Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ball mill
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego oraz inteligentnej przekładni CST w układzie napędowym młyna kulowego służącego do mielenia rudy miedzi. Głównym celem rozważań nad możliwością instalacji tego typu urządzeń było zapewnienie łagodnego rozruchu młyna pod pełnym obciążeniem. Zakres pracy obejmował wykonanie modelu bryłowego, rozpatrywanego młyna w celu wyznaczenia momentów bezwładności obiektu, oraz przeprowadzenie obliczeń dynamicznych. Wyznaczono parametry, pozwalające na optymalny dobór sprzęgła hydrokinetycznego.
EN
The article describes the use of a fluid coupling and CST drive in the ball mill drive system. The ball mill is used for grinding copper ore. The selected devices ensure soft start the loaded mill. It was necessary to make a 3D model of a ball mill to determine its moment of inertia. The results of dynamic calculations allowed the selection of the suitable fluid coupling and CST drive system.
EN
In this research, the effect of ball size distribution on the mill power draw, charge motion regime and breakage mechanism in a laboratory ball mill was studied using the discrete element method (DEM) simulation. The mill shell and crushing balls were made of Plexiglas® and compressed glass, respectively. Modeling was performed using Particle Flow Code 3D (PFC3D). Model parameters were back-calculated by comparing the power draws and images obtained from simulation and laboratory test works. After determining the model parameters, the mill was simulated in mill fillings of 15, 20, 25, 30, 35 and 40% with ball media of 2 and 2.5 cm in diameter. For every mill filling, the numbers of big and small balls were changed and 11 scenarios were chosen. The results showed that at a constant mill filling, the power draw was changed with changing the ball size distribution and for all mill fillings the maximum power draw occurred when the fraction of small balls was between 30-40%. The effect of ball size distribution increased with increasing mill filling and for the mill filling of 35%, the ball size distribution had the maximum effect on the power draw. When the mill charge contained mono-sized balls, the ball flow regime inside the mill transited to the cataracting and impact breakage was the main breakage mechanism. Increasing the fraction of big balls from 0 to 70% led the flow of balls into the cascading regime and breakage mechanism to attrition.
3
PL
W pracy przedstawiono wyniki testów mielenia koksiku do uziarnienia poniżej 0,2 mm w młynie bębnowym kulowym. Jako mielniki zastosowano polidyspersyjne złoże kul ceramicznych. Mielenie prowadzono w sposób periodyczny w czasie 15 godzin, pobierając w określonych odcinkach czasowych próbkę produktu mielenia. Surowiec wyjściowy i próbki produktu poddano analizie rozkładu ziarnowego. Stwierdzono, że możliwe jest zmielenie koksiku w stopniu zapewniającym uzyskanie ponad 90 % m/m w produkcie ziaren o rozmiarze poniżej 0,2 mm. Proces mielenia przebiegał najefektywniej w cią-gu pierwszych pięciu godzin procesu, wydłużenie czasu trwania procesu znacznie zmniejszyło efektywność procesu. Optymalnym rozwiązaniem w skali przemysłowej może być wykorzystanie młynów bębnowych w systemie mielenia wielozabiegowym, zamkniętym.
EN
The paper presents the results of coke breeze grinding tests for particle sizes below 0.2 mm in a ball drum mill. A polydispersed ceramic balls were used as a grinding aid. Grinding was carried out in a batch manner during 15 hours, collecting a sample of the grinding product at specified time intervals. The starting raw material and product samples were analyzed for grain size distribution. It was found that it is possible to grind the coke breeze to a degree that provides more than 90% m / m in grains with a size below 0.2 mm. The milling process was the most effective during the first five hours of the process, the longer process duration significantly reduced the efficiency of the process. An optimal solution on an industrial scale can be the use of drum mills in a multi-gear and closed grinding system.
