Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This article discusses the impact of economic, environmental and legal policies on management of the companies involved in investment projects in the area of industrial construction in Poland. Our empirical research relied on conducting a survey in a group of construction managers and experts. The survey involved 158 Polish companies from the SME sector dealing from the industrial construction. The questionnaire responses were thoroughly analysed and interpreted with the use of a method called exploratory factor analysis (EFA). The results provide an insight into successful management of investment processes realised by construction companies implementing projects in the area of industrial construction. The most important factors identified with the use of this research method turned out to be the availability of technology in a stable political system, stability of economic and tax systems, stable social policy, stability and transparency of the legal system and well-targeted environmental policies. In general, it can be stated that the effective management of industrial construction projects is influenced by the economic, environmental and legal policies of the state.
PL
W artykule podjęto temat wpływu polityki gospodarczej, środowiskowej i prawnej na zarządzanie procesem inwestycyjnym w polskim sektorze budownictwa przemysłowego. Po pierwsze, dokonano przeglądu literatury z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Po drugie, artykuł odpowiada na pytanie, od jakich czynników zależy skuteczne zarządzanie projektami w budownictwie przemysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem 3 kluczowych obszarów, tj. czynników prawnych, ekonomicznych i środowiskowych. W tym celu przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród 158 przedstawicieli kadry zarządzającej MSP zaangażowanych w sektor budownictwa przemysłowego w Polsce. W kwestionariuszu uwzględniliśmy zmienne, które choć już wcześniej znajdowały swoje odniesienie w rozmaitych ujęciach teoretycznych, nigdy nie były jednak rozważane pod kątem praktyki. Wcześniejsze badania dotyczą bardziej szczegółowych zmiennych, które niekoniecznie dotykają specyfiki ekonomicznej, prawnej i środowiskowej. My wprowadzamy zestaw zmiennych, które mogą być wykorzystane do pomiaru efektywności zarządzania. Nasze badanie obejmuje 8 pytań podstawowych scharakteryzowanych przez 122 zmienne oraz 5 pytań metryczkowych. Wyniki badania ankietowego zostały zweryfikowane eksploracyjną analizą czynnikową (EFA), która pozwala na redukcję liczby zmiennych i koncentruje się na kluczowych czynnikach wpływających na efektywność zarządzania projektami budownictwa przemysłowego. W pracy staramy się również w sposób bardzo rzetelny i szczegółowy pokazać samą metodę badania EFA. Ta metoda badawcza pozwala na sprawdzenie wstępnej selekcji samych pytań w celu zaprojektowania odpowiedniego kwestionariusza.
2
Content available remote Budownictwo przemysłowe wczoraj, dziś, jutro
PL
Artykuł dotyczy historycznych uwarunkowań powstania kategorii Budownictwo przemysłowe z perspektywami jej rozwoju w XXI wieku. Przedstawiono rozwiązania projektowe adekwatne do stadiów rewolucji przemysłowej oraz współczesne wymagania stawiane takim obiektom. Podkreślono rolę myślenia proekologicznego w procesach projektowych, budowie i eksploatacji.
EN
The article concerns the historical conditions for the creation of the Industrial Construction category with prospects for its development in the 21st century. Design solutions adequate to the stages of the industrial revolution and contemporary requirements for such objects were presented. The role of pro-ecological thinking in design, construction and operation processes was emphasized.
PL
W realizacji przedsięwzięć budowlanych zgodnie z popularnymi wzorami Warunków Kontraktowych FIDIC uczestniczy firma zarządzająca zwana w warunkach polskich inżynierem kontraktu. Inżynier ten staje się pełnomocnikiem zamawiającego posiadającym szereg uprawnień i obowiązków na kontrakcie, a jego kwalifikacje i doświadczenie będą miały znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Wybór właściwego zarządzającego powinien być zatem dla inwestora kluczową decyzją. Celem artykułu jest analiza kryteriów stosowanych przez zamawiających przy wyborze inżyniera kontraktu dla publicznych przedsięwzięć o charakterze przemysłowym.
EN
Contract engineer selection criteria in FIDIC standards industrial projects . A management company, in Polish conditions known as a contract engineer, participates in the implementation of construction projects under popular FIDIC Contract Terms and Conditions. The engineer becomes the representative of the contracting authority with the rights and obligations specified in the contract, and their qualifications and experience will be important for the success of the project. The selection of the right contract engineer should therefore be a key decision for the investor. The aim of the paper is to analyze the criteria of selection a contract engineer used by contracting authorities for public industrial projects.
