Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Nowe, zaostrzone wymagania odnośnie do wartości wskaźnika energii pierwotnej EP, które weszły w życie w Polsce 1 stycznia 2021 r., trudno spełnić, stosując dotychczasowe tradycyjne podejście projektowe oraz standardowe rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej oraz drzwi i okien o niskich współczynnikach przenikania ciepła już nie wystarczy. Istotne znaczenie dla energochłonności budynku mają systemy wentylacji, których odpowiednie zaprojektowanie oraz eksploatacja pozwala uzyskać oszczędności energii i kosztów oraz poprawia wyniki obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynku. W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, zwracając uwagę z jednej strony na ich wpływ na finansowe i energetyczne koszty eksploatacji obiektu, a z drugiej strony na wartość obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową budynku. Na przykładzie obliczeniowym przedstawiono wpływ szczelności powietrznej na wartość wskaźnika EP dla przykładowego budynku mieszkalnego, wykazując, że ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych budynków, o małych wartościach współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Samo obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową może jednak nie wystarczyć do spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP. Konieczne może być równoczesne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się niskimi współczynnikami nakładu energii pierwotnej. Niemniej jednak dobrze zaprojektowane i poprawnie eksploatowane systemy wentylacji będą sprzyjać osiągnięciu niskich wartości wskaźnika EP oraz bardziej efektywnemu ekonomicznie wykorzystaniu OZE ze względu na fakt, że ich szczytowe moce będą mniejsze.
EN
New, stricter requirements regarding the PE index, which entered into force in Poland on January 1, 2021, it is difficult to meet using traditional design approach and standard solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in buildings. The use of a thicker layer of thermal insulation and better-quality doors and windows is not enough anymore. Ventilation systems have great impact on the energy performance of buildings. Their proper design and operation can result in significant energy and money savings and can improve the computational energy performance of the building. This article presents an overview of issues related to the design of ventilation systems in energy-efficient buildings, paying attention on the one hand to their impact on the financial and energy costs of building operation, and on the other hand to the value of the computational useful energy demand of the building. The calculation example shows the influence of the air tightness of the building on the value of the PE index for an example residential building, showing that it is of particular importance in the case of modern, well-insulated buildings, characterized by low values of heat transfer coefficients of external partitions. It is true that the reduction of the utility energy demand alone may not be sufficient to meet the PE requirements. It may be necessary to use renewable energy sources at the same time, which have been assigned low primary energy conversion factors. Nevertheless, well-designed and properly operated ventilation systems will contribute to the achievement of low PE values and a more economically effective use of renewable energy sources, thanks to the fact that their peak powers will be lower.
EN
The first part of the article presents the upcoming changes in the regulations regarding energy consumption by single-family housing. Current and forthcoming requirements in 2021 for building insulation and maximum EP primary energy demand factor were indicated. The second part of the paper presents the results of research aimed at determining what type of heat source for heating purposes and the type of ventilation will be able to meet the latest requirements. The analysis was based on the determination and comparison of the EP factor in the considered single-family building for selected heating variants assuming two different types of ventilation: gravitational and mechanical supply-exhaust with heat recovery system. Based on the results obtained, an attempt was made to determine the tendency of changes in the design of single-family buildings in terms of choosing the type of heating and ventilation.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących zużycia energii przez budownictwo jednorodzinne. Wskazano aktualne oraz nadchodzące w 2021 roku wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych oraz maksymalnego wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP. W drugiej części referatu zaprezentowano wyniki badań mające na celu ustalenie jakiego rodzaju źródło ciepła na cele grzewcze i rodzaj wentylacji będzie w stanie spełnić najnowsze wymagania. Analizę oparto na wyznaczeniu i porównaniu wskaźnika EP w rozpatrywanym budynku jednorodzinnym dla wybranych wariantów grzewczych przy założeniu dwóch różnych rodzajów wentylacji: grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Na podstawie otrzymanych wyników podjęto próbę określenia tendencji zmian w projektowaniu budynków jednorodzinnych pod względem wyboru rodzaju ogrzewania i wentylacji.
