Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Syfon na kanalizacji grawitacyjnej
PL
Syfony na kanalizacji grawitacyjnej. Zasady działania, problemy eksploatacyjne. Zabezpieczenia techniczne, stabilizacja rur. Zrównoważenie sił osiowych.
EN
Siphons on a gravity sewage system. Principles of operation, operational problems. Technical security, pipe stabilization. Balance axial forces.
PL
Opinie o materiale rurowym często kształtują się wpływem konkretnego zdarzenia, bez wnikania w szczegóły problemu. Stąd mogą wynikać nadmierne uproszczenia i łatwość formułowania skrajnych osądów, czego efektem może być zarówno bezkrytyczny entuzjazm, jak też bezwzględne potępienie.
4
Content available remote Problemy związane z posadowieniem rurociągów
PL
Wymagania formalne w zakresie posadowienia obiektu budowlanego. Szczególne znaczenie posadowienia długich rurociągów. Naprężenia występujące w rurociągach i złączach rurowych. Zmiany podłoża w trakcie długotrwałej eksploatacji. Różnica pomiędzy szczelnością a wytrzymałością złącza. Stabilizacja (blokowanie) złączy. Szczególne wymagania rozwiązań materiałowych. Specyfika rur GRP. Przykłady awarii rurociągów w konsekwencji błędów posadowienia. Znaczenie normy krajowej PN-C-89224 jako warunków technicznych.
EN
Formal requirements for the foundation of a building. Special importance of the long pipelines foundation. Stress occurring in pipelines and pipe joints. Ground changes during long operation. Difference between tightness and durability of the joint. Stabilization (blocking) of pipe joints. Special requirements for material solutions. Specificity of GRP pipes. Examples of pipeline failures as a consequence of foundation errors. Importance of the national standard PN-C-89224 as technical conditions.
5
Content available remote Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju dotyczące projektu budowlanego
PL
Rozporządzenie określające wymagania w stosunku do dokumentacji projektu budowlanego. Szczegółowe wymagania dla opisu i części rysunkowej. Nowy element dokumentacji – projekt techniczny. Normy powołane odnoszące się do dokumentacji graficznej.
EN
Regulation specifying the requirements for the construction design documentation. Detailed requirements for the description and the drawing part. New element of documentation – technical project. Referenced standards relating to graphic documentation.
6
Content available remote Nowe prawo wodne – kąpieliska
PL
Problemy organizacji kąpielisk w nowym prawie wodnym. Zasady postępowania. Kontrola kąpielisk. Wymagania formalne. Rozproszenie regulacji. Nowe warunki i wynikające z nich zagrożenia.
EN
Problems of bathing organization in this water law. Rules of conduct. Bathing control. Formal requirements. Dispersion of regulations. New conditions and the resulting threats.
7
Content available remote Kielichowe złącze rurowe
PL
Specyfika rozwiązania, wodoszczelność odporność na działanie obciążeń. Siły osiowe – rozsuwanie połączeń. Problemy stabilizacji połączeń. Bloki oporowe.
EN
The specificity of the solution, watertightness, resistance to loads. Axial forces - sliding joints. Connection stabilization problems. Resistance blocks.
8
Content available remote Czy to tylko korekta, czy w zasadzie już nowe prawo?
PL
Zmiany w ustawie prawo budowlane z lutego 2020 roku. Nowelizacja innych aktów prawnych. Katalogi zwolnień robót od pozwolenia. Odstępstwa od projektu. Nowe obowiązki kierownika budowy.
EN
Amendments to the Building Law in February 2020. Amendment of other legal acts. Catalogs of work releases from permits. Deviations from the project. New responsibilities for the building manager.
9
Content available remote Istotne zmiany w prawie budowlanym
PL
Omówiono konsekwencje zmian wprowadzonych w polskim prawie budowlanym w 2020 r. Wyszczególniono ponad 20 istotnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji. Podano zasadnicze zmiany w procedurach pozwoleń na budowę. Przedstawiono nowe regulacje w zakresie projektu budowlanego. Szczególnej uwagi wymagają zasadnicze zmiany systemu projektowania, w tym pojawienie się obligatoryjnego projektu technicznego. Sprecyzowano procedurę odstępstw od zatwierdzonego projektu. Zwrócono uwagę na nowe zadania kierownika budowy związane z oceną projektu technicznego.
EN
The consequences of the changes introduced to the Polish construction law in 2020 were discussed. More than 20 significant changes are listed in relation to current regulations. Major changes in building permit procedures are given. New regulations regarding the construction design were presented. Particular attention should be paid to fundamental changes in the design system, including the appearance of a mandatory technical design. The procedure for deviations from the approved design has been specified. Attention was paid to new tasks of the construction manager related to technical project assessment.
12
Content available remote Warunki rozwoju sieci infrastruktury w ostatnim czterdziestoleciu
PL
Zmiany poglądów na temat infrastruktury. Nowe rozwiązania materiałowe. Problemy posadowienia obiektów. Znaczenie badań przedprojektowych. Nowe wyzwania.
EN
Changes in views on infrastructure. New material solutions. Questions of fondations. The importance of pre-project studies. New challenges.
13
Content available remote Standardy wód opadowych
PL
Problemy opracowania aktualnych standardów wód opadowych. Specyfika programu bydgoskiego. Prezentacja standardów opracowanych dla warunków bydgoskich. Przyjęte rozwiązania szczegółowe, adaptacja dla innych systemów.
EN
Questions of current rainwater standards developing. The specificity of the city Bydgoszcz program. Presentation of current standards developed for city Bydgoszcz conditions. Detailed solutions adopted. Indications for other systems.
14
Content available remote Nowe prawo wodne – zarządzanie, konsekwencje
PL
Przedstawienie działu siódmego ustawy. Planowanie w gospodarowaniu wodami. System informacyjny gospodarowania wodami. Kontrola gospodarowania wodami. Monitoring wód.
EN
Presentation of the seventh branch of the Act. Planning in water management. Information system for water management. Water management control. Water monitoring.
15
Content available remote Nowe prawo wodne – powodzie, susze i melioracje
PL
Działy nowego prawa wodnego dotyczące powodzi, suszy i melioracji. Obowiązki samorządów. Zagadnienie własności wód. Obowiązki właścicielskie.
EN
The sections of the new water law concerning the flood, drought and drainage. The responsibilities of local governments. The issue of water ownership. Ownership obligations.
16
Content available remote Problemy związane z realizacją rurociągów na marginesie normy PN-C-89224
PL
Przedstawiono nową normę krajową w zakresie systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na ujednolicenie pojęć i definicji. Szczególnej uwagi wymagają zagadnienia posadowienia i realizacji przewodów. Podano zalecenia co do przebiegu procesu inwestycyjnego. Omówiono procedury odbioru. Podano zalecenia do eksploatacji.
EN
The national standard for pipe systems made of the thermoplastics is presented. Attention was paid to the unification of concepts and definitions. Special attention should be paid to the foundation an implementation of the pipelines. There were given recommendations as to the course of the investment process. Investments collection processes are discussed. Recommendations for the service are given.
17
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.