Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Europe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The article in the theoretical part draws attention to the phenomenon of climate change and two-way relations between these changes and agriculture. Agriculture as an economic sector is extremely sensitive to any climatic disturbances. However, as a greenhouse gas (GHG) emitter, it contributes to this process. In the era of significant reductions in GHG emissions, it is becoming increasingly important to obtain the highest economic effects with the smallest external effects (e.g. GHG). The purpose of the article is therefore to determine the level of GHG emissions in agriculture and the economic and climate efficiency of agriculture in EU countries and comparison to other sectors of the economy. The DEA method was used in the study. Calculations were made based on Eurostat data. It was found that the share of GHG emissions of agriculture in the EU represents 10-11% of all emissions in the European Union. Agriculture is the least economically and climatically effective sector of the EU economy. Comparing the agriculture of individual countries, the highest efficiency was achieved by Italy, Cyprus, the Netherlands, Slovakia and Finland, the lowest – Lithuania, Poland and Latvia.
PL
W artykule w części teoretycznej zwrócono uwagę na zjawisko zmian klimatycznych oraz dwukierunkowych relacji pomiędzy tymi zmianami a rolnictwem. Rolnictwo jako sektor gospodarki jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zaburzenia klimatyczne. Z drugiej strony jako emitent gazów cieplarnianych (GHG) m swój udział w tym procesie. W dobie znaczących redukcji emisji GHG coraz istotniejszą kwestią jest otrzymywanie jak najwyższych efektów ekonomicznych przy jak najmniejszych efektach zewnętrznych (np. GHG). Celem artykułu jest zatem określenie poziomu emisji GC w rolnictwie oraz efektywności ekonomiczno-klimatycznej rolnictwa w krajach UE oraz w porównaniu do innych działów gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę DEA. Obliczeń dokonano na podstawie danych Eurostatu. Stwierdzono, że udział emisji GC rolnictwa w UE stanowi 10-11% wszystkich emisji we Wspólnocie. Rolnictwo jest najmniej ekonomiczno-klimatycznie efektywnym sektorem gospodarki UE. Porównując natomiast rolnictwo poszczególnych krajów, najwyższą efektywność osiągnęły Włochy, Cypr, Holandia, Słowacja i Finlandia, najniższą Litwa Polska i Łotwa.
PL
Historia pomiarów temperatury powietrza związana jest z zainteresowaniem człowieka warunkami termicznymi, a w szczególności z występowaniem skrajnych warunków termicznych, które stanowiły zagrożenie dla ludzkiej egzystencji. Jest to zagadnienie ważne z punktu widzenia zmienności klimatu, ponieważ dzięki długoletnim seriom pomiarowym możemy porównać okres współczesnego ocieplenia z innymi występującymi okresami ciepła lub zimna w Europie. Celem pracy jest przedstawienie najwcześniejszych pomiarów temperatury powietrza w Europie oraz omówienie problemów związanych z tymi pomiarami. Prekursorem w rozwoju pomiarów temperatury powietrza były Włochy, gdzie utworzono pierwszą na świecie sieć stacji meteorologicznych w 1654 r., działającą do 1667 roku. W 1781 roku powstała Mannheimska (Palatyńska) sieć meteorologiczna zorganizowana przez Palatyńskie Towarzystwo Meteorologiczne z Mannheim w Niemczech, gdzie dokonano ujednolicenia pomiarów na niektórych stacjach. Sieć działała tylko do 1792 roku. Od początku XVIII wieku rozpoczęto pomiary na wielu europejskich stacjach, jednak były nieporównywalne, ponieważ nie były wykonywane w sposób ciągły. Dopiero w XXI wieku podjęto się próby rekonstrukcji pomiarów temperatury powietrza na większości europejskich stacji. Dzięki długoletnim seriom temperatury powietrza możliwe jest poznanie przeszłych warunków klimatycznych i porównanie ich z obecnymi warunkami. Ponadto stanowią cenny dowód potwierdzający współczesne ocieplenie, a także mają istotne znaczenie z punktu widzenia oceny wielkości współczesnych zmian klimatu.
