Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cognitive maps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiłem wyniki sześciu badań wizerunku oraz społecznego funkcjonowania ulicy Świdnickiej. W przekrojowych, jakościowych i ilościowych badaniach, włącznie z metodą kartowania poznawczego, wzięło udział 292 respondentów. Byli to mieszkańcy Wrocławia, obcokrajowcy mieszkający czasowo we Wrocławiu oraz przedsiębiorcy prowadzący sklepy i lokale usługowe w ramach tej ulicy. Eksplorując źródła i prawdopodobne fizyczne fundamenty wizerunku ulicy inspirowałem się koncepcją obrazu miasta Kevina Lyncha oraz językiem wzorców Christophera Alexandra i jego współpracowników. Okazało się, między innymi, że ulicy Świdnickiej brakuje niektórych struktur urbanistyczno-architektonicznych kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania społecznego ulicy handlowej, a także że jej niezły wizerunek raczej nie jest silnie związany z funkcją handlowo-usługową. Tylko jeden z najbardziej atrakcyjnych i najczęściej przywoływanych przez badanych punktów orientacyjnych, DH Renoma, stanowi w wizerunku ulicy element o jednoznacznie wielkomiejsko-handlowym charakterze.
EN
This article presents the results of six image and social function studies of Świdnicka Street. Cross-sectional, qualitative and quantitative studies, including the method of cognitive mapping, were attended by 292 respondents. The group included the inhabitants of Wrocław, temporary residents of the city and entrepreneurs associated with the street, running shops and providing services. My exploration of the sources and probable physical foundations of the image of the street was inspired by the concept of the image of the city developed by Kevin Lynch, and pattern language of Christopher Alexander and his team. It turned out, among other things, that Świdnicka Street is lacking particular urban and architectural structures that are prerequisite for the proper functioning of a high street, and that the good image of the street is not strongly associated with trade and services. Renoma, the leading and most attractive shopping mall and ex-department store of Świdnicka Street, was also most frequently cited by respondents as the only element of the street unambiguously metropolitan and commercial in character.
EN
This article is devoted to the analysis of multi-step algorithms for cognitive maps learning. Cognitive maps and multi-step supervised learning based on a gradient method and unsupervised one based on the non-linear Hebbian algorithm were described. Comparative analysis of these methods to one-step algorithms, from the point of view of the speed of convergence of a learning algorithm and the influence on the work of the decision systems was performed. Simulation results were done on prepared software tool ISEMK. Obtained results show that implementation of the multi-step technique gives certain possibilities to get quicker values of target relations values and improve the operation of the learned system.
PL
Zaprezentowano i przedyskutowano oryginalną technikę jakościowej i ilościowej oceny charakteru relacji pomiędzy zidentyfikowanymi a priori czynnikami determinującymi poziom bezpieczeństwa użytkowników budynku na wypadek rozgorzenia w nim pożaru. Proponowana metodologia bazuje na rekurencyjnej procedurze oceny, charakterystycznej dla analizy tak zwanych map kognitywnych. W pracy postuluje się zastąpienie klasycznego algorytmu obliczeń alternatywnym podejściem analitycznym wykorzystującym założenia procedury DEMATEL. Omawiane podejście pozwala na szczegółową analizę istotności relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy porównywanymi czynnikami. Punkt wyjścia do tej analizy stanowią odpowiednio ważone oceny eksperckie wykorzystujące wielostopniową skalę ocen. Zaproponowany model obliczeniowy można w łatwy sposób przystosować do badania informacji o charakterze niepewnym lub niepełnym. Szczególnym przypadkiem rozważań tego typu jest opisywany przez autorów w osobnych publikacjach przykład wykorzystujący opinie wyrażone poprzez liczby rozmyte [8] [9]. W ujęciu autorów reprezentacją mapy kognitywnej jest skierowany graf bezpośredniego wpływu, którego wierzchołki odwzorowują porównywane obiekty, natomiast krawędzie – relacje pomiędzy nimi. Relacje te nie muszą być jednokierunkowe, mogą bowiem odzwierciedlać potencjalne sprzężenia. Ostateczna ocena sumuje wpływy bezpośrednie i znacznie trudniej ujawniające się wpływy pośrednie. Dla lepszej czytelności otrzymanych wyników postuluje się wyznaczenie wartości progowej wykluczającej z dalszego badania relacje niewystarczająco istotne. Matematycznym reprezentantem wyspecyfikowanych map – grafów są skojarzone z nimi macierze wpływu, odpowiednio: bezpośredniego, pośredniego i całkowitego. Można również określić macierz całkowitego wpływu netto. Ideę zaproponowaną przez autorów ilustruje prosty przykład obliczeniowy bazujący na opinii pojedynczego eksperta. Założona struktura powiązań pomiędzy porównywanymi czynnikami nie zawiera sprzężeń, a oceny określono przy pomocy danych deterministycznych. Bardziej złożone przykłady zainteresowany czytelnik znajdzie w odrębnych opracowaniach autorów – artykułach i referatach zestawionych na końcu niniejszej pracy.
