Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek inteligentny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ten rok przyniósł wiele wydarzeń, które zmienią budownictwo i branżę usług komunalnych. Ograniczenia spowodowane pandemią przyspieszą m.in. proces digitalizacji w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych. Także administracja i obsługa budynków przejdą przyspieszony proces cyfryzacji zarządzania i nadzoru nad instalacjami. Paradoksalnie pandemia nie zahamuje rozwoju, ale przyczyni się do szybszego wdrażania unijnych zaleceń dotyczących opomiarowania i zużycia mediów oraz inteligentnych budynków.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej przeprowadzonej w programie do wykonywania dynamicznych symulacji energetycznych DesignBuilder, polegającej na zastosowaniu sterowania nastawą temperatury w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Analizowany budynek spełnia wymagania obecnych przepisów budowlanych w Polsce. W ramach analizy zaproponowano cztery różne warianty sterowania temperaturą w budynku i mieszkaniach. Porównano uzyskane wyniki oszczędności energii końcowej wynikające z obniżenia temperatury w nocy i w ciągu dnia, gdy w mieszkaniach nie ma mieszkańców, a także ograniczenia maksymalnej temperatury w pomieszczeniach do 20°C. Wyniki energetyczne przedstawione zostały także w postaci oszczędności finansowych przy założeniu, że budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej w Gdańsku. Przyjęto aktualną na 2018 r. taryfę Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
EN
The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, in which in the multi-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.
3
Content available remote LPWAN - inteligentne sieci niskoenergetyczne
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania niskoenergetycznych sieci komunikacyjnych do zarządzania inteligentnym budynkiem i miastem. Omówiono wykorzystanie bezprzewodowej komunikacji niskoenergetycznej do zdalnego monitorowania zużycia mediów. Przedstawiono propozycję sieci komunikacyjnych wspomagających inteligentne magazynowanie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz inteligentne zarządzanie rozdziałem tej energii do odbiorców w kontekście coraz powszechniejszej elektromobilności.
EN
Possibilities of using low-energy communication networks to manage intelligent building and city were presented. The use of low-energy wireless communication for remote monitoring of media consumption was discussed. A proposal of communication networks supporting intelligent storage of energy obtained from renewable sources and intelligent management of distribution of this energy to consumers in the context of increasingly common electromobility was presented.
4
Content available Certyfikowane wysokościowce. Cz.2
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie płynących z idei certyfikacji zalet, zarówno dla inwestora oraz wykonawcy, jak i dla późniejszych użytkowników. Pozytywne cechy zostały ukazane na przykładzie najinteligentniejszego i najbardziej ekologicznego budynku na świecie, czyli wieżowca The Edge w Amsterdamie. W artykule opisano wszystkie szczegóły związane z projektem i wykonaniem inwestycji.
PL
W artykule poruszono tematykę inteligentnych instalacji elektrycznych. Scharakteryzowano najważniejsze komponenty systemów, ich strukturę, cechy i sposoby wykorzystania w obiekcie oraz wskazano czynniki, które należy uwzględnić przy ich poprawnym projektowaniu.
EN
Paper presents deals with the subject of intelligent electrical installations. The most important components of the systems, their structure, features and ways of using the facility were characterized and factors to be considered in their correct design were indicated.
PL
W pracy odniesiono się do przedstawienia projektu systemu sterowania komfortem i bezpieczeństwem w budynku oraz wizualizacji systemów współpracujących w ramach tego układu. We wstępie przedstawiono definicję budynku inteligentnego oraz opis sterowników PLC i oprogramowania typu SCADA. W dalszej części zaprezentowane zostały założenia projektowe wraz z opisem działania zaprojektowanego układu. Opisane zostały również opracowane algorytmy sterowania procesami, program sterownika, a także stworzona wizualizacja. Praca zwieńczona została podsumowaniem.
EN
The paper presents of the project of comfort and security management in a building and its visualization. In the introduction, the definition of intelligent building, PLC controllers and SCADA software were briefly portrayed. The following is a presentation of the design intent and operations description. The control algorithms, program for the selected controller and SCADA visualization were also described. The last part of the paper contains the summary.
PL
Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego, dlatego niezbędne staje się stosowanie systemów do kontroli prądów różnicowych.
EN
The variety of installations and equipment, as well as the size of the electrical installation causes more and more problems with ensuring an adequate level of safety in, therefore it is necessary to use residua current measurement systems.
PL
W pracy dokonano przeglądu kilku wybranych systemów inteligentnego budynku pod kątem ich wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Scharakteryzowano wybrane systemy, określono założenia projektowe jakie powinna spełniać instalacja automatyki domowej. Oszacowano koszty systemu, wykonanego zgodnie z założeniami projektowymi. Wskazano na wady i zalety oraz różnice występujące w instalacjach wykonanych w oparciu o zaprezentowane systemy. Wskazano na możliwości rozbudowy istniejącego systemu.
EN
The paper is a review of a few selected intelligent building systems for their use in residential construction. Characterized selected systems, set design assumptions to be met by the installation of home automation. The costs of the system, made in accordance with the design assumptions. They pointed out the advantages and disadvantages and differences in systems made on the basis of presented systems. The possibilities of expanding the existing system.
12
Content available remote Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim
PL
Przedstawiono najnowsze trendy rozwoju budownictwa amerykańskiego, a także charakterystyczne innowacje na podstawie prognoz. Skorzystano z raportów oraz portali internetowych. Zwrócono uwagę na konieczność wspomagania wdrażania innowacji przez działania organizacyjne i legislacyjne. Przedstawione zjawiska i trendy dotrą do Polski z pewnym opóźnieniem w czasie.
