Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ilościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The prevalence of lifestyle diseases and trends related to healthy eating contribute to the constant search for chemical compounds with specific biological activity. Studies are conducted on plants and substances of natural origin that have been used in medicine for millennia. Techniques of vibrational spectroscopy are an underrated group of methods enabling direct analysis of plant raw material and food in their native forms. The presented examples of Arabidopsis tissues, various species and hybrids of poplar and Cistus herb classification, as well as quantitative analyses of active compounds in plant material and pharmaceutical products and determination of physicochemical parameters of common food (i.e. milk, yoghurts, pasta and flour), demonstrate the possibility of using vibrational spectroscopy for comprehensive analysis of samples of natural origin. Typical measurement techniques and chemometric methods are briefly described in this paper. The scheme of quantitative analysis based on vibrational spectra is shown and the impact of selected experimental parameters on the accuracy of the obtained results is discussed. The imaging techniques used to analyse the changes in plant tissue structures caused by genetic mutations were also presented.
EN
The paper focuses on the static behavior of double-layered tensegrity grids. Due to the specific characteristics, like the self-stress states and infinitesimal mechanisms, tensegrities can be used as deployable structures. For such structures, the possibility of the control of the behavior is very important. The main purpose of the work is to prove that the control of tensegrity structures with mechanisms is possible. The stiffness of such structures is found to depend not only on the geometry and material properties, but also on the initial prestress level and external load. In the case, when mechanisms do not exist, structures are insensitive to the initial prestress. It is possible to control the occurrence of mechanisms by changing the support conditions of the structure. Grids built with modified Simplex modules are considered. Two-stage analysis is performed. Firstly, the presence of the characteristic tensegrity features is examined and then, on that basis, the structures are classified into one of two classes. Next, the influence of the level of initial prestress on the behavior of structures under static load is analyzed. To evaluate this behavior, a geometrically non-linear model is used.
PL
W pracy analizowano statyczne zachowanie się dwuwarstwowych kratownic typu tensegrity. Z uwagi na występowanie charakterystycznych cech, takich jak stany samonaprężenia i mechanizmy infinitezymalne, konstrukcje te mogą być stosowane jako rozkładalne. W takim przypadku bardzo ważna jest możliwość kontrolowania zachowania się konstrukcji. Głównym celem pracy jest wykazanie, że taka kontrola jest możliwa w przypadku struktur tensegrity, które charakteryzują się występowaniem mechanizmów. Sztywność takich struktur zależy nie tylko od geometrii i właściwości materiału, ale także od poziomu wstępnego sprężenia i od obciążenia zewnętrznego. W przypadku, gdy mechanizmy nie występują, konstrukcje są niewrażliwe na poziom wstępnego sprężenia. Występowanie mechanizmów można kontrolować poprzez zmianę warunków podparcia konstrukcji. W pracy rozważane były rozkładalne kładki zbudowane ze zmodyfikowanych modułów Simplex. Rozpatrzono konstrukcje o różnych warunkach podparcia składające się z różnej liczby modułów. Analiza struktur tensegrity jest dwuetapowa. Pierwszym etapem jest analiza jakościowa, która polega na identyfikacji immanentnych własności tensegrity, takich jak stany samonaprężenia i mechanizmy infinitezymalne. Na tej podstawie konstrukcje są klasyfikowane jako struktury o cechach tensegrity klasy 1 lub klasy 2. W pierwszym przypadku struktury charakteryzują się występowaniem mechanizmów, natomiast w drugim nie. Drugim etapem jest analiza ilościowa. Jest to analiza parametryczna, która obejmuje wpływ poziomu wstępnego sprężenia oraz zmiany warunków podparcia na zachowanie konstrukcji pod obciążeniem statycznym. W szczególności analizowany jest wpływ na przemieszczenia i wytężenie konstrukcji.
