Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system produkcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper presents the design of a fuzzy controller whose task is intelligent, linguistic rule based control of thickness of the extruded polyethylene film. The structure of the fuzzy controller was developed; then, its model was built in MATLAB SIMULINK program and simulations were run to verify its performance under laboratory conditions. Based on the investigation, it can be concluded that the developed controller enables precise adjustment of polyethylene film thickness, taking into account disturbances caused by internal and external factors.
2
PL
Druga część artykułu dotyczy systemów zarządzania produkcją oraz roli integracji systemów automatyki w dostępie do kluczowych danych. Odniesiono się do obowiązujących standardów w zakresie kształtowania się hierarchii zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. Omówiono również techniczne aspekty realizacji obiegu informacji pomiędzy systemami automatyki i informatyki.
EN
The execution of production processes in real manufacturing systems is associated with the occurrence of numerous disruptions, which predominantly revolve around technological machine failure. Therefore, various maintenance strategies are being developed, many of which tend to emphasise effective preventive measures, such as the Time-Based Maintenance (TBM) discussed in this paper. Specifically, this publication presents the time-based machine failure prediction algorithm for the multi-machine manufacturing environment. The Introduction section outlines the body of knowledge related to typical strategies applied in maintenance. The next part describes an approach to failure prediction that treats processing times as makespan and is followed by highlighting the key role of historical data in machine failure management, in the subsequent section. Finally, the proposed time-based machine failure prediction algorithm is presented and tested by means of a two-step verification, which confirms its effectiveness and further practical implementation.
PL
Realizacja procesów produkcyjnych w rzeczywistych systemach wytwórczych wiąże się z występowaniem wielu zakłóceń, do których zalicza się głównie awarie maszyn technologicznych. W związku z tym obserwowany jest rozwój różnorodnych strategii utrzymania ruchu. Coraz większy nacisk kładziony jest na efektywne działania prewencyjne, do których zalicza się także działania określone w czasie (ang. Time-Based Maintenance – TBM). W niniejszej publikacji zaprezentowano algorytm predykcji awarii maszyn w wielomaszynowych systemach wytwórczych wspierający prewencyjne utrzymanie ruchu. Na wstępie omówiono zagadnienia związane z typowymi strategiami stosowanymi w obszarze UR. Ponadto omówiono tematykę predykcji awarii, zwracając uwagę na ujęcie czasu pracy maszyny jako czasu trwania, a także kluczową rolę wykorzystania danych historycznych dotyczących awarii maszyn. Następnie zaprezentowano proponowany algorytm predykcji wspierający działania określone w czasie. Prezentowane prace zakończono dwuetapową weryfikacją proponowanej metody, która potwierdziła jej skuteczność oraz zasadność wykorzystania.
EN
This paper presents the characteristics of the subsystems of the modular, didactic production system of single-stage gearboxes. The presented system is equipped with miniatures of devices commonly used in industry. The modular construction of the stand gives the possibility of free modelling of production processes and creates great opportunities for future activities of system development and its use. The paper presents the characteristics of the manufacturing, storage, transport and assembly subsystem and quality control. In the characteristics, the market recognition was presented and selected solutions and devices were described.
EN
The aim of the work was to create a technical and organizational design for a modular, didactic system for the production of single-stage gearing. The project presented a project of a production system equipped with miniaturized devices, which are commonly used in industry. Despite the reduced scale, the modules have full functionality and reflect the real world systems. Modular construction of the designed system allows for free modeling of production processes and creates great opportunities for future activities of system expansion and its use. Additionally, the system design assumes the possibility of carrying out scientific and research works in the scope of designing production systems with a high level of automation.