4
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Lekcje z przeszłości i postępy w przyszłości
PL
Od samego początku prefabrykacja rozwijała się dynamicznie, wnosząc do budownictwa wiele korzyści wypływających z uprzemysłowienia, rozwiązując jednocześnie problemy pojawiające się w początkowych latach. Obecnie prefabrykacja, w porównaniu z tradycyjnymi metodami budownictwa oraz betonem jako materiałem, prezentują wiele korzystnych właściwości. Beton prefabrykowany jest produkowany w zakładzie. Jedynym rozwiązaniem uprzemysłowienia przemysłu budowlanego jest przeniesienie prac z tymczasowych placów budowy do nowoczesnych zakładów. I tu pojawiają się prefabrykowane elementy. Produkcja w zakładzie pozwala na zastosowanie racjonalnych i efektywnych procesów, wykwalifikowanych pracowników, usystematyzowanie powtarzalnych zadań i niższe koszty pracy na metr kwadratowy betonu, wynikające z automatyzacji produkcji. Stopniowo wprowadzana jest automatyzacja, którą stosuje się już do przygotowywania stali zbrojonej, montażu form, ułożeniu w nich betonu i wykończeniu powierzchni w betonie architektonicznym.
EN
Prefabrication in concrete has evolved in depth and breadth from its beginnings, bringing many of the advantages of industrialisation to construction, while solving some of the problems that arose in the early years. Today prefabrication, compared to traditional construction methods, and concrete as a material, feature a number of beneficial characteristics. Precast elements are factory made products. The only way to industrialise the construction industry is to shift work from temporary construction sites to modern permanent facilities. Factory production entails rational and efficient manufacturing processes, skilled workers, systematisation of repetitive tasks, and lower labour costs per m2 as a result of automated production. Automation is gradually being implemented in factories and is already in place in areas such as the preparation of reinforcing steel, mould assembly, concrete casting, and surface finishing on architectural concrete.
PL
Zespół zabudowy przemysłowej przy ul. Owsianej 14 na warszawskim Kamionku składa się z trzech zasadniczych elementów: budynku biurowego usytuowanego wzdłuż ul. Owsianej, budynku produkcyjnego w głębi działki oraz pozostałości budynku kotłowni wraz z kominem, obniżonym o połowę po rozbiórce w końcu 2015 r. Całość dopełnia wąski zrujnowany budynek usytuowany wzdłuż wschodniej granicy działki. Budynek biurowy wzniesiony został w 1937 r. jako prostokątna w rzucie, dwukondygnacyjna budowla. W wyniku przebudowy w latach 1940–1941 budynek powiększono od strony północnej o „ścięty” bok usytuowany wzdłuż pierwotnej granicy działki, a także podwyższono go do pięciu kondygnacji. Budynek ma konstrukcję żelbetową, szkieletową, wypełnioną cegłą pełną ceramiczną. Charakteryzuje się prostymi, wieloosiowymi dłuższymi elewacjami, w których wyodrębniają się: wjazd na teren zakładu i klatka schodowa (w elewacji tylnej). Budynek produkcyjny – podobnie jak biurowy – wzniesiono w 1933 r. w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, wypełnionej cegłą pełną ceramiczną. Budynek ma wieloosiowe elewacje z dwoma wyraźnie zaakcentowanymi osiami mieszczącymi klatki schodowe. Budynek kotłowni został wzniesiony najpóźniej – w wyniku rozbudowy zakładów zapoczątkowanej w 1940 r. Był to budynek parterowy, jednoprzestrzenny, wzniesiony z cegły pełnej ceramicznej, od zewnątrz licowanej (jak pozostałe budynki zakładów) szarą cegłą cementową. Nakryty był dachem krążynowym krytym papą. Obok wzniesiony został wysoki, smukły, ceglany komin. Wszystkie budynki miały elewacje licowane szarą cegłą cementową – podobnie jak obiekty innych zakładów przemysłowych na Kamionku wznoszonych w okresie międzywojennym – Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych czy Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego. Obiekty dawnych Krajowych Zakładów Telefunken SA są nieużytkowane od lat 90. XX w. Pomimo ujęcia ich w gminnej ewidencji zabytków Miasta st. Warszawy oraz ochrony uwzględnionej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedynie nadanie im nowej funkcji i poddanie kompleksowej rewaloryzacji uchroni je od całkowitej zagłady. A są one w chwili obecnej jednymi z nielicznych materialnych świadków bujnego rozwoju przemysłu na Kamionku w okresie międzywojennym.
