Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biofilm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Biofilmy w sieci dystrybucji można zdefiniować jako niepożądane nagromadzenie materiału biologicznego na różnych powierzchniach instalacyjnych, co niesie ze sobą poważne konsekwencje związane ze zmianą barwy, zapachu i smaku wody, a także ze stopniowym niszczeniem materiału rur i złączek. Początkowe próby rozwiązywania problemu biofilmów obejmowały stosowanie zbiorników sedymentacyjnych oraz czyszczenie sieci dystrybucji. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto stosowanie techniki filtracji piaskowej i dezynfekcji, co bardzo pomogło ograniczyć ładunek substancji organicznych w wodzie pitnej. Lepsze zrozumienie przyczyn bioosadzania w systemach dystrybucji wody skutkowało wprowadzaniem różnych przepisów i wytycznych, które z kolei były czynnikiem napędzającym kierunek wprowadzania nowych metod uzdatniania wody, nowych materiałów rur i połączeń, wreszcie rozwoju nowych technik analitycznych. Celem tego przeglądu jest omówienie przyczyn i konsekwencji tworzenia biofilmów z historycznego punktu widzenia, począwszy od pierwszych zapisanych wydarzeń aż do początków XX wieku.
EN
Biofilms in water distribution system can be defined as the undesirable accumulation of biological material on the various installation surfaces, with serious consequences in terms of color, odor and taste, as well as the gradual deterioration of the material of pipes and fittings. Initial attempts to solve the biofilm problem included using of sedimentation tanks and cleaning of the distribution network. At the turn of the 19th and 20th centuries, sand filtration and disinfection techniques were used, which greatly helped to reduce the load of organic substances. A better understanding of biofouling in water distribution systems resulted in the introduction of various regulations and guidelines, which in turn drove the direction of new water treatment methods, new pipe materials and connections, and finally the development of new analytical techniques. The purpose of this review is to discuss the causes and consequences of biofilm formation from a historical point of view, from the first recorded events to the early 20th century.
EN
This paper presents investigations on the removal of cyclohexane and ethanol from air in polyurethane- -packed biotrickling filters, inoculated with Candida albicans and Candida subhashii fungal species. Results on process performance together with flow cytometry analyses of the biofilm formed over packing elements are presented and discussed. The results indicate that the presence of ethanol enhances the removal efficiency of cyclohexane from air. This synergistic effect may be attributed to both co-metabolism of cyclohexane with ethanol as well as increased sorption efficiency of cyclohexane to mineral salt medium in the presence of ethanol. Maximum elimination capacities of 89 g m-3 h-1 and 36.7 g m-3 h-1 were noted for cyclohexane and ethanol, respectively, when a mixture of these compounds was treated in a biofilter inoculated with C. subhashii. Results of flow cytometry analyses after 100 days of biofiltration revealed that about 91% and 88% of cells in biofilm remained actively dividing, respectively for C. albicans and C. subhashii species, indicating their good condition and ability to utilize cyclohexane and ethanol as a carbon source.
PL
W pracy przedstawiono badania nad usuwaniem cykloheksanu i etanolu z powietrza w boifiltrach zraszanych, wypełnionych pianką poliuretanową, zasiedloną grzybami z gatunku Candida albicans i Candida subhashii. Przedstawiono i omówiono wyniki dotyczące wydajności procesu (na podstawie pomiarów techniką chromatografii gazowej) wraz z wynikami cytometrii przepływowej dla utworzonego biofilmu. Uzyskano wartości zdolności usuwania, wynoszące około 89 g m-3 h-1 i 36.7 g m-3 h-1, odpowiednio dla cykloheksanu i etanolu, gdy te związki jednocześnie poddawano procesowi biofiltracji w biofiltrze zaszczepionym Candida subhashii. Wyniki wskazują, że obecność etanolu powoduje zwiększenie skuteczności usuwania cykloheksanu z powietrza. Wzrost skuteczności usuwania z powietrza cykloheksanu w obecności etanolu może wynikać z polepszonego metabolizmu cykloheksanu w takich warunkach oraz z ograniczenia bariery dla przenikania masy, wskutek lepszych właściwości sorpcyjnych cieczy zraszającej wobec cykloheksanu w obecności etanolu.
