Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 535

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
2
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
3
Content available remote Badanie wpływu konfekcjonowania na właściwości fizyczne emulsji kosmetycznych
PL
Określono gęstość, lepkość oraz właściwości reologiczne wybranej emulsji produkowanej w skali przemysłowej na dwóch etapach procesu jej konfekcjonowania (półprodukt oraz wyrób gotowy). Dozowanie półproduktu do opakowań końcowych nie wpływało na gęstość emulsji, ale zmieniało lepkość produktu końcowego i jego właściwości reologiczne. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić optymalne parametry procesu konfekcjonowania.
EN
Five samples of semi-finished and 5 samples of final cosmetic emulsions were studied for rheol. properties at 2 stages of the confectioning process. D., viscosity and dynamic viscosity were detd. and used for establishing flow curves according to Ostwald-de Waele and Herschel-Bulkley models. The shearing stress increased and the dynamic viscosity of all emulsions decreased with increasing the shearing rate both for semi-finished and final emulsions.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące dziejów papierni w Czarnotrzewie i Chudku. Informacje pozyskiwano z akt urzędów stanu cywilnego, publikacji historyków papiernictwa i map z początku XIX wieku. Przedstawiono powiązania między tymi papierniami, wynikające z ich lokalizacji. Ujawnione nieznane dotąd fakty.
EN
The article presents study on history of paper mills in Czarnotrzew and Chudek. The information was got from the files of the registry offices, paper-making historians publications and maps from the beginning of 19th century. The connections between these paper mills are presented. They result from neighborhood of Czarnotrzew and Chudek. Unknown facts are revealed.
PL
W artykule omówiono założenia ramowego programu Horyzont Europa, ustanowionego przez Komisję Europejską na lata 2021–2027, w zakresie badań naukowych i innowacji. Konstrukcja tego programu oparta jest na trzech filarach, odpowiadających kolejno: za stworzenie odpowiednich warunków dla naukowców do zdobycia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, za wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy, za skoncentrowanie się na rozwoju kluczowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w wybranych obszarach. Przedstawiono grupy tematyczne programu Horyzont Europa, obejmujące m.in. zdrowie, cyfryzację, klimat, energię, przemysł, biogospodarkę. Zwrócono uwagę na organizację międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, w której szczególne miejsce w nadchodzącej perspektywie programowej zajmuje partnerstwo. Partnerstwo rozumiane tu jest jako współdziałanie zespołów badawczych państw członkowskich UE, sektora prywatnego, fundacji czy stowarzyszeń przy podejmowaniu i realizacji inicjatyw wspierających rozwój oraz przy wdrażaniu programu badań. Podkreślono miejsce technologii wodorowych w rozwoju różnych sektorów gospodarki, począwszy od energetyki, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi lądowej i morskiej, poprzez ogrzewnictwo i klimatyzację, po przemysł petrochemiczny, chemiczny czy stalowy. We wdrażaniu tych technologii ogromną rolę do spełnienia ma przemysł gazowniczy, dysponujący zarówno doświadczeniem, jak i infrastrukturą do transportu gazu ziemnego z dodatkiem wodoru czy gazu i wodoru, a także do magazynowania wodorowego nośnika energii. Przedstawiono korzyści wynikające z realizacji programu Horyzont Europa. Oprócz tych najważniejszych, związanych z głównym celem, jakim jest wspomożenie działań na rzecz uczynienia Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., zwrócono uwagę na zapewnienie otwartego dostępu do publikacji i danych wynikowych oraz na wzmocnienie międzynarodowej współpracy zespołów badawczych. Zaprezentowano główne założenia i cele programu Cyfrowa Europa oraz obszary objęte finansowaniem (m.in. sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych w całej gospodarce). Obydwa programy, Horyzont Europa, jak i Cyfrowa Europa, są kompatybilne ze strategią UE Europejski Zielony Ład.
EN
The article discusses the objectives of the Horizon Europe framework programme, conceived by the European Commission for 2021–2027, for the purposes of research and innovation. This programme is structured around three pillars, focusing on: creating the right conditions for researchers to acquire a high level of knowledge and skills, harnessing Europe’s intellectual capital, development of key technologies and innovative solutions in selected areas. The thematic groups of Horizon Europe have been presented, including: health, digital solutions, climate, energy, industry, bioeconomy. Attention has been paid to the organisation of international cooperation in the scope of research and innovation, where partnership has a special place in the upcoming programme perspective. The partnership is understood here as cooperation between research teams from EU Member States, the private sector, foundations or associations in undertaking and carrying out initiatives to support the development and implementation of the research agenda. The place of hydrogen technology in the development of various sectors of the economy was emphasised – from energy, road, rail, air, inland and sea transport, through heating and air conditioning, to the petrochemical, chemical and steel industries. The gas industry has a great role to play in the implementation of these technologies, having both the experience and the infrastructure to transport natural gas with the addition of hydrogen or to store hydrogen as an energy carrier. The benefits of implementing Horizon Europe have been presented. In addition to the chief benefits, related to the main objective of helping to make Europe a climate-neutral continent by 2050, attention has been paid to ensuring open access to publications and raw research results as well as to reinforcing international cooperation between research teams. The main assumptions and objectives of the Digital Europe programme have been presented, as well as the areas covered by funding (e.g. artificial intelligence, advanced digital skills, wide use of modern digital technologies in the entire economy). Both Horizon Europe and Digital Europe are compatible with the European Green Deal strategy of the EU.