PL
Wraz z początkiem 2021 roku zaczną obowiązywać nowe wymagania w zakresie izolacyjności termicznej oraz wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej (EP). Przepisy zostały tak skonstruowane, żebyśmy zwiększali izolacyjność termiczną budynków i sprawność instalacji, obniżali emisję spalin oraz wykorzystywali odnawialne źródła energii. Jednym z paliw odnawialnych jest też drewno, które można spalać nie tylko w kotłach, ale i w kominkach. Skłaniało to projektantów do ujmowania kominków w obliczeniach charakterystyki energetycznej nowych budynków. Dotychczas zabieg ten ułatwiał sprostanie wymaganiom odnośnie do EP, jednak od 2021 r. będzie to praktycznie niemożliwe. Kominki pozostaną jednak urządzeniami, których niezaprzeczalnym atutem jest wytwarzana w pomieszczeniach atmosfera i poczucie wysokiego komfortu cieplnego.
PL
Promocja energooszczędnego budownictwa w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła się już w roku 2002. Powstały wtedy nowe zasady i wytyczne projektowania i modernizowania budynków w celu ograniczania zużycia energii do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji. W kolejnych latach definiowane były nowe standardy dla budownictwa energooszczędnego oraz przepisy i rozporządzenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące możliwości spełnienia wymagań określonych w Warunkach Technicznych na rok 2021. Spełnienie tych standardów energetycznych jest bardzo uzależnione od zastosowanego rodzaju źródła ciepła dla budynku. Zależność tą przedstawiono na przykładzie budynku, w którym przyjęto kilka wariantów źródła ciepła. Dodatkowo przedstawiono kierunki modernizacji sieci ciepłowniczych w celu redukcji strat ciepła, co także wpływa na poprawę efektywności energetycznej dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą.
EN
The promotion of energy-efficient construction in the European Union countries started as early as in 2002, when new rules and guidelines for designing and modernizing buildings were introduced to reduce energy consumption for central heating, hot water and ventilation purposes. In the following years, new standards for energy-efficient construction were defined as well as rules and regulations for improving the energy efficiency of heat production and distribution to end users. The article presents selected issues concerning the possibility of meeting the requirements specified in the Technical Conditions for 2021. Providing these energy standards is strongly dependent on the type of heat source used for the building. This dependence is presented on the example of the building in which several variants of the heat source were adopted. Additionally, the directions of modernization of heating networks were presented in order to reduce heat losses, which also improves energy efficiency of heat distribution through the heating network.
EN
The paper concentrates on problems of introducing a combined cooling, heating, and power (CCHP) system into an industrial facility with well-defined demand profiles of cooling, heating, and electricity. Environmental and energy evaluation covering the proposed CCHP system (Case 2) and the reference system (Case 1) has been carried out. The conventional system consists of three typical methods of energy supply: a) electricity from an external grid, b) heat from gas-fired boilers, and c) cooling from vapor compression chillers run by electricity from the grid. The CCHP system contains the combined heat and power (CHP) plant with a gas turbine–compressor arrangement and water/lithium bromide absorption chiller of a single-effect type. Those two cases were analyzed in terms of annual primary energy consumption as well as annual emissions of CO2, NOx, and SO2. The results of the analysis show the primary energy savings of the CCHP system in comparison with the reference system. Furthermore, the environmental impact of the CCHP application, in the form of pollutant emission reductions, compares quite favorably with the reference conventional system.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
PL
W artykule przedstawiłem wyniki badań kilkuset wykonanych świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków mieszkalnych. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia wpływu zmian w Prawie budowlanym polegających na stopniowym zaostrzaniu wymagań dotyczących energooszczędności projektowanych budynków, a także wprowadzenia Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której celem było wykonanie prawa Unii Europejskiej, w tym m.in. uporządkowanie wymagań dotyczących zakresu, metod oraz kontroli certyfikacji energetycznej w Polsce. Przeprowadzone przeze mnie badania poddają analizie szereg parametrów projektowanych oraz wznoszonych budynków na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Ich wyniki wskazują, że wprowadzone przepisy mogą wywierać niekorzystny wpływ na proces dążenia do standardu nZEB w Polsce.
EN
The article presents the results of research on several hundred energy performance certificates prepared by the author and designed energy characteristics for residential buildings. The purpose of the conducted research was an attempt to determine the impact of changes in the Building law, consisting in gradual tightening of the energy efficiency requirements of the proposed buildings and the introduction of the Act on the energy performance of buildings, the purpose of which was to implement European Union law, including ordering the requirements regarding the scope, methods and control of energy certification in Poland. The research conducted by the author analyzes a number of the parameters of the designed and erected buildings during the last 5 years. Their results indicate that the introduced regulations may have an adverse effect on the process of striving for the nZEB standard in Poland.
