Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higher harmonic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with an AC circuit containing the nonlinear load and a LC passive filter. Nonlinear load voltage at the power terminals proportional to the signum function of current is considered. The current-voltage characteristic of such load is unambiguous (without hysteresis). A quality analysis of the circuit voltages and currents was carried out. Distribution of active and reactive power for fundamental and higher harmonics in the circuit were also performed.
PL
W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy rozkładu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.
2
Content available remote Analiza wyższych harmonicznych generowanych przez lampy LED
PL
W artykule ukazano, jaki wpływ na parametry jakości energii w instalacjach zasilających mają elektroluminescencyjne źródła światła. Zamieszczono wyniki badań lamp LED wykonanych na trzonkach z gwintami E14 oraz E27. Przedstawiono uzyskane przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyki widmowe wyższych harmonicznych prądu i porównano je z wytycznymi obowiązujących norm.
EN
In the paper shows how the electroluminescent light sources have an impact on energy quality parameters in power supply installations. The results of tests on LED lamps made on E14 and E27 bases are included. The obtained voltage and current waveforms as well as the spectral characteristics of higher harmonics of current were presented and compared with the guidelines of applicable standards.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przyłączaniem nowych punktów ładowania autobusów elektrycznych, wyzwań stawianym operatorom systemów dystrybucyjnych, a także oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na system elektroenergetyczny w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i jakości energii.
EN
This paper presents issues related to the connection of new charging points for electric buses, challenges faced by distribution system operators, as well as the impact of electric bus charging systems on the power system in the context of increased demand for electric energy and energy quality.
4
Content available remote Praca pieca łukowego AC w systemie elektroenergetycznym
PL
W artykule opisano instalację zasilania pieca łukowego prądu przemiennego. Elektryczny piec łukowy AC, ze względu na dynamiczny charakter pracy łuku elektrycznego, negatywnie oddziałuje na sieć zasilającą w postaci generowania wyższych harmonicznych, wahań napięcia oraz asymetrii. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów przeprowadzonych po stronie niskiego napięcia, gdzie nieliniowe prądy łuków są źródłem zaburzeń oraz w punkcie wspólnego przyłączenia sieci wysokiego napięcia. Instalacja pieca łukowego na poziomie średniego napięcia wyposażona jest w trójgałęziowy pasywny filtr wyższych harmonicznych, który spełnia podwójną funkcję: redukcji harmonicznych oraz kompensacji mocy biernej dla składowej podstawowej. Analizę pracy pieca łukowego AC przeprowadzono dla pełnego cyklu wytopu stali obejmującego stany roztapiania (pierwszy i drugi kosz złomowy) oraz rafinacji stali.
EN
The article presents the AC power supply installation. The AC electric arc furnace, due to the dynamic nature of the electric arc work, has a negative effect on the supply network in the form of generating higher harmonics, voltage fluctuations and asymmetries. Selected results of measurements on the low-voltage side are presented, where non-linear arc currents are a source of disturbances and at the high-voltage network connection point. The installation of an arc furnace at the medium voltage level is equipped with a three-branch passive higher harmonics filter, which has a dual function: harmonics reduction and reactive power compensation for the basic component. The analysis of AC arc furnace operation for the full steel smelting cycle including melting (first and second scrap bin) and refining is shown.
5
PL
W artykule rozważono aktualny problem kompensacji mocy biernej w sieciach elektrycznych z nieliniowymi szybkozmiennymi obciążeniami, takimi jak elektryczne piece łukowe, napędy walcownicze, itp. Właściwością pracy tego rodzaju obciążeń jest wprowadzanie do sieci zasilającej interharmonicznych prądu (wraz z wyższymi harmonicznymi) i stosunkowo niski współczynnik mocy. W związku z tym istnieje potrzeba oceny doboru mocy urządzeń kompensujących z uwzględnieniem losowego charakteru odkształcenia przebiegów prądu i napięcia, a w szczególności składowych interharmonicznych, których wpływ jak dotychczas nie został w pełni zbadany.