EN
This paperwork is focused on the quality of AlSi6Cu4 casting with different wall thicknesses cast into the metal mold. Investigated are structural changes (the morphology, size, and distribution of structural components). The quantitative analysis is used to numerically evaluate the size and area fraction of structural parameters (α-phase, eutectic Si, intermetallic phases) between delivered experimental material and cast with different wall thicknesses. Additionally, the Brinell hardness is performed to obtain the mechanical property benefits of the thin-walled alloys. This research leads to the conclusion, that the AlSi6Cu4 alloy from metal mold has finer structural components, especially in small wall thicknesses, and thus has better mechanical properties (Brinell hardness). These secondary Al-castings have a high potential for use in the automotive industry, due to the thin thicknesses and thus lightweight of the construction.
PL
W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zastosowanie spektrometrii mas (MS) w diagnostyce laboratoryjnej i analizach biomedycznych. Analiza ilościowa metodą MS wiąże się z zastosowaniem standardów znakowanych izotopowo, które nie zawsze są dostępne handlowo bądź charakteryzuje je wysoka cena. Rozwiązaniem poszerzającym możliwość aplikacji metody MS w diagnostyce laboratoryjnej jest zastosowanie opracowanych przez autorów metod znakowania izotopowego związków chemicznych, umożliwiających otrzymanie standardów mogących znaleźć zastosowanie zarówno w analizie jakościowej, jak i ilościowej metodą MS lub wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS). Badania te prowadzone są w Laboratorium Spektrometrii Mas Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
EN
Recently, mass spectrometry (MS) has become one of the most useful techniques in laboratory diagnostics and biomedical analysis. Quantitative MS analysis involves the application of isotopically labelled standards, which are expensive or not always available. A solution expanding the possibility of MS application in the laboratory diagnostics is the use of isotope labelling techniques of chemical compounds, developed by the authors. These methods facilitate the preparation of standards used in qualitative and quantitative analysis by MS or high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS). The presented studies are conducted in the Mass Spectrometry Laboratory of the Faculty of Chemistry at the University of Wrocław.
EN
Comparison of gas chromatographic methods GC/FID and GC/MS for quantification of 3-nitrotoluene (3-NT) in the presence of high concentrations of 2-nitrotoluene and 4-nitrotoluene, is presented. GC/FID linear regression allows calibration curves in the concentration range of mononitrotoluene (MNT) 0.5-10 mg/ml to be obtained. For GC/MS, a non-linear dependence of detector signal was observed, particular for higher MNTs concentrations. However, calibration data could be fitted stepwise with three separate calibration lines. Using regression parameters, detection and quantification limits of GC/FID and GC/MS methods were determined. Their values proved to be comparable for both methods. The experiments showed that determination of small concentrations of 3-NT in a large excess of the others is possible using both calibration curves and peak area i.e. in percentage terms.
PL
Opracowano procedurę ilościowego oznaczania mononitrotoluenów (MNTs) wykorzystując metodę GC/FID oraz GC/MS. Dla GC/FID uzyskano krzywe kalibracyjne w zakresie stężeń MNT 0,5-10 mg/ml. Dla GC/MS nie dopasowano wszystkich punktów kalibracyjnych metodą regresji liniowej. Dane te dopasowano metodą regresji nieliniowej. Dla uproszczenia oznaczeń ilościowych dane dla GC/MS dopasowano metodą regresji liniowej przy pomocy trzech krzywych kalibracyjnych. Wykorzystując parametry regresyjne wyznaczono granice wykrywalności i granice oznaczalności obu metod. Wartości tych granic, po uwzględnieniu niepewności pomiarowych, uznano za jednakowe. Badania wykazały, że oznaczanie niewielkich zawartości 3-NT w obecności nadmiaru pozostałych MNTs, wymaga odpowiedniego doboru stężeń próbek. Wtedy 3-NT można oznaczyć przy pomocy krzywych kalibracyjnych, jak i na podstawie procentowego udziału pól powierzchni pików MNT.
PL
W artykule omówiono bieżące regulacje prawne dotyczące poziomów emisji związków z grupy lotnych związków organicznych (LZO), a także sposoby ograniczania ich poziomów w instalacjach przemysłowych. Przedstawiono również metody analityczne stosowane najczęściej w celu analizy ilościowej i jakościowej związków z grupy LZO emitowanych z różnego rodzaju materiałów polimerowych. Dodatkowo omówiono nowe źródła związków z grupy LZO generowane w procesie druku 3D czy procesach recyklingu materiałów polimerowych. Dalszy rozwój procedur analitycznych służących do charakterystyki związków z grupy LZO oraz włączenie ich do kontroli jakości umożliwią podjęcie konkretnych działań w celu efektywnej minimalizacji emisji.