PL
Zdolność do adhezji, kolonizacji powierzchni, a w efekcie do formowania biofilmu, wykazuje szerokie spektrum mikroorganizmów. Złożoność struktury biofilmu i jego wysoka oporność wobec konwencjonalnych antybiotyków są przyczynami trudności napotykanych podczas terapii infekcji związanych z biofilmem. W środowisku biofilmy występują często na powierzchniach abiotycznych, np.: implantach stomatologicznych, cewnikach, rozrusznikach i protezach. Nierzadko zasiedlają też całe układy: pokarmowy, oddechowy, moczowy oraz poszczególne narządy, co nasila infekcje i utrudnia ich leczenie.
EN
The ability to adhere, colonize surfaces, and as a result to form a biofilm, is common in a wide spectrum of microorganisms. The complexity of the biofilm structure and its high resistance to conventional antibiotics are the causes of difficulties in the treatment of biofilm infections. Biofilms are often found on abiotic surfaces, such as dental implants, catheters, pacemakers and dentures. They also often inhabit entire systems: the digestive, respiratory, or urinary system, as well as individual organs, which intensifies infections and hinders their treatment.
4
Content available remote Changes of sand density impact on water filter backwashing
EN
Media of rapid filters is the subject of abrasion and coverage by biofilm which partially is not removed during backwashing. The empirical tests done for predicting the optimal backwash intensity as a function of water temperature proved that in computing the sand expansion it is necessary to take into consideration not only changes of the grains’ shape but also the density of sand grains as the result of growing biofilm.
PL
Złoża pospiesznych filtrów piaskowych ścierają się i pokrywają z czasem biofilmem, który nie jest w całości usuwany w czasie płukania. Empiryczne testy wykonane w celu doboru optymalnej wielkości intensywności płukania w funkcji temperatury wody płucznej wykazały, że w obliczeniach wielkości ekspansji złoża należy uwzględnić nie tylko zmianę w czasie eksploatacji kształtu ziaren ale również ich gęstości, która wynika z obrastania ich biofilmem.
PL
Artykuł przedstawia główne problemy występujące w systemach dystrybucji wody pitnej. Należą do nich: obecność biofilmów i luźnych osadów, które stanowią aktywne strefy kumulacji i rozwoju drobnoustrojów. Rozważana jest także obecność określonych mikroorganizmów związanych z ryzykiem zdrowotnym wody pitnej, wpływ chlorowania, rodzaje materiałów eksploatacyjnych oraz zabiegów antykorozyjnych.
EN
The article presents the main problems in drinking water distribution systems. These include: the presence of biofilms and loose sediments, which are active zones of microbial accumulation and development. The presence of certain microorganisms associated with the health risk of drinking water, the effect of chlorination, the effect of the pipe wall material and anticorrosion treatments are also considered.
PL
W artykule przedstawiano problemy eksploatacyjne w układach chłodzenia związane z zanieczyszczeniem powierzchni wymiany ciepła skraplaczy natryskowo- wyparnych osadami kamienia wodnego wskutek braku uzdatniania lub złego uzdatniania wody chłodzącej. Omówiono profilaktykę utrzymania powierzchni wymiany ciepła skraplaczy amoniakalnych natryskowo wyparnych i wkładów rozbryzgowych zraszalnika wież wyparnych bez osadów i korozji.
EN
The paper presents operating problems in cooling systems related to contamination of the heat exchange surfaces of spray and evaporative condensers with water scale deposits due to lack of treatment or bad treatment of cooling water. The prophylaxis of maintenance of the heat exchange surface of ammonia spray-evaporative condensers and splash cartridges of evaporative tower sprinklers without sediment and corrosion is discussed.
PL
Zapewnienie odpowiednich właściwości fizykochemicznych wody wykorzystywanej do napełnienia instalacji płaszczyznowych (wg PN-EN 12952-12) to oczywiście podstawa. Prawidłowe funkcjonowanie układu jest jednak związane także z ochroną instalacji przed powietrzem, zanieczyszczeniami oraz tzw. biofilmem.
