu problematycznej ilości wiarygodnych danych niezbędnych do sporządzenia zaawansowanych modeli (szczególnie w pierwszym etapie dyfuzji wirusa) prowadzi do konkluzji o możliwości wykorzystania danych migracyjnych najbliższego sąsiedztwa. Taki sposób podejścia do zagadnienia sprowadza się do analizy migracji oraz zagęszczenia zaludnienia danego powiatu. Uproszczona analiza z istotnym statystycznie prawdopodobieństwem pozwala na wskazanie powiatów, które mogą stać się potencjalnie miejscem niekontrolowanej transmisji wirusa na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności w koincydencji z ich mobilnością. Jest to niewątpliwie głównym osiągnięciem publikacji. Uzyskane wyniki konweniują w sposób przybliżony z rzeczywistym rozwojem pandemii. Przeprowadzone badania wskazują, że wpływ na rozwój pandemii ma nie tylko liczba infekcji, ale przede wszystkim gęstość zaludnienia, a także powiązania gospodarcze, społeczne, edukacyjne i transportowe, na co wskazuje wysoka korelacja współczynnika Pearson’a na poziomie 0.83. Prowadzone analizy wskazują na możliwość niekontrolowanej transmisji wirusa na obszarach o dużym zagęszczeniu ludności w koincydencji z ich mobilnością.
4
Content available remote Żydaczów na mapach
5
Content available remote Z okazji 100-lecia PPK
6
Content available remote Z marszu zrobił się bieg
7
Content available remote Teofil Szumański (1875-1944)
8
Content available remote Spóźniony start
9
Content available remote Przeprowadzka GUGiK
10
Content available remote Polak potrafi
11
Content available remote Pod presją czasu
12
Content available remote Plusy i minusy 2022
13
Content available remote Na świecką modłę
14
Content available remote Mierniczy potrzebni
15
Content available remote Kiedy konieczka "dwójka"
16
Content available remote Europa została za nami
17
Content available remote English in geodesy
18
Content available remote Co kraj to obyczaj
EN
In this paper, the climate and environmental datasets were processed by the scripts of Generic Mapping Tools (GMT) and R to evaluate changes in climate parameters, vegetation patters and land cover types in Burkina Faso. Located in the southern Sahel zone, Burkina Faso experiences one of the most extreme climatic hazards in sub-saharan Africa varying from the extreme floods in Volta River Basin, to desertification and recurrent droughts.. The data include the TerraClimate dataset and satellite images Landsat 8-9 Operational Land Imager (OLI) and Thermal Infrared (TIRS) C2 L1. The dynamics of target climate characteristics of Burkina Faso was visualised for 2013-2022 using remote sensing data. To evaluate the environmental dynamics the TerraClimate data were used for visualizing key climate parameter: extreme temperatures, precipitation, soil moisture, downward surface shortwave radiation, vapour pressure deficit and anomaly. The Palmer Drought Severity Index (PDSI) was modelled over the study area to estimate soil water balance related to the soil moisture conditions as a prerequisites for vegetation growth. The land cover types were mapped using the k-means clustering by R. Two vegetation indices were computed to evaluate the changes in vegetation patterns over recent decade. These included the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and the Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI) The scripts used for cartographic workflow are presented and discussed. This study contributes to the environmental mapping of Burkina Faso with aim to highlight the links between the climate processes and vegetation dynamics in West Africa.
PL
Mapy, czyli kartograficzne przedstawienia różnorodnych, w zależności od tematyki, terenów, są znane od kilku tysiącleci. Wraz z rozwojem materiałów piśmienniczych oraz drukarskich, a także badań kartograficznych ulegały one zmianom i były dostosowywane do obecnych im czasów. Pracom konserwatorskim-restauratorskim w Katedrze Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry na UMK w Toruniu poddano 7 map przedstawiających Toruń z okresu 1912-1949, pochodzących ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Reprezentują one techniki druku chętnie ówcześnie stosowane do wyrobu map, czyli litografię oraz chromolitografię. Niemniej istotne są także podłoża papierowe, których maszynowa produkcja jest typowa dla początku XX wieku. Podstawowym celem konserwacji-restauracji było zahamowanie, w miarę możliwości, procesów niszczących obiekty, aby już nie jako materiały kartograficzne, a artefakty historyczne mogły służyć kolejnym pokoleniom. Istotne w pracy było również zastosowanie nieszablonowej metodyki w przypadku niezbędnych procesów, tzw. „mokrych”, gdzie należało minimalizować i bacznie kontrolować wprowadzanie oraz wyprowadzanie wody ze struktury obiektów. Zastosowanie metody oczyszczania kapilarnego z użyciem włókniny Paraprint OL60 pozwoliło na kompleksowe przeprowadzenie zabiegów, jednocześnie nie przyczyniając się do zmian strukturalno-wymiarowych obiektów. Mimo zmiany funkcji z użytkowej na archiwalną, artefakty dalej mogą pełnić rolę map, a co za tym idzie w wyniku konserwacji-restauracji ich dane kartograficzne nie zostały zafałszowane.
EN
Maps, i.e. cartographic representations of various – depending on the subject – areas, have been known for several millennia. Along with the development of writing and printing materials, as well as cartographic research, they changed and were adapted to the present times. 7 maps from the collection of the Nicolaus Copernicus Provintional Library in Toruń showing Toruń in the years 1912-1949, had undergone conservation-restoration works at the Department of Conservation-Restoration of Paper and Leather at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The maps have been printed in techniques that were then eagerly used for the production of maps, i.e. lithography and chromolithography. No less important are the papers on which the maps were printed, their machine production is typical for the beginning of the 20th century. The main goal of conservation-restoration was to slow down the processes of degradation as much as possible, so that the maps could be of use for future generations no longer as cartographic materials, but as historical artifacts. The use of an unconventional method in the case of the necessary so-called "wet" processes, where it was imperative to minimize and carefully control the introduction and removal of water from the structure of the objects. The applied methods of capillary cleaning with the use of Paraprint OL60 nonwoven fabric allowed for a full conservation treatment, while not contributing to structural and dimensional changes of the objects – despite the change of function from utility to archival, the objects can still act as maps, and thus as a result of conservation-restoration, their cartographic data was not falsified.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.