Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zjawiska cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Comsol trójwymiarowy polowy model elektromagnetycznego układu chwytnego do analizy rozkładu pola temperaturowego. Wykorzystany w pracy elektromagnetyczny układ chwytny, stanowiący składową kończyny dwunożnego robota kroczącego, został zaprojektowany przez autorów. Przedstawiono algorytm obliczeń analitycznych elektromagnesu oraz proces modelowania rozkładu pola cieplnego w środowisku Comsol. Przeprowadzono obliczenia symulacyjne, w trakcie których analizowano wpływ prądu zasilającego cewkę elektromagnesu oraz szerokości szczeliny powietrznej na rozkład pola temperaturowego w stanie cieplnie ustalonym. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych oraz wynikające z nich wnioski.
EN
In this paper, 3D steady-state thermal field modeling in electromagnetic gripping system using Comsol Multiphisics was presented. The electromagnetic gripping system, which is a component of the mechanical leg of a walking robot was designed by the authors. An algorithm to design of the electromagnetic gripping as well as mathematical model of electromagnetic and thermal phenomena was developed. During calculations, the influence of the value of the current as well as the influence of the air gap width on the thermal field distribution in steady-state was carried out. Selected results of simulations as well as the analysis of these results were presented.
EN
The paper presents a special algorithm and software for the analysis of coupled electromagnetic-thermal phenomena in a squirrel cage induction motor. In the proposed model the nonlinearity of the magnetic circuit, the movement of the rotor, the skewed slots and the influence of temperature on electrical and thermal properties of the materials have been taken into account. In order to verify the developed algorithm and software, the startup process of the motor has been examined, among others. The results of computations have been compared to the measurements.
PL
W artykule przedstawiono opracowany przez autora algorytm i oprogramowanie do analizy sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w silniku indukcyjnym klatkowym, Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W opracowanym modelu zjawisk uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika, skoszenie żłobków oraz wpływ temperatury na właściwości elektryczne i termiczne materiałów. W celu weryfikacji opracowanego algorytmu i oprogramowania przeprowadzono badania laboratoryjne. Przeprowadzono rozruch silnika indukcyjnego obciążonego momentem wynoszącym 12 Nm.
PL
Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach elektryczno-cieplnych. Metoda ta została również zaimplementowana w rozbudowanych programach komercyjnych, np. Motor-CAD do obliczeń cieplnych 3D maszyn elektrycznych, czy Portunus do analiz typu multiphysics.
EN
Polymer composite structures and structural elements made of them are often subjected to various machining processes, particularly drilling for assembling purposes. Considering their compliance to high temperature resulting from drilling, various phenomena may occur during this process, e.g. thermal phase transitions, which directly influence on both mechanical properties as well as occurrence of manufacturing damage of a treated structure. The following study presents experimental results of monitoring of drilling process using infrared thermography. An influence of a type of an applied drill bit on resulting temperature evolution was analyzed in this paper. The obtained results indicate a necessity to limit a heat occurred during the drilling process to critical temperatures of a drilled composite in order to avoid manufacturing damage occurrence by selection of appropriate drill bits or by applying techniques of cooling down a drill bit.
PL
Polimerowe struktury kompozytowe oraz wykonywane z nich elementy strukturalne są często poddawane różnym procesom obróbczym, m. in. wierceniu do celów montażu. Biorąc pod uwagę ich podatność na wysokie temperatury wynikające podczas procesu wiercenia, można zauważyć podczas tego procesu różne zjawiska, np. cieplne przemiany fazowe, co bezpośrednio wpływa zarówno na właściwości mechaniczne, jak i powstawanie uszkodzeń technologicznych w obrabianej strukturze. Niniejsze badania przedstawiają wyniki eksperymentalne monitorowania procesu wiercenia z wykorzystaniem termografii w podczerwieni. W artykule zbadano wpływ typu zastosowanego wiertła na wynikową charakterystykę temperaturową. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę ograniczenia ciepła powstającego podczas procesu wiercenia do temperatur krytycznych wierconego kompozytu w celu uniknięcia wystąpienia uszkodzeń technologicznych poprzez wybór odpowiednich wierteł lub zastosowania technik chłodzenia wiertła.