EN
This paper presents and discusses the application of original qualitative and quantitative techniques for evaluating interrelations between factors identified as a priori and determining safety levels for building users in case of a fire. A recurrent numerical process, typical for cognitive map application, is normally used in such an evaluation. The authors suggest an alternative to the classic algorithm, by harnessing the DEMATEL method. The discussed approach appears easier to cope with and allows for a specific analysis of cause and effect relations between factors under consideration. The starting point for this approach is expert opinion applied on a multi-level evaluation scale. The algorithm can be easily adapted to examine uncertain or incomplete information e.g. application of fuzzy numbers [8] [9]. The cognitive process is represented by an impact-relations-map, whose vertices represent comparable factors and arcs reflect direct relationships between factors. Such relationships need not be one directional, they can mirror potential feedback to be incorporated in the analysis. The final evaluation sums up direct influences and the more difficult emerging indirect influences. For easier interpretation of data it is suggested that a threshold value is determined to limit superfluous information and therefore exclude factors with relationships not considered sufficiently intensive to afford clear and unequivocal deductions. The proposed maps are represented mathematically by relative matrices of direct, indirect and total influence. Moreover it is also possible to establish the net total matrix. The idea proposed by the authors is illustrated in this paper with the aid of a simple numerical example, dealing with a single expert opinion, in which the assumed influence structure between. Furthermore, only one deterministic data set is applied to express levels of direct influence. More advanced and complex examples are presented and discussed by the authors in other papers. Interested readers will find relevant details in the bibliography.
EN
Certain approach to the modelling dynamic states in technical systems is presented in this paper. This approach lies in a replacing classic differential model with a model based on fuzzy relational cognitive map. Described method is illustrated by practical example of simple electrical RLC circuit. The method of the normalized reference data preparation was described. The process of building a cognitive map with concepts crucial from the modelling purposes point of view was presented also results of such a map teaching process were shown. In the end a partial comparison of simulation results of work of models: classic - based on the set of differential equations and proposed - based on fuzzy relational cognitive map was performed.
PL
Pracę poświęcono problemowi optymalizacji wybranych parametrów relacji rozmytych występujących w rozmytych relacyjnych mapach kognitywnych. Przedstawiono główne trudności napotykane przy tworzeniu dokładnych rozmytych map kognitywnych oraz zaproponowano pewną, kilkuetapową metodę adaptacji relacji rozmytych. Zaprezentowano także wstępne wyniki badań symulacyjnych potwierdzających poprawność proponowanego podejścia.
EN
This work is devoted to the problem of optimization of selected parameters of fuzzy relations occurred into fuzzy relational cognitive maps. There are presented main difficulties encountered during creating accurate fuzzy cognitive maps and there is proposed certain few stages' method of fuzzy relations adaptation. There are also shown the initial simulation research results that confirm proposed approach correctness.
6
Content available remote Medical diagnosis support by the application of associational cognitive maps
EN
The objective of the presented research is to construct a model of a patient's health that is based on the idea of cognitive map, a graphical knowledge-representation tool. The application of the proposed model for medical diagnosis is the practical goal of the research. Initially, we provide a brief review of the related works on medical decision support systems and cognitive maps. Afterwards, we sketch the general idea of the conceptual approach to the representation of medical knowledge and provide a new formulation of the medical diagnosis problem. Then, we define our model based on associational cognitive maps and show how it can be applied to diagnosis support. Due to the relative ease of understanding of cognitive map, the model can be easily interpreted and used, thereby making medical knowledge widely available through computer consultation systems. The application example presented is based on a relatively simple, real medical case.
PL
W pracy przedstawiono pewne podejście do analizy pracy systemów słabostrukturalnych, wykorzystujące mapę kognitywną do opisu wzajemnych relacji pomiędzy kluczowymi czynnikami. Niepewność związana z nieznajomością dokładnej struktury obiektu oraz z niedokładnością odczytu symptomów została zminimalizowana dzięki zastosowaniu wnioskowania rozmytego. Przedstawiono analizę symulacyjną dynamicznego monitorowania diagnostycznego przykładowego systemu.