EN
The paper discusses the current problem of reactive power compensation in electric networks with non-linear fast-changing loads, such as electric arc furnaces, rolling machines, etc. Operation of this kind of loads causes that interharmonic currents (together with higher harmonics) are injected into the supply network and a relatively low power factor. Therefore, there is a need to evaluate the power selection of compensating devices, taking into account the random nature of distortion of current and voltage waveforms, in particular interharmonic components whose impact has not been fully investigated so far.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z analizą parametrów sieci wewnątrzzakładowej średniego oraz niskiego napięcia przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów automatyki budynkowej. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane ze strukturą systemów BMS i PME. W punkcie tym przedstawiona została struktura tych systemów. Dokonano ich porównania a także przedstawiono możliwości analizy przy wykorzystaniu analizatorów parametrów sieci. Kolejno przedstawiony i omówiony został schemat układu zasilającego zakładu przemysłowego w którym przeprowadzono badania. Przy tej okazji omówione zostały wybrane parametry związane z jakością energii elektrycznej. Dla celów odniesienia przytoczony został, symetryczny układ napięć i prądów służący za model teoretyczny. Przy tym zdefiniowane zostały współczynniki asymetrii napięć, prądów oraz współczynniki THD dla tych przebiegów . Następnie w artykule zostaje przedstawiony i omówiony tok procesu pomiarowego, którego wynikiem są zebrane wartości pomiarowe służące do określenia wybranych parametrów. Wartości te w dalszej części artykułu przyczyniają się do statystycznego określenia poziomów wartości wybranych parametrów. Na ich podstawie zostaje określona asymetria napięć oraz prądów, a także zawartości THD dla poszczególnych obiektów. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe było statystyczne oszacowanie jakości zasilania oraz charakteru obciążenia dla poszczególnych transformatorów. Poza tym badania te pozwalają stwierdzić, które obiekty należy poddać dogłębnej analizie w celu określenia odbiorników, które w największym stopniu przyczyniają się do pogorszenia parametrów sieci wewnątrzzakładowej. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents the results of measurements related to the analysis of the parameters of the medium and low voltage in-house energy networks using modern building automation systems. At the beginning the article discusses issues related to the structure of BMS and PME systems. This section presents the structure of these systems. They were compared and the analysis possibilities were presented using network parameter analyzers. Next the diagram of the supply system of the industrial plant in which the tests were carried out is presented and discussed. On this occasion, selected parameters related to the quality of electricity were discussed. For reference purposes, a symmetrical system of voltages and currents has been quoted as a theoretical model. The voltage and current asymmetry coefficients as well as THD coefficients for these waveforms have been defined. Next, the article presents and discusses the direction of the measurement process, the result of which are collected measurement values used to determine the selected parameters. These values in the further part of the article contribute to the statistical determination of the levels of selected parameters. On their basis, the asymmetry of voltages and currents as well as the THD content for particular objects is determined. Thanks to the obtained measurement results, it was possible to statistically estimate the power quality and the character of the load for individual transformers. In addition, these research allow to determine which objects should be subjected to in-depth analysis to identify the receivers that contribute the most to the deterioration of the parameters of the in-house network. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and summary.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z ograniczaniem wyższych harmonicznych nieliniowych odbiorników energii elektrycznej przy wykorzystaniu filtru aktywnego. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane z problematyką filtracji wyższych harmonicznych przy wykorzystaniu filtrów pasywnych i aktywnych w sieciach 0,4 kV. W punkcie tym dokonane zostało krótkie porównanie możliwych typów filtrów oraz ich charakterystycznych cech. Kolejno przedstawione zostały analityczne rozważania dotyczące filtracji wyższych harmonicznych w sieci trójfazowej, czteroprzewodowej przy wykorzystaniu filtru aktywnego, które mają na celu przedstawienie zasady generowania napięć przez filtr aktywny oraz ukazanie złożoności procesu filtracji wyższych harmonicznych. Przy tym przedstawiony i omówiony został schemat wydzielonej części instalacji przemysłowej, która poddana została analizie przy wykorzystaniu analizatorów sieci PM870 a także oscyloskopu cyfrowego z możliwością analizy FFT. W celu zbierania danych z analizatorów wykorzystany został zainstalowany na obiekcie system BMS, który pozwolił na zebranie dużej liczby wartości pomiarowych. Dzięki zebranym danym możliwe było określenie poziomów wartości asymetrii napięć oraz prądów, a także zawartości THD w przebiegach prądów przed oraz za filtrem wyższych harmonicznych. Pozwoliło to na ukazanie realnego oddziaływanie filtru. Poza tym dokonano analizy FFT, na podstawie której można zaobserwować oraz określić udział poszczególnych harmonicznych w tych przebiegach. Analiza ta pozwoliła również na określenie wpływu odzysku energii przy wykorzystaniu prądnic asynchronicznych z układami przekształtnikowymi na jakość energii elektrycznej. