Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voltage asymmetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
2
Content available remote Investigation of power saving modes in 10/0.4 kV distribution networks
EN
Operation modes of 0.4/0.23 kV power supply systems are modelled using Monte Carlo method by means of Electronics Workbench software and statistical processing of simulation results and testing of the Pearson distribution law hypothesis using Mathcad are carried out. An analysis of existing power supply systems has been conducted and an alternative, economically feasible version of a power supply system is proposed, where consumers are supplied from low power transformers mounted on supports.
PL
Streszczenie. Tryby pracy systemów zasilania 0,4/0,23 kV są modelowane stosując metodę Monte Carlo za pomocą programu Electronics Workbench, i przeprowadzane jest statystyczne przetwarzanie wyników symulacji i testowanie hipotezy prawa dystrybucji Pearsona za pomocą programu Mathcad. Przeprowadzono analizę istniejących systemów zasilania i zaproponowano alternatywną, ekonomiczną wersję systemu energetycznego, w którym odbiorcy są zasilani z transformatorów małej mocy zamontowanych na wspornikach.
PL
Artykuł dotyczy regulacji napięcia w sieci SN za pomocą statycznych przełączników zaczepów. W artykule rozważano problematykę kompensacji prądowej w regulatorze przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Kompensacja prądowa obecnie jest często wyłączana. Jest to spowodowane tym, że kompensacja dotyczy wirtualnej pojedynczej linii SN. W artykule przedstawiono wyniki symulacji na modelu fizycznym dla prostej sieci SN zasilanej ze stacji WN/SN przy występowaniu asymetrii napięć i obciążeń dla trzech przypadków: wyłączona kompensacja prądowa, klasyczna kompensacja oraz proponowana jej nowa formuła. Proponowany algorytm zaimplementowano na mikrokontrolerze STM32. W celu uwzględnienia asymetrii wykorzystano pomiary w trzech fazach, co wymaga modyfikację układu pomiarowego.
EN
The article concerns voltage regulation in MV network by means of static tap changers. The article considers the problem of current compensation in the HV / MV transformer tap changer controller. Current compensation is often turned off. This is due to the fact that the compensation applies to a virtual single SN line. The article presents simulation results on a physical model for a simple MV network fed from a WN / SN station with the occurrence of voltage and load asymmetry for three cases: switched off current compensation, classical compensation and the proposed new formula. The proposed algorithm has been implemented on the STM32 microcontroller. In order to take into account the asymmetry, measurements in three phases were used, which requires modification of the measurement system.
4
Content available remote Impedance models of multi-circuit multi-voltage overhead power lines
EN
The paper discusses aspects related to the modeling of multi-circuit overhead power lines (HV, EHV), in particular their zero models. The article presents a mathematical model of two-voltage three-circuit overhead line in power system’s structure which includes the impact of lightning conductors, occurrence of bundle conductors and occurrence of differentiation in rated voltage levels of circuits of an overhead line. Moreover, the influence of the lack of symmetrization in such line on the voltages symmetry was examined.
PL
W artykule omówiono aspekty dotyczące modelowania wielotorowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć, a w szczególności ich modeli zerowych. Zaprezentowano model matematyczny, który stanowi opis dwunapięciowej trójtorowej linii napowietrznej w strukturze systemu elektroenergetycznego (SEE), uwzględniający oddziaływanie przewodów odgromowych, występowanie przewodów wiązkowych oraz zróżnicowanie poziomów napięć znamionowych torów prądowych linii. Dokonano również oceny wpływu braku symetryzacji linii na symetrię napięć w takiej linii.
EN
The article presents a model and results of multi-criteria phase sequence optimization for selected LV line strings in the Polish National Power System, in the context of minimizing the voltage and current asymmetry coefficients. The objective function, decision variables, task parameters, and state variables are characterized in detail. Criteria such as the capital expenditure necessary for line symmetrisation interlacing and voltage asymmetry coefficients were considered. The evolutionary algorithm was used to solve the optimization model presented above. To prioritize the criteria under consideration, the multi-criteria quasi-lexicographic approach was applied. The results are analysed in detail, as well as the input data uncertainty impact on the results.