EN
An effect of a grinding method, that is ball mill and high pressure grinding rolls (HPGR), on the particle size, specific surface area and particle shape of an iron ore concentrate was studied. The particle size distribution was meticulously examined by sieve, laser and image analyses. To measure the specific surface area of particles, Brunauer-Emmett-Teller (BET) and Blaine methods were used. It was found that for samples having equal Blaine specific surface areas numbers, the amount of fine particles produced in HPGR was higher than that produced in a ball mill. A higher surface area was observed from HPGR treatment in comparison to ball mill grinding, provided by a higher porosity, cracks, roughness and new surfaces. A shape factor of particles was determined using the circularity, roughness, and aspect ratio. It was also observed that HPGR produced particles that were more elongated, less circular and rougher than those processed by the ball mill.
PL
W przemyśle cementowym najbardziej rozpowszechnionymi do mielenia cementu są młyny kulowe, pracujące w obiegu zamkniętym. W Polsce, w ostatnich latach, uruchomiono dwie instalacje młynów pionowych do przemiału cementu. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości cementów wyprodukowanych w młynie misowo rolkowym i kulowym, w jednej cementowni i z tego samego klinkieru. Młyn kulowy pracował w obiegu zamkniętym z nowoczesnym separatorem „Sepax”. Stwierdzono, że w porównaniu do młyna misowo rolkowego cementy z młyna kulowego zawierają znacznie więcej gipsu półwodnego, co świadczy o większym stopniu odwodnienia gipsu. Niezależnie od układu przemiałowego, cementy tej samej klasy mają bardzo zbliżony skład ziarnowy. Wytrzymałość cementów z młyna pionowego jest większa od cementów z młyna kulowego. Zgodność cementów z młyna misowo rolkowego z domieszkami: melaminowo-formaldehydową i polikarboksylaną jest nieznacznie korzystniejsza, natomiast w przypadku lignosulfonianu zależność jest odwrotna. Natomiast zmniejszenie konsystencji w czasie jest zbliżone w przypadku cementów 32,5, a dla klasy 42,5 jest szybsze w przypadku cementu z młyna misowo rolkowego.
EN
In cement industry the most popular for cement grinding are the ball mills, working in closed circuit. In Poland in last years two roller mills for cement grinding were installed. In the paper the results of cements properties examination which were produced in roller mill and ball mill in one cement plant and of one clinker. The ball mill worked in closed circuit with Sepax separator. It was found that in comparison to roller mill cements from ball mills have higher content of semihydrate gypsum which confirm the higher gypsum dehydroxylation. Independently of mill system used the cements of the same grade have very similar grains size distributions. However, the strength of cement ground in roller mill has higher strength. Compatibility of cement from roller mill with two admixtures: melamine-formaldehyde and polycarboxylate is higher than from ball mill, but for the lignosulfonate the situation is opposite. However, the decrease of consistency with time is similar in the case of cements 32,5 and for 42.5 is quicker for cement from roller mill.
EN
The paper contains the results from a technical analysis of the conditions of the operation of hydrodynamic bearings supporting the drums of ore processing mills at KGHM Polska Miedź S.A. A theoretical analysis was performed on the grounds of onsite examination and measurements of principal dimensions of the bearings of interest. The computer simulation covered the characteristics of the oil film in the bearings as a function of bearing clearance, load, lubricant viscosity, and journal tilting in relation to two planes (horizontal and vertical). The results of the analysis indicate that the bearings currently operate close to maximum capacity and that there is a significant deflection of the Bering journals under the applied joint load of the drum’s own weight and the process load of grinders and slurry. The current extent of tilting can cause oil film breakage at the bearing’s edge. The result of calculations amended by bearings’ examination and measurements allowed the formulations of conclusions regarding the current state of the bearings and evaluated load conditions. Guidelines were established for later developments in the capacity and reliability of the bearings.
