Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foundry production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents data concerning the total production of castings over the 2000-2014 period, both on a global scale, and in Poland. The basic types of casting alloys were taken into account. Changes in the production volume and structure over the period of the analysed 15 years were pointed out with respect to countries leading in foundry production. The topmost position in the world foundry industry is held by China for several years (with almost 45% share in the foundry market), the second place is taken by India (with almost 9% share). A distinct reduction in the shares of the once significant producers of castings, such as USA, Japan, Germany, Russia, Italy, or France, was observed over the 2000-2014 period. Poland had a share of 1.16% in 2000, and of 1.02% in 2014. Comparing the detailed data concerning the years 2000 and 2014, one can see that the fractions of castings made of ductile iron, cast steel, aluminium alloys, or magnesium alloys increase on a global scale, while such alloys as grey cast iron or malleable are in decline.
EN
Conducting reliable and credible evaluation and statistical interpretation of empirical results related to the operation of production systems in foundries is for most managers complicated and labour-intensive. Additionally, in many cases, statistical evaluation is either ignored and considered a necessary evil, or is completely useless because of improper selection of methods and subsequent misinterpretation of the results. In this article, after discussing the key elements necessary for the proper selection of statistical methods, a wide spectrum of these methods has been presented, including regression analysis, uni- and multivariate correlation, one-way analysis of variance for factorial designs, and selected forecasting methods. Each statistical method has been illustrated with numerous examples related to the foundry practice.
EN
The objective of studies presented in this publication was structuring of research knowledge about the ADI functional properties and changes in these properties due to material treatment. The results obtained were an outcome of research on the selection of a format of knowledge representation that would be useful in further work aiming at the design, application and implementation of an effective system supporting the decisions of a technologist concerning the choice of a suitable material (ADI in this case) and appropriate treatment process (if necessary). ALSV(FD) logic allows easy modelling of knowledge, which should let addressees of the target system carry out knowledge modelling by themselves. The expressiveness of ALSV (FD) logic allows recording the values of attributes from the scope of the modelled domain regarding ADI, which is undoubtedly an advantage in the context of further use of the logic. Yet, although the logic by itself does not allow creating the rules of knowledge, it may form a basis for the XTT format that is rule-based notation. The difficulty in the use of XTT format for knowledge modelling is acceptable, but formalism is not suitable for the discovery of rules, and therefore the knowledge of technologist is required to determine the impact of process parameters on values that are functional properties of ADI. The characteristics of ALSV(FD) logic and XTT formalism, described in this article, cover the most important aspects of a broadly discussed, full evaluation of the applicability of these solutions in the construction of a system supporting the decisions of a technologist.
PL
Technologia odlewania do form metalowych z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia jest jednym ze sposobów wytwarzania odlewów precyzyjnych. Forma metalowa zapewnia precyzję odwzorowania wymiarów gotowego wyrobu, lecz z powodu szczelności materiału, z którego jest wykonana, utrudnia odprowadzanie powietrza z wnęki. Dodatkowo powstawaniu okluzji powietrza sprzyja wysoka prędkość strugi i związany z tym skomplikowany charakter ruchu ciekłego metalu wewnątrz formy. W największym stopniu problem okluzji powietrza występuje w maszynach zimnokomorowych z poziomą komorą wtrysku. W maszynach tego typu dodatkowym źródłem gazów w odlewie może być niewłaściwy przebieg pierwszej fazy pracy maszyny ciśnieniowej. W pracy za pomocą symulacji komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania ProCAST (ESI Group®) przeanalizowano zmiany kształtu swobodnej powierzchni stopu EN-AC 44300 AlSi12(Fe) podczas jego spiętrzania w komorze prasowania. Przeanalizowano wpływ prędkości ruchu tłoku, długości komory i stopnia jej wypełnienia na poprawny przebieg tego procesu.
