Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  evaluation of suppliers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono spójną metodykę wielokryterialnej oceny dostawców z branży spożywczej, obejmującą: określenie zbioru wariantów – dostawców mięsa, zdefiniowanie spójnej rodziny kryteriów pozwalających na ich kompleksową ocenę, modelowanie preferencji decydenta (w tym określenie ważności kryteriów i wrażliwości decydenta na zmiany ich wartości), przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych prowadzących do uzyskania rankingu końcowego dostawców oraz wybór dostawcy najbardziej pożądanego. W rozważaniach uwzględniono zbiór 7 dostawców - producentów mięsa, zlokalizowanych w województwie łódzkim. W rodzinie kryteriów oceniających kooperantów (ważnych z punku widzenia decydenta, czyli firmy produkującej wyroby garmażeryjne) uwzględniono 10 miar, w tym między innymi: cenę jednostkową nabywanego surowca, jego jakość, punktualność i niezawodność dostawy, elastyczność dostawcy, koszt dostawy. W fazie eksperymentów obliczeniowych wykorzystano wielokryterialną metodę szeregowania / rankingu wariantów – ELECTRE III/IV.
EN
The paper presents a coherent methodology of a mult iple criteria evaluation of suppliers in a food industry, covering: definition of a set of variants – meat suppliers, definition of a consistent family of criteria that allow for their comprehensive evaluation, modeling of decision maker’s (DM’s) preferenc es (including: the definition of the importance of criteria and the DM’s sensitivity towards changes of criteria values), carrying out computational experiments resulting in the final ranking of suppliers and finally the selection of the most desirable supplier. In the analysis a set of 7 suppliers – meat producers, located in the Lodz region have been considered. In the family of criteria evaluating the cooperating units (important for the DM, i.e. the meat products producer) 10 measures have been taken into account. These have included, among others: Unit Price of the Purchased Raw Material and its Quality, Timeliness and Reliability of Deliveries, Flexibilty of the Supplier, Cost of Delivery. In the computational phase a multiple criteria ranking method ELECTRE III/IV has been applied.
EN
This article presents the short specific of the metal industry company. Special attention was paid to the problems of selection suppliers in the supply area. Based of selected company it was raised the issue of supply quality control, selection and evaluation of suppliers. It presented used criteria for supplier assessment in the analyzed company. The results of the studies conducted have enabled the verification of the legitimacy of cooperate with selected suppliers.
PL
Poziom jakości wyrobu gotowego zależy przede wszystkim od materiału wsadowego używanego w procesie produkcji. W przypadku branży metalowej przykładowym materiałem wsadowym może być walcówka. Odpowiednio dobrany skład chemiczny, a także warunki przebiegu procesu produkcyjnego mają wpływ na wyroby, które można z niej otrzymać. Analogicznie można rzec, że nieodpowiednio dobrany skład chemiczny oraz niewłaściwy przebieg procesu produkcyjnego składają się na końcową niską jakość produktu gotowego, np. drutu czy siatki. Oznacza to, że dokładna ocena dostawcy materiału wsadowego jest niezwykle ważna dla skutecznego oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie wybranych metod i technik doboru i oceny dostawców oraz wskazanie zasadności ich wykorzystania w celu zapewnienia jakości wytwarzanym wyrobom.
PL
W ciągu ostatnich lat tempo zmian w przedsiębiorstwach jest coraz większe; narastające tempo zmian skutkuje koniecznością realizowania wielu powiązanych ze sobą i niepowiązanych zmian w tym samym czasie. Celem niniejszego artykułu jest próba zasygnalizowania wątków zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach handlu hurtowego; gdzie przeprowadzono badania w zakresie zmian logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. W rezultacie zdiagnozowane zostały czynniki w przezwyciężaniu oporu do zmian, kierunki zmian w zakresie logistyki zaopatrzenia oraz kryteria oceny dostawców w przedsiębiorstwie handlu hurtowego.
EN
In recent years the pace of changes in enterprises has been increasing; the increasing pace of changes results in the necessity of implementation of many changes, which are connected with each other or not, at the same time. The aim of the paper is an attempt to signal some threads of change management in the wholesale trade enterprises, where there was conducted the research on changes in procurement logistics In the enterprise. Consequently, there were diagnosed factors in overcoming resistance to changes, direction of changes in the field of procurement logistics and criteria of suppliers' assessment in the wholesale trade enterprise.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano metodę oceny dostawców sektora TSL ze względu na poziom spełnienia kryteriów w ramach CSR. Przedstawiona metoda zakłada ocenę ze względu na kryteria ilościowe oraz jakościowe z możliwością uwzględnienia niepewności co wystawianych ocen oraz ważności poszczególnych kryteriów. Metoda ta oparta jest na metodzie AHP w połączeniu z teorią zbiorów rozmytych. Metoda AHP wykorzystywana jest w celu reprezentacji hierarchicznej struktury kryteriów spełnienia aspektów CSR, natomiast liczby rozmyte zastosowano w celu reprezentacji niepewności ocen kryteriów ilościowych i jakościowych. Na podstawie procesu oceny dostawców można w dalszej kolejności dokonać wyboru właściwych dostawców, spełniających w najwyższym stopniu oczekiwania według określonych kryteriów doboru. W celu prezentacji algorytmu przedstawiono przykład oceny potencjalnych dostawców w ramach wybranych kryteriów.