EN
Seventy years of research-and-development activities of the KOMAG Institute of Mining Technology in the field of environmental protection are presented in this article. Special attention is paid to the projects oriented onto reducing noise emissions. Technical solutions in the field of noise control, developed at KOMAG and oriented onto passive acoustic baffles and noise silencers are discussed in the article. Some examples of research projects results and their successful implementation in the industry are described. A review of several projects relating to widely understood environmental protection, including work environment, reflect an interdisciplinary approach of KOMAG researchers to the issues of reducing hazards and increasing safety. There is also some information about innovative technical solutions, which obtained awards and were distinguished by domestic and foreign experts at fairs, exhibitions and competitions in Poland and abroad.
PL
W artykule przedstawiono siedemdziesiąt lat działań badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na projekty dotyczące redukcji emisji hałasu. W artykule omówiono rozwiązania techniczne dotyczące zwalczania hałasu, opracowane w Instytucie, które są ukierunkowane na ekrany akustyczne oraz tłumiki hałasu. Podano przykłady wyników projektów badawczych i ich wdrożeń przemysłowych. Przegląd różnych projektów dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska , łącznie ze środowiskiem pracy, odzwierciedla interdyscyplinarne podejście pracowników badawczych KOMAG-u do zagadnień ograniczenia zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa. W artykule zawarto informację o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, które uzyskały nagrody i zostały wyróżnione przez ekspertów krajowych i zagranicznych podczas targów, wystaw i konkursów organizowanych w Polsce i za granicą.
7
Content available remote Projektowanie drzwi przeciwpożarowych - propozycja metody
PL
W artykule opisano propozycję projektowania jednoskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych w oparciu o normy PN-EN 1363 oraz PN-EN 1634. Wykorzystano podstawowe równania przenikania ciepła, wynikające z prawa Pecleta, dotyczącego tego rodzaju przenoszenia ciepła. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych zebranych na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych w certyfikowanych laboratoriach.
EN
The paper presents the method of design of single leaf fire resistant doors according to PN-EN 1363 and PN-EN 1634 standards. Basic heat transfer equations derived from the Peclet formula have been used. Statistical data resulting from fire resistance tests conducted by certified laboratories have been presented.
PL
W grudniu 2019 roku opublikowano nową, gruntownie przeredagowaną wersję normy PN-EN 13791 dotyczącej oceny betonu w konstrukcji. Jedną z możliwości jej wykorzystania jest ocena betonu wbudowanego w konstrukcję w przypadku wątpliwości dotyczących jego jakości. Zupełnie zmieniono zasady planowania tych badań, ale także zasady oceny. Z punktu widzenia użytkowników normy, konieczność ich wdrożenia może na początku wydawać się uciążliwa, ale niewątpliwą zaletą nowej wersji jest dużo większa jednoznaczność i precyzja proponowanych procedur badań i oceny.
EN
In December 2019, a new, thoroughly re-edited version of PN-EN 13791 standard regarding the assessment of concrete in construction was published. One of the possibilities of its use is the assessment of concrete embedded in the structure in case of doubts regarding concrete quality. The planning rules for these studies have been completely changed, as well as the evaluation rules. From the point of view of the users of the standard, the need to implement these new rules may seem burdensome at first, but the undoubted advantage of the new version is the much greater clarity and precision of the proposed testing and evaluation procedures.
EN
This article presents the results of experimental studies aimed at identifying the forces and acceleration during the riding and braking action of a suspended monorail. The tests were conducted under in situ conditions, in a dip-heading “B” ZG SILTECH in Zabrze. The paper also discusses a test stand, a metering system, and presents the impact of changes in speed on forces in slings of the suspended route. The measurements of selected parameters were performed for three variants: the route, the emergency haulage braking and the braking trolley set braking. The results include waveforms of forces in route slings, and acceleration values acting on the operator and transported load.
PL
Sposób przedstawienia wyników analiz bardzo często nie odzwierciedla jakości ich otrzymania. Nawet bardzo pobieżna analiza chemicznej literatury naukowej pozwala stwierdzić, że brak jest korelacji pomiędzy starannością otrzymywania wyników a formą ich prezentacji.