EN
High Pressure Die Casting gives the possibility to produce the cast products with a high precision. Unfortunately, physical properties of the metal molds prevent the air evacuation from the mold cavity. High velocity of the stream and of the free surface movement as well as complicated character of the liquid metal movement prevent the air evacuation and promote the occlusions in the casting. Risk of the air occlusion is the highest in the case of the cold-chamber machines with a horizontal press-chambers. In the HP die casters of this type the addition source of the gas in the casting is the improper evolution of the alloy free surface during the first stage of the cycle (alloy up-rise). In this paper the evolution of the free surface of the EN-AC 44300 AlSi12(Fe) alloy was analyzed by ProCAST software (ESI Group®) in the HP chamber during the first stage of the working cycle. The influence of the piston velocity, shot chamber length and initial level of the alloy in the shot chamber on the behavior of the alloy free surface at this stage was analyzed.
EN
The paper presents data illustrating the total production of castings in the world and in Poland over the 1974-2013 period. The fractions of basic casting alloys in the total amount of material used for the production of metal castings during the considered period of time were found. It was noticed that the fraction of grey cast iron castings in the total amount of the produced castings decreased significantly over the past 40 years, both on a global scale (from about 65-75% to about 45%) and in Poland (from about 75-80% to about 45-55%). The fraction of SG iron increased considerably, up to about 25% in the world, and up to about 12-16% in Poland. The fraction of malleable became almost negligible (about 1%). The fraction of cast steel took different course in Poland and in the world: it stabilised on a global scale at about 10% in recent years, but dropped down to the level of about 4-7% in Poland. The use of aluminium alloys for the production of casting grew dynamically; their fraction in the total production of casting rose from somewhat less than 4% to almost 15% on a global scale. As far as Poland is considered, this growth was ever more intensive: from about 6-8% to about 25-30% in the 1989-2013 period (the detailed data for the previous period of time are lacking).
EN
The article discusses the weldment to casting conversion process of rocker arm designed for operation in a special purpose vehicle to obtain a consistency of objective functions, which assume the reduced weight of component, the reduced maximum effort of material under the impact of service loads achieved through topology modification for optimum strength distribution in the sensitive areas, and the development of rocker arm manufacturing technology. As a result of conducted studies, the unit weight of the item was reduced by 25%, and the stress limit values were reduced to a level guaranteeing safe application.
7
Content available Advanced methods of foundry processes control
EN
The paper discusses two main approaches utilized in contemporary industry to control of discrete and continuous manufacturing processes: Statistical Process Control and Engineering Process Control as well as applications of learning systems and time-series analysis in the control systems. The use of time-series techniques for anticipated control of selected foundry processes is presented and positively evaluated using industry data obtained from the green molding sand processing.
PL
W artykule omówiono dwa podejścia stosowane we współczesnym przemyśle do sterowania dyskretnymi i ciągłymi procesami wytwarzania: Statystyczne Sterowanie Procesem oraz sterowanie techniczne (ang. Engineering Process Control), a także zastosowania systemów uczących się i analizy szeregów czasowych w systemach sterowania. Zaprezentowano i poddano pozytywnej ocenie wykorzystanie technik szeregów czasowych w antycypacyjnym sterowaniu wybranymi procesami odlewniczymi, z użyciem danych przemysłowych uzyskanych z procesu przerobu wilgotnych mas formierskich.