PL
W artykule przedstawiono model i wyniki wielokryterialnej optymalizacji kolejności faz dla wybranych układów ciągów liniowych NN w KSP, w kontekście minimalizacji wartości współczynników asymetrii napięć i prądów. Scharakteryzowano szczegółowo funkcję celu, zmienne decyzyjne, parametry zadania oraz zmienne stanu. Rozważono kryteria, takie jak: nakład inwestycyjny konieczny do wykonania przeplotu symetryzacji linii (przeplotu) i współczynniki asymetrii napięć. Do rozwiązania przedstawio- nego wyżej modelu optymalizacyjnego wykorzystano algorytm ewolucyjny. W celu priorytetyzacji rozważanych kryteriów zastoso- wano wielokryterialne podejście quasi-leksykograficzne. Przedstawiono szczegółową analizę otrzymanych wyników wraz z analizą wpływu niepewności danych wejściowych na otrzymane wyniki.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku opierające się na analizie danych pomiarowych wybranych parametrów pracy instalacji elektrycznej i jakości energii w budynku biurowym. Pomiary dotyczą rejestrowanych w 15-minutowych interwałach wartości m.in. mocy, prądów oraz napięć przez pełny okres doby wybranego dnia roboczego oraz wybranego dnia wolnego. Do najistotniejszych obserwacji należy zaliczyć: wysoki i niemal stabilny pobór energii biernej o charakterze pojemnościowym; wysokie obciążenie prądowe przewodu neutralnego, przewyższające obciążenie przewodów fazowych oraz zmienność względnej zawartości wyższych harmonicznych prądu, mierzonej współczynnikiem THD. Zarejestrowane parametry samego napięcia zasilającego nie budzą zastrzeżeń.
EN
In the paper the case study of selected aspects of power quality and electrical installation in an office building was presented. The analysis were carried on measurement data of eg. power, current and voltages rejected in 15-minutes intervals for during one full working day and one holiday. The most important observations are: high and almost stable capacitive reactive power load, high current in neutral wire – higher than in phase wires and changes of THD of current. The registered parameters of supply voltage were correct.
EN
When analysing the earth–fault phenomena, the longitudinal impedance of individual elements is neglected, and the capacitances and conductivities of individual phases to ground are only taken into account. Such a procedure is well–founded for resonant earthed networks and the faults accompanied by a significant resistance at the disturbance’s location (called high–resistance faults). However, in such a case, the possibility of occurrence of voltage differences between the network neutral point and the earth should be considered. The voltage is the effect of natural asymmetry in the network’s phase admittances or in the supply voltages. Level of such a voltage asymmetry significantly affects the flawless of the earth–fault protections and the accurate tuning of Petersen coils in the earth–fault compensation process. In the paper, the results of research work on how different phenomena affect the level of the network phase voltage asymmetry are presented. The investigations have been carried out on the PSCAD software–based MV network model, and investigations take into account the relations between asymmetries in the phase capacitance and conductance of the network as well as the load asymmetry degree in the individual power lines.
EN
One of the main reasons of the significant economic losses of consumers and suppliers of electrical energy is the use of low-quality electricity. In the event of such situation, the solution of financial compensation issue of damages to the injured party is based on determination of factual contributions of entities connected to power network to the deterioration of power quality at the point of common coupling. So far, there are many methods of determination of the factual contributions to the reduction of power quality that are different both in methodology and in technical features of their implementation. The results of analysis of the present methods and their classification are given and the application field of each of them is identified in the article.
PL
Jedną z głównych przyczyn znacznych strat gospodarczych u odbiorców i dostawców energii elektrycznej jest użytkowanie energii elektrycznej o obniżonej jakości. W takiej sytuacji rozwiązaniem powinna być finansowa rekompensata strat dla pokrzywdzonej strony oparta na określeniu udziału podmiotów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej w pogorszenia jakości energii elektrycznej w punkcie wspólnego przyłączenia. Istnieje wiele metod określania negatywnego wpływu odbiorców na jakość energii elektrycznej, różniących się zarówno metodologii jak i technicznymi sposobami ich realizacji. W artykule dokonano analizy obecnych metod, podano ich klasyfikację oraz określono zakresy ich stosowania.