EN
Dynamic reliability analysis of binary systems has been widely studied in case of homogeneous continuous time Markov process assumption in the literature. In this study, we evaluate dynamic performance of a multi-state rotor line of electric motors manufacturing system under non-homogeneous continuous time Markov process (NHCTMP) degradation by using lifetime distributions of seven workstations within the system. By means of this degradation process assumption we capture the effect of age on the state change of components in the analysis by means of time dependent transition rates between states of the workstations. Essentially this is typical of many systems and more practical to use in real life applications. The working principle is based on a three state structure. If all the machines within each workstation work, the workstation is defined as working with the full performance. Whenever at least one machine fails within each workstation, then the workstation is defined as working with partial performance. If all the machines in the workstation fail then the workstation is defined as failed. The lifetime properties of the workstations under NHCTMP assumption have been studied for this three-state structure of the workstations. The workstations are all working independently and nonidentically from each other and they are connected in series within the system.We especially performed an extensive application study based on the lifetime data regarding the seven workstations within a manufacturing system. Dynamic reliability results are also discussed for the system structure. Some performance characteristics are developed for both workstations and the system as well. Numerical results for the performance characteristics of those workstations and the system are provided and supported with some graphical illustrations.
PL
W literaturze przedmiotu, niezawodność dynamiczną układów binarnych analizuje się szeroko przy założeniu, że badane procesy stanowią jednorodne procesy Markowa z czasem ciągłym. W niniejszym artykule dokonano oceny dynamiki pracy wielostanowej linii do produkcji wirników będącej częścią systemu produkcji silników elektrycznych. Badania prowadzono przy założeniu, że degradacja stanowi niejednorodny proces Markowa z czasem ciągłym (NHCTMP). Do badań wykorzystano rozkłady cyklu życia siedmiu stanowisk wchodzących w skład systemu. Dzięki założeniu dotyczącemu procesu degradacji, udało się uchwycić wpływ wieku komponentów na zmianę ich stanu wykorzystując w analizie zależne od czasu szybkości przejścia między stanami badanych stanowisk. Ujęte w ten sposób zjawisko degradacji jest typowe dla wielu systemów, co oznacza, że proponowana metoda lepiej niż inne metody sprawdzi się w rzeczywistych zastosowaniach. W metodzie przyjmuje się, że stanowiska produkcyjne charakteryzuje struktura trójstanowa. Jeśli wszystkie maszyny na danym stanowisku działają prawidłowo, stanowisko określa się jako w pełni sprawne. Gdy co najmniej jedna maszyna na danym stanowisku ulegnie uszkodzeniu, stanowisko określa się jako częściowo sprawne. Jeśli wszystkie maszyny na danym stanowisku ulegną uszkodzeniu, stanowisko określa się jako niesprawne. Właściwości cyklu życia stanowisk produkcyjnych badano przy założeniu NHCTMP oraz trójstanowej struktury stanowisk. Wszystkie stanowiska w omawianym systemie działają niezależnie od siebie w sposób nieidentyczny i tworzą układ szeregowy. W pracy przeprowadzono obszerne badania aplikacyjne w oparciu o dane dotyczące cyklu życia siedmiu stanowisk wykorzystywanych w badanym systemie produkcyjnym. Omówiono także wyniki analizy niezawodności dynamicznej dla struktury systemu. Ponadto opracowano parametry pracy zarówno dla indywidualnych stanowisk jak i systemu jako całości. Wartości liczbowe tych parametrów zestawiono w tabelach oraz przedstawiono w formie graficznej.
EN
One of the key and simultaneously the most difficult issues within the methodology of the environmental life cycle assessment (as well as related life cycle-based techniques) is solving the problem of the multifunctionality of product systems, which includes the questions crucial for the circular economy: reuse, recycling, transforming by-products into valuable (in the market aspect) co-products, prolonging durability. The present paper aims at familiarizing the questions of multifunctionality and presenting the Circular Footprint Formula (CFF), which has been developed within the pilot stage of the European Commission project related to the common methods of measurement and communication the life cycle environmental performance of products and organisations. An example of PET bottles has been presented and two scenarios have been analysed: (1) a scenario with no recycling (a recycling content = 0 and a recycling rate = 0) and (2) a scenario with recycling (recycling content = 0.24 and recycling rate = 0.24). Calculations of life cycle emissions of CO2 have been made by using the CFF formula. An idea of division environmental burdens and credits between supplier and user of the recycled material has been shown and explained as well.
8
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w systemie produkcyjnym – studium przypadku
PL
W artykule podjęto problematykę zarządzania ryzykiem systemów produkcyjnych przez analizę i ocenę ryzyka. Przedstawiono literaturowe podejście do procesu zarządzania ryzykiem. Omówiono wykorzystanie zintegrowanej metodyki analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych. Opisano istotę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk z grupy 4M, ich identyfikacji, oceny oraz sposobu postępowania z nimi. W artykule zaprezentowano wyniki badania identyfikującego czynniki zakłócające wydajność procesu produkcyjnego oraz dokonano oceny poziomu ryzyka i wskazano działania doskonalące analizowany proces.