PL
Wycofana norma PN-EN ISO 13790 została zastąpiona normą PN-EN ISO 52016, która określa wiele metod obliczeniowych zapotrzebowania na energię budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i odwilżania powietrza wewnętrznego, obliczania bilansu energii i wyznaczania temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania zapotrzebowania na moc ogrzewania i chłodzenia. W artykule opisano metody obliczeniowe zawarte w tej normie oraz omówiono związki pomiędzy tą normą i normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. W artykule przedstawiono również różnice metod obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i normy omawianej w artykule.
EN
The with drawn PN-EN ISO 13790 standard has been replaced by the PN-EN ISO 52016 standard, which contains a number of calculation methods for energy demand of buildings for heating, cooling, humidifying and dehumidifying indoor air, calculating the energy balance and determining the indoor temperature in buildings and determining the heating and cooling loads. The article describes the calculation methods contained in this standard and discusses the relationship between this standard and the PN-EN ISO 52017 standard and other referenced standards. The article also presents the differences in the calculation methods of the withdrawn PN-EN ISO 13790 standard and the standard discussed in this work.
PL
Budynek jest efektem procesu inwestycyjnego, który łączy rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne, realizując w ten sposób potrzeby i oczekiwania inwestorów. Wspomniane rozwiązania mają na celu stworzenie mikrośrodowiska wewnątrz budynku, które będzie sprzyjać komfortowi ludzi w nim przebywających, a ponadto odpowiadają za jego wysoką efektywność energetyczną idącą w parze z minimalizacją oddziaływania na środowisko. Na rynku obok tradycyjnych murowanych technologii wznoszenia obiektów proponowany jest szereg nowatorskich rozwiązań, które najczęściej mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię obiektu, kierując się w ten sposób stale zaostrzanymi przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej w budownictwie. Jednym z takich rozwiązań są budynki prefabrykowane, które w 80% są produkowane w fabryce, a następnie montowane na placu budowy. Artykuł stanowi próbę porównania efektywności energetycznej budynku prefabrykowanego o szkielecie drewnianym i budynku w technologii tradycyjnej murowanej. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę technologii wykonania obu obiektów. Następnie przeprowadzono analizę efektywności energetycznej budynków, aby w ostatniej części dokonać zestawienia oraz porównania otrzymanych wartości.
EN
The building is the result of an investment process that combines technology, construction and installation solutions, thus meeting the needs and expectations of investors. These solutions aim to create a microenvironment inside the building, which will be conducive to the comfort of people in it, as well as its high energy efficiency combined with the minimization of environmental impact. On the market, apart from conventional building technology, a number of innovative solutions are proposed. Most often, they aim to reduce the energy demand of the facility, guided in this way by constantly tightened regulations regarding energy efficiency in construction. One of such solutions are prefabricated buildings, which in 80% are produced in the factory and then assembled on the construction site. The article is an attempt to compare the energy efficiency of a prefabricated wooden frame construction and a conventional masonry building technology. The first part presents the characteristics of technology for both objects. Then an analysis of the energy efficiency of buildings was carried out, in order to compile and compare the obtained values in the last part.
PL
Wysokie wymagania odnośnie systemu elektroenergetyczny ze strony niesterowalnych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce, rosnącym zainteresowaniem cieszą się badania mające na celu poprawę elastyczności źródeł systemowych. Z tego względu techniki badania elastyczności źródeł sterowalnych, takich jak gazogeneratory, będą zyskiwały na znaczeniu. Niniejsza praca poświęcona jest układowi pomiarowemu do wyznaczenia charakterystyk energetycznych gazogeneratora. W pracy opisany jest szczegółowo taki układ. Praca zawiera także kompleksowe sformułowanie zadania pomiarowego wraz z omówieniem niepewności pomiarowych, mających wpływ na wynik takich pomiarów. Przedstawiony w pracy projekt układu pomiarowego pozwala na uzyskanie potwierdzenia, że badany gazogenerator pracuje w stanie ustalonym, przed wykonaniem pomiaru smół i cząstek stałych, które ze względu na swą specyfikę uśredniają wynik pomiaru. Przedstawiony w pracy układ pomiarowy pozwala na izokinetyczny pomiar stężenia cząstek stałych w gazie generatorowym w szerokim zakresie prędkości gazu na wyjściu z gazogeneratora, co jest istotne w przypadku konieczności wykonywania pomiarów w szerokim zakresie obciążeń.