EN
The article discusses the current legal regulations regarding the levels of volatile organic compounds (VOCs) emissions as well as methods of their reduction in industrial installations. The analytical methods that have so far been most often used for the quantitative and qualitative analysis of VOCs emitted from various types of polymeric materials are presented. In addition, new sources of VOCs generated in the 3D printing process or the recycling of polymer materials are discussed. The further development of analytical procedures for the characterisation of VOCs and their inclusion in quality control will make it possible to take specific actions to effectively minimise emissions.
EN
Morphometric attributes of 705 stromatoporoid specimens from a number of exposures from the Silurian of Podolia (Ukraine) and the Devonian of the Holy Cross Mountains (Poland), representing a wide array of shallow water carbonate sedimentary environments, have been analysed. Taken into account were such parameters as: general shape of the skeleton, shape of the final growth form (living surface profile), upper surface character, latilaminae arrangement, burial ratio and type of initial surface. A number of new ratios has been introduced, designed mainly to improve the mapping of the outlines of the stromatoporoids upper surfaces. All studied specimens were treated as belonging to one group, and relations between particular attributes were tested. The results were analysed in terms of potential environmental factors influencing stromatoporoid morphometric features. Most of the distinguished attributes are common in the studied group and occur in various combinations, with an important exception of parameters designed to reflect the shape of the skeleton’s upper surface, which are distinctly predominated by convex variants. This indicates that surface concavity was a highly undesired feature among stromatoporoids. Upper surface convexity is interpreted herein as a response to the hazard of clogging of the animals pores by tiny sediment particles suspended in the bottom turbid water layer. Common low burial ratios of final living surface profiles and the occurrence of specimens with a smooth upper surface but a non-enveloping latilaminae arrangement are other reflections of this phenomenon. Burial by sediments and redeposition were also important factors governing stromatoporoid development. No direct arguments indicating photosensitivity of stromatoporoids can be deduced from the presented results. The hitherto postulated allometric tendency among stromatoporoids of starting growth as laminar forms and later adopting consecutively higher profile shapes has not been confirmed here. On the contrary, a tendency for gradual elimination of very high profile forms with increasing stromatoporoid size has been observed. The final shape of a stromatoporoid skeleton was always an effect of a combination of various agents.
PL
Badania ukierunkowano na analizę ilościową mikrostruktury betonów osłonowych, zmodyfikowanych przez zastosowanie kruszywa magnetytowego oraz dodatków zawierających moderatory neutronów prędkich i absorbenty neutronów termicznych w celu poprawy osłonowości przeciw promieniowaniu neutronowemu. Do opisu mikrostruktury tych betonów wykorzystano metodę komputerowej analizy obrazu, za pomocą której wyznaczono parametry stereologiczne. Wyniki analiz statystycznych wykazały, że zmiana mikrostruktury betonów magnetytowych ma wpływ na ich wytrzymałość na ściskanie i właściwości osłonowe.
EN
The use of the quantitative image analysis to evaluate a microstructure and study its relation with characteristics of building composites is still growing. The aim of the paper was to quantitatively describe the microstructure of the magnetite concrete, modified by materials containing fast neutron moderators and thermal neutron absorbers, to increase its shielding properties against neutrons. The computer image analysis method was used to calculate the stereological parameters. The results of the statistical analysis showed that the change in the magnetite concrete microstructure influenced their compressive strength and shielding properties.
PL
Poprzez badanie proteomu i tego, w jaki sposób się zmienia, można uzyskać informacje o tym, jak funkcjonuje dany organizm.
PL
Pozakomórkowa ekspresja białek jest znaczącą oraz ciągle rozwijającą się technologią. W przyszłości zdolność do manipulowania warunkami reakcji pozwoli z pewnością na tworzenie nowych, zróżnicowanych zastosowań omawianej techniki.