PL
W epoce brązu ozdoby, drobne wyroby artystyczne wykonywano metodą wytapianych modeli. Biżuteria miała funkcję użytkową i estetyczną, ale także świadczyła o statusie społecznym i bogactwie, była oznaką władzy oraz produktem wymiany na inny towar. Celem artykułu jest omówienie zagadnień związanych z wykonaniem odlewu zrekonstruowanej bransolety z epoki brązu. Analizie poddano proces wykonania odlewów w epoce brązu oraz porównano go ze współczesnymi metodami odlewania. Zaprezentowano projekt, model wykonany dzięki inżynierii odwrotnej oraz przedstawiono gotowy odlew odtworzonej bransolety z epoki brązu z użyciem metody wytapianych modeli. Podczas wykonywania bransolety wykorzystano metodę szybkiego prototypowania. Podstawą rekonstrukcji były oryginalne zabytkowe fragmenty form odlewniczych z epoki brązu pozyskane w wyniku współpracy Wydziału Odlewnictwa AGH z Muzeum Miedzi w Legnicy. Przeprowadzone badania mikroskopowe i defektoskopowe umożliwiły dokładne poznanie technologii oraz umożliwiły wykonanie bransolety, m.in. zrobienie pomiarów, które następnie posłużyły do wykonania trójwymiarowej rekonstrukcji gotowego wyrobu. W efekcie otrzymano odlane bransolety z brązu, które przybliżają kształty ozdób produkowanych w epoce brązu.
EN
In the Bronze Age ornaments, fine art products made by Lost Wax. It had jewelry and aesthetic function, but also the supply of social status and wealth, was a sign of power and Exchange product to another product. The purpose of the article is to discuss issues related to the implementation of the newly refurbished casting bracelets to the bronze age. The implementation process were analysed castings in bronze and compares it with the modern methods of casting. To learn the design, made by reverse engineering and are ready to cast the bronze bracelets recorded using the Lost Wax method. During the execution of the bracelets rapid prototyping method. The basis for the reconstruction of the former original antique molds fragments of bronze age obtained as a result of the cooperation of the Faculty of Foundry Engineering with the Museum of Copper in Legnica. Microscopic and defectoscopic examination have made it possible for accurate knowledge technology and have made it possible to make bracelets, make the measurements, which are then used to perform three-dimensional reconstruction of the finished product. As a result, received ready cast bracelet, events that approximate the shapes of ornaments produced in the Bronze Age.
EN
It has been found that the area where one can look for significant reserves in the procurement logistics is a rational management of the stock of raw materials. Currently, the main purpose of projects which increase the efficiency of inventory management is to rationalise all the activities in this area, taking into account and minimising at the same time the total inventory costs. The paper presents a method for optimising the inventory level of raw materials under a foundry plant conditions using two different control models. The first model is based on the estimate of an optimal level of the minimum emergency stock of raw materials, giving information about the need for an order to be placed immediately and about the optimal size of consignments ordered after the minimum emergency level has occurred. The second model is based on the estimate of a maximum inventory level of raw materials and an optimal order cycle. Optimisation of the presented models has been based on the previously done selection and use of rational methods for forecasting the time series of the delivery of a chosen auxiliary material (ceramic filters) to a casting plant, including forecasting a mean size of the delivered batch of products and its standard deviation.
10
Content available remote Evaluation of automatic vacuum- assisted compaction solutions
EN
Currently on the mould-making machines market the companies like: DiSA, KUENKEL WAGNER, HAFLINGER, HEINRICH WAGNER SINTO, HUNTER, SAVELLI AND TECHNICAL play significant role. These companies are the manufacturers of various solutions in machines and instalations applied in foundry engineering. Automatic foundry machines for compaction of green sand have the major role in mechanisation and automation processes of making the mould. The concept of operation of automatic machines is based on the static and dynamic methods of compacting the green sand. The method which gains the importance is the compacting method by using the energy of the air pressure. It's the initial stage or the supporting process of compacting the green sand. However in the automatic mould making machines using this method it's essential to use the additional compaction of the mass in order to receive the final parameters of the form. In the constructional solutions of the machines there is the additional division which concerns the method of putting the sand into the mould box . This division distinquishes the transport of the sand with simultaneous compaction or the putting of the sand without the pre-compaction. As the solutions of the major manufacturers are often the subject for application in various foundries, the authors of the paper would like/have the confidence to present their own evaluation process confirmed by their own researches and independent analysis of the producers' solutions.
