Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przejeżdżające pojazdy szynowe generują drgania i hałas. W większości opracowań zjawiska te analizowane są w ujęciu oddziaływania na człowieka, otoczenie i infrastrukturę kolejową. Korzystając jednak z metodyki badań wibroakustycznych generowane sygnały drgań i hałasu można traktować jako nośniki informacji. W zdecydowanej większości publikacji z zakresu wibroakustyki analizuje się użyteczność sygnałów do określenia stanu technicznego maszyn i systemów. Profesor Rafał Burdzik od wielu lat prowadzi badania w obszarze analizy propagacji drgań i hałasu w środkach transportu. W wyniku tych prac opracowano nową hipotezę badawczą jako możliwość identyfikacji pojazdu lub składu kolejowego na podstawie rejestrowanych obrazów sygnałów wibroakustycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, podczas których rejestrowano drgania szyny w trzech ortogonalnych osiach oraz sygnały ciśnienia akustycznego w osi prostopadłej do szlaku kolejowego.
EN
Passing rail vehicles generate vibrations and noise. In most studies, these phenomena are analyzed in terms of impact on people, the environment and railway infrastructure. However, using the vibroacoustic methodology, generated vibration and noise signals can be treated as information carriers. The vast majority of publications in the field of vibroacoustics analyze the usability of signals to determine the technical condition of machines and systems. For many years Professor Rafał Burdzik has been conducting research in the area of vibration and noise propagation analysis in means of transport. As a result of this work, a new research hypothesis was developed as the ability to identify a vehicle or trainset based on recorded images of vibroacoustic signals. The article presents the results of preliminary tests, during which rail vibrations were recorded in three orthogonal axes and acoustic pressure signals in the axis perpendicular to the railway route.
2
Content available remote Ecodriving a użytkowanie pojazdu
PL
W tekście przedstawiono zagadnienia dotyczące praktycznego użytkowania pojazdów zgodnie z ekojazdą. Zaprezentowano również dziesięć zasad ecodrivingu, które to punkty zapoczątkowane były w Japonii oraz w Niemczech. Ostatnia część poświęcona jest kwestiom związanym z doborem ogumienia i wynikającymi z tych decyzji oszczędnościami paliwa.
EN
The text presents issues applicable to practical use of vehicles, related to ecodriving. Ten principles of ecodriving have also been presented, which were initiated in Japan and in Germany. The last part is devoted to issues related to the tyres selection and fuel savings resulting from such decisions.
3
Content available remote Technical and software support solutions for the trucks eco-driving
EN
This article presents technical and software support solutions for the trucks eco-driving. All from this data were collected from one of the leading transportation companies in Poland or trucks companies and has been downloaded by authorized software. This article aims to present the different parameters in order to determine the correlation between ecology and economics in the context of the transport of goods by heavy vehicles.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia techniczne i programowe rozwiązania wspierające eco-driving w samochodach ciężarowych. Przedstawione zostały porównania różnych parametrów do średniego zużycia paliwa. Dane te pochodzą z jednej z czołowych firm transportowych i producentów pojazdów ciężarowych w Polsce a pobrane zostały przez oprogramowanie autorskie. Artykuł ten ma za zadanie przedstawienie poszczególnych parametrów w celu stwierdzenia ich korelacji pomiędzy ekologią i konomiką w aspekcie transportu towarów pojazdami ciężarowymi.
PL
Znaczenie eco-drivingu jako istotnego źródła redukcji kosztów firm transportowych stale wzrasta. Coraz częściej stanowi istotny cel strategiczny w zakresie zarządzania flotą pojazdów. Niniejszy artykuł przedstawia wynika analiz, których celem była jakościowa ocena efektywności szkoleń wśród zawodowych kierowców w zakresie eco-drivingu. Przyjęto założenie, że wzrost świadomości i stosowanie się do zasad eco-drivingu, jako efekt krótko i długo terminowy powoduje zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy kierowane przez kierowców po odpowiednich szkoleniach. W artykule przedstawiono główne zasady eco-drivingu, które prezentowane są podczas szkoleń oraz jakie możliwości uzyskują firmy transportowe zakupując pojazd razem ze szkoleniem z eco-drivingu. Przeanalizowano także pakiety usług posprzedażowych dostarczanych wraz z pojazdem z zakresu wsparcia kierowcy, jak również podstawowe systemy wsparcia kierowcy w zakresie monitorowania pracy pojazdu. Dodatkowo przedstawiono wyniki analizy okresowej na podstawie danych z systemu raportowania kierowców i ich stylu jazdy.
EN
This article is a summary of the collected data from December 2016. by mid May 2017. The information that has been obtained from the vehicles of the leading truck manufacturer in the world. These figures apply to the model year 2016 and the 450 hp. This data comes from the official source from the vehicle manufacturer and is authorized by this manufacturer. This article focus on the rules how professional drivers are trained and what the transport companies obtain from the manufacturer. The after-sales service packages provided with the driver assistance vehicle are analyzed as well as the basic driver support systems for vehicle monitoring are analyzed. The most important part of this article is devoted to periodic analysis based on the data derived from the driver data reporting system and their driving style. This topic is extremely important because of the growing logistic industry in Poland and the search for savings in transport companies.