PL
Rusztowania budowlane są tematem wielu badań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Jednak jak dotychczas nie oceniano skali rusztowań stosowanych w praktyce polskich budów. Autorzy przeprowadzili badania terenowe polegające na zliczeniu rusztowań wzniesionych w wielu miastach. W tym celu opracowano metodę, na podstawie której zbierano dane do analizy o charakterze ilościowo-jakościowym. Cykliczne obserwacje prowadzono przez dwa lata w Warszawie i pięciu miastach województwa mazowieckiego. Oszacowano m.in. liczbę i powierzchnię rusztowań użytkowanych w danym miesiącu w danej miejscowości, zmienność liczby rusztowań na przestrzeni roku oraz najczęściej występujące typy i wielkości rusztowań w zależności od rodzaju prac budowlanych. Badania dostarczyły również informacji o nieprawidłowościach rusztowań przyczyniających się do obniżenia bezpieczeństwa pracy.
EN
Scaffoldings are a popular theme of construction health and safety research. As no direct information on the types, number, and sizes of scaffoldings used on Polish construction sites was available, the authors conduct in-situ observation in selected urban locations. Regular surveys were conducted over two years in, among others, Warsaw and five smaller cities and towns of Mazovia. The results were used for estimating the total number and total size of scaffoldings in each location, as well as their changes throughout the year. Moreover, the results provided qualitative information on types of scaffoldings, the works they serve, and visible deficiencies in their structure and equipment. Although the objective of this survey was to provide a scale for the assessment of scaffolding-related threats in terms of occupational safety, the results offer insight into the scaffolding market in Poland.
12
Content available remote O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu
PL
W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano uwarunkowania i specyfikę procesu uogólniania wyników, losowe i nielosowe schematy doboru próby oraz różnice pomiędzy wynikami z próby oraz wynikami z populacji. Wyjaśniono źródło ryzyka popełnienia błędu na etapie wnioskowania statystycznego oraz omówiono jego prawdopodobieństwo. Zwrócono uwagę na możliwość uogólniania wyników z próby nielosowej na populację, ale w oparciu o prawdopodobieństwo subiektywne. Omówiono również problematykę uogólniania wyników w przypadku analiz mechanizmów ekonomicznych.
EN
The paper addresses a very important topic of the inference from a sample to population, with a special attention paid to the application of statistical methods of inference in management science. The conditions and specifies of inference. Random and non-random sampling techniques, the difference between results obtained from the population or from the sample as well as inference in the case of the studies on economic mechanisms are discussed. The source of an error corresponding to statistical inference as well as its probability are explained. The author addresses also the problem of the inference from a non-random sample to population with the application of subjective probability.
EN
Age-hardening provides one of the most widely used mechanisms for the strengthening of aluminum alloys. The age-hardening involves three steps: solution treatment, quenching and aging. The temperature of solution treatment and aging is very important in order to reach desired properties of castings. The optimum temperature of solution treatment and aging led to formation microstructural features in form which does not lead to decreasing properties, but increasing ones. The major micro-structural features in A 226 cast alloys which are responsible for increasing properties are: eutectic Si particles, Cu-rich phases, Fe-rich phases and porosity. The increase of properties depends on morphology, size and volume of microstructural features. In order to assess age-hardening influence on microstructural features in A226 cast alloys were used as possibilities of evaluation by means of image analysis. Quantitative analysis decelerate changes in microstructure includes the spheroidization and coarsening of eutectic silicon, gradual disintegration, shortening and thinning of Fe-rich intermetallic phases, the dissolution of precipitates and the precipitation of finer hardening phase (Al2Cu) further increase in the hardness and tensile strength in the alloy. Changes of mechanical properties were measured in line with STN EN ISO.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki oznaczania zawartości węgla całkowitego oraz węgla wolnego w materiałach zawierających węglik krzemu, azotek krzemu i tlenoazotki krzemu. Otrzymane zawartości C wykorzystywano do oznaczenia zawartości SiC w badanych materiałach. Prezentowana metoda oznaczania SiC jest dużo szybsza od klasycznych metod analitycznych. Otrzymane wartości stężenia SiC porównywano z danymi z certyfikatów oraz z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną. Poprawność stosowanej metody oznaczania zawartości SiC została potwierdzona. W celu oznaczenia zawartości pierwiastków cięższych od fluoru zastosowano metodę fluorescencji rentgenowskiej. Przedstawiono wyniki uzyskane dla certyfikowanych materiałów odniesienia.