PL
W artykule przedstawiono analizę warunków pracy łożysk hydrodynamicznych młynów rudy zainstalowanych w KGHM Polska Miedź S.A. Analiza teoretyczna została poprzedzona wizją lokalną oraz wykonaniem stosownych pomiarów geometrii czopów i łożysk. Symulacja komputerowa charakterystyk filmu olejowego łożysk obejmowała zbadanie wpływu wartości luzu łożyskowego, obciążenia, lepkości oleju smarującego oraz ukosowania czopa w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej). Analiza wskazuje, że zainstalowane łożyska pracują na granicy swojej nośności, a ugięcie osi czopów spowodowane ugięciem walczaka pod działaniem ciężaru własnego i nadawy wywołuje znaczne ukosowanie czopa w panwi mogące prowadzić do przerywania filmu olejowego na krawędziach zewnętrznych. Przeprowadzone obliczenie uzupełnione o oględziny pomiary łożysk wykonane w KGHM Polska Miedź S.A. pozwoliły na sformułowanie wniosków odnośnie do stanu istniejących łożysk, ich obciążenia oraz możliwości zwiększenia nośności i niezawodności.
EN
The standard Bond method is the most acceptable method for designing and selecting ball/rod mills described by their basic parameter called work index (Wi). The standard Bond method is a tedious time consuming procedure requiring at least 7 – 10 grinding cycles, so that many researchers have tried to simplify this method to be able to perform a rapid calculation of a work index. This study aims to develop a new approach toward estimating the Bond ball mill work index (BBWI) by applying a series of kinetic grinding tests with Bond standard mill. Establishing a series of relationships between grinding parameters and Bond equation parameters, this approach is fast and practical due to eliminating laboratory control steps while reducing the number of milling steps. In this scope, thirteen ore samples were used to compare Wi values obtained by standard Bond method with those of the proposed kinetic approach. The kinetic periods were determined as 0.33, 1, 2, 4 and 8 minutes. The results of kinetic tests were found to be logical and acceptable as they were so close to the values obtained by Bond standard method, for all samples error was ≤ 2.60%. It was therefore concluded that the proposed approach could be considered as a simple yet practical alternative for the standard Bond method.
EN
It has been observed by many authors that the breakage rates of coarse particles in a ball mill slow down with increasing grinding time and deviate from the first order. In this paper it is intended to find out whether the breakage rates of coarse particles obey second-order kinetics or not. For this purpose, quartz, limestone, iron ore and a mixture of quartz/limestone (weight ratio of 1:1) were selected as a ball mill feed. The first-order breakage rate was determined for the four particle sizes of quartz, limestone, iron ore and the mixture of quartz/limestone. Results indicating good first-order kinetics were obtained with the fine-sized particles (-1.2+1 mm, -0.6+0.42 mm). However, the coarse-sized particles (-5+4 mm, -3.15+2.5 mm) showed deviations from the first order. These coarse particles were in the abnormal breakage region. The second-order breakage rate was determined for the coarse particles (-5+4 mm, -3.15+2.5 mm). It can be seen that, for both sizes and all the materials, the second-order plot had better fit than the first-order plot. Also, it can be concluded that the second-order kinetics could model the breakage of coarse particles better than the first-order kinetics, and the validity of the second-order breakage rate was increased with increasing particle size. However, it is suggested to examine the validity of the second-order breakage rate kinetics for other materials and particle sizes.
PL
W artykule przedstawiono wpływ kąta pochylenia frezu kulistego na chropowatość powierzchni po obróbce wykończeniowej elementów o złożonych kształtach.
EN
The article presents the influence of ball mill inclination angle on complex surfaces roughness at the finishing phase.
10
Content available remote Kierunki rozwoju młynów do mielenia surowców i spoiw mineralnych
PL
Praca zawiera opisy budowy i działania najnowszych młynów stosowanych w procesach mielenia surowców mineralnych do produkcji cementu i klinkieru cementowego, a także wapna, gipsu i węgla. Są to nowe konstrukcje młynów grawitacyjnych rurowo-kulowych, młynów wysokoenergetycznych wibracyjnych i planetarnych oraz wysokociśnieniowych młynów walcowych, zwanych prasami. Młyny te użytkowane są jako młyny wstępne lub młyny finalne. Młyny wysokoenergetyczne cechuje ponad dwukrotnie większa moc jednostkowa przypadająca na jednostkę objętości komory młyna. W młynach wibracyjnych moc ta jest 3-5 razy większa od mocy jednostkowej młyna kulowego, a w młynach planetarnych Hicom 100-150 razy. Duże moce umożliwiły budowę młynów o dużych wydajnościach, mniejszych wymiarach i masie oraz mniejszym jednostkowym poborze energii. Inny kierunek rozwoju młynów dotyczy wysokociśnieniowych młynów walcowych, do których należą młyny Beta Mill, Horo Mill i Premill. W pracy zamieszczono główne kierunki rozwoju konstrukcji tych młynów obejmujące wzrost wymiarów komór mielących i mocy układów napędowych, nowe rozwiązania głównych zespołów roboczych oraz niektóre parametry młynów.