EN
Vacuum-assisted compaction processes are now widely used in flask moulding and flaskless moulding installations. Vacuum-assisted method improve the compaction performance through the application of dynamic action in the early stage of the process. In vacuum-assisted methods, the constructional and operational parameters of vacuum installations are of primary importance. The compaction level can be easily controlled and improved, making the process cost-effective. Underlying the theoretical analysis is the mathematical model of airflow developed by the Author. The model yields the key process parameters required for the design, operation and potential optimisation of the vacuum- assisted moulding installation. This study outlines the methodology of experimental testing of mould compaction performance in the laboratory conditions. Experimental data and simulation results are used in evaluation of conventional compaction processes of sand mix containing bentonite. The methodology enables an analytical and theoretical verification, taking into account the requirements of the foundry practice.
PL
Proces formowania podciśnieniowego jako metoda zageszczania masy, jest obecnie powszechnie stosowana w maszynach formierskich wykonujacych formy skrzynkowo i bezskrzynkowo. Zastosowanie tej metody ma na celu poprawę efektów zagęszczania masy formierskiej poprzez wspomaganie dynamiczne w poczatkowej fazie procesu. W metodzie podciśnieniowej istotną rolę odgrywają parametry konstrukcyjne instalacji oraz parametry eksploatacyjne. Prawidłowy dobór parametrów jest podstawa do optymalizacji procesu formowania. W konsekwencji następuje wzrost efektów zagęszczania masy formierskiej oraz czyni proces bardziej ekonomicznym. Podstawa oceny teoretycznej jest opracowany przez Autora model matematyczny przepływu powietrza umożliwiający obliczanie istotnych parametrów procesu, niezbędnych dla prawidłowego projektowania, eksploatacji oraz perspektywicznej optymalizacji systemu formowania podciśnieniowego. W artykule przedstawiono metodykę doświadczalnego badania efektów zagęszczania masy formierskiej na stanowisku laboratoryjnym. Wyniki badań doświadczalnych oraz badań symulacyjnych posłużyły do oceny procesu zagęszczania odlewniczej masy formierskiej. Przedstawiona metodyka umożliwia weryfikacje analityczno-teoretyczna z uwzglednieniem wymagan zależnych od praktyki przemysłowej.
12
Content available remote Applications of rough sets theory in control of foundry processes
EN
In contemporary manufacturing industry many varied methods are used for controlling process parameters, ranging from paper SPC charts to automated closed loop systems. In recent years a remarkably increasing interest in application of supporting systems based on computational intelligence methods, utilizing company recorded data, is observed. Most frequently, methods of automated knowledge extraction from data in the form of logic rules are utilized, based on classification learning systems. A growing interest of industrial applications of rough sets theory (RST) is observed in that area, which can provide with various types of important information concerning complex manufacturing processes. In the present paper the main elements and characteristics of RST are expounded and compared to another learning system – widely used decision trees (DTs). Current applications of the both methods in manufacturing industry are briefly reviewed. Results of the paper authors’ research concerning two important issues of RST and DTs applications in foundry production are presented. They include assessment of correctness of relative significances of process parameters of arbitrary nature (e.g. physical, human, organizational etc.) and evaluation of reliability of engineering knowledge in the form of logic rules. The numerical experiments, carried out on simulated and real data, related to foundry technology, have shown that RST can be a valuable tool for control of complex manufacturing processes and it performs remarkably better then DTs.