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe było określenie wpływu filtracji aktywnej na daną część sieci, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy stosowanie tego typu filtracji jest potrzebne, a może wręcz niezbędne. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents results of measurements related to the limitation of higher harmonics of a non-linear loads using an active filter. At the beginning the article discusses issues related to the problem of higher harmonics filtration using passive and active filters in 0.4 kV networks. Next, analytical considerations regarding filtration of higher harmonics in a three-phase, four-wire network using an active filter are presented to demonstrate the principle of generating voltage by an active filter and showing the complexity of higher harmonics filtration process. A diagram of a separate part of the industrial installation, which was analyzed using PM870 network analyzers as well as a digital oscilloscope with the function of FFT analysis, was presented and discussed. In order to collect data from the analyzers, the BMS system installed on the site was used, which allowed to collect a large number of measured values. Thanks to the collected data it was possible to determine the levels of voltages and current asymmetry, as well as the THD content in the current waveforms before and after the higher harmonic filter. This allowed to show the real impact of the filter. In addition, FFT analysis was performed, on the basis of which one can observe and determine the contribution of individual harmonics in these runs. This analysis also allowed to determine the outflow of energy recovery using asynchronous generators on the quality of electricity. Thanks to the results obtained, it was possible to determine the impact of active filtration on a given part of the network, as well as to answer the question whether the use of this type of filtration is needed or perhaps even necessary. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and the summary.
PL
W pracy przeprowadzono ocenę zawartości wyższych harmonicznych generowanych w kompensowanych sieciach średnich napięć przez nieliniową rezystancję w miejscu zwarcia. Opisano model sieci, model nieliniowej rezystancji w miejscu zwarcia oraz model układu pomiarowego. Przedstawiono charakterystyki wartości wyższych harmonicznych składowej zerowej napięcia, prądu oraz mocy biernej tych harmonicznych w funkcji parametrów rezystancji w miejscu zwarcia, prądu pojemnościowego sieci i stopnia rozstrojenia kompensacji. Wskazano na celowość wykorzystania mocy biernej wyższych harmonicznych do identyfikacji niestacjonarnych zwarć doziemnych.
EN
In this paper, the content of higher harmonics (numbers 3, 5, 7 and 9) are evaluated in the compensated medium voltage network, which are generated by the non-linear earth fault resistance. The network model, non-linear resistance and model of the measurement system are described. Harmonics estimation was made for 15 kV compensated network based on simplified network model in Matlab/Simulink, which takes into account the zero sequence capacitance and leakage resistance of the network, inductance and resistance of the system and faulted line. The harmonics measurements were made with using of digital signal processing. They were estimated for two extreme cases of short circuits through the non-linear dynamic fault resistance – with participation and without participation of the arc. The characteristics of the higher harmonics of the zero sequence voltages, currents and their reactive power are presented as a function of parameters of the earth fault resistance, capacitive current and compensation detuning ratio. It was pointed also on the desirability to use of the reactive power of higher harmonics, especially the third one, for identification of non-stationary high resistance earth faults.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów krótkotrwałego (Pst) i długotrwałego (Plt) współczynnika migotania światła generowanego przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”) na wartości Pst i Plt . Opisano również wpływ zmiany transformatorów zasilających na wartości współczynników migotania światła generowanych do elektroenergetycznej sieci przesyłowej i rozdzielczej na różnych jego poziomach, tj. 400 kV i 110 kV.