EN
The paper presents main directions in development of mills used in milling processes of mineral raw materials for cement production and cement clinker, lime, gypsum, and coal. These are new constructions of gravity (ball-pipe) mills and high energy mills, including vibratory, planetary and high pressure roll mills also called presses. These mills are used as preliminary or final mills. The high-energy mills have more than twice output power per volume unit of the mill chamber, when compared to the gravity mills. The vibratory mills are characterized by 3-5 times bigger output power, whereas the Hicom planetary mills have 100-150 bigger output power. The bigger power made possible the construction of mills with larger capacities, smaller sizes and weight, and lower power consumption. The other direction concerns the development of high pressure grinding rolls (HPGR) that include Beta Mill, Horo Mill and Premill. The paper reports some parameters of the mentioned mills and the main directions in development of their construction, that is, an increase in dimensions of grinding chambers and power of drive systems, and new solutions of main working units.
11
Content available remote Effect of graphene as anti-settling agent for magnetorheological fluid
EN
Purpose: Magnetorheological fluids are field-responsive fluids containing magnetic particles suspended in a suitable medium. In this proposed work, the iron powder was dispersed in silicone oil to obtain magnetorheological fluid. These fluids can be transformed from liquid-like state to solid-like state within milliseconds by applying magnetic field and vice versa. The particles arrange as chain like pattern with the application of magnetic field, increasing the yield strength of the fluid. However, when the shear stress reaches the critical value, the chain like pattern breaks causing reduction in yield strength. One of the major limitations of these fluids is that the suspended particles settle down quickly forming cake like structure at the bottom, which is very difficult to re-disperse. Design/methodology/approach: The present study focuses on increasing the Sedimentation time of the fluid by adding suitable Nano additives. For this purpose graphene nanoparticles with atomic thickness were introduced as an additive to decrease the sedimentation of the fluid. The added graphene sheets (gap-fillers) filled the interspaces of Iron particles and improved the sedimentation resistance. Different quantities of graphene were added (0.5 g, 1.5 g, 2.5 g and 3.5 g) and their normalized height was calculated with time. Interpolation method was also done to find the sedimentation values with Graphene addition which were not done experimentally. Findings: The prepared samples were characterized using Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Scanning Electron Microscope, Optical Microscopy, Viscometer etc. Contour plot was interpreted to understand the effect of graphene addition towards the normalized height and viscosity of the fluid.
EN
The paper presents the problem of obtaining the fine grained material in mills of different constructions. Various types of mills have been characterized, taking into account the type of grinding media used. Characteristics of selected mills and grinding media used were presented and the movement of the particles in the drum of the ball mill has been shown. Mills with mixed grinding media have been described. Model of "transport energy pulses" for free grinding media in the Kurrer’s tubular chamber of the vibratory mill were described. Paper discusses the advantages and opportunities for fine grinding in the electromagnetic mill, performance and in particular the energy cost of commimtion, that is achievable in this device.