PL
W pracy rozważany jest problem modelowania modułów LED przy wykorzystaniu programu SPICE. Przedstawiono elektrotermiczny model takiego modułu uwzględniający zarówno zjawiska elektryczne w poszczególnych diodach LED, samonagrzewanie oraz wzajemne sprzeżenia cieplne między diodami zawartymi w tym module. Poprawność modelu zweryfikowano doświadczalnie zarówno w warunkach pracy statycznej, jak i dynamicznej dla wybranego modułu LED typu CLA25. Uzyskano dobrą zgodność między wynikami obliczeń i pomiarów.
EN
In the paper the manner of the modelling of LED modules with the use of the program SPICE is presented. The electrothermal model of such module taking into account both electric phenomena in each LED, self-heating and mutual thermal coupling between diodes contained in this module is proposed. The correctness of the model is verified experimentally both in the steady state and in dynamic conditions of LED module CLA25. The good agreement between results of calculations and measurements is obtained.
PL
W pracy rozważany jest problem modelowania charakterystyk przetwornicy buck przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych. Przedstawiono sposób modelowania elementów składowych rozważanej przetwornicy, w szczególności zastosowany model dławika. Porównano obliczone i zmierzone charakterystyki rozważanej przetwornicy dla dławików zawierających rdzenie wykonane z różnych materiałów ferromagnetycznych. W oparciu o uzyskane wyniki, przedyskutowano wpływ zjawisk cieplnych w dławiku na charakterystyki rozważanej przetwornicy.
EN
In this paper the problem of modelling characteristics of a buck converters with thermal phenomena taken into account is considered. The manner of components modelling of the considered converter is presented, particularly the used model of a choking-coil. The calculated and measured characteristics of the considered converters are compared for the choking-coils with the cores made of different ferromagnetic materials. On the basis of the obtained results of measuremenrts and calculations, the influence of thermal phenomena in a choking-coil on characteristics of the considered converter is discussed.
PL
Praca dotyczy prognozowania numerycznego i pomiarów rzeczywistych odkształceń spawalniczych w spawanych laserowo innowacyjnych połączeniach teowych typu I-core, wykonanych ze stali S355. Analizę numeryczną zjawisk cieplnych i mechanicznych przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowania inżynierskiego Abaqus FEA. W algorytmie numerycznym zastosowano dodatkowe, autorskie procedury numeryczne służące do modelowania złożonych zjawisk cieplno-mechanicznych procesu spawania, takich jak: ruch źródła ciepła spawającego, rozkład mocy źródła ciepła wiązki laserowej oraz kinetyki przemian fazowych stali w stanie stałym. W obliczeniach numerycznych uwzględniono zmienne z temperaturą własności termomechaniczne spawanej stali. Wykonano badania doświadczalne struktury złącza i deformacji złączy spawanych. Przedstawiono porównanie obliczonych rozkładów temperatury i deformacji spawalniczych z wynikami eksperymentu.
EN
This paper contains numerical prediction and measurements of real welding deformations in laser welded innovative T-joints I-core type, made of 355 steel. Numerical analysis of thermal and mechanical phenomena is performed in Abaqus FEA engineering software. In the numerical algorithm additional author’s numerical procedures are used for modelling of coupled thermomechanical phenomena in welding process, such as: the motion of welding source, the distribution of laser beam heat source power and the kinetics of phase transformation in solid state. Changing with temperature thermomechanical properties of welded steel are taken into account in numerical calculations. Experimental measurements of welded joints structure composition and welding deformations are performed in this study. Presented results include calculated temperature distribution and welding deformations compared with experimental results.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do pomiaru charakterystyk fotoogniw oraz model fotoogniwa dla programu SPICE. Poprawność opisanego modelu oraz użyteczność stanowiska pomiarowego zweryfikowano doświadczalnie dla wybranych ogniw monokrystalicznych i polikrystalicznych.
EN
In this paper the measurement set to measure dc characteristics of solar cells and the model of solar cells for SPICE are presented. The correctness of this model and the usefulness of the measurement set were verified experimentally for selected monocrystalline and polycrystalline solar cells.
9
Content available remote Thermal performance of slab on grade with floor heating in a passive house
EN
Extensive experimental investigations have been carried out in the passive house in Boruszowice for several years. The building foundation interface consists of a 25 cm reinforced concrete slab situated on a 40 cm layer of Styrofoam. The analysis of experimental results as well as theoretical calculations made it possible to determine the thermal performance of the applied slab on grade with floor heating during the whole yea.