EN
The industrial building complex at 14 Owsiana St. in the Kamionek district in Warsaw consists of three fundamental elements: the office building located along Owsiana St., the production building deeper into the plot and relics of the boiler house with the chimney that is half its original height after the demolition at the end of 2015. The whole is completed with the narrow ruined building situated along the east border of the plot. The office building was erected in 1937 as a two-storey construction on a rectangular plan. As a result of renovation in the years 1940–1941, on the north side a “truncated” side situated along the original border of the plot was added to the building which was also made five-storey high. The building has a reinforced-concrete framework construction filled in with full ceramic brick. It is characterised by straight, multi-axes longer elevations in which the entrance to the factory and the stairwell (in the back elevation) are clearly distinguishable. The production building – like the office building – was erected in 1933, using the reinforced-concrete framework construction filled in with full ceramic brick. The building has multi-axes elevations with two clearly highlighted axes housing the stairwells. The boiler house was erected last – as a result of expanding the factory – commenced in the year 1940. It was a one storey, open-space building, built from full ceramic brick, on the outside lined (like the remaining factory buildings) with grey cement brick. It had a curved board roof covered with tar paper. Next to it a tall, slender, brick chimney was erected. All the buildings had elevations lined with grey cement brick – similarly to objects of other industrial plants in Kamionek erected during the inter-war period, e.g. National Tele – and Radio-engineering Factory or the Kazimierz Szpotański’s Factory of Electrical Apparatus. The objects of the former National Company Telefunken SA have not been used since the 1990s. Despite being entered in the district monument records of the capital city of Warsaw and protection included in the project of the local spatial development plan, only giving the buildings a new function and subjecting them to complex revalorization will save them from complete destruction. And at the moment, they are ones of the few pieces of material evidence of the vigorous industrial development in Kamionek during the inter-war period.
PL
W artykule skoncentrowano się na problematyce związanej z szacowaniem strat ciepła w instalacjach i obiektach przemysłowych metodami pomiaru bezpośredniego oraz obliczeniowymi. Wskazano źródła niepewności pomiarów, zwracając uwagę na potrzebę uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów parametrów takich jak temperatura czy współczynnik przenikania ciepła tak, aby uzyskany końcowy wynik oszacowania strat ciepła był jak najdokładniejszy.
PL
Wykonawca realizujący inwestycje w obszarze budownictwa energetycznego powinien posiadać wiedzę i doświadczenie znacznie wykraczające poza ramy standardowego wykształcenia politechnicznego. Aby sprostać wymaganiom, optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa jest nawiązanie stałej współpracy z uczelnią techniczną. W artykule przedstawiono efekty wieloletniej współpracy o charakterze naukowo-technicznym przedsiębiorstwa i uczelni technicznej w obszarze budownictwa energetycznego, głównie w zakresie modernizacji chłodni kominowych i kominów przemysłowych. Zaprezentowano ponadto ważniejsze wyniki analiz dwóch problemów: interakcji aerodynamicznej parcia wiatru na grupę chłodni kominowych oraz odprowadzania spalin w technologii mokrego odsiarczania.
EN
The realization of investments in the area of industrial building requires from the contractor knowledge and experience that extends far beyond the standard framework of university education. To meet the demands, the optimal solution for the company is to establish permanent cooperation with the technical university. This paper shows the effects of many years of cooperation of scientific and technical nature between the private company and the technical university in the area of industrial building, mainly in the field modernization of the cooling towers and chimneys. Presented important results of the analysis of two problems: the problem of aerodynamics interaction wind pressure on a group of cooling towers and the problem of exhaust in the technology of wet desulfurization.
8
Content available Ericpol Software Pool
PL
W styczniu 2015 r. ok. 800 informatyków firmy Ericpol Sp. z o.o. rozpoczęło pracę w nowej siedzibie firmy – Centrum Rozwoju Oprogramowania przy ul. Sienkiewicza 175 w Łodzi. Jeszcze w 2013 r. stał w tym miejscu nieczynny ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania basen Olimpia. Dzięki pomysłowi Ericpolu Sp. z o.o., wyobraźni i doświadczeniu projektantów z Horizone Studio oraz umiejętnościom generalnego wykonawcy – Strabag Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstał niezwykły biurowiec.