PL
We współczesnym przemyśle wytwórczym stosowanych jest wiele różnorodnych metod do sterowania i kontroli parametrów procesów, począwszy od papierowych kart kontrolnych SSP, a skończywszy na systemów automatycznych, pracujących w zamkniętych pętlach. W ostatnich latach obserwuje się znacznie zwiększone zainteresowanie stosowaniem systemów wspomagających opartych na metodach inteligencji obliczeniowej, wykorzystujacych dane zarejestrowane w przedsiębiorstwie. Najczęsciej wykorzystywane są metody zautomatyzowanego pozyskiwania wiedzy z danych w postaci reguł logicznych, oparte na klasyfikacyjnych systemach uczacych sie. W tym zakresie obserwuje sie wzrastąjace zainteresowanie przemysłowymi zastosowaniami teorii zbiorów przybliżonych (ang. skrót RST), które są w stanie dostarczyć różnego typu informacji o złożonych procesach wytwórczych. W mniejszym artykule przedstawiono główne elementy RST i porównano z innymi systemami uczacymi się – szeroko stosowanymi drzewami decyzyjnymi (ang. skrót DTs). Dokonano krótkiego przeglądu aktualnych zastosowań obu systemów w przemysle wytwórczym. Przedstawiono wyniki badań autorów artykułu dotyczące dwóch istotnych rodzajów zastosowan RST i DTs w produkcji odlewniczej. Obejmują one ocene poprawności wyznaczania względnych istotności parametrów procesu o dowolnej naturze (np. fizycznej, ludzkiej, organizacyjnej) oraz ocene wiarygodności wiedzy inżynierskiej w postaci reguł logicznych. Eksperymenty numeryczne, przeprowadzone na danych symulowanych i rzeczywistych, związanych z technologią odlewniczą pokazały, że RST może być wartościowym narzędziem sterowania złożonymi procesami wytwarzania, spełniając swoje zadania istotnie lepiej niż DTs.
EN
The study discusses application of computer simulation based on the method of inverse cumulative distribution function. The simulation refers to an elementary static case, which can also be solved by physical experiment, consisting mainly in observations of foundry production in a selected foundry plant. For the simulation and forecasting of foundry production quality in selected cast iron grade, a random number generator of Excel calculation sheet was chosen. Very wide potentials of this type of simulation when applied to the evaluation of foundry production quality were demonstrated, using a number generator of even distribution for generation of a variable of an arbitrary distribution, especially of a preset empirical distribution, without any need of adjusting to this variable the smooth theoretical distributions.
14
Content available remote Zastosowanie metody FMEA w doskonaleniu jakości wyrobów odlewanych
PL
Istotnym problemem dla każdego przedsiębiorstwa odlewniczego jest wysokie ryzyko wystąpienia niezgodności w procesie i produkcie. W artykule przedstawiono wykorzystanie metody FMEA dla obniżenia poziomu niezgodności i określenia stopnia ryzyka występowania błędów w odniesieniu do każdego procesu produkcyjnego. Zidentyfikowano podstawowe źródła błędów w obszarach związanych ze składaniem formy, zalewaniem formy ciekłym metalem, oraz wybijaniem odlewu z formy.
EN
The most important problem for the every foundry is high risk level of the nonconformities which appear in the process and product. The FMEA method usage to nonconformities level reduction as well as a risk level assessment of the defects appearing at every stage of production process has been shown. The basic sources of discrepancies in the areas connected with mould execution, pouring of mould and knocking the casts out of the mould has been identified.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania zmierzającego do redukcji poziomu niezgodności w przedsiębiorstwie odlewniczym. Wykazano, że uzyskana poprawa jakości procesów i wyrobów odlewanych była następstwem wdrożenia zasad zarządzania procesowego w odlewni żeliwa. Zaprezentowano stan jakości w przedsiębiorstwie przed wdrożeniem podejścia procesowego i po jego implementacji. Dla szerszej prezentacji zagadnienia posłużono się badaniem odniesionym do wybranych asortymentów produkcyjnych uzyskując redukcję niezgodności bliską 25%, a będącą następstwem pozytywnych zmian w obszarach wykonania form, zalewania oraz wybijania odlewów z form.
EN
In the paper the results of the research on the field of the foundry nonconformities level reduction has been presented. It has been shown that the improvement was the result of the process management implementation to the foundry production. The present state of the quality in the company before and after process approach implementation has been shown. For the full presentation of the problem it has been proved the nonconformities reduction near 25%.