PL
W artykule przedstawiono problematykę uzyskiwania drobno uziarnionych materiałów w młynach o różnych konstrukcjach. Dokonano charakterystyki różnych rodzajów młynów z uwzględnieniem typu stosowanych mielników. Pokazano charakterystykę wybranych młynów i użytych w nich mielników. Opisano ruch ziarna w bębnie młyna kulowego, a także model „transportu impulsów energii” ku mielnikom w rurowej komorze młyna wibracyjnego według Kurrera. Omówiono zalety i możliwości w zakresie drobnego mielenia w młynie elektromagnetycznym w szczególności wydajność oraz wydatek energii na rozdrabnianie, jakie możliwe jest do uzyskania w tym urządzeniu.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności pracy młyna kulowego i prętowego w zależności od uziarnienia nadawy. Badania prowadzono w odniesieniu do różnych uziarnień nadawy do mielenia ze szczególnym uwzględnieniem zawartości ziaren drobnych oraz wielkości ziaren maksymalnych. Analizy dokonano na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH. Nadawę do badań stanowiła ruda miedzi pochodząca z O/ZWR KGHM PM S.A. Celem badań była analiza efektywności pracy młynów kulowego i prętowego w warunkach laboratoryjnych w zależności od uziarnienia nadawy. Badania pozwoliły na ocenę pracy młynów pierwszego stopnia mielenia wpływających na parametry nadawy na kolejnych stadiach mielenia w układach przygotowania rudy do wzbogacania. Umożliwiły określenie wpływu nadawy na pracę młynów pierwszego stopnia mielenia, determinujących nadawę na kolejne stadium mielenia, co przyczyniło się do wskazania uwarunkowań pracy układu wykorzystującego pracę młyna elektromagnetycznego. Ocena efektywności procesu mielenia jest niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia prawidłowego projektowania układów rozdrabniania, jak i prowadzenia procesu przeróbki surowca mineralnego.
EN
The article presents the analysis of the efficiency of ball and rod mills depending on the particle size of feed. Studies were carried out for different particle size of feed with a special regard to small particle and maximum particle size. The analysis was carried out on the basis of the results of laboratory tests conducted at the Department of Environmental Engineering and Mineral Processing of the AGH University of Science and Technology. The feed to the research was the copper ore coming from O/ZWR KGHM PM S.A. The aim of the study was to analyze the efficiency of ball and rod mills in laboratory conditions depending on the particle size of feed. The research allowed to evaluate the operation of the first degree mills grinding affecting the parameters of feed for the next stages of grinding systems of preparing ore for enrichment. The study allowed us to determine the impact of feed on the operation of the first degree mills grinding, determining the feed material for the next stage of milling, which contributed to the determination of the operating conditions of a system using an electromagnetic mill. The evaluation of the effectiveness of the grinding process is extremely important, both from the point of view of the proper design of grinding systems and the controlling of minerals processing.
PL
W publikacji zawarto informację dotyczące ogólnej charakterystyki mielników, ich zastosowania i klasyfikacji według obowiązujących norm. Technologia wytwarzania mielników z żeliwa białego została przedstawiona na przykładzie przemysłowej odlewni. Został zobrazowany cały proces produkcyjny od momentu przygotowania wsadu po otrzymanie gotowego produktu.
EN
The publication contains information on the general characteristics of grinding media, their use and classified according to current standards. The technology for producing white iron grinding media is exemplified by the foundry industry. It has been illustrated the manufacturing process after forming the feed in a finished product.
PL
W artykule dokonano oceny pracy dwóch rodzajów młynów służących do przeróbki surowców, młyna kulowego i elektromagnetycznego. Przedstawiono charakterystykę parametrów konstrukcyjnych, przeprowadzono analizę porównawczą efektywności rozdrabniania obu młynów. Zdefiniowano proces mielenia. Uwzględniono również koszt transportu surowca do mielenia, stosowanego w trakcie pracy tych młynów, biorąc pod uwagę że każdy z nich cechuje się inną wydajnością i konstrukcją.
EN
The paper assesses the work of the two types of mills used for processing of raw materials: electromagnetic and ball mill. The characteristic design parameters and a comparative analysis of the two mills grinding efficiency have been presented. The milling process has been defined. Also included is the cost of transporting of the raw material, which is used during the grinding process in both of these mills, given that each mill has a different performance and design.
EN
In the study, the effect of different grinding media on breakage parameters was investigated. Ceramic and steel balls were used as the grinding media. It was observed that the grinding of ignimbrite obeyed first-order breakage kinetics law in the case of ceramic and steel balls. Breakage rates were higher for steel ones comparing to ceramic balls. Furthermore, it was found that the primary breakage distribution function depends on the feed size (i.e., non-normalized), and depends on the different grinding media. The effect of grinding time on the product particle size distribution has also been investigated.