EN
The history of air temperature measurements is related to the curiosity of a man with thermal conditions, and in particular with the occurrence of extreme thermal conditions, which posed a threat to human existence. This is an issue important from the point of view of climate change, and especially of contemporary climate warming, because thanks to long-term measurement series we can just compare the period of modern warming with other occurring periods of heat or cold in Europe. The aim of the work is to present the earliest measurements of air temperature in Europe and to discuss problems related to these measurements. The precursor in the development of air temperature measurements was Italy, where the measurements were started, as well as the first in the world network of meteorological stations in 1654. The network included 11 stations in Europe, including one in Poland in Warsaw. The network operated until 1667, and the measurements were not kept. At the same time, exactly in 1659, measurements were started in central England (London, Oxford), which have survived to this day and it is the longest surviving series of measuring air temperature in Europe compiled by Manley for central England from 1659. From the beginning of the 18th century, measurements were started at many European stations. Initially, these were the first short-term measurements, but over time they became systematic measurements that have survived to this day. In most cases these series were not homogeneous, therefore they were reconstructed. It is assumed that the most unified series of air temperatures in Europe is the Praga-Klementinium series from 1775 and Krakow – the Botanical Garden from 1826, where the measurements were uninterrupted in one place. In 1781, Mannheim’s (Palatinian) meteorological network was set up by the Palatine Meteorological Society from Mannheim, Germany, under the direction of J. Hammer, where measurements were made at some stations. The network operated only until 1792. Thanks to the long series of air temperatures, it is possible to know the past climatic conditions and compare them with the current conditions.
PL
W artykule omówiono systemy szkoleń monterów rusztowań w wybranych krajach europejskich. Zestawiono rozbudowane systemy kształcenia funkcjonujące w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji z mniej skomplikowanymi rozwiązaniami Polski i Finlandii. Omówiono również systemy obowiązujące w Szwecji i Norwegii oraz przedstawiono możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zdobytych w innych krajach europejskich.
EN
The article discusses education systems for scaffolding fitters in selected European countries. Comprehensive education systems functioning in Germany, Great Britain and France have been compared with less complex solutions present in Poland and Finland. The paper discusses systems implemented in Sweden and Norway and outlines the possibility of recognition in Poland of qualifications acquired in other European countries.
EN
Bullying and harassment in higher education sector impacts negatively on wellbeing of those who participating in these episodes and also gives wide-ranging negative consequences for every institution and for whole sector. It is necessary to develop an instrument that can reliably identify incidents of bullying and harassment and would contribute to setting targets for intervention and provide a basis for effective management of this phenomenon. The purpose of this research was to verify the dimensions and the methodological characteristics of the new tool. The survey employed a specially constructed questionnaire, which covers the following dimensions: communication, personal reputation, student’s reputation, experienced harm, intervention measures at higher education institution. Psychometric properties of the questionnaire were assessed in a sample of 623 studets. Verification of the methodological and psychometric characteristics of the questionnaire Bullying and Single Cases of Harassment in Higher Education Institutions (B-SCH-St) confirmed its validity and reliability. Also study revealed that in Lithuanian higher education institutions effective bullying and harassment management activities are not carried out.
PL
Zastraszanie i nękanie w sektorze szkolnictwa wyższego negatywnie wpływa na samopoczucie osób uczestniczących w tych odcinkach, a także ma daleko idące negatywne konsekwencje dla każdej instytucji i dla całego sektora. Konieczne jest opracowanie instrumentu, który będzie w stanie wiarygodnie identyfikować przypadki prześladowania i nękania oraz przyczyniłby się do ustalenia celów interwencji i stanowiłby podstawę skutecznego zarządzania tym zjawiskiem. Celem tych badań była weryfikacja wymiarów i cech metodologicznych nowego narzędzia. W ankiecie wykorzystano specjalnie skonstruowany kwestionariusz, który obejmuje następujące wymiary: komunikacja, reputacja osobista, reputacja studenta, doznana krzywda, działania interwencyjne w szkole wyższej. Właściwości psychometryczne kwestionariusza oceniono na próbie 623 studentów. Weryfikacja metodologicznych i psychometrycznych cech kwestionariusza Zastraszanie i pojedyncze przypadki nękania w szkołach wyższych (B-SCH-St) potwierdziła jego ważność i wiarygodność. Badanie wykazało również, że w litewskich szkołach wyższych nie prowadzi się skutecznych działań związanych z nękaniem i prześladowaniem.
EN
River cruising is well developed in Europe, particularly in the western, central, and some southern regions, and river tourism has expanded visibly during the current decade. A number of highly attractive tourist destinations are located upon rivers, the prime rivers used for cruises being the Danube, Rhine, Maine, Elbe, Loire, and Seine. The topic of this paper is an analysis of European river cruising and the determinants affecting this tourist product. In particular, the paper analyses the current state of river cruising in Poland, as well as the threats and opportunities that act as drivers for such cruising activity. This paper aims to identify and rank the main problems facing river cruising in Poland compared with prime destinations in Europe. River cruising has great potential, but it requires the removal of barriers and the addition of primary infrastructure.
