Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomoc publiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Gospodarka odpadowa jest jedną z podstawowych usług publicznych, które decydują o dobrostanie mieszkańców danych społeczności lokalnych. Jednocześnie dobrostan społeczny decyduje bardzo często o decyzjach inwestycyjnych i lokowaniu w danych regionach nierzadko inwestycji kluczowych dla danego regionu. W efekcie można wskazać, że zabezpieczenie dostępności do skutecznej i efektywnej gospodarki odpadowej pozwala na zapewnienie stabilnego rozwoju społeczności lokalnych.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
PL
Etap liberalizacji polskiej gospodarki spowodował, że ważnym zagadnieniem okazało się poszukiwanie sposobów wsparcia obszarów zagrożonych recesją gospodarczą. Za jeden z nich uznano powołanie specjalnych stref ekonomicznych, jako skutecznego narzędzia stymulacji rozwoju regionów. Celem artykułu jest empiryczna prezentacja wyników badania przeprowadzonego na próbie 63 przedsiębiorstw działających na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE S.A) w 2016 roku w aspekcie dotyczącym instrumentów dochodowych i wydatkowych wsparcia przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych. Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Zastosowaną metodą badawczą była metoda sondażowa. Narzędziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.
EN
The stage of liberalization of the Polish economy caused that searching for ways to support areas threatened by economic recession turned out to be an important issue. One of them was the establishment of special economic zones as an effective tool for stimulating the development of regions. The aim of the article is an empirical presentation of the results of a survey conducted on a sample of 63 enterprises operating in the Katowice Special Economic Zone (KSEZ SA) in 2016 in the aspect of income and expenditure instruments supporting entrepreneurship of business entities. The study was conducted in enterprises that conduct business activity in the Katowice Special Economic Zone on the basis of an appropriate permit. The research method used was the survey method. The research tool was a standardized questionnaire for self-fulfillment.
4
Content available remote Dotacje formą wsparcia i rozwoju sfery gospodarczej
PL
Dotacje rządowe i unijne należą do jednych z podstawowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Mając na uwadze, że Polska jest głównym beneficjentem środków unijnych oraz obserwowaną w 2016 roku ujemną dynamikę krajowych inwestycji ciekawym wydawało się przedstawienie danych dotyczących tej formy finansowania przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania było zatem zestawienie informacji merytorycznych i ilościowych dotyczących dotacji oraz ukazanie kierunków wykorzystania tejże pomocy. W referacie przedstawione zostały formy pomocy publicznej, wartość pomocy de minimis, udział dotacji w środkach oferowanej pomocy oraz przedstawione zostały założenia perspektywy na lata 2014-2020 - informacje na temat funduszy przekazanych przez Unię Europejską na rozwój polskiej gospodarki oraz zasady ich działania.
EN
Government subsidies and unions are one of the main sources of business financing. Bearing in mind that Poland is the main beneficiary of EU funds and the negative dynamics of domestic investments observed in 2016, it seemed that the data on this form of enterprise financing appeared to be interesting. The aim of this study was to compile substantive and quantitative information on grants and to show the directions for using the aid. The paper presents the forms of state aid, the de minimis aid value, the share of grants in aid measures and the outlook for 2014-2020 - information on funds transferred by the European Union to the development of the Polish economy and the principles of their operation.
5
Content available remote Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z perspektywy prawa subwencyjnego
PL
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przedsięwzięciem dyskusyjnym zarówno z perspektywy politycznej ekonomicznej jak i prawnej. Nie wchodząc w ocenę zasadnością inwestycji, analizując kwestię jedynie od strony prawnej, na pierwszy plan wysuwa się kwestia pomocy publicznej. Niniejszy artykuł przedstawia tytułowy projekt z perspektywy prawa subwencyjnego. Analizie zostały poddane kwestie, kiedy ingerencja struktur państwowych zostanie uznana za pomoc publiczną, kiedy będzie można zwiększyć poziom finansowania i jakie są ogólne warunki dopuszczalności wsparcia oraz jakie prawne czynniki ryzyka mogą wystąpić w toku realizacji opisywanego przedsięwzięcia.
EN
Central Communication Airport is a project that raises discussions - political, economic and legal. Without going into assessment whether this project has its merits, and staying within the field of legal analysis the issue of State aid is of primary importance. This paper presents mentioned investment project from the State aid law perspective. Following problems are analysed: When a public intervention could be regarded as State aid; when financing of the project could be extended; what are compatibility criteria for State aid and what are legal risk factors associated with subsidisation.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową. W syntetycznym ujęciu opisano przyczyny trudnej sytuacji spółki, plan restrukturyzacji, jego koszty oraz efekty uzyskanej pomocy indywidualnej.