13
Content available remote Specyfika szczelności powietrznej budynku drewnianego
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji dotyczących szczelności powietrznej budownictwa drewnianego. Przedstawiono zalety i wady tego typu budownictwa. Wskazano szczególne znaczenie szczelności obiektów drewnianych w porównaniu z murowanymi, problemy związane z ich nieszczelnością oraz korzyści płynące z wykonania testu szczelności. Informacje te wpisują się w planowany program priorytetowy pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 7. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”, którego celem jest poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu lub uniknięciu emisji dwutlenku węgla, m.in. przez wykorzystanie drewna jako prośrodowiskowego surowca budowlanego. Program zakłada, że można otrzymać dofinansowanie na test szczelności budynku.
EN
The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick buildings, problems related to their air leakage and the benefits of the leak test. Additionally there are presented, the priority program: "Improving air quality Part 7). Co-financing of energy-efficient wooden houses ", which aims to improve air quality by reducing or avoiding carbon dioxide emissions, including through wider use of wood as a pro-environmental construction material. The program assumes that you can receive funding for a leak test of such a building.
14
Content available remote Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego do standardu NF40
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej biorącej udział w konkursie „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Głównymi celami opracowania było odtworzenie dokumentacji obiektu, ocena jego stanu technicznego, projekt zmiany układu funkcjonalno-użytkowego i zalecenia modernizacyjne, a przede wszystkim dotyczące termorenowacji przegród zgodnie z wymaganiami standardu NF40, z zastosowaniem dwóch materiałów izolacyjnych – wełny mineralnej i poliuretanu.
EN
The article was based on the diploma thesis taking part in the competition "For the best diploma thesis using polyurethanes" organized by the Polish Association of Engineers and Construction Technicians Circle No. 4 at the Poznan University of Technology and the Polish Association of PUR and PIR manufacturers and processors "SIPUR". The main objectives of the study were inventory of the object, evaluation of its technical condition, design of the change of functional and utility system and modernization recommendations, especially thermal renovation of partitions in accordance with the requirements of the NF40 standard, comparing two insulation materials – mineral wool and polyurethane.
PL
Obecnie wykonuje się audyty energetyczne budynków biurowych lub tylko niektórych stref biurowych, np. jeśli cały budynek nie jest wynajmowany przez jedno przedsiębiorstwo. Audytorzy bardzo często potrzebują odwołać się do referencyjnych wartości wskaźników zużycia energii. Czasami korzystają z danych dotyczących całego budynku i przyporządkowują je poszczególnym strefom biurowym. W artykule określono wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną dla siedmiu stref biurowych w budynku. Jako jednostkę odniesienia wykorzystano zarówno powierzchnię użytkową, jak i liczbę użytkowników jednej strefy. Na podstawie wyników stwierdzono, że pomimo podobnych profili zużycia energii we wszystkich strefach, wskaźniki znacznie różnią się między sobą, a wartość odchylenia standardowego wynosi 20 – 44%. Ponadto pokazano, że przyjmowanie wartości średnich z analizy całego budynku do określenia zużycia poszczególnych stref biurowych może wiązać się z dużym błędem.
EN
Currently, energy audits of office buildings or only some office zones, if the whole building is not rented by one enterprise, are increasingly being performed. Auditors very often need to refer to the reference values of energy consumption indicators. Sometimes they use data for the entire building and assign them to individual office zones. The article specifies the demand indicators for heat, cooling and electricity for seven office zones in the building. Both the usable area and the number of users of one zone were used as the reference unit. On the basis of the results it was found that despite similar energy consumption profiles in all zones, the indicators differ significantly and the value of the standard deviation is 20 – 44%. In addition it was shown that taking the average values from the analysis of the whole building to determine the consumption of individual office zones can be associated with a big mistake.