EN
Mid-low grade phosphate rock (PR) is a potential source of free phosphate to facilitate crop growth, but a cost effective and environmentally responsible extraction process is required. In this study, the capacity of a microbial consortium from activated sludge to solubilize PR in a laboratory-scale column reactor was investigated. The microbial consortium proved capable of efficiently releasing soluble phosphate in the reactor effluent over the 90-day trial. The microbial consortium grew well in the column system as evidenced by reduced chemical oxygen demand (COD) in the reaction solution. Biofilm formation was identified as critical for biosolubilization of the mid-low grade PR. Imaging of the biofilm by scanning electron microscopy (SEM) revealed a dense network of microbial cells embedded in extracellular polymeric substances (EPS). The biofilm contained both oxic and anoxic zones. The pH decreased significantly in both the biofilm and the reaction solution during operation, indicating healthy growth of the microbial consortium with corresponding acid generation and subsequent enhancement of phosphate solubilization.
PL
Biofilmy to konsorcja komórek mikroorganizmów oraz organicznych i nieorganicznych substancji pozakomórkowych (EPS) utworzone na różnych powierzchniach zanurzonych w wodzie. Biofilmy mogą występować w postaci ciągłych warstw lub zasiedlać niewielkie powierzchnie instalacji. Biofilmy w sieciach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są odpowiedzialne za istotne pogorszenie jakości wody oraz za problemy eksploatacyjne. Chociaż mechanizmy powstawania biofilmów w systemach instalacji wody zostały zbadane naukowo, to nadal zbyt mało uwagi poświęca się profilaktyce – zwalczaniu biofilmu, zwłaszcza już w pierwszych stadiach jego powstawania. Pełne zrozumienie roli i funkcjonowania warstw biologicznych powinny stanowić podstawę dalszych badań nad opracowaniem skutecznych i bezpiecznych metod zwalczania biofilmów w warunkach przemysłowych.
EN
Biofilms are consortia of microbial cells as well as organic and extracellular polymeric substances (EPS) formed on various surfaces immersed in water. Biofilms can occur in a form of continuous layers or create small areas on the internal surfaces of installations. Biofilms in drinking water systems are responsible for significant lowering the water quality and operational problems. Although the mechanisms of biofilm formation have been researched, still too little attention is paid to antibiofilm methods, especially in the first stages of biofilm formation. A full understanding of the role and functioning of biofouling should be the basis for further research on the development of effective and safe anti-biofilm strategies.
PL
Kolonizacja mikrobiologiczna wewnętrznych powierzchni instalacji i urządzeń wodociągowych oraz tworzenie się biofilmu może negatywnie oddziaływać na jakość wody, przyczyniając się m.in. do pogorszenia jej parametrów mikrobiologicznych. Dodatkowo stwarza to ryzyko transmisji zakażeń bakteryjnych, które mogą być powodowane m. in. przez bakterie z rodzaju Legionella czy Pseudomonas oraz inne mikroorganizmy oportunistyczne. Badania pozwalające na ocenę materiałów organicznych, przeznaczonych do kontaktu z wodą, pod kątem ich podatności na powstawanie biofilmu, w tym badania prowadzone w NIZP-PZH od czerwca 2015 r., są obligatoryjnym elementem ich oceny higienicznej. Zapewnia to zgodność z wymogami dyrektywy UE 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie bezpieczeństwa i oceny materiałów oraz wyrobów kontaktujących się z wodą. W 2018 r. przebadano 26 próbek różnych materiałów i/lub wyrobów, z których 13 uzyskało pozytywną ocenę higieniczną. Połowa analizowanych materiałów, ze względu na ich dużą podatność na kolonizację przez drobnoustroje, nie powinna być stosowana do przesyłu i/lub magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przypadki takie zaobserwowano głównie w grupie materiałów elastycznych i stosowanych przede wszystkim jako elementy uszczelniające, do których należały różnego rodzaju mieszanki gumowe oraz elastyczne przewody wykonane z polichlorku winylu. Ze względu na fakt, że ww. grupa wyrobów jest szeroko stosowana w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie z rynku materiałów o dużej podatności na powstawanie biofilmu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.