EN
In the article a characterization of the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski and its economic-financial situation was presented. In the synthetic presentation causes of the company’s difficult situation. the restructuring plan, its costs and effects of obtaining the individual aid were described.
PL
W artykule – na bazie krótkiego zarysu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wybranych aspektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych – podjęto problematykę społecznego zaangażowania przez funkcjonujące w Polsce strefy uprzywilejowane. Jak wynika z przytoczonych w opracowaniu treści, badane podmioty – pomimo rosnącego zainteresowania koncepcją wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce – stosunkowo rzadko podejmują działania prospołeczne, czy prośrodowiskowe, a także niemal jednostkowo informują o zaangażowaniu w tego typu projekty.
EN
The article – based on the short outline of the conception of corporate social responsibility and some aspects of special economic zones – raises the issue of social engagement of privileged zones functioning in Poland. As it is results from the study, the subjects in question, in spite of increasing interest in the conception among enterprises functioning in Poland, relatively seldom undertake prosocial or proenvironmental measures, and what is more, hardly ever inform about being involved in such projects.
EN
This paper deals with public service obligation, a form of state aid that applies to air services. The paper first provides general information on the European legislation applying to this form of state aid, and elaborates the legal framework and general principles. The second part is dedicated to a comparison of a similar subsidizing programme in the USA and Australia. An examination of current imposed public service obligation routes in Europe is provided in the following section. The coefficients defining the number of imposed PSO routes per various geo-economic variables have been defined.
PL
W artykule przedstawiono dotychczasowy dorobek Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej związanej z inwestycjami w infrastrukturę portów morskich i dostępu do portów od strony morza. Zaprezentowano w nim również teoretyczne aspekty związane ze zjawiskiem konkurencji w funkcjonowaniu portów morskich. Na praktycznym przykładzie portu morskiego Szczecin analizie poddano najważniejszy atrybut współczesnych portów morski, tj. pozycję konkurencyjną. Przybliżono również przesłanki, cele i konsekwencje zaangażowania środków UE w inwestycje poprawiające jakość infrastruktury portowej i dostępu do portu w Szczecinie od strony morza. W ostatniej części artykułu sformułowano argumenty do wykorzystania w procesie notyfikacji projektów infrastrukturalnych planowanych do realizacji w szczecińskim porcie w perspektywie finansowej 2014–2020.
EN
The article presents current achievements of the European Union with regard to state aid, including, in particular, state aid related to investments in the seaport infrastructure and access to the ports from the side of the sea. It also presents theoretical aspects in relation to the phenomenon of competition in the functioning of seaports. An analysis of the most important attribute of modern seaports, i.e. their competitive position, was based on the practical example of the port of Szczecin. The article also outlines reasons, objectives and consequences of allocating the EU resources in investments which improve the quality of the seaport infrastructure and access to the port of Szczecin from the side of the sea. The last part of the article includes arguments to be used in the notification process regarding infrastructural investments in the port of Szczecin due for completion in the financial perspective of 2014–2020.
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o dopuszczalny zakres zaangażowania środków publicznych w rozwój małych portów morskich, która została dokonana na przykładzie portu w Darłowie. W artykule wykorzystano wtórne oraz pierwotne źródła informacji. W tym celu zapoznano się z literaturą przedmiotu, licznymi dokumentami oraz przeprowadzono badania w formie wywiadu pogłębionego. Porty morskie w ustawodawstwie krajowym uznawane są za obiekty użyteczności publicznej. Poddawane są silnej presji konkurencyjnej oraz są w znacznym stopniu niedoinwestowane. Powyższe okoliczności w połączeniu z perspektywą wzrostu przeładunków, niechęcią sektora prywatnego do angażowania się w proces inwestycyjny oraz ograniczeniami budżetowymi zarządów portów, uzasadniały potrzebę dofinansowania portów ze środków publicznych. Wspieranie rozwoju małych portów morskich nie powinno być uznane za pomoc publiczną. Choć w przypadku infrastruktury wykorzystywanej do celów gospodarczych, zachodzi taka możliwość. W przyszłości należy się spodziewać większego zaangażowania w proces inwestycyjny sektora prywatnego, a następnie zwiększenia atrakcyjności portów oraz ograniczenia publicznych źródeł finansowania infrastruktury.