PL
W niniejszych badaniach sprawdzono wpływ różnych mediumów mielących na parametry pękania. Jako mediumy mielące użyto kule ceramiczne i stalowe. Zaobserwowano, że w przypadku kul ceramicznych i stalowych mielenie ignimbrytu było zgodne z kinetycznym prawem pękania pierwszego rzędu. Wskaźniki pękania w przypadku kul stalowych były wyższe w porównaniu do kul ceramicznych. Ponadto odkryto, że podstawowa funkcja rozkładu pęknięć zależy od rozmiaru zasilenia (tzn. nieznormalizowanego) i od różnego medium rozdrabniającego. Sprawdzono również wpływ czasu rozdrabniania na rozkład rozmiaru cząsteczek.
17
EN
The paper presents an application of the Boltzmann kinetic equation to the simultaneous modeling of multi-dimensional processes. This equation defines the evolution of the distribution of the probabilisty density in a given phase space. In the case of a grinding process, the considered phase space is defined by the Cartesian coordinates of particle position, the components of particle velocity and the particle size. The theory of Markov processes is used in the paper to solve the Boltzmann equation for the multi-dimensional space of system states. In order to verify the presented model, research into the simultaneous comminution and movement of material in a drum ball mill was performed. The methodology developed to solve the Boltzmann equation significantly reduces the computational time, which is particularly important in the solution of multi-dimensional problems.
PL
Równanie Boltzmanna jest podstawowym równaniem kinetycznej teorii gazów opisującym ewolucję cząstek w rozrzedzonym gazie. W równaniu tym występuje funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej w trójwymiarowej przestrzeni fazowej (funkcja rozkładu). W artykule przedstawiono sposób wykorzystania równania Boltzmanna do analizy procesów przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. Wynikiem tej analizy jest matematyczny model występujących równocześnie procesów mielenia, klasyfikacji i transportu materiałów ziarnistych. W tym przypadku równanie Boltzmanna opisuje ewolucję gęstości rozkładu ziaren względem składowych prędkości, współrzędnych kartezjańskich oraz rozmiaru ziarna. W młynie funkcja rozkładu zmienia się w wyniku rozdrabniania i ruchu ziaren, a w klasyfikatorze tylko w wyniku ruchu ziaren. W ogólnym przypadku funkcja rozkładu zależy od: czasu, ruchu ziaren, prędkości ziaren i rozmiaru ziaren, który zmienia się w wyniku rozdrabniania. Uwzględnienie zjawisk losowych wymaga wprowadzenia składowej dyfuzyjnej do równania Boltzmanna. W artykule rozpatrzono zastosowanie równania Boltzmanna do rozdrabniania periodycznego i ciągłego. W otrzymanych postaciach równania można uwzględnić rzeczywiste warunki technologiczne, co pozwala opisać stanu układu podczas oddzielnych lub jednoczesnych procesów przeróbczych. Przy założeniu jednowymiarowości procesów rozpatrywane zagadnienie sprowadza się do znanych przypadków, analizowanych jako oddzielne procesy. Obliczenia numeryczne wykonano metodą macierzową z wykorzystaniem teorii łańcuchów Markowa. Przedstawiono wyniki obliczeń dla przypadku jednoczesnego rozdrabniania i ruchu ziaren w młynie bębnowym kulowym. Analiza wyników obliczeń wykazała, że przebieg ewolucji stanu układu ziaren jest prawidłowy. W przyszłych badaniach można uwzględnić w równaniu Boltzmanna kształt ziaren, co oznacza wprowadzenie dodatkowych trzech współrzędnych do przestrzeni fazowej. Współrzędne te związane są ze zmianą długości, szerokości i wysokości ziarna.
18
Content available remote Właściwości mieszanin wodno-węglowych
PL
Przeprowadzono próby otrzymywania stabilnych zawiesin wodno-węglowych z trzech surowców węglowych: węgla z sortymentu średniego, tzw. groszku (o małej zawartości popiołu), miału oraz mułu węglowego. Procesy otrzymywania zawiesin wodno-węglowych prowadzono w młynie kulowym. Określono właściwości fizyczne otrzymanych zawiesin oraz najkorzystniejsze parametry procesu ich otrzymywania.