EN
In the paper, certain approach to the analysis of work of low-structural systems, using cognitive map to describe relations between crucial factors, is presented. Uncertainty, connected with a shortage of the knowledge on the system's structure and imprecise reading the symptoms, has been minimized thank to use fuzzy concluding. The simulation analysis of diagnostic monitoring hypothetical system is also included.
PL
Autor omawia metody prezentacji kartograficznej, stosowane najczęściej do ilustracji wyników badania map poznawczych, tzn. poznawczych reprezentacji przestrzeni. W artykule zostały wyróżnione i opisane dwa nurty badań: strukturalny, wywodzący się z badań strukturyzacji przestrzeni K. Lyncha i ewaluatywny, wywodzący się z badań preferencji przestrzennych P. Goulda. Zostały także omówione najważniejsze problemy metodologiczne każdego z tych nurtów, związane z prezentacją kartograficzną wyników badań.
EN
Results of the research of cognitive maps require appropriate cartographic presentation. Cognitive maps are cognitive presentations of space, parts of long-term memory which during research are expressed e.g. in the form of distance estimation, localization assessment or sketch maps. Aggregated data from such research is presented in various graphic forms: diagrammatic or cartographic. The article presents two currents of research of cognitive maps: structural and evaluative. The first originates from K. Lynch's The image of the city (1960) and focuses on acquisition of the information which is vital for the researched group (through determining the frequency of particular elements on cognitive maps) and perception of mutual links of those elements (by analyzing the perception of distance and shape distortion). The second current comes from P. Gould's On mental maps (1966) and concentrates on the research of evaluation of space fragments by a certain group, mostly the users of the particular space. As examples of structural mapping the article presents Lynch maps created using the quantitative signatures method, maps of dispersed locations and maps of location errors. Evaluative mapping is represented by maps of area ranging done with the choropleth method, maps of preference areas done with isoline method and psychocartography maps. In the section devoted to methodology the author stresses how the characteristics of particular research methods affect the presentation of research results. Validity and reliability of measurement, the issue of spatial scale and the question of sampling are all discussed.
9
Content available remote Blind-enT : an approach to support orientation and navigation for blind people
EN
The claim is that blind persons can perceive objects like door, pillar, ditch, elevator, passage, room, hall, building, street, etc., having only mobile cellular phones. The primary goal of all positioning systems is to determine the user’s position as precisely as possible, whereas the main purpose of our project is to provide a blind person with the ability to locate an object and then to perceive it by getting to know its attributes. This permits area familiarization and route planning. Object position may be one of the attributes. Once a blind person identifies an object (by being close to it), she/he can get to know her/his position from the object attributes. It is interesting that the position is not so important also for sighted persons; the position is usually relative and can be derived from perceiving orientation points (e.g., interesting objects) that have already been remembered. The crucial assumption of our project is that objects can be located (identified) using IrDA connectivity. This means that in order to be located an object must have an infrared transceiver (standard IrDA controller) that transmits data (to a mobile) containing the object’s identifier and the azimuth of the infrared message beam and, if it is necessary the current values of some of its attributes. Given the object’s identifier the complete object description can be downloaded from a local or global repository via Bluetooth, or/and GPRS connectivity of a mobile. It is important to note that, unlike Talking Signs, the description is not in a voice format. It is expressed in terms of generic attributes and types so that it can be processed automatically. Only the result of such processing is delivered to a blind user as voice.