EN
Results of measurements of short-term (Pst) and long-term (Plt) flicker severity are presented in the paper. Tests were run in metallurgical plant with non-linear loads (arc furnaces). The impact of compensating circuit with two passive filters (C-type and LC-type) is shown. The effect of changing supply transformers on flicker severity in terms of transmission and distribution grids at different voltage levels (i.e. 400 kV and 110 kV) is also described.
EN
The paper presents a comparison of higher harmonics in the induced voltages in the stator windings of three salient pole synchronous generators with different rotor construction. The comparison is done for generators with solid rotor without a skew, with solid rotor with radial incisions and with a rotor which consists of laminated electrotechnical steel with a skew. The calculations of the magnetic field distribution in the air gap are made in FEMM program. Comparison of the induced voltage waveforms in the stator windings is based on experimental investigations.
PL
Artykuł zawiera omówienie wpływu zmian parametrów zasilania odbiornika nieliniowego - w szczególności fazy poszczególnych harmonicznych napięcia - na przepływ mocy czynnej. Przykład odbiornika nieliniowego stanowi świetlówka kompaktowa, z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden z najpowszechniej występujących odbiorników nieliniowych. Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych. Badania te miały na celu analizę wpływu parametrów zasilania na pobieraną bądź generowaną przez model świetlówki moc czynną. Podczas ich realizacji zaobserwowano istotne interakcje między poszczególnymi harmonicznymi, będące skutkiem nieliniowości odbiornika.
EN
The paper contains discussion about influence of changes of power supply parameters - especially phases of harmonics - on active power flow. Example of nonlinear load was compact fluorescent lamp (CFL), due to the fact that now it is one of the most common nonlinear load. The article presents the results of simulation studies. These studies aimed to analyze the impact of power supply parameters to active power - absorbed or generated by model of CFL. During simulations, was observed a significant interaction between the different harmonics. It was result of nonlinearity of load.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oraz wnioski dotyczące analizy wpływu wzrostu częstotliwości sinusoidalnego prądu pierwotnego oraz odkształcenia prądu o częstotliwości podstawowej 50 Hz na właściwości metrologiczne przekładników prądowych indukcyjnych. W przypadku wszystkich badanych przekładników stwierdzono pogorszenie ich właściwości metrologicznych ze wzrostem częstotliwości transformowanego prądu. W niektórych konstrukcjach, podczas transformacji przebiegów odkształconych, stwierdzono zwiększenie błędów całkowitych transformacji w stosunku do wynikających z ich klasy dokładności. Wzrost tych błędów powoduje pogorszenie dokładności podczas pośrednich pomiarów mocy lub energii z zastosowaniem tego przekładnika.
EN
The paper presents the results of the analysis and their conclusions on the impact of the increase of the frequency of sinusoidal primary current and the distortion of the primary current of frequency 50 Hz on the metrological properties of inductive current transformers. In the case of all tested CT with the increase of the primary current frequency their metrological properties were decreased. In some of tested constructions, during transformation of distorted currents of main frequency 50 Hz, total transformation errors were increased in relation to their value for sinusoidal currents of frequency 50 Hz. The increase in these errors will result in decrease of the accuracy in indirect measurements of the electric power and energy with the usage of this current transformer.
EN
Non-sinusoidal currents and voltages caused by nonlinear loads appear in power grids more and more frequently. Determination of the voltage transformer accuracy in such conditions makes a problem. Firstly, due to lack of definition of errors for distorted signals and secondly, typical measurement bridges do not accept higher harmonics. In the paper, the new definition of transformation error for distorted voltages has been proposed and some measurement results have been presented.