EN
The aim of the article is to answer the question about the acceptable scope of involvement public funds in the development of small seaports, which was made for example the Darłowo port. Both primary and secondary sources were used. The article is based on the analysis of subject literature and numerous documents, as well as research in the form of in-depth interview. Seaports in national legislation are regarded as public utilities. There are under strong competitive pressure and largely underinvested. These circumstances combined with the perspective of increased transshipments, the reluctance of the private sector to engage in the investment process, and the seaport management’s budget limitations, justified using public funding to support the seaport. The support of development of smalls seaports shouldn’t be considered as public aid. Even, in case of infrastructure used to economic purpose – possibility exists. In the future is expected an increased engagement of the private sector in the investment process, and consequently an increase in the attractiveness of the port and a limitation of the public sources of financing the infrastructure.
11
Content available remote Zasady i formy gospodarowania zasobami rzeczowymi w polskich portach morskich
PL
Przedmiotem badań jest analiza procesów gospodarowania zasobami rzeczowymi w polskich portach morskich. Uwaga autora koncentruje się głównie na takich aspektach jak: zasady wyceny wartości terenów portowych, podstawy prawne płatności podatku od nieruchomości, finansowanie infrastruktury ogólnodostępnej oraz pomocy publicznej. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwiązań ekonomicznych i prawnych stosowanych w tym zakresie w Polsce. Wnioski wynikające z badań wskazują, iż polski model gospodarowania zasobami rzeczowymi w portach morskich jest zgodny ze standardami UE i efektywny dla zarządców ogólnodostępnej infrastruktury portowej.
EN
The research subject is to analyze the processes of real estate properties management in the Polish sea ports. The main objective of the paper is to analyze and evaluate economic and legal solutions already used in the Polish sea ports. The research results point out unambiguously that the Polish model of real estate’s management in the sea ports is fully in line with the set UE standards as well as it is efficient and effective enough for the port authorities.
PL
W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawiono sytuację finansową i ekonomiczną PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011, która spowodowała podjęcie w dniu 21 czerwca 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Wspólników decyzji o likwidacji spółki. Ponadto przedstawiono przyczyny nieudanej restrukturyzacji spółki przy użyciu środków pomocy publicznej państwa, udzielonej w 2010 r.
EN
The paper presents the economic and financial situation of the Motor Transport Company in Busko Zdrój S./A. in 2007-2011 which has stimulated the decision by the General Meeting of Shareholder on the liquidation of the company on 21 June 2013. Moreover reasons for the unsuccessful restructuring of the Company with the use of public aid measures granted in 2010 were presented.
EN
The aim of this paper is to investigate how EU how EU state aid policy addresses the problem the problem of the additionality of state aid for research, development and innovation. The methods used include a literature review of both theoretical and practical studies and document analysis. The formalistic approach taken in the majority of cases in the ex-ante state aid control requires further studies on the actual effects of implemented state aid measures. A variety of methods have been developed to identify the causal impact of aid and to address the problem of selection bias properly. Recent studies largely apply propensity score matching and strive to identify different types of additionality as well as the relationships between them, acknowledging that behavioural additionality plays a critical role in understanding the long-term impact of public interventions.
PL
Celem niniejszej pracy jest ustalenie, jak kontrola unijna podchodzi do problemu wsparcia państwa na badania, rozwój i innowacje. Zastosowano metody zarówno analizy literaturowej jak badań praktycznych i analizy dokumentacji. Formalistyczne podejście przyjęte w większości przypadków kontroli ex-ante pomocy państwa wymaga dalszych badań na temat rzeczywistych skutków wprowadzonych środków. Zostało opracowanych wiele metod w celu określenia wpływu doraźnej pomocy i rozwiązania problemu stronniczej selekcji. Najnowsze badania stosuje się głównie po to, aby dążyć do identyfikacji różnych typów wsparcia, a także relacji między nimi, uznając, że zasada behawioralnego wsparcia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu wpływu długotrwałej interwencji publicznej.