PL
W ciągu kilku ostatnich lat w budynku pasywnym w Boruszowicach przeprowadzono obszerne badania eksperymentalne. Fundament przedmiotowego budynku stanowi płyta żelbetowa o grubości 25 cm położona na 40 cm warstwie styropianu utwardzonego. Analiza wyników pomiarowych oraz obliczenia teoretyczne pozwoliły określić zjawiska cieplne występujące w płycie z ogrzewaniem podłogowym w skali całego roku.
PL
Technologie spawalnicze z zastosowaniem wiązki promieniowania laserowego jako źródła, ciepła konkurują ze stosowanymi dotychczas metodami spawania, zarówno pod względem wydajności procesu, jak i jakości złącza spawanego [1]. Koncentracja energii cieplnej, duże szybkości nagrzewania i chłodzenia oraz wysokie i bardzo zróżnicowane temperatury nagrzewania stali wymagają również nieco innego, niż przy spawaniu metodami konwencjonalnymi, podejścia do analizy zjawisk termomechanicznych procesu. Modelowanie numeryczne zjawisk zarówno cieplnych, jak i mechanicznych w elementach spawanych laserowo jest zagadnieniem złożonym, zarówno od strony budowy odpowiednich modeli matematycznych i numerycznych, jak również w zakresie przeprowadzania symulacji komputerowych. W modelowaniu numerycznym zjawisk cieplnych należy uwzględnić sposób topienia materiału, rozkład mocy źródła, przepływ ciepła i ruch cieczy w strefie przetopionej, jak również ciepła przemian fazowych wynikających ze zmiany stanu skupienia, ciepła przemian w stanie stałym, a nawet zjawisko parowania [2]. Praca dotyczy modelowania matematycznego zjawisk cieplnych i przemian fazowych w stanie stałym, towarzyszących procesom nagrzewania i chłodzenia doczołowego spawania laserowego płaskowników wykonanych ze stali S355.
PL
W pracy zaproponowano elektrotermiczny model fotoogniwa dla programu SPICE. Przedstawiono postać opracowanego modelu oraz scharakteryzowano sposób wyznaczania wartości jego parametrów. Poprawność tego modelu zweryfikowano przez porównanie obliczonych i zmierzonych charakterystyk wybranych typów fotoogniw uzyskanych przy różnych warunkach ich chłodzenia oraz różnej gęstości mocy promieniowania świetlnego.
EN
In the paper the electrothermal model of the solar cell for the SPICE software is proposed. The form of the model is shown and the manner of model parameters estimation is described. The correctness of this model is verified by the comparison of calculated and measured characteristics of selected types of solar cells obtained at different cooling conditions and at the different values of the density of the power of the light-radiation.
PL
Praca przedstawia wyniki analizy numerycznej zjawisk cieplnych towarzyszących procesowi spawania laserowego. Pole temperatury generowane ruchomym źródłem ciepła otrzymano z numerycznego rozwiązania równania zachowania energii z prawem Fouriera metodą elementów skończonych. Do obliczeń zastosowano moduł Abaqus/Standard. W modelowaniu rozkładu mocy objętościowych źródeł ciepła wykorzystano procedurę DFLUX, gdzie źródło wiązki laserowej opisano rozkładem gaussowskim z liniowym spadkiem gęstości mocy w kierunku penetracji materiału. W obliczeniach uwzględniono zmienne z temperaturą własności termofizyczne oraz ciepła przemian ciało stałe – ciecz i ciecz – gaz. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych pola temperatury w złączu doczołowym i teowym. Oszacowano kształt i wielkość poszczególnych stref złączy spawanych.
EN
This paper presents the results of numerical analysis of thermal phenomena accompanying laser welding process. Temperature fifi eld gener-- ated by movable heat source was obtained by the numerical solution of energy conservation equation with Fourier law in finite element method. Abaqus/Standard module was used in calculations. DFLUX subroutine was used during modelling of volumetric heat sources power distribution, in which laser beam heat source was described by Gaussian distribution with assumed linear decrease of power intensity in direction of material penetration. Temperature dependent thermo-physical parameters and latent heats of solid−liquid and liquid−gas transformations were taken into account in calculations. The results of numerical simulations of temperature field in butt-joints and T-joints are presented. The shape and size of each characteristic zone of the joint is estimated.
13
Content available remote Wpływ zjawisk cieplnych na właściwości diody LED mocy
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ilustrujących wpływ samonagrzewania oraz wzajemnych sprzężeń termicznych między diodami LED mocy na ich właściwości elektryczne i optyczne. Rozważana jest dioda LED mocy emitująca światło białe, pracująca zarówno pojedynczo, jak i diody umieszczone we wspólnej obudowie lub na wspólnym radiatorze z inną diodą LED mocy. Sformułowano wskazówki dla projektantów opraw oświetleniowych z diodami LED mocy.