PL
W artykule analizowany jest wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy zasilanych z sieci nieuziemionych, typu IT, na napięcie zasilania. Prądy upływu, które płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze, powodują zaburzenia fazowych napięć zasilających. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach dużych mocy z długimi kablami silnikowymi. Autor wykazał, że stosując pojemnościowy filtr EMC (ang. ElectroMagnetic Capability) na zasilaniu przemiennika częstotliwości można radykalnie zmniejszyć zaburzenia napięć w sieci zasilania.
EN
The parameters of electric energy depend on the disturbances introduced by the power system which stand for the "background" and the disturbances following from the nonlinear load, especially of high power. Thepaper presents the results of the analysis of higher harmonics, voltage fluctuations (flickers) and TDH coetfident in the transformer station 110/15kV on the 15kV side. This transformer supplies the 3kV DC traction substation containing 12-phase converters. The level and the instantaneous waveform on the 15kV side voltage and loading current have been registered and used for the investigation of the influence of the comerters on the parameters of the energy of the supplying system. Additional registration has been done of the Iow voltage side of the transformer 15/0.4 kV. The correlation coefficients between the load current and parameters of the voltage have been calculated. These coefficients illustrate the mutual influence of the investigated variables. The presented results of the measurements of higher harmonics, voltage fluctuations and distortions are presented and discussed.
PL
Parametry jakości energii elektrycznej zależą od zaburzeń wnoszonych przez system elektroenergetyczny stanowiących "tło" oraz zaburzeń wywołanych pracą nieliniowych odbiorników. Każdy odbiornik nieliniowy powoduje charakterystyczne dla niego zaburzenia w układzie zasilającym. W artykule przedstawiono wyniki analizy pomiarów odkształcenia napięć w stacji transformatorowej 110/15 kV. Z szyn 15 kV zasilana jest podstacja trakcyjna prądu stałego 3kV wyposażona w 6-fazowe prostowniki pracujące w układzie mostkowym- 12-pulsowe przekształtniki. Chcąc opisać wpływ przekształtnika na parametry jakości energii elektrycznej rejestrowano poziom i kształt krzywej napięcia po stronie 15kV i 0,4 kV oraz wartości prądu obciążenia. Na podstawie pomiarów obliczono współczynniki korelacji oraz dokonano analizy zależności pomiędzy prądem obciążenia przekształtnika i wybranymi parametrami jakości energii elektrycznej.
16
Content available remote Eliminacja wyższych harmonicznych prądu za pomocą filtrów poprzecznych
PL
W artykule przedstawiono sposób i skuteczność eliminacji wyższych harmonicznych prądu w sieci elektroenergetycznej za pomocą filtrów poprzecznych LC. Zaprezentowano wyniki symulacji komputerowych wpływu prostownika 6-pulsowego w stanie pracy normalnej na jakość energii elektrycznej w elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć i prądów oraz analizę zawartości wyższych harmonicznych w sieci elektroenergetycznej z pracującymi w układzie filtrami poprzecznymi LC i w układzie bez filtrów.
EN
In the article one introduced manner and efficiency of higher current harmonic elimination in electrical supply network by means of transverse filters LC. One presented results of computer simulation influence of rectifier 6-pulse in state for normal work on quality of electric energy in electrical supply network. One presented example courses of voltages and of currents and analysis of higher harmonic content in electrical supply network from working in arrangement with transverse filters LC and in arrangement without filters.
PL
Ignorować czy respektować - czas udzielić jasnej odpowiedzi. Autorzy niniejszego opracowania twierdzą z pełną odpowiedzialnością, że należy je RESPEKTOWAC. W poprzedniej części starali się przybliżyć czytelnikom mechanizm powstawania wyższych harmonicznych oraz przedstawić w niewielkim stopniu zapis matematyczny omawianego zjawiska.
PL
Bez wątpienia można powiedzieć, że każdy kto zawodowo zajmuje się problemami elektroenergetycznymi spotkał się z pojęciem "wyższych harmonicznych". Jednak w praktyce niewielu zdaje sobie sprawę z istoty zjawiska i jego wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego. Proponowany czytelnikom artykuł ma za zadanie przybliżyć ten problem i pozwolić odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.