Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  choking-coils
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy rozważany jest problem modelowania charakterystyk przetwornicy buck przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych. Przedstawiono sposób modelowania elementów składowych rozważanej przetwornicy, w szczególności zastosowany model dławika. Porównano obliczone i zmierzone charakterystyki rozważanej przetwornicy dla dławików zawierających rdzenie wykonane z różnych materiałów ferromagnetycznych. W oparciu o uzyskane wyniki, przedyskutowano wpływ zjawisk cieplnych w dławiku na charakterystyki rozważanej przetwornicy.
EN
In this paper the problem of modelling characteristics of a buck converters with thermal phenomena taken into account is considered. The manner of components modelling of the considered converter is presented, particularly the used model of a choking-coil. The calculated and measured characteristics of the considered converters are compared for the choking-coils with the cores made of different ferromagnetic materials. On the basis of the obtained results of measuremenrts and calculations, the influence of thermal phenomena in a choking-coil on characteristics of the considered converter is discussed.
PL
W pracy zaproponowano elektrotermiczny model dławika dla programu SPICE. Model ten uwzględnia nieliniowość charakterystyk rdzenia dławika, straty energii w rdzeniu i w uzwojeniach, pojemność uzwojeń, samonagrzewanie w rdzeniu i w uzwojeniach, wzajemne sprzężenia termiczne między rdzeniem a uzwojeniami. Przedstawiono postać opracowanego modelu oraz wyniki obliczeń i pomiarów ilustrujące poprawność tego modelu.
EN
In the paper the electrothermal model of the choking-coil dedicated for SPICE is proposed. This model takes into account nonlinearity of the core of the choking-coil, loss of the energy in the core and in the winding, capacity of the winding, selfheating in the core and in the winding and mutual thermal interactions between the core and the winding. The form of the worked out model and the results of calculations and measurement illustrating its correctness are shown.
3
Content available remote Wpływ doboru rdzenia dławika na charakterystyki przetwornic boost
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk przetwornicy boost uzyskanych z zastosowaniem dławików z różnymi rdzeniami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki badań wskazują, że rdzenie ze sproszkowanego żelaza powinny być używane w przetwornicach o małej rezystancji obciążenia, a rdzenie ferrytowe – w przetwornicach pracujących przy dużych rezystancjach obciążenia. Rdzenie nanokrystaliczne umożliwiają uzyskanie trybu CCM w szerokim zakresie zmian rezystancji obciążenia.
EN
In the paper some results of measurements of characteristics of the boost converter obtained at the use of choking-coils with different ferromagnetic cores are presented. These results show that powder cores should be used in converters operated at small values of the load resistance, whereas ferrite cores - in converters operating at large values of the load resistance. Nanocrystalline cores make possible to obtain CCM in a wide range of changes of the converter load resistance.
4
Content available remote Pomiary parametrów termicznych dławików
PL
Dławiki są niezbędnym komponentem układów impulsowego przetwarzania energii elektrycznej. Jak wynika z literatury, temperatura w istotny sposób wpływa na charakterystyki i parametry eksploatacyjne elementów i urządzeń elektronicznych oraz na czas ich pracy do uszkodzenia. Temperatura dławika rośnie wraz z temperaturą otoczenia oraz z mocą strat tego elementu. W celu wyznaczenia temperatury dławika przy znanym przebiegu mocy wydzielanej w tym elemencie niezbędna jest informacja o przebiegu jego przejściowej impedancji termicznej. W pracy zaproponowano elektryczną metodę pomiaru przejściowej impedancji termicznej dławika przy wykorzystaniu rezystancji uzwojenia w charakterze parametru termoczułego oraz pirometryczną metodę pomiaru wzajemnej przejściowej impedancji termicznej między uzwojeniem a rdzeniem. Opisano koncepcję pomiaru i konstrukcję układu pomiarowego realizującego opracowaną metodę. Przeanalizowano również wpływ mocy traconej w uzwojeniu dławika na rozkład temperatury w rdzeniu i w uzwojeniu w stanie termicznie ustalonym. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami pomiarów wybranych konstrukcji dławików. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów sformułowano zalecenia dla konstruktorów układów elektronicznych dotyczące chłodzenia dławików.
EN
Choking-coils are a requisite components of the switching converters of the electrical energy. As it is known from literature, the temperature influences in the essential manner to the characteristics and exploitive parameters of components and electronic equipment, as well as it determines the lifetime of elements and electronic equipment. Temperature of the choking-coil increases together with the ambitne temperature and with an increase of power losses dissipated in this element. In order to calculate the temperature of the choking-coil at the well-known course of the power dissipated in this element, the transie nt thermal impedance of the choking-coil is indispensable. In the paper, the electrical method of the measurement of the transient thermal impedance of the choking-coil is proposed. In this method the resistance of the winding of the choking-coils is used as an thermally sensitive parameter. The idea of the measurement metod and the construction of the measuring set were described. Additionally, the influence of the power dissipated in winding of the choking-coil on the temperature distribution in the core and in the winding in the steady state was analyzed. Theoretical considerations were illustrated with the results of measurements of selected constructions of choking-coils. Basing on the obtained measurements results the suggestions for the designers of electronic circuits connected with the cooling of choking-coils are formulated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.