EN
Pea coal, fine coal and coal sludge were used for prepn. of coal-water slurries. The mixt. compn., grinding time, the size and amt. of the balls and the frequency of mill vibration were changed during the tests carried out in a ball mill. Phys. properties of the suspensions (diam. of the coal properties, suspension d., viscosity and stability) as well as the most beneficial parameters of the process were detd.
19
Content available remote Badanie modelowe ruchu wypełnienia podczas pracy młynów kulowych
PL
Młyny kulowe stosowane są od wielu lat w licznych gałęziach przemysłu. W urządzeniach tych proces rozdrabniania zachodzi w wyniku zderzania się mielników z mieliwem i ściankami komory młyna oraz wzajemnego tarcia cząstek materiałów. Celem badań eksperymentalnych było określenie zachowania się wypełnienia podczas pracy młynów kulowych, a tym samym wyznaczenie prędkości obrotowych bębna, dla których proces rozdrabniania zachodzi z odpowiednią intensywnością. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, którego głównym elementem był obrotowy bęben o średnicy 700 mm i szerokości 30 mm, zamieszczony na obrotowym wale. Do rejestracji zachowania się wypełnienia w bębnie wykorzystano szybką, cyfrową kamerę CMOS. Na podstawie otrzymanych z kamery map bitowych, w programie DPIV ( z ang. digital particle image velocimetry) wyznaczono lokalne pola prędkości oraz trajektorię ruchu cząstek. Umożliwiło to wyznaczenie prędkości obrotowych bębna odpowiadających momentom charakterystycznym, tj.: początkowi ruchu kaskadowego – tzw. nerka, początkowi i końcowi ruchu kataraktowego, rozpoczęciu wirowania pierwszej cząstki mielników - prędkość krytyczna oraz wirowaniu wszystkich cząstek. Wypełnienie bębna stanowiła mieszanina polidyspersyjna cząstek kulistych wykonanych z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm oraz cząstek Zirblast B60 o średnicy 125-250 μm. Badania przeprowadzono dla trzech stopni wypełnienia mielnikami – 20%, 25% i 30%, przy stałym stopniu wypełnienia młyna mieliwem – 10%. Wraz ze wzrostem stopnia wypełnienia bębna charakterystyczne stany zachodziły przy podobnych lub niższych prędkościach obrotowych. W celu określenia wpływu powierzchni wewnętrznej młyna kulowego na kinetykę ruchu wypełnienia badania przeprowadzono dla trzech rodzajów wykładzin, umieszczonych na pobocznicy bębna: ścianka gładka z tworzywa sztucznego, guma oraz ocynkowana taśma stalowa. Zastosowane wykładziny spowodowały zmniejszenie prędkości, przy których zachodzą stany charakterystyczne. Koniec kataraktowania odpowiada prędkości równej 0,6-0,8 prędkości krytycznej, wyznaczonej na drodze eksperymentalnej. Trajektoria ruchu cząstki mielników dla końca ruchu kataraktowego odpowiada najdłuższej drodze opadania cząstki w młynie. Zastosowana metodyka badawcza pozwoliła na określenie zachowania się mielników podczas pracy młyna kulowego. Wyniki badań potwierdzają wpływ stopnia wypełnienia młyna oraz wykładzin na zachowanie się mielników. Wskazuje to na celowość przeprowadzenia dalszych badań nad kinetyką procesu mielenia.