EN
In the paper the experimental results illustrating the influence of selfheating and mutual thermal interactions between power LEDs on electrical and optical properties of these diodes are presended. Power LED emitting white light and operating separatelly, as well as situated in common case or on the common heat-sink with other power LED is considered. Some suggestions for the designers of LED light sources are formulated.
EN
The paper discusses thermal phenomena occurring in extreme stator parts of big turbogenerators at various values of their load parameters. Results of thermal measurement analyses of extreme elements of turbogenerator stators of the type GTHW-360 are presented. An analysis of magnetic phenomena in extreme elements of turbogenerator stators was conducted with particular consideration of resultant values of leakage inductances of stator and rotor coil authangs versus power factor and turbogenerator stator current values. A modified diagram of limit loads was worked out for turbogenerators type GTHW-360.
15
Content available remote Weryfikacja zjawisk cieplnych podczas napawania za pomocą kamery termowizyjnej
PL
Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nauki w ostatnich latach, zjawiska występujące w spawalniczym łuku elektrycznym ciągle nie zostały rozpoznane do końca. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich złożoność oraz bardzo wysoka temperatura. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych modelu zjawisk występujących w spawalniczym łuku elektrycznym. W celu modelowania w łuku elektrycznym takich zjawisk, jak: topienie, krystalizacja, generacja ciepła oraz przepływy wielofazowe użyto pakietu CFD Fluent. Opracowano model 3D wycinka blachy 50x30x6 mm napawanej metodą MIG drutem litym o średnicy 1,2 mm. Skoncentrowano się głównie na pokazaniu rozkładu temperatury w czasie, badano proces topienia a następnie krystalizacji jeziorka oraz przenoszenie stopionego metalu w łuku spawalniczym. Przeprowadzono również wstępną weryfikację modelu, porównując wyniki obliczeń z obrazem zarejestrowanym przez kamerę termowizyjną.
EN
Despite very rapid development of science in the recent years, the phenomena occurring in the electric arc have not been fully recognized. The main reason for this situation is thie complexity of well as very high temperatures. The paper presents the results of numerical calculations of phenomena which occur in the welding arc. The CFD Fluent package was used for modelling the following phenomena in the electric arc: melting, solidifying, generation of heat and multiphase flows. The 3D Model of a 50x30x6 mm metal plate segment padded with the use of the MIG method with a wire of 1,2 mm in diameter was developed. The paper focuses on presenting the distribution of temperatures in time, the process of melting and later solidifying of the material, as well as on the transport of the material from the arc to the padding weld. It also shows the initial verification of the model by comparing the results with a picture recorded by thermovisual camera.
EN
In the paper 3D numerical model of induction heating of the rotating steel cylinder has been presented. This type of a thermal plant is widely used in various branches of industry, and semi-industrial experimental setup being modeled has been developed in Computer Engineering Department TUL. Theoretical background of the model and the way of solution of coupled electromagnetic and thermal field have been given as well as nonlinearities of material properties has been introduced into the model. Induction heating of the cylinder using moving inductors has been analyzed. In particular the influence of inductor's mutual placement on the heating power generated in the cylinder has been examined.
PL
W artykule przedstawiono numeryczny, trójwymiarowy model układu nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego. Tego typu obiekty cieplne wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu, a przedmiotem modelowania jest rozwijane w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ półprzemysłowe stanowisko badawcze. Omówiono podstawy teoretyczne modelu oraz metodę rozwiązania problemu pól sprzężonych: elektromagnetycznego i cieplnego, z uwzględnieniem nieliniowości wynikających z własności materiałowych elementów układu. Wykorzystując powstały model, przeanalizowano zjawiska zachodzące w przypadku nagrzewania walca ruchomymi wzbudnikami. W szczególności zbadano wpływ wzajemnego położenia pary wzbudników na rozkład mocy generowanej w płaszczu walca.