PL
Stale pogarszająca się sytuacja finansowa Kompanii Węglowej zmusiła stronę rządową do opracowania planu ratowania spółki. Jego głównym założeniem było utworzenie nowego podmiotu z najbardziej rentownych kopalń. Nowa Kompania Węglowa miała być dofinansowania ze środków publicznych. Udzielanie pomocy publicznej w ustawodawstwie unijnym jest co do zasady zakazane. Jednakże występuje w tym względzie wiele wyjątków. Dlatego głównym celem artykułu było wskazanie dopuszczalnych przez prawo unijne form pomocy publicznej dla sektora węglowego na przykładzie Kompanii Węglowej. Pierwotny plan ratowania spółki nie został zrealizowany ze względu na wysokie ryzyko uznania wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną. Opracowano więc alternatywny wariant ratowania Kompanii Węglowej. Spółkę miało przejąć i dofinansować Towarzystwo Finansowe Silesia. Zaangażowanie spółek publicznych sektora energetycznego miało zwiększyć wiarygodność planu ratunkowego. Przedstawione rozwiązanie zmniejszało ryzyko uznania wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną, lecz go nie eliminowało. Jednak i ono nie zostało zrealizowane. Opracowano więc kolejny plan ratowania Kompanii Węglowej. Kopalnie weszły w skład nowej spółki - Polskiej Grupy Górniczej. Spółka została dokapitalizowana przez podmioty z sektora publicznego oraz prywatnego. Bardziej restrykcyjne założenia planu ratunkowego mają przekonać Komisję Europejską do wyrażenia zgody na pomoc publiczną. W przypadku braku akceptacji planu ratunkowego spółkę może czekać upadłość.
EN
The steadily deteriorating financial situation of Kompania Węglowa S.A. forced the government to elaborate a plan for saving the company. Its main premise was to create a new body from the most profitable coal mines. The new entity was to be financed from public entity funds. In principle, providing public aid in the EU legislation is prohibited. However, there are many exceptions. Therefore, the main aim of the paper was to identify the, permitted by EU law, forms of public aid for the coal sector on the example of Kompania Węglowa S.A.. The original plan was not realized due to the high risk of the support being perceived as unlawful public assistance. Thus, an alternative option for saving Kompania Węglowa was prepared. The company was to be taken over and subsidized by Towarzystwo Finansowe Silesia (Silesia Financial Company). The engagement of public companies from the energy sector was supposed to increase the credibility of the rescue plan. The presented solution reduced the risk of the support being perceived as unlawful public aid, but it did not eliminate that risk entirely. However, it has not been realized. So another plan to save Kompania Węglowa S.A. has been developed. Mines were supposed to become part of the new company – Polska Grupa Górnicza. The company was supposed to be capitalized by the entities from the private and public sectors. Stricter assumptions of the rescue plan were supposed to convince the European Commission to agree on the public aid. In the absence of approval of the rescue plan by the European Commission, the company may bankrupt.
15
Content available remote Publiczne finansowanie kolei linowych a reguły rynku wewnętrznego UE
PL
Niektóre koleje linowe mogą być wykorzystywane do zaspokojenia ogólnych potrzeb w zakresie mobilności. Niekiedy stanowią one nawet istotny element systemu transportu publicznego. Inne koleje linowe nie świadczą ogólnych usług transportowych, co raczej służą wspieraniu działalności sportowej w miejscowościach turystycznych. w wielu przypadkach budowa, utrzymywanie i eksploatacja kolei linowych jest niemożliwa bez publicznego wsparcia. Pojawia się jednakże problem, czy publiczne finansowanie inwestycji w infrastrukturę kolei linowych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A jeśli tak, to czy pomoc ta może być uzasadniona, tj. czy może ona zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE? Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
Some cable cars may be used for general mobility needs. Sometimes they even are an important part of the public transport system. Other cableway installations are not providing a general transport services, but rather supporting sports activities in tourism resorts. In many cases the construction, maintenance and operation of the cableway installations is impossible without public support. However, the issue arises whether the public funding of cable car infrastructure investments constitutes state aid within the meaning of Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. In this case, could the aid be justified, i.e. could such aid be declared compatible with the EU internal market? The aim of the article is to answer to the above mentioned questions.
PL
Czy w świetle przepisów unijnych system wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł, wprowadzony do polskiego obrotu prawnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. uznać należy za pomoc publiczną? Wypełnienie bowiem przesłanek udzielania pomocy publicznej nakłada na państwa członkowskie obowiązek notyfikacji systemu wsparcia do Komisji Europejskiej i uzyskanie aprobaty tej instytucji przed jego wprowadzeniem w życie. Jednocześnie w określonych sytuacjach przepisy przwidują możliwość zwolnienia z obowiązku notyfikacji - wtedy wsparcie może zostać udzielone bez uprzedniej zgody Komisji.