EN
Microbial colonization of internal surfaces of water supply systems and the formation of biofilm can negatively affect on quality of drinking water, contributing to its deterioration of microbiological parameters. In addition, there is a risk of transmission of bacterial infections which can be caused by bacteria like Legionella and Pseudomonas together with other opportunistic microorganisms. Beginning from June 2015, tests allowing the assessment of organic materials intended for contact with drinking water in terms of their susceptibility to biofilm formation, including those conducted at NIPH-NIH, are an obligatory element of their hygienic evaluation. This is important element of full compliance with the requirements of EU Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption in the field of safety and evaluation of materials and products coming into contact with water. In 2018, 26 samples of various materials and/or products has been tested. 13 of them received a positive hygienic evaluation. Half of the assessed materials, due to their high susceptibility to colonization by microorganisms, should not be used in contact with drinking water. Such cases were observed mainly in the group of elastic materials which included various types of rubber mixtures for sealing application and flexible hoses made of polyvinyl chloride. Due to the fact that this product group is widely used in domestic water installations, special attention should be paid to remove all low quality materials from the market. Such activities can be significant and contribute to increasing the health safety of the consumer.
11
PL
Praca prezentuje przegląd literatury w zakresie zastosowania grafenu i jego pochodnych do potencjalnej ochrony przed mikroflorą bakteryjną. Poruszono zagadnienia związane z próbą wyjaśnienia mechanizmów oddziaływania grafenu i jego pochodnych: tlenku grafenu (GO) oraz zredukowanego tlenku grafenu (rGO) na komórki bakteryjne. Porównano działanie poszczególnych form węgla na komórki Gram(+) i Gram(-), uwzględniając stężenie preparatów, rodzaj pożywki hodowlanej, a także podłoże, na którym osadzono grafen. Omówiono zagadnienia związane z powstawaniem wolnych form tlenowych (ROS), efekt ostrej krawędzi, tworzenie biofilmu oraz potencjalne zastosowania grafenu jako powłoki antybakteryjnej.
EN
The work presents a literature review on the use of graphene and its derivatives as the potential protection against bacterial microflora. Addressed issues relate to an attempt to explain the mechanisms of impact of graphene and its derivatives: graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (rGO) on the bacterial cells. Interaction of graphene materials (G, GO, rGO) with Gram(+) and Gram(-) were compared with regard to the concentration of the preparations, the nature of the culture medium and surface of graphene deposition. Issues related to the development of reactive oxygen species (ROS) were discussed, the effect of sharp edges of GM’s (nano-knife), biofilm formation and the potential application of graphene in nanomedicine.
EN
Azo dye wastewater treatment is urgent necessary nowadays. Electrochemical technologies commonly enable more efficient degradation of recalcitrant organic contaminants than biological methods, but those rely greatly on the energy consumption. A novel process of biofilm coupled with electrolysis, i.e., bioelectrochemical system (BES), for methyl orange (MO) dye wastewater treatment was proposed and optimization of main influence factors was performed in this study. The results showed that BES had a positive effect on enhancement of color removal of MO wastewater and 81.9% of color removal efficiency was achieved at the optimum process parameters: applied voltage of 2.0 V, initial MO concentration of 20 mg/L, glucose loads of 0.5 g/L and pH of 8.0 when the hydraulic retention time (HRT) was maintained at 3 d, displaying an excellent color removal performance. Importantly, a wide range of effective pH, ranging from 6 to 9, was found, thus greatly favoring the practical application of BES described here. The absence of a peak at 463 nm showed that the azo bond of MO was almost completely cleaved after degradation in BES. From these results, the proposed method of biodegradation combined with electrochemical technique can be an effective technology for dye wastewater treatment and may hopefully be also applied for treatment of other recalcitrant compounds in water and wastewater
PL
Czystość powierzchni w zakładach produkujących żywność ma zasadnicze znaczenie w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości wyrobów gotowych, bezpiecznych dla konsumenta. Rozwijające się na powierzchniach roboczych drobnoustroje, szczególnie te zdolne do wytwarzania biofilmów, stwarzają duże problemy w utrzymaniu odpowiedniej czystości linii produkcyjnych w zakładach przetwórstwa żywności. W artykule omówiono metody wykrywania biofilmów w instalacjach zamkniętych i na powierzchniach otwartych.