6
Content available remote Odrestaurowane i nowe hale targowe w miastach europejskich
PL
W artykule autorka przybliża czytelnikom kilka odnowionych XIX-wiecznych hal targowych, które znajdują się w Barcelonie, a także olbrzymią, nową halę targową Markthal, otwartą w Rotterdamie w 2014 roku. Przedstawione zostały awangardowe projekty współczesne ukazujące odmienną dla każdego z architektów filozofię wprowadzania nowych kształtów w historyczne środowisko. Oprócz funkcji głównie handlu produktami spożywczymi sprowadzanymi z całego niemal świata, hale targowe są miejscami świadczącymi o indywidualności i lokalnych tradycjach każdego z miast europejskich.
EN
In the article the author acquaints the readers with a number of renovated nineteenth-century market halls, that are located in Barcelona, as well as the Markthal, a new and large market hall opened in Rotterdam in 2014. Avant-garde contemporary designs were presented, demonstrating the philosophy of introducing new shapes into a historical environment different for each architect. Apart from the predominant function of selling foodstuffs from practically all over the world, market halls are places, that are proof of the individuality and local traditions of every European city.
EN
Based on the Data Envelopment Analysis method and the Malmquist Productivity Index, the article specifies the economic and environmental efficiency and its changes in the chemical industry in individual EU countries from 2010 to 2016. The following have been adopted as variables in the model: 1 output (production value) and 3 types of input (number of employees, energy consumption, CO2 emissions). The countries where the chemical sector obtained the highest economic and environmental efficiency were: Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, France, Italy, Malta, the Netherlands, and Austria. The chemical industry in Romania and Bulgaria proved to be the least economically and environmentally efficient. As part of the research, it was indicated that both technological progress and the change in technical efficiency had impact on the improvement in productivity in the chemical industry in EU. In the analysed period, the chemical industry in Europe improved its annual productivity by 5%. It is worth noting that the improvement was still decreasing in the analysed period: from 16% in 2010/2011 to -2% in 2015/2016. The conducted analyses make it possible to state that, in the period 2010/2011-2012/2013, technological progress had a greater impact on improving the chemical industry's productivity. In turn, the technical efficiency had a greater impact on improving the chemical industry's productivity in the period 2013/2014-2014/2015. The decline in productivity in 2015/2016 was due to a decline in both indicators. However, the situation of the chemical industry varies depending on the country. Research results indicate that in 2010-2016 the chemical industry improved its productivity in 20 European countries. Countries that experienced slowdown in the chemical industry's productivity are France, Cyprus, Lithuania, Slovakia, and United Kingdom. In Germany and Luxembourg, on the other hand, neither improvement, nor deterioration in the productivity of the chemical industry has been observed.
PL
W artykule bazując na metodzie Data Envelopment Analysis i Malmquist Productivity Index określono efektywność ekonomiczno-środowiskową i jej zmiany w przemyśle chemicznym w poszczególnych krajach UE w latach 2010-2016. Do modelu przyjęto jako zmienne: 1 efekt (wartość produkcji), 3 nakłady (liczba zatrudnionych, zużycie energii, emisja CO2). Krajami, gdzie sektor chemiczny odnotował najwyższą efektywność ekonomiczno-środowiskową były Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Francja, Włochy, Malta, Holandia i Austria. Najmniej efektywny pod względem ekonomiczno-środowiskowym okazał się przemysł chemiczny w Rumunii i Bułgarii. W ramach badań wskazano, że zarówno postęp technologiczny, jak i zmiana wydajności technicznej miały wpływ na poprawę wydajności w przemyśle chemicznym w UE. Przemysł chemiczny w EU w badanym okresie poprawiał swoją produktywność średniorocznie na poziomie 5%. Warto jednak zauważyć, że poprawa uległa zmniejszeniu w analizowanym okresie z 16% w 2010/2011 do -2% w 2015/2016. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że w okresie 2010/2011-2012/2013 postęp technologiczny miał większy wpływ na poprawę produktywności przemysłu chemicznego z kolei na wydajność techniczną w okresie 2013/2014-2014/2015. Ograniczenie produktywności w latach 2015/2016 było spowodowane spadkiem obu wskaźników. Sytuacja przemysłu chemicznego jest jednak zróżnicowana w zależności od kraju. Wyniki badań wskazują, że w latach 2010-2016 w 20 krajach Europy przemysł chemiczny poprawił swoją produktywność. Kraje, które odnotowały pogorszenie produktywności przemysłu chemicznego to Francja, Cypr, Litwa, Słowacja i Wielka Brytania. Z kolei w Niemczech i Luksemburgu nie odnotowano ani poprawy, ani pogorszenia produktywności przemysłu chemicznego.