EN
The article focuses on the issue of risk management in productive systems through risk assessment and analysis. Different approaches of risk management have been presented. The use of integrated methodology of risk assessment and analysis in productive systems have been discussed. The author describes the matter of performing continuous analysis of possible risks from 4M group, their identification, assessment and mitigation method. This article features a case study by which production efficiency disturbing factors have been identified. Additionally the risk levels have been assessed and process improving actions indicated.
PL
Jednym z głównych wskaźników produktywności cząstkowej, wykorzystywanych do charakterystyki procesów górniczych jest produktywność pracy (wydajność pracy). Ale wskaźnik ten nie uwzględnia coraz większego udziału firm zewnętrznych w realizacji procesu wydobywczo-przeróbczego. Dlatego też proponuje się wykorzystanie innych wskaźników produktywności, w tym wskaźników wykorzystujących tzw. operacyjne koszty gotówkowe produkcji górniczej. W artykule scharakteryzowano system produkcyjny, rodzaje zasobów wejściowych i wyjściowych w górniczym systemie produkcyjnym, proces wydobywczo- -przeróbczy i jego podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne oraz przeanalizowano produktywność wybranych zasobów wejściowych procesu górniczego dla trzech wybranych kopalń węgla kamiennego.
EN
One of the main indicators of partial productivity used to prepare characteristics of mining processes is work productivity. But this indicator does not take into account the increasing participation of third parties in realisation of the mining and coal processing of production process. Therefore, this paper presents a proposal to use other indicators, including indicators that use the so-called mining operating cash costs of production. This paper describes the production system, the types of input and output resources in mining production system, the process of mining and coal processing and its primary technical and economic indicators, as well as examines the productivity of selected input resources of mining processes for three selected coal mines.
PL
Wstęp i cel: Współczesne systemy produkcyjne, narastający stopień ich zautomatyzowania i wysoki poziom zorganizowania stawiają przed służbami utrzymania ruchu maszyn przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Odpowiedzią na te zmiany w obszarze utrzymania wysokiej niezawodności i efektywności infrastruktury technicznej jest powstawanie nowych koncepcji, metod i narzędzi wspomagających pracę służb z działu utrzymania ruchu. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyk współczesnych filozofii zarządzania produkcją, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie utrzymaniem maszyn we współczesnych systemach produkcyjnych. Materiały i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu i przemyśleniach autorów. Zastosowano technikę badawczą deskresearch i uzupełniono jej treść przykładem zastosowania narzędzi związanych z utrzymaniem ruchu maszyn. Wyniki: W pracy scharakteryzowano wybrane koncepcje racjonalizacji zadań służb utrzymania ruchu na tle współczesnych systemów produkcyjnych. Przedstawiono istotne metody i narzędzia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, stosowane w koncepcjach: szczupłej produkcji - Lean Manufacturing (LM), produkcji klasy światowej - World Class Manufacturing (WCM) oraz zwinnej produkcji - Agile Manufacturing (AM). Analizę wsparto badaniem funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie poprzez pomiar wskaźnika ogólnej efektywności wyposażenia - OEE. W trakcie prowadzonych badań autorzy zidentyfikowali kilka barier i problemów związanych z zarządzaniem utrzymania ruchu infrastruktury technicznej. Wniosek: Zastosowanie odpowiedniej filozofii zarządzania utrzymaniem ruchu infrastruktury technicznej jest zasadniczym elementem, który wpływa na efektywność i niezawodność pracy.