EN
The surface cleanliness in plants producing the food is fundamental for production of safe and the highest quality food. The microorganisms are developing on equipments surfaces, especially these microorganisms which can create biofilm, are generating a lot of problems with cleanliness keeping of production lines. The article presents methods of biofilm detection on open and closed surfaces of food production installations.
14
PL
Celem badań było zbadanie oddziaływania zmiennego pola elektromagnetycznego o różnych natężeniach na dojrzałą strukturę̨ biofilmu utworzonego przez drożdże Candida albicans. Drożdże były hodowane na pożywce YPD na płytkach Petriego, w cieplarce, w temp. 28°C przez 48 godzin. Płynne hodowle Candida albicans prowadzono na pożywce YNB z dodatkiem 2% glukozy w kolbach Erlenmayera, na wytrząsarce, w temp. 28°C przy 180 rpm. W celu wytworzenia jednorodnego pola elektromagnetycznego użyto solenoidu o długości 48cm i średnicy 6cm. Doświadczenie polegało na poddaniu dojrzałego biofilmu działaniu pola elektromagnetycznego o zmiennym natężeniu, a co za tym idzie, zmiennych wartościach indukcji magnetycznej, odpowiednio 20 mT, 40mT, 70mT i 90mT. Badania dowiodły, że w większości przypadków pole elektromagnetyczne nie oddziałuje w sposób znaczący na dojrzały biofilm. Najwyższe wartości gęstości optycznej zaobserwowano przy natężeniu 20 mT i pięciu i pół oraz sześciu godzinach ekspozycji (kolejno 0,248 MF i 0,166 MF).
EN
The aim of the study was to investigate the impact of variable electromagnetic field of various intensities on the mature structure of the biofilm formed by the yeast Candida albicans. The yeast was grown on YPD medium on Petri dishes, in an incubator at 28 ° C for 48 hours. Liquid cultures of Candida albicans were grown on YNB medium with the addition of 2% glucose in Erlenmeyer flasks, on a shaker at 28 ° C at 180 rpm. In order to create a homogeneous electromagnetic field, a solenoid with a length of 48 cm and a diameter of 6 cm was used. The experiment consisted of subjecting the mature biofilm to the action of an electromagnetic field of variable intensity, and thereby, variable magnetic induction values of 20 mT, 40 mT, 70 mT and 90 mT, respectively. The research shown that in most cases the electromagnetic field does not significantly effect on a mature biofilm. The highest optical density values were observed at 20 mT and five and a half and six exposure hours (successively 0.248 MF and 0.166 MF).
PL
Grzyby wykazują wiele cech przydatnych w inżynierii środowiska, dających im przewagę nad bakteriami. Udowodniono, że potrafią one rozkładać wiele skomplikowanych związków organicznych, także ksenobiotyków, takich jak trudnobiodegradowalne wielopierścieniowe związki aromatyczne, polichlorowane węglowodory, dioksyny, pestycydy oraz pozostałości materiałów wybuchowych. Ważną rolę w naturalnej regulacji liczebności populacji roślin odgrywają pasożytnicze gatunki grzybów, a gatunki symbiotyczne są niezbędne do prawidłowego rozwoju i wzrostu wielu gatunków roślin. Ich różnorodność taksonomiczna, genetyczna i funkcjonalna jest ogromna i stanowi obszerne źródło organizmów użytecznych w procesie bioremediacji. W dokonanym przeglądzie piśmiennictwa wykazano, że różne gatunki grzybów mogą znaleźć zastosowanie w remediacji środowiska gruntowo-wodnego oraz w oczyszczaniu ścieków i gazów odlotowych. Jednakże dotychczasowe badania nad wykorzystaniem grzybów najczęściej były prowadzone w skali laboratoryjnej. Eksperymenty w skali półtechnicznej i polowej wykazały, że na obecnym etapie praktyczne wykorzystanie grzybów w systemach inżynierii środowiska nie jest ekonomicznie uzasadnione. Problemem, który wymaga rozwiązania jest utrzymanie dominacji szczepów grzybów o wysokiej aktywności degradacyjnej w otwartych układach oczyszczających w warunkach konkurencji ze strony mikroorganizmów autochtonicznych. Duże nadzieje wiąże się z jednoczesnym wykorzystaniem w układach oczyszczania środowiska grzybów i bakterii, których skuteczność biodegradacyjna może się wzajemnie uzupełniać. Aby w pełni wykorzystać specyficzne walory grzybów niezbędne są badania przesiewowe w celu izolacji szczepów o szerszych zdolnościach metabolicznych, a także udoskonalanie szczepów metodami in vitro. Podobnie przyszłościowe jest wykorzystanie w bioremediacji immobilizowanych enzymów grzybowych. Rozwój technik molekularnych pozwoli na zmniejszenie nadal jeszcze wysokich kosztów wytwarzania, oczyszczenia i immobilizacji enzymów na odpowiednich nośnikach.