EN
In this paper proposes a method for evaluating suppliers TSL sector due to the level of fulfillment of the criteria in the context of CSR. The presented method involves assessment due to the quantitative and qualitative criteria with the ability to take into account the uncertainty of assessments issued and the validity of the criteria. This method is based on the method of AHP in conjunction with the theory of fuzzy sets. AHP method is used to represent the hierarchical structure of criteria fulfillment aspects of CSR, and the fuzzy numbers used to represent the uncertainty ratings quantitative and qualitative criteria. On the basis of the evaluation of suppliers can subsequently choose the right suppliers that provide the highest degree of expectations according to specific selection criteria. In order to present the algorithm shows an example of the evaluation of potential suppliers within the selected criteria.
PL
W artykule przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009 dotyczące wyboru i oceny dostawców. Następnie opierając się na metodzie badania dokumentów i wywiadzie bezpośrednim opisano sposób postępowania przy ocenie i wyborze dostawców w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem części do pojazdów mechanicznych oraz konstrukcji stalowych. Przeanalizowano procedurę zakupów stosowaną w analizowanym przedsiębiorstwie, w którym został udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008, obejmujący wszystkie obszary przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono metody oceny dostawców stosowane w badanym przedsiębiorstwie. Opisano także sposób kwalifikowania dostawców do trzech grup – w zależności od stopnia zdolności do spełnienia postawionych kryteriów. Podsumowując, praca konfrontuje wytyczne zawarte w normie ISO 9001: 2008 dotyczące wyboru i oceny dostawców, z praktycznymi działaniami w tym zakresie realizowanymi w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Autor wskazuje kluczowe elementy, na które małe przedsiębiorstwa produkcyjne powinny zwracać szczególną uwagę wybierając i oceniając dostawców.
PL
Na skuteczność dostawcy materiałów budowlanych wpływają różne czynniki, powodujące zakłócenia w procesie logistycznym. Modelowanie i określenie czynników zakłócających oraz ich skutków jest zagadnieniem istotnym dla wszystkich uczestników procesu logistycznego. Dostawcom pozwala na optymalizację ich działań, umożliwiając prawidłowe zarządzanie procesem. Natomiast, odbiorcom umożliwia prowadzenie analizy porównawczej dla wyboru dostawców, najbardziej odpowiadającym ich oczekiwaniom. W referacie przedstawiono metodę oceny skuteczności dostawcy z wykorzystaniem logiki rozmytej i wnioskowania rozmytego. Jako kryteria oceny przyjęto terminowość dostawy i całkowity koszt dostawy.
EN
The effectiveness of logistics operations depends on various factors. They cause various disturbances in the supply process of construction materials. They also provide the basis for the analysis of the effectiveness of logistics operations of different companies. For the supplier, modelling and identifying both the factors and their effects allows to optimize their operations and to improve the management activities of the logistics process. For customers, it allows to conduct a comparative analysis for the selection of suppliers that best suits their needs. This paper presents an evaluation of the effectiveness of the supplier using fuzzy logic and fuzzy inference. For this purpose, time delivery and total cost of delivery are adopted as the evaluation criteria.
8
Content available remote Kryteria wstępnej i okresowej oceny dostawców
PL
Coraz częściej firmy, chcąc ograniczać ryzyko związane z zakupami, wykorzystują systemy oceny wstępnej i okresowej dostawców. Podstawowymi kryteriami tej ewaluacji oprócz ceny (oraz formy finansowania transakcji, upustów, możliwości negocjacji warunków) są: zapewnienie wymaganego poziomu jakości technicznej (poparta certyfikatami produktowymi), zdolności techniczne i organizacyjne dostawcy w zakresie wielkości wolumenu dostawy, szerokość oferowanego asortymentu, wdrażanie innowacji produktowych, terminowość i elastyczność dostaw, świadczenie usług serwisowych przed sprzedażą (projektowania rozwiązań, doradztwa technicznego) oraz po sprzedaży (dostawy, instalowanie), serwis techniczny (naprawy i konserwacje), serwis informacyjny (szkolenia i doradztwo).
EN
The aim of the article is to present the result of the empirical studies which are concern with the criteria which may determine an initial as well as a periodical evaluation of a suppliers. The survey results indicated that these criteria used by the companies comprise: the level of the offered technical quality, competitive price conditions, timely deliveries, favorable payment deadlines, implemented quality system, satisfactory level of assistance, responding to complaints. Many companies also assess suppliers on the basis of their level of management focusing on their system of certificates (ISO 9001, ISO 14001). They are also auditing periodically suppliers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.