EN
The results of total and free carbon determination in materials containing silicon carbide, silicon nitride and silicon oxynitrides have been presented. This method of SiC determination is much faster than the classical analytical method. The obtained C contents were used to determine SiC concentration in the examined materials. These concentrations were compared with certified values and concentrations obtained by the classical analytical method. The correctness of the method used to determine SiC content was proved. To determine the total concentrations of elements heavier than fluorine, X-ray fluorescence was used. The results obtained for certified reference materials have been presented.
EN
Qualitative microstructure investigations of the AlSiMg alloy’s microstructure in both its original state (with the characteristic primary structure) and after precipitation hardening revealed the significant heterogeneity of the eutectic phases concerning their shape, size, and distribution. An evaluation of the stereological parameters of the eutectic phases was carried out. The computer‑image analysis was performed in order to define the fraction of the relative volume and shape of the eutectic phases and to establish their influence on the mechanical properties.
PL
Jakościowe badania mikrostruktury stopu AlSiMg, zarówno w stanie wyjściowym (o charakterystycznej strukturze pierwotnej), jak i po utwardzaniu wydzieleniowym, wykazały występowanie w badanym stopie istotnych niejednorodności faz eutektycznych pod względem kształtu, wielkości oraz rozmieszczenia. W pracy przeprowadzono ocenę parametrów stereologicznych faz eutektycznych w stopie AlSiMg zarówno w stanie wyjściowym, jak i po utwardzaniu wydzieleniowym. Wykorzystując analizę obrazu komputerowego, określono udział objętościowy względnej faz eutektycznych oraz ich kształt, a także ustalono ich wpływ na właściwości mechaniczne.
EN
The aim of the study was to examine the possibility of determination and optimization of methodology for analysis of three selected drugs: trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac in urine using high-performance liquid chromatography, without extraction of the pharmaceuticals to the solid phase. The chromatographic separation conditions were determined using a gradient elution system and mobile phase, which was a mixture of acetonitrile and a phosphate buffer, allowing detection of trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac from 260, 210 and 310 μg/L respectively, and simultaneous determination of these analytes in the presence of urine components.
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości i opracowanie metodyki oznaczania trzech wybranych leków: trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku w moczu z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. high performance liquid chromatography, HPLC) bez uprzedniej ekstrakcji analitów do fazy stałej. Określono warunki rozdzielania chromatograficznego z zastosowaniem elucji gradientowej fazy ruchomej, którą była mieszanina acetonitrylu i buforu fosforanowego, co pozwoliło na detekcję trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku odpowiednio na poziomie od 260, 210 i 310 μg/l i równoczesne oznaczenie tych analitów w obecności składników moczu.
17
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w projektach wiertniczych. Cz. 3, Ilościowa ocena ryzyka
PL
Uzupełnieniem, a zarazem rozwinięciem analizy podstawowej, jest ilościowa ocena ryzyka QRA (Quantitative Risk Analysis). Bazuje ona na ogół na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej. Analiza ilościowa służy do liczbowej wyceny zarówno kosztów zajścia zdarzeń niekorzystnych, odnoszących się do pojedynczych aspektów projektu, jak też do jego całości. Analiza powinna służyć też do określenia prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów projektu przy określonych kosztach operacyjnych i w przewidywanym horyzoncie czasowym.
EN
The risk assessment can be conducted in a few steps. Initially the goals, the soil conditions, the environment and the legal and financial aspects must be analysed. Then the equipment must be selected and proper risks concerning chosen equipment need to be addressed, as well as the people responsible for the risk assessment process must be chosen. The quantitative risk assessment is performed for the assessment of the costs of the unfortunate events during the project, as well as the cost of the whole project.