EN
In January 2015, about 800 IT specialists from Ericpol Sp. z o.o. started working in the new company office - Software Development Centre at ul. Sienkiewicza 175 in Łódź. Until 2013 that location was occupied by the Olimpia swimming pool which was out of operation due to excessive maintenance costs. Owing to the Ericpol Sp. z o.o.'s idea, and thanks to imagination and experience of Horizone Studio designers and skills of the general contractor - Strabag Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne, a unique office building was built in the area of the Łódź Special Economic Zone.
9
Content available remote Prefabrykaty betonowe w budownictwie przemysłowym
PL
W artykule scharakteryzowano współczesne budownictwo przemysłowe z betonu prefabrykowanego. Przedstawiono asortyment wyrobów prefabrykowanych stosowanych w tej gałęzi budownictwa, na przykładzie krajowych realizacji.
EN
In the paper the modern precast concrete industrial structures were characterized. The variety of precast elements available in this branch of industry was presented and described, on the basis of domestic realizations.
10
Content available remote Konstrukcje zespolone w praktyce. Cz.1
PL
Budownictwo przemysłowe kojarzy się głównie z wielkokubaturowymi, prostopadłościennymi bryłami, przy których budowie korzysta się z najbardziej typowych rozwiązań. To jednak błędne myślenie. Nowoczesne magazyny czy hale produkcyjne to często w pełni inteligentne budowle, które w łatwy sposób pozwalają modyfikować swoje powierzchnie w zależności od wymagań użytkownika.
PL
Nadchodzące inwestycje w sektorze energetycznym, gazowniczym oraz produkcyjnym sprawią, że po słabszych dla branży latach 2009-2010 rynek budownictwa przemysłowego w Polsce powróci na ścieżkę długotrwałych wzrostów i będzie mógł z powodzeniem zastąpić segment budownictwa drogowego jako główny motor napędowy branży budowlanej.
14
Content available remote Structural physical problems research of industrial production hall buildings
EN
Research of the structural and physical problems of envelope structures and physical components of internal environment and their mutual interaction in industrial buildings mostly of a hall type is the subject of the investigation of this article. The research was solved in close touch with the grant projects VEGA 1/9023/02 "The Interaction of physical factors in the creation of an appropriate working environment" and 1/2562/05 "Evaluation of thermal, humidity and lighting conditions of the production industrial buildings" joining with the research project 1/0695/08 with the title "Thermal flows in interaction of building construction and underground as well as external outdoor conditions for large space hall buildings", supported by Slovak Fund for Scientific Research, task which is being presently elaborated.
PL
Artykuł dotyczy fabryk włókienniczych zbudowanych w Łodzi do początku lat siedemdziesiątych XIX wieku - czyli z okresu poprzedzającego wielkoprzemysłowy rozwój miasta. Na podstawie analiz porównawczych budynków przemysłowych z Łodzi i innych ośrodków włókienniczych w Niemczech i Wielkiej Brytanii zostały wskazane liczne podobieństwa. Wskazują one, iż w początkowym etapie industrializacji transfer technologii nie tylko obejmował doświadczenie i umiejętności z zakresu produkcji, ale także rozwiązań budowlanych. Pierwsze fabryki budowano w Łodzi na podstawie projektów wykonanych w Saksonii i Anglii. Prawdopodobnie tylko niezbędne prace dostosowujące projekty do lokalnych potrzeb i wymogów wykonywano na miejscu. Natomiast przykład przędzalni Scheiblera na Księżym Młynie pokazuje, że istnieje szansa, iż uda się ustalić nazwiska architektów odpowiedzialnych za projekty najważniejszych łódzkich fabryk mimo braku danych w miejscowych archiwach.
EN
The paper deals with cotton mills built from 1870 in Lodz - this was the period preceding the city's industrial development. The comparative analysis of selected industrial buildings in Lodz with other textile centres in Germany and Britain demonstrated numerous similarities. This suggests that at the beginning of industrialisation in Lodz, technology transfer included not only the production knowledge and skills but also architectural solutions. The earliest mills were executed to the designs in Saxony and England. Probably the only necessary adjustments to meet local requirements were done in Lodz. The example of the Scheibler mill at "Księży Młyn" indicated that there is potential to trace the names of architects responsible for designs of the most important mills in Lodz despite the missing data in the local archives.