EN
Introduction and aim: Modern production systems, increasing the degree of automation and high levels pose enterprises increasingly higher requirements to organize maintenance services of machinery. The response to these changes in the area of maintaining high reliability and efficiency of technical infrastructure is the emergence of new concepts, methods and tools supporting the work of services from the maintenance department. The aim of the study is to present the characteristics of modern production management philosophy, methods and tools to support the management of maintenance equipment in modern production systems. Material and methods: The material is based on the literature and the authors’ thoughts. The desk research technology was used and its content was supplemented by an example of tools related to machine maintenance. Results: The study characterized the rationalization concepts selected tasks of maintenance services on the background of modern production systems. Significant methods and tools of machine maintenance management were presented, used in the following concepts: lean production - Lean Manufacturing (LM), world class production - World Class Manufacturing (WCM) and agile production - Agile Manufacturing (AM). The analysis of the problem was supported by the study of TPM functioning in the enterprise by measuring the general equipment efficiency indicator - OEE. During the research, the authors identified several barriers and problems related to the management of technical infrastructure maintenance. Conclusions: Application of proper management philosophy of maintenance of the technical infrastructure is an essential element that affects the efficiency and reliability
11
EN
The project presents the design of production systems equipped with miniaturized devices, which are commonly used in industry. Despite the reduced scale, the modules have full functionality and reflect real-world systems. In addition, system designs provide for the possibility of scientific and research work in the design of production systems with a high level of automation.
12
Content available Economic Aspects of Reliability in Mining Processes
EN
In the present article, the issue of reliability of the production process in physical and value terms were discussed. Economic reasons in forming the level of reliability were analyzed. Factors influencing its correct course and multithreading are presented also in relation to the mining process. The main goal of the article was to present the economic aspect of the reliability of production processes, in particular the mining process. In addition, attention was paid to optimizing the level of reliability considering the multi-criteria of this issue. The considerations presented in this work are generalized and their results can also be used in other complex production systems.
PL
W artykule omówiono zagadnienie niezawodności w procesie produkcyjnym w ujęciu fizycznym i wartościowym. Przeanalizowano przesłanki ekonomiczne kształtowania poziomu niezawodności. Przedstawiono czynniki wpływające na jego prawidłowy przebieg oraz wielowątkowość zagadnienia także w odniesieniu do procesu wydobywczego. Głównym celem artykułu było przybliżenie aspektu ekonomicznego niezawodności procesów produkcyjnych, a w szczególności procesu wydobywczego. Ponadto zwrócono uwagę na optymalizację poziomu niezawodności rozważając wielokryterialność tego zagadnienia. Przedstawione w pracy rozważania są uogólnione, a ich wyniki mogą być wykorzystane także w innych, złożonych systemach produkcyjnych.
PL
Podejście systemowe pozwala zobaczyć przedsiębiorstwo produkcyjne jako złożony system urządzeń służących do wytwarzania i urządzeń pomocniczych. W podejściu procesowym to produkcja sprawia, że strumień materiałów przepływa przez poszczególne komórki o mieszanej strukturze w sposób dyskretny (w krokach). Czas przetwarzania jest inny na każdym etapie wytwarzania. Elementem łączącym poszczególne urządzenia produkcyjne są bufory (składowiska) międzyoperacyjne, które pełnią funkcje przechowywania półwyrobów wytwarzanych w obiekcie N i magazynu dostaw do następnej komórki (N + 1) lub do innego obiektu. Parametry etapów zależą od czasu obróbki i wielkości partii. Analizowany proces wytwarzania urządzenia chłodniczego ma strukturę gniazdową. Istotnym elementem produkcji jest odpowiednie planowanie wytwarzania potrzebnych komponentów i montażu, by czas wykonania zadania produkcyjnego był jak najkrótszy.
EN
A systemic approach allows to see the production enterprise as a complex system of production and auxiliary facilities. In the process approach, it is manufacturing that makes the stream of materials flow through individual production cells in a mixed (serial – parallel) system, in a discreet way (in steps). Processing times are different at each stage. The element that connects the individual production facilities is buffer storage, which functions as a storage site for semi-finished goods departing from facility N or a delivery warehouse for the next site (N + 1) or to another station. The steps’ parameters depend on the processing time and batch size. The analyzed plant consists of 9 stations and buffers (warehouses). The process of manufacturing the refrigerating appliance has a cellular layout. An important part of production is the proper scheduling of production of the necessary components and assembly, so that the time of realization of the production task is as low as possible.