EN
Recent development trends in the American construction industry have been presented, as well as characteristic innovation trends on the basis of forecasts for the last two years. Reports and web portals were used. Attention was drawn to the need to support implementation of innovation through organizational and legislative actions. The presented phenomena and trends will reach Poland with a certain inertia in time.
PL
W artykule dokonano porównania efektywności energetycznej dwóch budynków dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej. Analizę przeprowadzono na podstawie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Określono, jak zmienia się zapotrzebowanie na energię w przypadku zastosowania przegród o większej izolacyjności cieplnej, wentylacji z rekuperacją i sterowania urządzeniami elektrycznymi.
EN
The paper presents the comparison of energy efficiency of two educational buildings of Świętokrzyska Technical University. The analysis has been conducted based on electricity and heat costs. The changes in energy demand were determined in the case of using partitions with better thermal insulation properties, energy recovery ventilation systems, and electrical appliances control.
14
Content available Inteligentne budynki dziś i jutro
PL
W artykule przedstawiono możliwość sterowania wybranymi instalacjami w inteligentnym budynku za pomocą sterownika programowalnego PLC. Aby w sposób empiryczny sprawdzić możliwości i ograniczenia tego rozwiązania stworzono model laboratoryjny. W modelu tym zasymulowane zostały sygnały, które występują w typowych instalacjach znajdujących się w budynku. Liczba sygnałów sterujących na wejściu i wyjściu jednostki centralnej została zmniejszona ze względu na ograniczenia co do liczby poszczególnych wejść i wyjść samego sterownika. Opracowano przykładowe algorytmy działania sterownika PLC, które są stosowane w inteligentnych budynkach. Celem stosowania automatyki budynkowej oraz jednostek nadzorujących ich pracę, jest zwiększenia funkcjonalności budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających.
EN
The article presents the possibility of control of selected installations in an intelligent building by means of a programmable PLC controller. To empirically test the capabilities and limitations of this solution a laboratory model was developed. It simulated signals sent in typical installations in the building. The number of the control signals at the central unit’s input and output was restricted due to the limitations of the individual inputs and outputs of the controller itself.
16
EN
The article presents the problem of thermal degradation of contacts which may occur in the switching device working in smart buildings. During the activation of modern electronic and power-electronic devices (eg. LED sources), there are current surges of over 50 times greater than the maximum current in the steady state. This phenomenon can cause too rapid destruction of the surface layer of the contact, and consequently, the degradation of the contacts, which ultimately leads to damage to the switching device.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie degradacji cieplnej styków, które może występować w łącznikach instalacyjnych pracujących w inteligentnych budynkach. Podczas załączania nowoczesnych urządzeń elektronicznych oraz energoelektronicznych (np. źródeł światła LED) występują udary prądowe ponad 50 razy większe od maksymalnej wartości natężenia prądu w stanie ustalonym. Zjawisko to może być przyczyną zbyt szybkiej destrukcji warstwy wierzchniej styku, a w konsekwencji degradacji styków, która w końcowym efekcie doprowadzi do uszkodzenia łącznika.
17
Content available remote The immunity of the knx model to electromagnetic pulse disturbances
EN
The article presents the test results of the electromagnetic resistance of an intelligent, stationary installation model to pulse interference. The installation model tested was based on the automatic devices of an intelligent building, manufactured by Hager.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia impulsowe. Badany model instalacji został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager.
PL
W artykule zawarto przegląd systemów technicznych związanych z bezpieczeństwem budynku inteligentnego. W pierwszej części omówiono podstawowe zagadnienia związane z inteligentnym budownictwem oraz przedstawiono powszechnie stosowane metodyki oceny ryzyka systemów technicznych oparte na zmiennych lingwistycznych. Następnie wprowadzono autorską metodę oceny ryzyka opartą na systemie ekspertowym. Szczegółowo opisano ideowe działanie systemu ekspertowego. Zaprezentowano przykładowe parametry wykorzystywane w ocenie ryzyka oraz omówiono plan dalszych badań w zakresie rozwoju systemu.
PL
Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk proekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.
EN
The use of renewable and alternative sources for the purposes of energy needs allows to reduce costs of energy purchase and fees for use of the environment in industrial facilities. The solutions to reduce the energy consumption and the use of waste energy generated in the manufacturing processes used in the new building of machine manufacturer in the cable industry, the NIEHOFF company have been discussed in the article. The use of unconventional sources has allowed to reduce the cost of energy purchase, charges for the use of the environment and made NIEHOFF company one of the largest users of geothermal energy in Germany. A range of innovative solutions has required the use of materials and thermal insulation with the lowest possible heat conductivity coefficients. Such a designed building could meet the conditions of the high energy efficiency of new buildings. The main source of heat in the building is geothermal energy that powers both the heating and cooling. This approach has allowed savings of 75% compared to conventional solutions. The technology used to control objects adjusts the room temperature due to the conditions, internal and external, which has been achieved through continuous insight into weather data. Heat supply / cooling technology occurs by radiation ceiling panels, heating ceiling panels, ventilation and a traditional installation C.O. which has greatly increased the efficiency of heating and increased the comfort of employees. Objects of NIEHOFF in Schwabach are an example of good pro-ecological practices and sustainable use of energy.
PL
The article brought closer the issue related to the automation of electrical installations used in public buildings. For a deeper knowledge of the subject is given the characteristics of the selected automation installation, such as BMS, SAP and smoke parking. The types and principles of data and cooperation between the different automation systems installation. As a system integrator and automation devices of different manufacturers discussed XMBS system.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.