SK
Priemyselne budovy sa doteraz chapali len vo vzt`ahu k minimalizacii investicnych nakladov. Poziadavky sa kladli najma na stroje ci strojne zariadenia a na ich funkcnost`, ale aj zivotnost` budowy sa casto zabudalo. Vzhl`adom na znizovanie energetickej narocnosti, ako aj potreby tepla na vykurovanie sa v sucasnosti zacina aj v oblasti priemyslu uvazovat` o navrhu energeticky uspornych budov s ciel`om vytvorit` vhodne vnutorne pracovne prostredie. Dolezitu ulohu pri zabezpecovani tepelnej pohody vnutornych priestorov priemyselnych budov zohrava spolu s vhodnym konstrukcnym navrhom obvodoveho a stresneho plast`a podlahova konstrukcia v kontakte s podlozim.
17
Content available remote Possible future use of abandoned buildings in industrial territories
EN
Current desolate and dilapidation building what are unsatisfactory of present high demands of users constitute problem not only for ground with increasing industrial activity. However there are more socials problems in these grounds, especially problems resulting from restructuralization and inhibition programmes in area of industry and trade. Demolition of these desolate objects is not necessary in all of cases and solving this way can be often uneconomic. Lifetime of these buildings is not impoverishment and after some building adjustment we can use then for other function like living, culture and etc.
18
Content available remote Bauma 2007
PL
Mimo, że budownictwo i architektura przemysłowo-warsztatowa są ważnym elementem miejskiej przestrzeni, to dopiero od niedawna stały się one przedmiotem badań historyków sztuki i architektury. Wiele polskich aglomeracji doczekało się już kompleksowych opracowań architektury przemysłowej (np. Łódź), niektóre ciągle czekają na opracowanie. Do tych ostatnich należy Poznań, którego budownictwo i architektura przemysłowa nie były do tej pory przedmiotem osobnych badań. Znalazły się one w zasięgu zainteresowań Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej, autorki książki "Architektura i budownictwo w Poznaniu 1790-1880", w której poddała ona analizie początki rozwoju wielkiego przemysłu w Poznaniu, wskazując na najważniejsze wówczas realizacje (m.in. budowy gazowni miejskiej i fabryki Hipolita Cegielskiego). Badacze zmian miejskiej przestrzeni następnych lat, nawet w najmniejszym zakresie, nie zajmowali się już tymi zagadnieniami. Próżno by szukać czegokolwiek na ten temat w pracy Jana Skuratowicza "Architektura Poznania 1890-1918", czy też w wydanej dwa lata temu "Architekturze i urbanistyce Poznania XX wieku". Do tej pory opublikowanie zostały jedynie materiały na temat architektury przemysłowej poznańskiej dzielnicy Wilda, a także Zawad i Głównej. Celem trwających badań jest szczegółowe opracowanie szeroko pojętej historii poznańskiej architektury i budownictwa przemysłowo-warsztatowego. Osadzenie tego zagadnienia w kontekście historii miasta, a przede wszystkim w kontekście zmian zachodzących w miejskiej przestrzeni. Odpowiedź na pytanie czy powstałe w badanym okresie obiekty przemysłowe są integralnym elementem miejskiej tkanki urbanistycznej, czy też obcym tworem, zakłócającym harmonię przestrzeni? Na ile zdeterminowały one rozwój określonej przestrzeni i z jakim skutkiem? Czy zdegradowały tą przestrzeń, a może przyczyniły się do jej rozwoju? Wreszcie jakie były konsekwencje rozwoju przestrzennego miasta i nieuchronnego wchłaniania zespołów przemysłowych, czy doprowadziło to do przestrzennego konfliktu czy integracji, a może stało się nieuchronną, wręcz konieczną symbiozą? Przedmiotem badań jest architektura i budownictwo przemysłowo-warsztatowe Poznania od połowy XIX wieku do 1939 roku. Oczywiście tak zakreślony przedział chronologiczny nie jest przypadkowy. W połowie XIX wieku Poznań był w drodze ku nowoczesności. Mimo budowy twierdzy i konsekwentnej realizacji planu ufortyfikowania całego miasta, którego realizację rozpoczęto w 1839 roku, a zakończono w latach 1857-1860, to urbanizacja Poznania przebiegała w sposób zgodny z ówczesnymi standardami. Zdefiniowany już układ miasta zabudowywano monumentalnymi gmachami i nowoczesnymi kamienicami. Wcześniej, w pierwszej połowie XIX wieku, duży wpływ na wygląd przestrzeni Poznania miał Edward Raczyński. Wtedy m.in. stanął przy ówczesnym placu Wilhelmowskim (ob. Wolności), ufundowany przez niego gmach biblioteki (lata 1821-1828), której architektura zainspirowała w latach następnych budowniczych działających w tej części miasta. Przekształcenie Poznania w fortecę w dość krótkim czasie dało znać o sobie, brakowało terenów zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i przemysłowe. Już od lat 40. XIX wieku problemem stała się komunikacja w obrębie twierdzy. Stopniowa jej likwidacja i inkorporowanie podmiejskich gmin zmieniło sytuację przestrzenną, ale skutki zamknięcia w murach twierdzy były jeszcze długo odczuwalne. Z kolei wybuch drugiej wojny światowej skończył kolejny rozdział w długiej historii miasta. Zniszczenia wojenne, powojenna odbudowa i nacjonalizacja, a wreszcie uprzemysłowienie Poznania w ramach planu sześcioletniego to nowy etap w dziejach miasta.