9
PL
Celem artykułu jest prezentacja zmian wielkości zużycia wody dla celów gospodarstw domowych w 16 krajach europejskich, w latach 1990–2016. Prezentację oparto o dane statystyczne udostępniane przez te kraje. Wielkość zużycia wody wyrażona w jednostce objętości odniesionej do mieszkańca danego kraju, jest bardzo zróżnicowana. Jego trend spadkowy jest jednak obserwowany we wszystkich analizowanych krajach. Intensywność tego trendu jest jednak różna w różnych krajach. Autorzy artykułu zwracają uwagę na wyhamowanie tego trendu w ostatnich latach, co może wynikać z osiągnięcia bariery minimalnego poboru, jak również być efektem obecnych w ostatnich latach zmian klimatycznych.
EN
The aim of the paper is presentation of household water demand changes in 16 European countries, in the years 1990–2016. The presentation was based on statistical data provided by these countries. Water demand expressed in a unit of volume related to a resident of a given country is very different from each other. However, its downward trend is observable in all analyzed countries although the intensity of this trend is different in analyzed countries. The authors of the article put attention to deceleration of this trend in recent years, which may result from the achievement of the minimum water consumption barrier, as well as being the result of climate change present in recent years.
PL
Fosfor jest ważnym elementem utrzymania życia, jednakże wysokie stężenia fosforu i azotu zrzucane do wód to powyższe substancje biogenne powodują eutrofizację środowiska wodnego. W pracy przedstawiono wybrane przykłady instalacji do praktycznego zastosowania odzysku substancji biogennych, szczególnie implementacji odzysku fosforu poprzez technologię krystalizacji struwitu z odcieków z przeróbki osadów ściekowych w Ameryce Północnej i Europie.
EN
Phosphorus is essential to life; however, with high concentrations of phosphorus and nitrogen discharged into waters, these nutrients lead to eutrophication of the aquatic environment. The article presents selected examples of installations for practical use of nutrients recovery, in particular implementation of phosphorus recovery from sludge treatment liquors through struvite crystallization technology in North America and Europe.
PL
Zmiany klimatu są faktem, mają znaczący wpływ na obieg wody w przyrodzie potęgując ekstremalne zjawiska suszy i powodzi. Niedobory wody w wodociągach stały się problemem wielu europejskich przedsiębiorstw. Warto czerpać z ich doświadczeń, na co zwracają uwagę także instytucje UE proponując nowe rozwiązania prawne jak np. odzysk wody do celów rolniczych [2].
EN
The climate change is a fact, having significant impact on water circulation in nature and aggravating extreme droughts and floods. Water shortages in water supply networks have become a problem for many European companies. Their experience is a valuable source, which is also noted by EU institutions proposing new legal solutions, such as water reclaimed for agricultural purposes [2].
EN
Public concerns have been raised regarding the use of hydraulic fracturing for shale gas extraction and its potential impact on the environment. The absence of baseline monitoring data in the US experience has been identified as a major issue. Here, results from a 6-month groundwater baseline monitoring study near an active shale gas pad in northern Poland are presented. The data collected in dedicated boreholes include groundwater samples analysed for inorganic constituents, dissolved gases and stables isotopes (δ2H and δ18O) and downhole temperature and conductivity measurements at 15-min intervals. A robust statistical analysis combined with an estimation of data uncertainty helps to identify spatial and temporal variability within the datasets. As a result, baseline conditions are defined using confidence intervals around the mean on a per-well basis and these will serve for future reference for this site. The groundwater chemical composition is similar to regional background levels and typical of Quaternary aquifers in the region. It is also consistent with previous baseline monitoring carried out by the Polish Geological Institute. Only manganese and bromide occur in groundwater at concentrations above Polish drinking water standards. Based on this work, the paper provides some recommendations for future baseline monitoring and identifies areas for future research such as use of statistics for high-frequency datasets.