EN
The article presents research results referring to the influence of supply pressure on the functional parameters of the impulse low-pressure gas-phase injector. The study was done on the original stand for flow test of gas-phase injectors. In the indirect evaluation, with the initial parameters and the length of the forced impulse, the current line, acceleration and pressure sensor courses were used. Apart from the volumetric flow rate, the analysed parameters were the time periods of the injector opening and closing process. Those time segments were composed of response time and opening/closing time, the sum of which gives time of full opening. Functional relationships describing the volumetric flow rate, time of full opening and closing are presented, which are helpful not only in comparative tests of different injectors, but also in modelling the operation of gas injector or algorithms of gas supply control system. The reference to the volumetric flow rate allowed to indicate possible causes of variability of this parameter depending on the supply pressure.
EN
Human resources are a considerable comparative advantage of each organization, as such they should not be stagnating, on the contrary, they should strive to improve their professional knowledge, but also to improve their so-called soft skills, such as interpersonal skills. Requirements for key competencies for university graduates from a technical university are continuously increasing. The aim of the paper is to assess and evaluate the ethical credibility of selected subjects in the field of soft skills based on our research conducted in 2018 at the Technical University in Zvolen. It is an evaluation of ethical credibility of selected subjects. We approached our research from two angles. On one hand, we surveyed students of TU in Zvolen, who are developing soft skills as part of their curriculum at the university. On the other hand, we focused our research of ethical credibility in selected organizations operating in Slovakia. We were interested to find out what soft skills organizations expect from university graduates, specifically from a technical university. We centred our attention on communication, teamwork, stress resilience, time management and conflict resolution. The result of our research is an evaluation of mechanisms of ethical credibility in selected subjects in Slovakia. We evaluated results from our research in terms of how prepared university graduates are, specifically from a technical university, contrasted by expectations of organizations in the above-indicated areas, soft skills.
PL
Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na próbie 20 przedsiębiorstw. Miały one na celu ocenę stanu obecnego w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych. Badania rozszerzono o analizę dokumentacji projektowej w celu zweryfikowania, czy zawiera ona aspekty związane z bezpieczeństwem pracy. Zweryfikowano również pod kątem aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy oferty firm konsultingowych, wspierających przedsiębiorstwa w obszarze wprowadzania zmian.
EN
As Henry Ford once said, "Everything can always be done better than it is being done"13, and therefore the functioning and development of each enterprise is inextricably linked to the necessity of constant change. The article presents the results of research carried out on a sample of 20 companies aimed at assessing the current state in terms of maintaining safety rules during the implementation of organizational and technological changes. The research has been extended to the analysis of project documentation in order to verify whether it contains aspects related to work safety. Also, consulting companies supporting enterprises in the area of introducing changes were verified in terms of aspects related to work safety.
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
PL
Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.
EN
Employees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their impact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione wnioski dotyczą podstawowych narzędzi marketingu internetowego, stosowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Wyniki raportów instytucjonalnych wskazują, iż znacznie wzrasta zaufanie do internetowych źródeł informacji, a prym w podatności na to medium wiodą tzw. millenialsi, czyli przedstawiciele grupy wiekowej od 21 do 34 lat. Dlatego też instytucje, takie jak urzędy miasta, coraz śmielej wychodzą z ofertą internetową przede wszystkim do osób z tego przedziału wiekowego, zachęcając do korzystania z takich narzędzi jak: strona internetowa, Facebook. Snapchat czy Instagram.
EN
The aim of the article is to present and evaluate the functioning of e-marketing at the City Hall of Lodz. The research is based on secondary sources and participant observations. The conclusion concerns the basic tools of internet marketing used by the City Hall of Lodz. Different reports show that confidence to online sources of information is growing considerably and the so-called Millenials (the age group from 21 to 34 years old ) are the most susceptible to be influenced over internet activities. That is why institutions such as city councils more and more often develop the internet activities primarily dedicated to people from this age group,encouraging the use of such tools as: website, Facebook. Snapchat or Instagram.
EN
Ensuring the safety of people that hold the most important state positions is one of the most important tasks that all institutions and those involved in securing the official activities of such people are involved in, including their mobility and movement by air. This requires undertaking actions aimed at eliminating security threats and thus minimising risk. Regulations contained in normative documents concerning the transport of the most important persons in the state by military aircraft are not only concerned with protection against the occurrence of human error, but also regulate the issues of additional requirements for aviation equipment used to carry out such transports and in-depth analysis of environmental factors.
EN
In the article, an analysis of the impact of outlays for R&D and intellectual property products on the GDP dynamics in European Union countries from 2009–2018 was made based on a theoretical foundation. Two hypotheses were formulated: (1) The higher the share of outlays for R&D in the GDP, the higher the GDP dynamics; (2) The higher the share of investments in intellectual property products in GDP, the higher the GDP dynamics. The hypotheses were not confirmed by statistical data analysis.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.