EN
Innovative solutions are Implemented as a result of very complex and often lengthy processes. The processes of innovation are strong connected to the uncertainty and risk. The paper shows the proposal of multi-criteria assessment method oriented on potential effects of implementing innovation for the production system as a whole. It is more complete than monocriteria assessment, thus giving a more comprehensive image of the effects of the proposed solution. The method has been developed based on aggregate assessment. Aggregate assessment is a general assessment of the values of a certain object in this case the production system. It consists in combining individual assessment criteria into one unity. The values may be positive or negative and refers to various types of aspects, e.g. utilitarian, technical, economic, social, depending on the strategy of enterprise. When we want to implement the specified innovation in the production system, we should diagnose the potential effects of it for the whole system. It is the main reason of using the proposed methodology. The use of the method was shown on the example of implementation of the world class innovative software solution called IPOsystem. The system individually manages the work of employees and machines on an ongoing basis, including all changes concerning the condition of these resources and the current status in the production process in real time. IPOsystem complements ERP class systems in the field of active process planning and manufacturing process control. It provides managers with credible and current information concerning resources, production orders, terms of order realisation, actual working time, costs, quality control results, production deficiencies, breakdowns etc.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym na poziomie operacyjnym w działalności systemu produkcyjnego. We wstępie wykazano ważność i utylitarność podejmowanej problematyki. Następnie przedstawiono pojęcie ryzyka organizacyjnego oraz zarządzania nim. W części badawczej przedstawiono koncepcję innowacyjnego podejścia do stosowania założeń metody FMEA wzbogaconej o podstawowe parametry statystyczne oraz cząstkowe wyniki przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym produkującym na zamówienie klienta. Wyniki zostały przeliczone za pomocą średniej arytmetycznej oraz mediany, a ich końcowa wartość wskazała na ważność problemu w działalności systemu produkcyjnego. Stanowiło to podstawę do wyciągnięcia wniosków oraz określenia możliwości wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym.
EN
The aim of the article is to present the innovative use of FMEA for risk management at the operational level in organizational activities of the production system. In the introduction, the validity and utilitarian nature of the problem was demonstrated. The concept of organizational risk and management is then presented. Section 3 presents the idea of using the FMEA method and the partial results of the research carried out in the manufacturing company on the order of the customer. The results were converted using arithmetic mean and median and their final value indicated the importance of the problem in the production system. That was the basis to draw conclusions and identify opportunities for the use of FMEA for organizational risk management purposes.
EN
Managing company in the lean way presumes no breakdowns nor reserves in the whole delivery chain. However, achieving such low indicators is impossible. That is why in some production plants it is extremely important to focus on preventive actions which can limit damages. This article depicts the method of designating the critical damages in accordance with lean maintenance method. The article consists of two parts which make for an integral body. Part one depicts the characteristic of a realistic object, it also contains productions capabilities analysis of certain areas within the production structure. Part two depicts the probabilistic model of shaping maximal time loss basing on emptying and filling interoperational buffers.
PL
Szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem zakłada zero awarii urządzeń i zero zapasów w całym łańcuchu dostaw. Osiągnięcie zerowych wskaźników jest niemożliwe, dlatego w zakładach produkcyjnych duża uwaga skupiona jest na prewencyjnych działaniach ograniczających wystąpienie uszkodzeń. W artykule przedstawiona została metoda wyznaczania uszkodzeń krytycznych, zgodnie z metodyką lean maintenance. Rozważaniom został poddany przykładowy (rzeczywisty) układ produkcyjny, w którym w chwili ∆ t wystąpiło uszkodzenia na kilku różnych obiektach. Artykuł składa się z dwóch integralnych części. W pierwszej części została przedstawiona charakterystyka obiektu rzeczywistego oraz zawarte są analizy zdolności produkcyjnych poszczególnych obszarów struktury wytwórczej. Druga część przedstawia probabilistyczny model kształtowania maksymalnych strat czasu bazujących na opróżnianiu i wypełnianiu buforów międzyoperacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wdrożenia i funkcjonowania narzędzi Lean mających na celu doskonalenie procesów wytwarzania w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Celem opracowania była identyfikacja kluczowych obszarów systemu przetwarzania (wytwarzanie, badanie i rozwój, dystrybucja), w których zachodzi szczególna potrzeba ich doskonalenia. Wyznaczenie takich obszarów było pierwszym krokiem w kierunku wyboru narzędzi doskonalenia, zarówno jakości wytwarzanego produktu, jak i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem otrzymanych wyników badań było wskazanie tych obszarów, w których, wprowadzając narzędzia oferowane przez Lean Management, otrzymano wymierne korzyści w postaci redukcji czasu, kosztów czy strat występujących w procesie przetwarzania.