EN
The industrial and workshop construction and architecture of Poznań has not so far been the topic of separate research. Currently, there is a pending study covering the period from the mid of the XIX century to 1939, its territorial coverage is directly related to the chronological coverage and refers to Poznań in the borders of before World War II; This research is halfway through. So far, the following districts of Poznań have been surveyed: Wilda, Zawady, Główna, Jeżyce and Łazarz. The goal of the survey is to detail development of the broadly understood history of Poznan architecture and industrial and workshop construction. Placing this issue in the context of the city's history, and first of all, in the context of changes in the urban space. To answer the question of whether industrial structures erected in the surveyed period are an integral element of the urban flesh of the city or an alien creation disturbing the harmony of space? To what extent did they determine the development of a specific space, and with what effect? Did they degrade this space, or maybe contribute to its development? Finally, what were the consequence of spatial development of the city and the inevitable absorption of industrial complexes - did it lead to spatial conflict or integration, or maybe became indispensible or even necessary symbiosis? The study is intended to be accompanied by a catalogue of buildings in Poznań and industrial and workshop assumptions. An exhibition in the History Museum of Poznań (a branch of the National Museum) is also planned. Based on the material gathered so far, three stages of Poznań industrialisation can be distinguished. Until 1870, industrial construction developed very slowly, this resulted primarily from the lack of railway connections and closing the city in defensive walls. In the last quarter of the XIX century, the situation improved, railway lines were constructed, fortress regulations were liberalised, and the liquidation of the stronghold resulted in a more rapid pace of industry development in Poznań. Suburban communities (Wilda, Łazarz and Jeżyce), included into the city in 1900, were also industrialised. In the inter-war period, and in particular in the thirties, new factories were built in areas dedicated to developindustrial assumptions, located primarily on the right bank of the Wart (including in Główna and Starołęka).
20
Content available remote Rewitalizacja budynków przemysłowych
PL
Problem rewitalizacji budynków przemysłowych jest zagadnieniem, z którym spotykamy się w szerszej skali od początku lat 90. XX wieku. Sytuacja wielu opuszczonych obiektów postindustrialnych oraz brak zainteresowania nimi powoduje, że zjawisko to, staje się coraz bardziej aktualne. Niniejszy artykuł, ma za zadanie uwypuklić możliwości ożywiania opuszczonych założeń przemysłowych, a także podkreślić ich walory w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej. W dobie szukania oszczędności w kosztach budowy, remontów oraz zużycia energii, a także eksploatacji przyszłych inwestycji nie wolno pominąć obiektów już istniejących. Pretekstem do tych rozważań są wybrane doświadczenia angielskich inwestorów.
EN
In the beginning of the 90's the problem of revitalization became an interest of many architects and investors. Physical situation of many abandoned and devastated buildings and their surroundings was very serious so this matter became more and more actual. This paper tries to show possibilities of regeneration for all post-industrial objects especially contextualizing their economic aspects. During the times when savings are one of the determinants of a new, modern architecture, the revitalization of already existing buildings shouldn't be overlooked as a possibility for permanent upgrading of our environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.