5
Content available remote Ecodriving, czyli jak łączyć ekologię z ekonomią
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano ogólny przegląd literaturowy z zakresu ecodrivingu. Zaprezentowano ogólne sformułowania związane z tą tematyką oraz jej historię i cele. Artykuł ten ma również charakter zapoznawczy i wprowadzający do tematyki ekojazdy oraz podsumowujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ekologicznych technologii. Tekst ten ma swoje odniesienie również do logistyki i transportu zbiorowego. Przyjęto założenie, iż ecodriving zmniejszył koszty użytkowania pojazdów, co poskutkowało lepszą organizacją i optymalizacją procesów transportowych. Zaprezentowano również ogólną historię wprowadzenia norm emisji spalin EURO.
EN
This paper presents a general review of literature on ecodriving. General expressions related to the issue as well as its history and objectives have been presented. The paper is also intended to educate and introduce to the ecodriving issue, and to summarise the most recent achievements in the field of ecological technologies. The text refers also to the logistics and public transport. An assumption was made that the ecodriving has reduced the costs of vehicles use, which resulted in better organisation and optimisation of transport processes. Also a general history of exhaust gas emission EURO standards introduction has been presented.
6
Content available Safety in the railway industry
EN
Safety of the railway transport is extremely important issue, thus it has to be supported by numerous of terms. It is not only the legislation and organization or traffic control but also the proper quality of every devices in the railway infrastructure. The paper deals with safety in the rail industry. Companies and producers of railway equipment have to guarantee the best quality, maintenance and reliability. Safety is also a device directly responsible for protecting e.g. level crossings but also safety in terms of design and construction. Supervision of products is fulfilled in Poland by e.g. the Office of Railway Transport managing the safety and regulation of rail traffic. The paper presents industry security in terms of product as safety in design and production, in construction, in exploitation. Despite such extensive, multisector and multifaceted organizational, legal and technical safety structures in rail transport it is advisable to conduct further research into the analysis of the possibilities for improved safety. Also authors have assumed that for the improving of railway crossing safety level the support system for the traffic detection can be developed. To increase of the complex crossing safety level the support system has to be independent from current usage control devices, as axle counter block. Thus the paper presents concept of application of vibration wave propagation employing as source if information on train or car detection.
EN
Introducing integrated system ZSIKRP have important implications for increased passenger comfort and improve the technical level and reduce the maintenance costs of rail vehicles. Currently the majority of manufacturers of rolling stock is focused on meeting the TSI requirements in the context of the interoperability of rolling stock within the ERTMS/ETCS and in these works there is no place for activities aimed at introducing systems supporting the work of the driver and increase the safety of passengers. The adopted within the framework of ERTMS/ETCS work focused on ensuring the safety of structural (as defined in the standard EN 50129), while the project ZSIKRP focused on the safety of travellers and safety resulting from the technical conditions in rail transport as well as in the context of protection against attacks of aggression. A special module was devoted to the role of optimizing the fuel consumption of the vehicle SA 132-006 (type SZT) and energy in EN 57-1756 (type EZT).
PL
Wprowadzenie zintegrowanego systemu ZSIKRP ma istotne znaczenie dla zwiększenia komfortu pasażerów i zmniejszenia kosztów eksploatacji i utrzymania pojazdów szynowych. Obecnie większość producentów taboru koncentruje się na spełnienie wymagań TSI w kontekście interoperacyjność taboru w ramach ERTMS / ETCS. W tych obszarach nie ma celowości dla działań mających na celu wprowadze-nie systemów wspomagających pracę maszynistów i poprawiających bezpieczeństwo pasażerów. Przyjęta w ramach ERTMS /ECTS prace skoncentrowane są na zapewnieniu bezpieczeństwa elementów struktury systemu (jak zdefiniowano w normie EN 50129), natomiast projekt ZSIKRP zorientowany jest na bezpieczeństwo podróżnych i bezpieczeństwo wynikających z warunków technicznych w transporcie kolejowym, a także w kontekście ochrony przed zagrożeniami. Dodatkowo opracowano specjalny moduł dedykowany do optymalizacji zużycia paliwa przez pojazd SA 132-006 (typ SZT) i energii w EN 57-1756 (typu EZT).
8
Content available remote Eco-driving – nowe podejście do transportu w logistyce
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, których celem była analiza eco-drivingu w przedsiębiorstwie sektora TSL. Wskazano także jego znaczenie w odniesieniu do aspektów ekonomicznych, ekologicznych i Polityki Transportowej UE. Jako punkt wyjścia do badań przyjęto zasady i stylejazdy reprezentowane przez modele niemiecki ijapoński. Badania prowadzono na grupie 35 kierowców zawodowych po kursach eco-drivingu przez okresjednego miesiąca. Wybrano selektywnie parametry, które rejestrowano za pomocą system zarządzania flotą. Przedstawiono przykładowe zestawienia porównawcze emisji CO2, udziału jazdy pasywnej oraz położenia pedału przyśpieszenia.
EN
The paper presents the results of preliminary research, whose aim was to analyze the eco-drivingu in the companies of sector TSL. Also pointed to the importance of it in relation to the economic, ecological and EU Transport Policy. As a starting point for research adopted the rules and styles of driving represented by the German and Japanese models. The study was conducted on a group of 35 professional drivers at rates eco-drivingu for a period of one month. Selectively chosen parameters that were recorded by means of a float system management. Some exemplary result show the comparison lists of CO2 emissions, the share of passive driving and accelerator pedal position.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.