PL
Projekty budowy linii dużych prędkości w Polsce mają aspekt międzynarodowy. Planowane w Polsce linie są bowiem częścią transeuropejskiej sieci kolei dużych prędkości. Jest to warunek ich finansowania ze środków unijnych. W najnowszej propozycji nowego rozporządzenia o funduszu CEF polski projekt linii Warszawa–Łódź–Poznań/Wrocław jest wymieniony jako element korytarza Morze Północne–Morze Bałtyckie pomiędzy sieciami linii dużych prędkości niemiecką i krajów bałtyckich (planowana do ukończenia w 2027 r.). Projekt sieci linii dużych prędkości opartej, przynajmniej w początkowej fazie rozwojowej, na liniach Warszawa–Łódź–Poznań/Wrocław (Y) i Warszawa–Katowice/Kraków (CMK), określany w dokumentach unijnych jako „double Y”, jest kluczowym elementem sieci transeuropejskiej, który spaja sieci linii dużych prędkości sąsiednich krajów, dając dogodne warunki do utworzenia systemu szybkich połączeń w Centralnej Europie. Ważnym beneficjentem tego systemu byłaby Polska. W artykule przedstawiono determinanty kreowania sieci międzynarodowych połączeń kolejowych w Europie Centralnej.
EN
The projects of building high speed lines in Poland have interntational aspect. The lines planned in Poland are part of transeuropean net of high speed railways. It is condition of their EU funding. In the newest version of CEF funds polish project of Warszawa–Łódź–Poznań/ Wrocław is part of Corridor North Sea-Baltic Sea connecting high speed railways network in Germany and Baltic countries (planned on 2027). Project of high speed railways network based on, at least initial phase, on Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław (Y) line and Warsawa-Katowice/Kraków (CMK) line, which is stated in UE documents as „double Y”, is key part of transeuropean network,which unites high speed railway network of neighberhooding countries, allowing to create high speed system in Central Europe. Poland would be important benefitiary of that system. In the article has been presented determinants of creating international railway network in Central Europe.
EN
The projects of construction high speed lines in Poland have also international aspects. The lines planned in Poland are part of Trans-European network of high speed railways. In the newest version of CEF funds Polish project of HSL Warszawa–Lodz–Poznan/ Wroclaw is part of corridor North Sea–Baltic Sea connecting high speed railways network in Germany and Baltic countries (planned on 2027). Project of high speed railways network based on, at least initial phase, on Warszawa–Lodz–Poznan/Wroclaw (Y) line and Warsaw–Katowice/Krakow (CMK) line, which is stated in UE documents as „double Y”, is key part of Trans-European Network, which connects high speed railway network of neighbour countries, allowing to create high speed system in Central Europe.
15
EN
Marmaray, an advanced commuter rail system with a total length of 76 km, passed by a tube tunnel under the Bosporus, is also a line that will provide uninterrupted railway operation between Europe and Asia. The Marmaray railway system allowing commuter railcars with high-speed trains, regional trains and freight trains to pass, is the largest investment in the region in terms of economically sustainable and uninterrupted railway operation.
16
Content available Rail Baltica – the project of the century
EN
Rail Baltica is a greenfield rail transport infrastructure project aiming to integrate the Baltic States in the European rail network. The project includes five European Union countries – Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and inddirectly also Finland. Rail Baltica is the largest railroad infrastructure project – to be constructed – in the Baltic countries in the last 100 years. It will form a new economic corridor, which will closely connect the North East of the Europe with the rest of the European Union.
PL
W artykule przedstawiono stan wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie. Podstawą były opracowania podsumowujące raporty krajowe ze Światowego Kongresu Geotermalnego w 2015 r., informacje nadesłane na Europejski Kongres Geotermalny w 2016 r., a także raport Europejskiej Rady Energii Geotermalnej dotyczący sytuacji w branży w 2017 r. Potwierdzono utrzymywanie się wzrostu wykorzystywania energii geotermalnej w skali świata i Europy. Zasygnalizowano perspektywiczne kierunki rozwoju geotermii w nadchodzących latach, a także niektóre sprzyjające temu inicjatywy branżowe oraz uwarunkowania krajowe i międzynarodowe związane ze strategicznymi dokumentami i zobowiązaniami.
EN
The status of geothermal energy uses in the world and Europe is presented. The basic data was derived from country update reports submitted for the World Geothermal Congress 2015, as well as from the European Geothermal Congress 2016 and 2017 EGEC Market Report. It was pointed out that the increase in the use of geothermal energy in the world and in Europe was maintained. The most prospective directions of geothermal development in the coming years are given. Some sectorial initiatives as well as strategic national and international documents which shall facilitate geothermal development are indicated.
18
Content available remote Patentowa(na) historia szkła cz. I
19
Content available remote Majolika wczoraj i dziś
20
Content available remote Historia luster
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.