EN
Ball mills are used in the cement industry for many years. In that kind of devices, the crushing process occurs as a result of collisions between grinding media and particles of material to be ground, and what is more, walls of the mill. Further, the described process embodied the mutual friction of the crushed particles. The aim of experimental research was to determine the behaviour of the grinding media while operating in a ball mill, and simultaneosly to measure rotational speeds of a drum, for which the milling process occurs with an appropriate intensity. The research was conducted on a test-bench that included, as a main feature, a rotating drum with a diameter of 700 mm and a width of 30 mm, posted on a rotating shaft. An examination of behaviour of the grinding media placed in the drum was possible to achieve due to recording data by a fast-speed camera. Based on registered bitmaps, assayed by using an analyzer DPIV (Digital Particle Image Velocimetry), local field speeds and a trajectory of moving particles were determined. This has allowed us to determine the rotational speeds that correspond to characteristic moments of the particle movement i.e.: the beginning of cascading, so-called the kidney phenomenon; the beginning and the end of cataracting motion; the commencement of swirling of the first grinding medium – critical speed, and the moment when the whole charge start to centrifuge. A polydisperse mixture including two types of spherical particles made of plastic material (a diameter of 6 mm) and Zirblast B60 (a diameter of 125-250 μm) constituted the charge. The research was conducted for three grinding media filling-degrees of 20%, 25%, and 30% at a constant content of material to be ground established on 10%. With an increase in the filling degree characteristic moments occured at similar or lower rotational speeds. The study was carried out in order to determine the impact of inner surface of the ball mill on kinetics of grinding media motion for three types of lining; plastic, rubber and galvanized steel tape was placed on a drum’s smooth contour wall. The use of the lining caused a reduction in the speed at which characteristic moments occurred. The end of the cataracting corresponds to a rotational speed of 0.6-0.8 critical speed, designated on experimental way. A trajectory at the end of the cataracting motion corresponds to the longest descending path of a moving grinding medium. The applied research methodology has allowed us to determine the behaviour of grinding media while operating of a ball mill. The test results confirm the influence of filling degree and also the type of lining on the behaviour of grinding media. This indicates the desirability to carry out further research on the kinetics of milling.
EN
Spherical balls are the dominant media shape used in the tumbling mills. However spherical balls wear into nonspherical fragments as a result of breakage due to impact and different wearing mechanisms inside the mill. Thus at any one time a mill charge is a mixture ranging from larger spherical balls to worn irregular. There is not much work done to assess the impact of balls on mill performance. An experimental work was made in this study about the effect of media shape on grinding of barite. Existing studies focus on grind performance in ball mills. The absolute fineness of the ball type is important factors for the optimal operation of a ball mill. Therefore, the effects on breakage kinetics of the ball type were investigated on the barite powder at batch grinding conditions based on a kinetic model. For this purpose, firstly, four different fine mono-size fractions were carried out between 0.106 and 0.045 mm formed by a√2 sieve series. Then, Si and Bi,j equations were determined from the size distributions at different grinding times, and the model parameters were compared for three different ball type. The results of tests, the effect of ball type on the grinding were found to be different than other investigators regarding some results.
PL
Kule sferyczne są dominującym kształtem używanym w młynach bębnowych. Jednakże kule sferyczne zużywają się tworząc niesferyczne fragmenty wskutek rozerwania spowodowanego uderzeniem i innych mechanizmów zużywania wewnątrz młyna. Zatem co jakiś czas wsadem do młyna jest mieszanina w zakresie od dużych kul sferycznych do zużytych nieregularnych. Niewiele jest prac poświęconych ocenie wpływu kul na wydajność młyna. Wykonana została praca eksperymentalna na temat wpływu kształtu nośnika na mielenie barytu. Istniejące badania skupiają się na wydajności mielenia w młynach kulowych. Absolutny stopień rozdrobnienia danego typu kul jest ważnych czynnikiem dla optymalnej pracy młyna kulowego. Zbadano zatem wpływ typu kul na kinetykę rozpadu za pomocą porcji proszku barytowego w warunkach mielenia na podstawie modelu kinetycznego. W tym celu, początkowo, cztery różne drobne frakcje o jednym rozmiarze zostały uzyskane za pomocą serii sit a√2, między 0,106 a 0,045mm. Następnie równania Si i Bi,j zostały wyznaczone z rozkładów rozmiarów uzyskanych w różnym czasie mielenia i parametry modelu zostały porównane dla trzech różnych typów kul. W wyniku testów okazało się, że wpływ typu kul na mielenie odnośnie niektórych wyników jest inny niż wykazany przez innych badających.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.