EN
Fungi possess many features useful to environmental engineering, which gives them an advantage over bacteria. Their ability to decompose many complex organic compounds, including xenobiotics, such as difficult to biodegrade polycyclic aromatic compounds, polychlorinated hydrocarbons, dioxins, pesticides and explosive residues has been documented. Parasitic fungi species play an important role as natural regulators of plant population size, while symbiotic species are essential to proper development and growth of many plant species. The enormous taxonomic, genetic and functional diversity of fungi constitutes a rich source of organisms useful in bioremediation process. The literature review demonstrated that various types of fungi could be employed in remediation of soil-water environment as well as in treatment of wastewater and waste gases. However, most often current studies on fungal applications are carried out on a laboratory scale. At the current stage, as demonstrated by semi-technical and field-scale experiments, practical use of fungi in environmental engineering systems is not economically justified. Maintenance of dominance of fungal strains with high degradation activity in open purification systems in competition with indigenous microorganisms remains an open problem. Great promises are held out for simultaneous use of fungal and bacterial environments in treatment systems, as their biodegradation effectiveness may complement each other. Improvement of strains by the in vitro methods and screening tests to isolate strains with broader metabolic abilities are necessary in order to take full advantage of the specific benefits of fungi. Similarly, use of immobilized fungal enzymes in bioremediation offers good prospects for the future. Development of molecular techniques will allow for reduction of persistently high costs of enzyme production, purification and immobilization on appropriate carriers.
16
Content available remote Microfouling development on artificial substrates deployed in the central Red Sea
EN
Microfouling is the initial step in the growth of biofouling on hard substrata submerged in marine waters. In this study, microfouling development on nylon nets submerged in the central Red Sea coast of Saudi Arabia was analyzed during the winter and summer seasons for a period of 5 days each. The results showed a well-established biofilm community on nylon nets submerged for 24 h, with bacteria and diatoms being the primary colonizers. Protein was the major organic component of the biofilm that developed on the nylon nets during the winter and summer seasons. Navicula spp., Nitzschia spp., Cylindrotheca spp., and Pluerosigma spp. were the dominant diatom species settled on the nylon nets. Pseudoalteromonas shioyasakiensis, Planomicrobium sp., Vibrio harveyi and Pseudoalteromonas rubra were the dominant bacteria isolated from the nylon nets. While the abundance of bacteria showed a positive correlation with the nutrient concentration of the biofilm during both winter and summer seasons, diatom density exhibited a significant positive relationship with the biofilm nutrients during the winter season only. The results also revealed significant seasonal variations in the abundance of microfouling organisms and accumulation of nutrients on nylon nets.
PL
Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów ludzi na świecie (według danych WHO w 2015 r. stanowiły około 31% całości zgonów). W ciągu kilku ostatnich lat naukowcy coraz większą wagę przywiązują do mikrobiomu człowieka jako potencjalnego źródła różnych jednostek chorobowych. W artykule skupiono się na mikrobiomie jamy ustnej oraz jelit, a także ich potencjalnym udziale w powstawaniu chorób krążenia.
EN
Cardiovascular diseases are the most common cause of deaths in the world (according to WHO, in 2015 they accounted for 31% of all deaths). Over the past few years, scientists have been paying more and more attention to human microbiome as a potential source of various nosological entities. The article focuses on oral and intestinal microbiota and their potential involvement in the development of cardiovascular diseases.