EN
In this paper, the feasibility of applying ultrasonic technology to quantitative analysis of cotton and polyester blended fabrics by the chemical dissolution method is explored. Four varieties of blends with different cotton contents were employed and dissolved in sulfuric acid solution with ultrasound assistance. Although three different frequencies: 20, 28 and 40 kHz were adopted, the experimental results indicate that there is no difference between them. For some fabrics that cannot be untwisted into yarns, ultrasonic technology has good experimental results while only needing a fabric form prepared from a small, long strip. By comparison with the traditional mechanical oscillation method stated in ISO 1833-11:2006, the more meaningful role of ultrasonic lies in the fact that the experimental time and usage of solvent can be reduced by half, which is in agreement with resource savings and environmental protection. Broadly speaking, the study demonstrated that ultrasound assisted chemical dissolution for the quantitative analysis of cotton and polyester blended fabric is feasible.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii ultradźwiękowej do ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych metodą rozpuszczania chemicznego. Zastosowano cztery rodzaje mieszanek o różnej zawartości bawełny i rozpuszczono w roztworze kwasu siarkowego przy pomocy ultradźwięków. Mimo że przyjęto trzy różne częstotliwości: 20, 28 i 40 kHz, wyniki eksperymentalne wykazały, że nie ma między nimi różnic. W przypadku niektórych tkanin, które nie mogą być rozdzielone w tradycyjny sposób, technologia ultradźwiękowa ma dobre wyniki eksperymentalne. W porównaniu z tradycyjną metodą, określoną w normie ISO 1833-11: 2006, metoda z zastosowaniem ultradźwięków pozwala na skrócenie czasu procesu i zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika o połowę, co jest istotne z punktu widzenia oszczędności zasobów i ochrony środowiska. W badaniu wykazano,że możliwe jest wykorzystanie ultradźwięków wspomaganych rozpuszczaniem chemicznym w celu ilościowej analizy tkanin bawełnianych i poliestrowych.
EN
Asphalt is one of the most commonly used building material. The first attempts at modifying asphalt were made at the beginning of the twentieth century. Nowadays the most popular asphalt modifier is the styrene-butadiene-styrene (SBS). This thermoplastic elastomer increases the thermal resistance of bitumen, widens the range of plasticity and amends rheological properties. IR spectroscopy is by far the most common instrumental method used in analytical chemistry. The popularity of this method results from its simple measurement technique, universality and high precision. That is why IR spectroscopy applies to the analysis of polymer modified binder (PMB) used in waterproofing.
PL
Asfalt jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych. Pierwsze próby jego modyfikacji były podjęte na początku XX wieku. Obecnie najczęściej stosowanym modyfikatorem jest styren-butadien-styren (SBS). Ten termoplastyczny elastomer zwiększa odporność termiczną asfaltu, poszerza jego zakres lepkosprężysty oraz zmienia jego właściwości reologiczne. Spektroskopia IR jest najczęściej stosowaną metodą instrumentalną w chemii analitycznej. Popularność tej metody wynika z prostoty techniki pomiaru, uniwersalności i wysokiej precyzji. Dlatego możliwe jest wykorzystanie spektroskopii w zakresie średniej podczerwieni do analizy asfaltów modyfikowanych polimerami.
EN
Heat treatment of aluminum casts is necessary for achieving the desired properties of casts. Heat treatment caused changes in microstructure and substructure of materials and therefore it is necessary to control which changes are sufficient and which are insufficient. Morphology (shape, size and distribution) of microstructural features influence the properties of cast rapidly. Contribution describes influence of the heat treatment marking T4 - solution treatment in dependence on temperature (505, 515 a 525 °C) and holding time (2, 4, 8, 16 a 32 hour) on structure (α–phase, eutectic silicon, intermetallic phases) and mechanical properties (ultimate tensile strength - UTS and Brinell hardness - HBW) of A226 cast alloy. This cast alloy is made out of secondary aluminum. Secondary aluminum alloys are made of aluminum scrap. About 70 % of such material are used in the manufacture of casts. Therefore the strictly microstructure control of experimental material before and after heat treatment is necessary for declaration of cast properties. Nowadays manufacturers use the methods of quantitative analysis for quick control of microstructural features. This work present some of them.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.