PL
W pracy przedstawiono efektywność stosowania funkcji: optymalizacja sekwencji systemu komputerowego planowania i sterowania produkcją infor:NT do optymalizacji ilości i czasu wytwarzania form odlewniczych. Pozwala ona zwiększyć ilość realizowanych zleceń produkcyjnych poprzez zmianę kolejności ich wykonywania, optymalizując odpowiednio według czasu jednostkowego lub czasu zbrojenia. Funkcja jest szczególnie przydatna w produkcji małoseryjnej na stanowiskach wymagających narzędzi specjalnych i oprzyrządowania technologicznego.
EN
This paper presents the efficiency of use of sequence optimization function of production planning computer system infor:NT in casting moulds manufacturing optimization. It makes possible increase of orders number of production plan with the aid of the realization sequence change. The optimization can make adequately according to time per unit or setuptime of operation. The function is especially useful for planning of small lot production at the work stations, which require of technological instrumentation and special tools.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie systemu informacyjnego stanowiącego wymierne wsparcie dla zarządzania jakością wyrobów odlewanych. Omówiono zmiany ilościowe i jakościowe w strukturze niezgodności wyrobów wybranej odlewni oraz tendencje wskazujące na możliwość uzyskania znacznej poprawy poziomu jakości przy umiejętnym korzystaniu ze źródeł danych powiązanych bezpośrednio z poszczególnymi procesami produkcyjnymi.
EN
The application and usage of the results of the informational system functioning was presented in the paper. The qualitative and quantitative changes as well as the tendencies of changes in the structure of the nonconformities in the chosen foundry were showed. The necessity of the process approach implementation and possibility of quality improvement in every single process was also described.
18
Content available remote Wdrożenia Ferro-Term w latach 2001-2002
PL
Artykuł prezentuje osiągnięcia firmy Ferro-Term sp. z o.o. i Ferro-Masz w latach 2001-2002 oraz najbliższe zamierzenia obydwu firm.
EN
Article presents achievements of firms: Ferro-Term Sp. z o.o. and Ferro-Masz in year 2001-2002 and the nearest intentions both firms.
19
Content available remote Koncepcja informacyjnego systemu planowania produkcji w odlewni
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasad optymalnej organizacji zarządzania produkcją odlewni w warunkach stosowania zintegrowanego systemu informatycznego. Zaprezentowano koncepcję planowania produkcji zaprojektowaną zgodnie z zasadami analizy strukturalnej. Koncepcję tę zilustrowano przykładowym rozwiązaniem, które autorzy opracowali dla jednej z polskich odlewni.
EN
In this paper the principles of optimal production planning in foundry which uses integrated information system are presented. We propose to implement IDEF0 model for designing the production planning system. This concept is illustrated with example project which was developed for one of polish foundries.
20
Content available remote Systemowa koncepcja sterowania zapasami materiałowymi w odlewniach
PL
W strukturze produkcyjnej odlewni zapasy materiałowe decydują o sprawności jej gospodarowania. Wielkość zapasów uzależniona jest od rodzaju produkcji oraz od czynników niezależnych od odlewni, do których zalicza się: własności materiałów tworzących zapas, kształtowanie się popytu na poszczególne materiały, warunki dostaw, itp. Pełne rozpoznanie czynników wpływających na wielkość zapasów, umożliwi świadome sterowanie zapasami na poziomie produkcyjno niezbędnym i finansowo opłacalnym. Te dwa zagadnienia są treścią artykułu i ujęto je w ramy koncepcji systemowej. Funkcje zapasów scharakteryzowano w kilku kryteriach decyzyjnych. Między innymi są to decyzje logistyczne, decyzje dotyczące akceptowanego poziomu ryzyka, określające efektywność gospodarowania oraz w zakresie kontroli produkcji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.