9
Content available remote Dynamic and static eccentricity detection in induction motors in transient states
EN
The following paper presents possibilities for the application of selected time-frequency analysis methods in the fault detection of cage induction machines in transient states. The starting phase current of the machine was chosen as a diagnostic signal. Selected faults were eccentricities – static and dynamic. In order to increase the selectivity of the obtained signal transformations, a notch filter was used to remove the base harmonic of the phase current. Two approaches of fault detection were compared. In the first approach, the characteristic feature of fault was extracted using DWT analysis. Next, TMCSA methodology was applied in which characteristic harmonics related to faults were shown on a time-frequency plane. In this case, applied methods were a Gabor transformation, STFT, CWT and Wigner–Ville’s transformation. In the analysis, a phase current signal approximated by DWT was used. DWT approximation was applied to filter higher harmonics which improves the resolution of the obtained transformations.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania wybranych metod analizy czasowo-częstotliwościowej do diagnostyki uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych w przejściowych stanach pracy. Jako sygnał diagnostyczny wybrano prąd fazowy silnika podczas rozruchu. Wybranymi przypadkami uszkodzeń silnika są ekscentryczność statyczna i dynamiczna. W celu poprawienia selektywności otrzymanych transformat wykorzystano filtr Notcha do usunięcia harmonicznej podstawowej prądu. Porównano dwa podejścia diagnostyczne wykrywania uszkodzeń. Pierwsze za pomocą analiz wielorozdzielczych z użyciem DWT, polegające na wyróżnieniu charakterystycznego wzorca związanego z uszkodzeniem. Drugie podejście polegało na zastosowaniu metodologii TMCSA, czyli ekstrakcji charakterystycznych harmonicznych związanych z uszkodzeniami zależnych od poślizgu na płaszczyznach TF. W tym wypadku rozważanymi metodami analizy były transformacje Gabora, STFT, Wignera–Ville’a oraz CWT. Do tych analiz został wykorzystany sygnał prądu aproksymowany z użyciem DWT, w celu odfiltrowania widma czasowo-częstotliwościowego o wyższych częstotliwościach, aby poprawić rozdzielczość otrzymywanych transformat.
10
Content available remote Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych
PL
W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące zjawiska asymetrii prądów i napięć w elektroenergetycznych układach przesyłowych. Przedstawiono źródła i przyczyny występowania asymetrii, omówiono jej wpływ na urządzenia pracujące w systemie elektroenergetycznym. W artykule uwagę skupiono na elektroenergetycznych liniach przesyłowych wysokiego i najwyższych napięć. Omówiono możliwe sposoby i skutki wykonywania przeplotów linii napowietrznych WN i NN. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone wynikami badań symulacyjnych dla wybranych wariantów układów testowych.
EN
This paper presents an issues of voltage and current asymmetry in transmission systems. The analysis has been focused on HV and EHV transmission lines. The article shows sources and causes of the asymmetry and presents the effect of asymmetry on devices which are working in power system. In the article were discussed possible ways of transmission line transposition. Theoretical considerations were supplemented by simulation results in case simple test systems.
EN
Connection of one phase micro-generator to the low voltage network increases voltage asymmetry. The voltage asymmetry is defined as the quotient of negative and positive voltage components. The mathematical background of exact and rough computation of the asymmetry quotient is presented in the paper. Considerations are illustrated by simple examples.