PL
Osoba niewidoma może postrzegać obiekty, takie jak drzwi, słupy, windę, przejście, pokój, budynek, ulicę, itd. dysponując jedynie telefonem komórkowym w swojej ręce. Najważniejszym zadaniem systemu pozycyjnego jest określenie położenia użytkownika z największą możliwą precyzją, podczas gdy głównym celem naszego projektu jest zapewnienie osobie niewidomej zdolności do zlokalizowania obiektu, a następnie poznania go poprzez wartości jego atrybutów. Pozwala to na zapoznanie się z otoczeniem i planowanie trasy. Pozycja obiektu może być jednym z jej atrybutów. W momencie, gdy osoba niewidoma zidentyfikuje obiekt (przez zbliżenie się do niego), wówczas będzie w stanie poznać swoją pozycję poprzez wartość odpowiedniego atrybutu. Interesującym faktem jest to, że pozycja nie jest tak istotna również dla osób widzących, gdyż jest ona najczęściej względna; może być określona na podstawie odniesienia do punków orientacyjnych (interesujących miejsc), których położenie jest już znane. Podstawowym założeniem naszego projektu jest to, że obiekty mogą być lokalizowane (identyfikowane) przy użyciu technologii IrDA. Oznacza to, że, aby obiekt mógł być zlokalizowany musi posiadać nadajnik podczerwieni, który będzie transmitował identyfikator obiektu, azymut wiązki podczerwieni i, jeśli to będzie konieczne, aktualne wartości atrybutów dynamicznych, zmieniających się w czasie. Znając identyfikator obiektu, użytkownik będzie w stanie pobrać kompletny opis obiektu z lokalnego lub globalnego repozytorium. Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do systemu Talking Signs [1], opis nie jest w formacie dźwiękowym. Jest wyrażony w języku, na który składają się definicje typów, atrybutów i obiektów. Takie podejście czyni możliwym i łatwym automatycznie analizowane opisów danych obiektów. Jedynie rezultat ich przetwarzania jest przekazywany osobie niewidomej w postaci głosu.
10
Content available remote Blind-enT : Making Objects Visible for Blind People
EN
The claim is that blind persons can perceive objects like door, pillar, ditch, elevator, passage, room, hali, building, Street, etc,, haying only mobile cellular phones. The primary goal of all positioning systems is to determine the user's position as precisely as possible, whereas the main purpose of our project is to provide a blind person with the ability to locate an object and then to perceive it by getting to know its attributes. This permits area familiarization and route planning. Object position may be one of the attributes. Once a blind person identifies an object (by being close to it), she/he can get to know her/his position from the object attributes. It is interesting that the position is not so important also for sighted persons; the position is usually relative and can be derived from perceiving orientation points (e.g., interesting objects) that have already been remembered. The crucial assumption of our project is that objects can be located (identified) using IrDA connectivity. This means that in order to be located an object must have an infrared transceiver (standard IrDA controller) that transmits data (to a mobile) containing the object's identifier and the azimuth of the infrared message beam and, if it is necessary the current values of some of its attributes. Given the object's identifier the complete object description can be downloaded from a local or global repository via Bluetooth, or/and GPRS connectivity of a mobile. It is important to notę that, unlike Talking Signs, the description is not in a voice format. It is expressed in terms of generic attributes and types so that it can be processed automatically. Only the result of such processing is delivered to a blind user as voice.
PL
Osoba niewidoma może postrzegać obiekty takie jak drzwi, słupy, windę, przejście, pokój, budynek, ulicę, itd. dysponując jedynie telefonem komórkowym w swojej ręce. Najważniejszym zadaniem systemu pozycyjnego jest określenie położenia użytkownika z największą możliwą precyzją, podczas, gdy głównym celem naszego projektu jest zapewnienie osobie niewidomej zdolności do zlokalizowania obiektu, a następnie poznania go poprzez wartości jego atrybutów. Pozwala to na zapoznanie się z otoczeniem i planowanie trasy. Pozycja obiektu może być jednym z jej atrybutów. W momencie, gdy osoba niewidoma zidentyfikuje obiekt (przez zbliżenie się do niego), wówczas będzie w stanie poznać swoją pozycję poprzez wartość odpowiedniego atrybutu. Interesującym faktem jest to, że pozycja nie jest tak istotna również dla osób widzących, gdyż jest ona najczęściej względna; może być określona na podstawie odniesienia do punków orientacyjnych (interesujących miejsc), których położenie jest już znane. Podstawowym założeniem naszego projektu jest to, że obiekty mogą być lokalizowane (identyfikowane) przy użyciu technologii IrDA. Oznacza to, że, aby obiekt mógł być zlokalizowany musi posiadać nadajnik podczerwieni, który transmitował będzie identyfikator obiektu, azymut wiązki podczerwieni i, jeśli to będzie konieczne, aktualne wartości atrybutów dynamicznych, zmieniających się w czasie. Znając identyfikator obiektu użytkownik będzie w stanie pobrać kompletny opis obiektu z lokalnego lub globalnego repozytorium. Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do systemu Talking Signs [1], opis nie jest w formacie dźwiękowym. Jest wyrażony w języku, na który składają się definicje typów, atrybutów i obiektów. Takie podejście czyni możliwym i łatwym automatyczne analizowane opisów danych obiektów. Wyłącznie rezultat ich przetwarzania jest przekazywany osobie niewidomej w postaci głosu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.