18
PL
W każdym systemie wodociągowym dochodzi do zmian składu chemicznego i biologicznego wody w czasie jej transportu ze stacji uzdatniania wody do odbiorców. W pracy przedstawiono procesy odpowiedzialne za obserwowane zmiany. Należą do nich korozja, tworzenie się biofilmów na ścianach rur, procesy powodujące powstawanie osadów mineralnych i ługowanie substancji z materiałów, z których wykonano sieć wodociągową i instalację wodociągową. Wykonanie sieci wodociągowej z materiałów posiadających certyfikaty budowlane dopuszczonych do kontaktu z wodą do picia ogranicza intensywność tych procesów, ale nie eliminuje zachodzenia tych zjawisk w systemach wodociągowych. Dla oceny stabilności wody w sieci wodociągowej powinno prowadzić się w wybranych punktach automatyczny pomiar zmian mętności wody oraz dokonywać analizy budowy przestrzennej mikrozawiesin obecnych w wodzie.
EN
In all water supply system, there is a change in the value of the chemical and biological indicators of water when it is transported from the water treatment plant to the customers. The work presents the processes responsible for has been observed changes. These include corrosion, biofilms formation on the pipes wall, processes that cause the formation of mineral sediments and leaching of substances from materials of which water supply network and plumbing system were made. The formation or modernization of the water supply system from certified construction products in contact with water intended for human consumption limits the intensity of these processes but they do not eliminate it in water network. For the assessment of water stability in the water supply network, the measurement of water turbidity changes should be carried out at selected points, as well as the analysis of spatial structure of microsuspension present in water.
19
Content available Biofilms - a danger for food industry
EN
Bacterial biofilm is a complex structure of microorganisms with variable qualitative composition depending on the raw materials used, parameters of the production process and localization in hardly accessible places for antimicrobial agents. At the same time, the life of bacteria in the biofilm structure increases the resistance of pathogens and the probability of their survival in adverse conditions. However, the effectiveness of biofilm removal is still not satisfactory, despite the constant improvement of the cleaning and disinfection procedures of industrial surfaces. The methods of biofilm eradication used so far can be divided into three groups (physical, biological, chemical). Numerous in vitro studies indicate that alternatives to commonly used disinfectants may be natural substances such as essential oils that have bactericidal and bacteriostatic activity. The present review will focus on describing biofilm formation and performance. In addition, the paper describes an overview of the methods used to prevent and eradicate biofilms.
20
Content available remote Safety analysis of tap water biostability
EN
The work concerns the analysis and assessment of the risk of biological stability of water. The consequence of the lack of water stability is an increased susceptibility of the distribution system to secondary microbial contamination of water and thus a threat to the health of consumers. The value of risk function is a measure of the loss of safety of water supply. The health of water consumers is a priority. From the point of view of the required quality of water intended for human consumption, the value of the risk function is related to failure to meet certain water quality parameters that may adversely affect physico-chemical parameters and the bacteriological quality of the water reaching the consumers. The paper presents the method of analysing and evaluating the risk of loss of biostability of tap water. The analysis was based on the operating data obtained from the water treatment plant.
PL
Praca dotyczy analizy i oceny ryzyka braku stabilności biologicznej wody. Skutkami braku stabilności wody jest zwiększona podatność w systemie dystrybucji na wtórne skażenie mikrobiologiczne wody, a więc zagrożenie zdrowia konsumentów. Wartość funkcji ryzyka jest miarą utraty bezpieczeństwa dostaw wody. Priorytetem jest bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów wody. Z punktu widzenia wymaganej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość funkcji ryzyka związana jest z niedotrzymaniem określanych parametrów jakości wody, które mogą mieć negatywny wpływ na parametry fizyko-chemiczne i jakość bakteriologiczną wody docierającej do konsumenta. W pracy przedstawiono metodę analizy i oceny ryzyka utraty biostabilności wody wodociągowej. Analiza została wykonana na podstawie uzyskanych danych eksploatacyjnych ze stacji uzdatniania wody.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.