PL
Przyłączanie do sieci niskiego napięcia 1-fazowych mikrogeneratorów powoduje wzrost asymetrii napięcia, definiowanej jako stosunek wartości skutecznej składowej symetrycznej przeciwnej napięcia do składowej symetrycznej zgodnej. W artykule autorzy przedstawili model matematyczny, pozwalający wyznaczać współczynnik asymetrii napięć w sposób dokładny oraz przybliżony. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
PL
Przyłączanie do sieci niskiego napięcia 1- fazowych mikrogeneratorów powoduje wzrost asymetrii napięcia definiowanej jako stosunek wartości skutecznej składowej symetrycznej przeciwnej napięcia do składowej symetrycznej zgodnej. W pracy przedstawiono model matematyczny pozwalający wyznaczać współczynnik asymetrii napięć w oparciu o analityczne rozwiązanie równań węzłowych rozpływu mocy.
EN
Connection of one phase microgenerator to the low voltage network makes the increase of voltage asymmetry. The voltage asymmetry is defined as the quotient of negative and positive voltage components. The mathematical background of exact calculation of the asymmetry quotient are presented in the paper.
PL
W artykule omówiono wpływ sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci SN (przez rezystor lub cewkę), na wartości asymetrii napięć występujących w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia.
EN
The paper presents influence of neutral point grounding of MV network (resistor or inductor), for the value of asymmetry in the medium voltage distribution networks.
EN
The work shows a model of a low voltage line (LV), loaded asymmetrical (asymmetry load), feeding scattered customers. The object of the research is an LV line supplying rural customers. Analysis of the tests results of the built model allows among others, evaluation of the values that characterise the quality of the electricity supplied to customers and the parameters that describe the objective of the research. In order to assess the quality of electricity (provided to customers) the algorithm calculation was compiled and on the basis of the developed model, it is possible to calculate the values of voltage sags and deviations on the individual points of the line. In addition, it enables the designation of the asymmetry of voltage (the coefficients of voltage asymmetry). The figures characterising the quality of electricity can be appointed to different parameters describing an LV, inter alia, distribution of customers along the line, what type of customers are connected to the line (productive and unproductive), the nature and extent of the load and the degree of load asymmetry.
15
Content available remote Simulation model to evaluate voltage asymmetry in a rural low voltage power line
EN
This paper presents a simulation model to evaluate phase voltage unbalance in rural local low voltage power lines. The voltage asymmetry has been evaluated by the voltage asymmetry coefficient value [alpha]U2, being one of the essential parameters characterizing quality of electric energy supplied from a low voltage power line to the consumers.
PL
W artykule przedstawiono symulacyjny model oceny niezrównoważenia napięć fazowych w terenowych wiejskich liniach niskiego napięcia. Niesymetria napięć była oceniana przez wartość współczynnika asymetrii napięciowej [alfa]U2, który jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców z linii niskiego napięcia.
EN
A simulation program facilitating to determine values of the chosen parameters characterizing electric energy quality ([delta]U - voltage deviation, [alpha]U2 - voltage asymmetry coefficient) supplied to the rural consumers has been built on the basis of the elaborated model of a low voltage power line (LV). The simulation program representing a computerised realization of the model has been written in Turbo Pascal language. This paper presents chosen investigation results regarding, among other things, influence of the cable cross-sections on the voltage asymmetry in a low voltage power line.
PL
Na podstawie opracowanego modelu linii niskiego napięcia (nN), zbudowano program symulacyjny umożliwiający wyznaczanie wartości wybranych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej ([delta]U - odchylenie napięcia, [alfa]U2 - współczynnik asymetrii napięciowej) dostarczanej odbiorcom wiejskim. Program symulacyjny, będący komputerową realizacją modelu, napisano w języku Turbo Pascal. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące m.in. wpływu przekrojów przewodów na asymetrię napięciową w linii niskiego napięcia.
PL
W artykule przedstawiono sposób określania stopnia asymetrii napięć odkształconych zawierających wyższe harmoniczne. W tym celu dokonano analizy asymetrii napięć powodowanej pracą pieca łukowego AC na bazie danych uzyskanych z pomiarów zrealizowanych w rozdzielni WN/SN zasilającej piec dużej mocy. Zaprezentowano również wyniki pomiarów pozwalających obliczyć metodą nomograficzną współczynniki asymetrii dla wybranych faz pracy pieca łukowego AC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.