PL
Coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego przekazują realizację zadań własnych podmiotom trzecim czy też rezygnują z uzyskiwanych przez siebie dochodów na rzecz umorzonych należności budżetowych. Często jednak zapominają, iż udzielenie ulg czy umorzenie należności budżetowych należy rozumieć jako jedną z form udzielanej pomocy publicznej. W samym 2012 r. w ramach pomocy de minimis udzielono ponad 239 mln zł subsydiów podatkowych oraz zapewniono „miękkie kredytowanie” w zakresie zobowiązań wobec budżetu państwa w wysokości ponad 65 mln zł. Jednak nierzadko zapominamy, iż przyznawanie ulg oraz dotacji regulowane jest nie tylko prawem unijnym, lecz także krajowym, a tym samym nie każde wsparcie okazuje się pomocą.
PL
Plany utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego wpisujące się w strategię tworzenia "narodowych czempionów" stanowią najnowszy, zapowiedziany element wysiłków zmierzających do uzdrowienia sytuacji narodowego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i w związku z tym otrzymują pomoc publiczną, która umożliwić ma przeprowadzenie restrukturyzacji. Wszelkiego rodzaju wsparcie państwa uzyskać musi zgodę Komisji Europejskiej, która analizując przedłożony plan pomocowy bada jego wpływ na inter alia konkurencję na rynku czy wymianę handlową między państwami członkowskimi. Praca prezentuje zagadnienia związane ze stosowaniem unijnego prawa konkurencji w szczególności subwencyjnego w kontekście budowania holdingu z udziałem beneficjenta pomocy publicznej. Omówione zostały kwestie związane z właściwością unijnego systemu kontroli koncentracji, ogólnego prawa konkurencji i wpływu na stosowanie przepisów regulujących pomoc publiczną a zwłaszcza jej kompensacyjnego elementu.
EN
The plans for creation of the Polish Air Holding are the latest development in strategy of creating "national champions" and in the efforts to restore financial viability of the national carrier. Polish Airlines LOT is in the difficult financial situation and thus is the beneficiary of restructuring aid aimed at restoring company's long-term profitability. All state aid in has to be notified and approved by the European Commission, which in its analysis takes into account impact the measure will have on inter alia competition, and trade between Member States. In order to mitigate anti-competitive effects each aid measure has to be accompanied by the compensatory measures which generally mean the obligation to scale down the operation. This paper presents aspects regarding creation of business group with the beneficiary of restructuring aid in the light of EU competition law especially state aid law. Following issues are analyzed in-depth: the scope of EU merger control regulation, generic competition law impact of building of the holding on the state aid law especially on its compensatory component.
PL
Jednym z elementów reformy systemu pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej jest zmiana zasad udzielania państwowego wsparcia dla portów lotniczych. Zmiany wpisują się w ogólną logikę ograniczania i poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych w związku z kryzysem. Położenie większego nacisku na finansową adekwatność wsparcia państwowego oznacza ściślejsze kryteria oceny środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym. Jednocześnie działalność portu lotniczego obejmuje szeroki wachlarz zadań, ale tylko wsparcie tych, które uznane zostaną za mające charakter gospodarczy stanowi pomoc publiczną. Tym istotniejsze jest dokonanie dystynkcji pomiędzy aktywnościami gospodarczymi, a niegospodarczymi. Niniejszy artykuł prezentuje kryteria determinujące możliwość przypisania określonej działalności gospodarczego charakteru, w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, decyzje Komisji Europejskiej i dorobek doktryny.
EN
One of the components of the EU-wide State aid modernization process is the revision of rules for public financing of airports. The changes fall under crisis-induced general logic of reform that entails increase in effectiveness of public expenditure. Higher emphasis on economic adequacy of aid efforts means that compatibility assessment of aid measures will be subjected to stricter criteria. At the same time, among variety of activities that constitute airport operation, only aid for those that are considered to be of economic nature could qualify as State aid. Therefore it is crucial to distinguish between economic and non-economic tasks. This paper presents an analysis of the EU-law based criteria for economic activity on the basis of Court of Justice's case-law, European Commission's decision as well as on the doctrine's acquis.
PL
W referacie przedstawiono pomoc publiczną udzieloną podmiotom sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Przeglądu dokonano w oparciu o sektorowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy państwa dla górnictwa węgla kamiennego w krajach członkowskich UE w ujęciu historycznym i wskazano aktualne możliwości korzystania z pomocy. Dokonano również oceny wpływu pomocy udzielonej branży węglowej na sytuację ekonomiczno-finansową spółek węglowych.
EN
This paper presents the issue of public aid granted to hard coal enterprises in Poland since the European Union accession. The overview has been carried out on the basis of the sector regulations in terms of public aid for coal sector in the EU member states in the past as well as the currently available options of aid. The assessment of impact of the granted aid on the economic-financial situation of coal companies has been presented as well.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.