EN
In the article were presented issues of the implementation and functioning Lean tools in order to production improvement in chosen enterprises from metal branch. A purpose of the study was an identification of manufacturing system crucial areas (production, research and development, distribution), where there is a special need for improvement. Outlining such areas was the first step in direction of tools choice, methods and improvement connected with the quality of product and processes occurring in the enterprise. As a completion of received results was showing these areas where Lean Management tools was received notable benefits in the form of time reduction, costs and losses in the production processing.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość modelowania i symulacji wirtualnych systemów produkcyjnych z wykorzystaniem aplikacji Robot Studio firmy ABB. Na podstawie istniejącego w rzeczywistości stanowiska do rozkroju szkła taflowego przygotowano jego wirtualny model. Jednocześnie zaproponowano znaczne zwiększenie stopnia automatyzacji procesu rozkroju szkła przez wprowadzenie robotów przemysłowych z biblioteki aplikacji i utworzenie zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego. Zastosowano programowanie zadaniowe robotów oraz wykorzystano mechanizmy detekcji kolizji elementów gniazda, dzięki którym możliwe było zweryfikowanie prawidłowości oprogramowania robotów oraz skorygowanie pierwotnie zaprojektowanego układu gniazda. Przeprowadzone eksperymenty wskazują, że zastosowanie wirtualnych modeli stanowisk wytwarzania i ich symulacja znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia kolizji w rzeczywistym systemie wytwarzania wynikające z błędnego ustawienia elementów systemu lub błędów w oprogramowaniu sterującym, co umożliwia łatwe szkolenie załogi przed uruchomieniem jak i w trakcie pracy systemu produkcyjnego. Ponadto wykorzystanie wirtualnych modeli umożliwia wprowadzanie nowych komponentów do rzeczywistego systemu produkcyjnego, ich przygotowanie, optymalne rozmieszczenie i oprogramowanie bez zatrzymywania procesu produkcji, co zwiększa produktywność systemu wytwarzania.
EN
The paper presents an approach to modeling and simulation of virtual production systems. Based on the real working glass cutting cell a virtual model of the system was built and simulated by ABB Robot Studio application. The analyzed process was significantly automated by industrial robots which were introduced using the application library. During the work simulation of the cutting cell, the task programming procedure of the robots and the collision faults detecting were applied. Thus the correction of the cell layout was available. The carried out experiments indicate that the virtual modeling of the production systems yields risk reduction of faults considering collision and distribution of system elements. New components of the system can be easy implemented without interruption of the production run during design and preparation procedures. Additionally, system layouts can be optimized increasing general productivity. The important advantage of virtual reality is a staff training opportunity both before production start and during the system work.
19
Content available remote Trendy rozwoju systemów produkcyjnych
PL
Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego uwzględniającego jego informacyjny charakter.
EN
The article presents features that determine development of production systems, which result from the expectations and requirements of the market. It identifies major trends of development, on which also affect internal pressures to improve operational efficiency. This made it possible to distinguish four stages of development of production systems and identify related solutions. It also shows the model of production system that takes into account its informative character.
20
Content available remote Kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych
PL
W pracy zaprezentowano kompleksowe utrzymanie maszyn w systemach produkcyjnych. Przedstawiono rozwój efektywnych systemów utrzymania maszyn oraz współczesną strategię utrzymania maszyn, do której należy TPM. Zasadnicze rozważania dotyczą implementacji maszyn w przedsiębiorstwie. Pracę kończy pomiar i ocena oraz efekty funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie.
EN
The study presents a comprehensive Total Productive Maintenance issues in production systems. The paper presents the importance of the nature and the efficient maintenance of machines in production. Also approximated the issue of machine failures and the way to optimize the efficiency of their work. The final section studies included development trends machine maintenance by implementing the concept of TPM production systems of modern enterprises. The volume ends with conclusions.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.