16
Content available remote Efektywność układów fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych
PL
W artykule opisano potencjał wykorzystania instalacji fotowoltaicznych (PV) w budynkach. W sposób szczególny przeanalizowano efektywność wykorzystania różnego typu rozwiązań w budynku wielorodzinnym. Pod uwagę wzięto potencjał redukcji wskaźnika EP oraz efektywność ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych. Założono wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne związane z zasilaniem urządzeń pomocniczych w instalacji grzewczo-wentylacyjnej oraz do przygotowania c.w.u. Zgodnie z wynikami analizy wykorzystanie instalacji PV w budynkach może umożliwić spełnienie wymagań stawianych nowo wznoszonym budynkom przez znaczne zmniejszenie wartości wskaźnika EP. W przypadku braku możliwości bilansowania eksportowanej energii elektrycznej w obliczeniach charakterystyki energetycznej, problemem może być niewielki udział energii elektrycznej w bilansie energetycznym budynków mieszkalnych.
EN
The paper describes the potential of using photovoltaic installations in buildings. In particular the effectiveness of using different types of solutions in a multi-family building was analyzed. The potential of reducing the EP index and the economic efficiency of photovoltaic installations was taken into account. Both the use of produced electricity for own needs for the supply of auxiliary equipment in the heating and ventilation system, as well as the use of it for the preparation of hot water was analyzed. According to the results of the analysis, the use of PV installations in buildings may allow meeting the requirements for new buildings by a significant reduction of the EP value. But if there is no possibility of balancing the exported energy in the energy performance calculations, a small share of electricity in the energy balance of residential buildings may be a problem.
17
Content available remote Efektywność kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
PL
W artykule przedstawiono zakres modernizacji dziesięciu budynków publicznych położonych w województwie podlaskim w związku z ich kompleksową termomodernizacją, która planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji CO2. Zaprezentowano również koszty i efektywność ekonomiczną inwestycji.
EN
The article presents the range of modernization of ten public buildings located in the Podlasie voivodship in connection with their comprehensive thermo-modernization, which is planned under the Regional Operational Program. The possibilities of improving the energy efficiency of buildings and reducing CO2 emissions were analyzed. Costs and economic efficiency of investments were also presented.
19
Content available remote Audyty energetyczne przedsiębiorstw zajmujących powierzchnie biurowe
PL
W artykule opisano podstawy prawne przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw w Polsce oraz metodę wykonywania audytów. Na podstawie doświadczeń uzyskanych po wykonaniu wielu audytów, opisano zalecaną metodę i typowe problemy występujące przy audytach przedsiębiorstw zajmujących powierzchnie biurowe. Dzięki uzyskanym wynikom opracowano statystykę zużycia energii w tego rodzaju przedsiębiorstwach oraz opisano możliwości poprawy ich efektywności energetycznej.
EN
Legal bases of performing of energy audits of enterprises and applied methodology in Poland has been described. Based on experience gained through performing many energy audits, recommended methodology and typical problems occurring during energy audits of companies located in office buildings has been presented. Thanks to results obtained, statistics of typical energy consumption have been developed and recommended energy efficiency improvements have been shown.
PL
W artykule przedstawiono kompleksową ocenę przebudowy połączonej z termomodernizacją budynku służby zdrowia. Wykonane pomiary oraz obliczenia potwierdzały spostrzeżenia użytkowników i wskazywały na błędy popełnione podczas wykonywania robót. Analiza zużycia energii w sezonie ogrzewczym oraz obliczenia potwierdziły wstępną diagnozę. W podsumowaniu wskazano na dużą skuteczność pomiarów termowizyjnych i HFM w diagnostyce cieplnej budynku.
EN
In 2010 reconstruction combined with thermal modernisation was carried out in the public building. Thermal characteristics of the building according to the project of modernisation was to be much improved, which should also improve thermal comfort of the rooms. During the first two years of operation after the completion of the modernization there were no expected effects according to the users of the object. Actual heat transfer coefficients of partition were determined as the result of thermal imaging of the building and measurements of the heat flux and temperature coefficients. Energy consumption, heat and electricity for heating of the building were analysed. Calculation results for the six established operational conditions have been compared with the actual energy consumption for the applied computing terms and conditions. Heat transfer coefficients determined by measurements were on average of 65% worse than projected one. Infrared images enabled the location and the approximate range of manufacturing defects. Based on the analysis of assumed variants operation of the building and energy consumption measurements it was found that the energy performance after the refurbishment is about of 33% worse than expected. Measurements (HFM) and thermovision available now (allowing an evaluation of thermal parameters of partitions) are great tools for evaluation of the works related to the thermal quality of the building. Correlating the measurements with calculation allows the correct assessment of a building's energy quality, which leads to further proposals, for example, regarding to the merits, scope and possible repair profitability.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.