Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza cieplno-wilgotnościowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów cieplnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Do obliczeń numerycznych wytypowano złącze połączenia ściany zewnętrznej z płyta balkonową przy różnym zastosowaniu układów warstw materiałowych. W celu przedstawienia parametrów cieplno-wilgotnościowych mostków termicznych przeprowadzono analizę numeryczną przy wykorzystaniu programu komputerowego TRISCO. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wnioski praktyczne projektowowykonawcze. Określenie szczegółowe parametrów cieplnych za pomocą programu komputerowego tego typu złączy pozwala na miarodajne oszacowanie strat ciepła i rozkładu temperatur oraz uniknięcie błędów na etapie wykonywania i eksploatacji budynków.
EN
The paper includes a detailed comparative analysis of thermal parameters of the double layer connectors of exterior walls with balcony slabs. The results of numerical calculations of selected solutions involving structures and materials are presented herein. For numerical calculations the joints, which connects outer wall with balcony plate, using various layers of the specific materials, were selected. In order to present the parameters of temperature and humidity of thermal bridges, the numerical analysis was performed by TRISCO computer programme. On the basis of the results the practical conclusions were drawn for design and construction. The detailed specifications of thermal parameters by means computer programme for these type of joints, allow us to receive an appropriate estimation of heat loss and temperature distribution, in order to avoid mistakes at the stage of the construction and operation of buildings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pomiaru wilgotności i temperatury w przegrodzie ocieplonej od wewnątrz. Pomiary wykonano w oparciu o zaproponowaną przez Autorów metodykę doboru rodzaju ocieplenia [6,7] jak również o badania wstępne polegające na opracowaniu modelu przegrody, dla którego obliczono ryzyko kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej. Wytypowano również miejsca potencjalnych mostków termicznych z propozycją ich rozwiązań. W części drugiej pracy na podstawie prowadzonego pomiaru temperatury i wilgotności opracowano profil rozkładu badanych parametrów dla przegrody i odniesiono go do wielkości uzyskanych w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe z pierwszej części pracy. W ramach badań tj. pomiaru temperatury wykonano pomiar termowizyjny w celu określenia rozkładu pola temperatur na przegrodzie. Wyniki porównano w wartościami temperatur uzyskanymi dla modelu przegrody opracowanej w programie Therm 7.3.
EN
This article presents the results of research on humidity and temperature measurement in a partition insulated from inside. The measurements were taken on the basis of a method (proposed by the authors) of selecting the type of insulation as well as on the basis of initial research whose aim was to establish a partition model for which the risk of surface and inner layer condensation was calculated. Spots where possible “thermal bridges” may occur have also been given together with solutions to this problem. The second part presents the profile of parameters distribution in a partition and this has been referred to the results reached on the basis of heat-humidity calculations form the first part. Temperature measurement included taking thermal image with the view of establishing temperature distribution in a partition. The results have been compared to temperatures established for partition model set in Therm 7.3 programme.
PL
W artykule przedstawiono wyniki parametrów fizykalnych wybranych złączy ścian zewnętrznych dwuwarstwowych określonych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO. Do analizy wybrano narożniki ściany zewnętrznej (przy zmiennym usytuowaniu ocieplenia) oraz połączenie ściany zewnętrznej z oknem (przy zmiennym usytuowaniu ościeżnicy). Przeprowadzono szczegółową analizę cieplno-wilgotnościową w zakresie dodatkowych strat ciepła, rozkładu temperatur dla założonych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Na podstawie otrzymanych wyników określono czynniki wpływające na wartości parametrów fizykalnych złączy budowlanych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych oraz opracowano karty katalogowe niezbędne w procesie projektowania budynków. Sformułowano wytyczne w zakresie zasad kształtowania struktury materiałowej przegród zewnętrznych i ich złączy.
EN
The article presents the results of physical parameters of selected junctions of two-layers external walls using a computer program TRISCO. For analysis selected of the external wall corners (variable location of warming), and connection of external wall with a window (variable location of window frame). For the assumptions parameters of internal and external air provided particular analysis of the thermal-humidity in terms of additional heat loss and temperature distribution. On the basis of the results determined the influence of factors on the values of building junctions physical parameters provide for the requirements of temperature and humidity and compile index cards essential in the building design. Formulated guidelines on the precept of material structure forming of external partitions and their junctions.
4
Content available remote Thermal design of exterior walls made of wooden beams
EN
In the paper were shown the calculation results of thermal parameters of exterior walls made of wooden beams and their joints. The selected joints of wooden beam walls were analysed numerically. On the basis of the calculation and analyses, an evaluation was made according to the requirements formulated in the Regulation [1] and the directives of the National Centre for Environment Protection and Water Management [2] concerning buildings of NF15 and NF40 standards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń parametrów cieplnych ścian zewnętrznych z bali drewnianych i ich złączy. Przeprowadzono analizę numeryczną wybranych złączy ścian z bali drewnianych. Na podstawie obliczeń i analiz dokonano oceny wg wymagań sformułowanych w Rozporządzeniu [1] oraz wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [2] w zakresie budynków w standardzie NF15 i NF40.
5
Content available remote Błędy w projektowaniu stropodachów
8
Content available remote Analizy energetyczne pomieszczeń o wysokich zyskach ciepła i wilgoci
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz cieplno-wilgotnościowych wykonane metodą symulacyjną. Zastosowana metoda - objętości skończonych pozwala na zdefiniowanie wydzielonych obszarów obiektu budowlanego, za pomocą zamkniętych stref powietrza. Warunki brzegowe dla przegród określone zostały zgodnie z rzeczywistymi przebiegami zmian parametrów pogody. Wybrano okres dwóch tygodni zimy o najbardziej ekstremalnych temperaturach (-16[stopni]C) i wilgotności względnej powietrza zewnętrznego (98%). Wyznaczono przebiegi zmian temperatury i wilgotności wewnętrznej oraz zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię potrzebną do osuszenia powietrza.
EN
The analysis of heat and mass transfer in a building with a high internal gains were presented in a paper. Additionally the energy demands in selected cases were determined.
PL
Przeprowadzono analizę sposobów oceny zewnętrznych przegród budowlanych według przyjętych indywidualnie kryteriów cieplno-wilgotnościowych.
EN
Analise of extremal building's layers according to individually adopted hygrothermal criteria has been done in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.