PL
Praca dotyczy modelowania i analizy numerycznej zjawisk cieplnych, przemian fazowych w stanie stałym oraz zjawisk mechanicznych towarzyszących hartowaniu elementów wykonywanych z węglowej stali N8E. Model zjawisk cieplnych zastosowano równanie nieustalonego przepływu ciepła, natomiast w modelu przemian fazowych wykorzystano formuły Avramiego oraz Koistinena i Marburgra. Założono, że naprężenia generujące się podczas hartowania są wynikiem obciążenia termicznego oraz odkształceń: strukturalnych i plastycznych. Przyjęto, że hartowany materiał jest sprężysto-plastyczny, a do wyznaczania odkształceń plastycznych zastosowano prawo nieizotermicznego plastycznego płynięcia ze wzmocnieniem izotropowym i warunkiem plastyczności Hubera-Misesa. Wielkości termofizyczne występujące w modelu zjawisk mechanicznych uzależniono od składu fazowego i od temperatury. Wykonano symulacje numeryczne hartowania, po pełnej austenityzacji elementu osiowosymetrycznego z otworem.
EN
This work concern modelling and the numerical analysis of thermal phenomena, phase transformations in the solid state and mechanical phenomena associated with the hardening of elements made of carbon steel N8E. The model of thermal phenomena was based on the equation of the unestablished heat flow, however in the model of phase transformations the formula Avrami and Koistinen-Marburger was used. It was assumed that the stresses generated during the hardening were result of thermal load, structural and plastic strains. The hardened material was assumed to be elastic-plastic, and in order to mark plastic strains the non-isothermal plastic law of flow with the isotropic strengthening and condition plasticity of Huber-Misses were used. The thermophysical values used in the model of mechanical phenomena were depended both from the phase composition and the temperature. The numerical simulations of the hardening, after full austenitization of the axisymetrical element with hole was executed.
18
Content available remote Zjawiska cieplne w urządzeniach elektrycznych
PL
W artykule przedstawiono w sposób ogólny zjawiska związane z generacjami i rozpływami mocy cieplnych w urządzeniach elektrycznych oraz z konsekwencjami występowania tych zjawisk. Omówiono i opisano sposoby generacji ciepła w elektrycznych polach stacjonarnych i w przemiennych polach elektrycznych i magnetycznych oraz sposoby wyznaczania rozkładów temperatury w tych częściach urządzeń elektrycznych, które są ciałami stałymi. Zwrócono uwagę na niezwykłą ważność zjawisk elektrocieplnych i cieplnych występujących w elektrotechnice.
EN
In the paper there are discussed a problems of electrical heating and heat transfer in different electric devices. There are shown importance the problems of the electric heat losses in designs of electric devices.
19
Content available remote Model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu
PL
W pracy zaproponowano uproszczony model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu. Model taki ma za zadanie odwzorowywać dynamikę zmian cieplnych zachodzących pod oraz pomiędzy strefami grzejnymi, które są przyczyną identyfikowanych sprzężeń cieplnych. Wstępnie zaproponowano model o 3 strefach grzejnych, który zweryfikowano w oparciu o badania na rzeczywistym obiekcie. Stało się to podstawą do rozbudowania modelu o kolejnych sześć stref, co pozwoliło na bardziej szczegółową analizę sprzężeń cieplnych stref oddalonych od siebie.
EN
In the paper the simplified numerical model of the thermal phenomena in the induction heated rotating cylinder has been proposed. The main purpose of these model is to imitate the dynamic heat changes under and between the heating zones, which cause identified thermal coupling. In the first, the numerical model with 3 heating zones has been proposed and verified with real laboratory model. It was basis for developing the model to 6 heating zones, what gives possibility to more accurate analysis of thermal coupling between heating zones.
PL
W pracy przeprowadzono analizę procesu krzepnięcia stopu metali w cylindrycznym kanale dopływowym. Uwzględniono wzajemną zależność zjawisk cieplnych i przepływowych. Oceniano wpływ ciśnienia i temperatury zalewanego metalu na kinetykę narastania fazy stałej. Sprzężenie analizowanych zjawisk uwzględniono zmianą od temperatury funkcji lejności oraz parametrów termofizycznych stopu przyjętego do obliczeń. Zadanie rozwiązano metodą elementów skończonych.
EN
The analysis of the solidification process of metals alloy in a cylindrical inlet channel has been made in the paper. In the model one takes into account interdependence the thermal and fluid flow phenomena. The influence of the pressure and the temperature of metal pouring on the solid phase growth kinetics were estimated. Coupling of the thermal and fluid flow phenomena has been taken into consideration by the changes of the fluidity function and thermophysical parameters of alloy with respect to the temperature. The problem has been solved by the finite element method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.