Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 483

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę dyskusji nad obszarem zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w szczególności w kontekście identyfikacji źródeł zagrożeń wynikających z trendów przyszłości, co jest celem niniejszej pracy. Główny problem badawczy został określony w formie pytania: który z trendów przyszłości może mieć wpływ na podstawowe kategorie zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, a więc który z tych trendów jest źródłem wspomnianych zagrożeń. Jako problemy szczegółowe określono zbadanie obecnej sytuacji w literaturze naukowej wraz z zakresem definicyjnym zagadnienia oraz interpretacja otrzymanych wyników. Nawiązując do problemów badawczych wysnuto hipotezę, iż większa część trendów przyszłości ma lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Hipoteza ta została oparta o analizę autora w zakresie wpływu danego trendu na badany obszar - dokonano uporządkowania, w którym określono czy dany trend przyszłości ma wpływ na wybrany wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego państwa oraz w oparciu o analizę badań naukowych. W pracy zastosowano wymienione metody badawcze: analizę literatury i dokumentów źródłowych wraz z definiowaniem terminów, ocenę i analizę badanych czynników, syntezę – utworzenie i interpretacja danych, metody dedukcji i indukcji w celu znalezienia odpowiedzi na pytania badawcze. W artykule zaprezentowano wnioski, z których wynika, że niektóre z trendów przyszłości faktycznie mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, niekiedy na więcej niż jedną kategorię tegoż wymiaru bezpieczeństwa. Niektóre trendy przyszłości nie są związane z bezpieczeństwem, a więc nie dotyczą przedmiotu badań. Są też trendy przyszłości, które redukują zagrożenia, można więc powiedzieć, że w zarządzaniu przedmiotowym zagadnieniem stanowią szansę.
EN
The article attempts to discuss the area of managing threats to the economic security of a state, particularly in the context of identifying sources of threats arising from future trends, which is the aim of this work. The main research problem is formulated in the form of a question: which of the future trends may impact the fundamental categories of threats to the economic security of a state, and thus, which of these trends is the source of the mentioned threats. Specific issues include examining the current state of the scientific literature along with the definitional scope of the issue and the interpretation of the obtained results. In addressing the research problems, a hypothesis was formulated suggesting that a significant portion of future trends has or may have an impact on the economic security of the state in the future. This hypothesis was based on the author's analysis of the influence of a given trend on the studied area, categorizing whether a specific future trend affects a chosen dimension of the economic security of the state, and on the analysis of scientific research. The study employed various research methods, including the analysis of literature and source documents along with term definitions, evaluation and analysis of studied factors, synthesis – creating and interpreting data, deduction and induction methods to find answers to research questions. The conclusions presented in the article indicate that some future trends indeed have or may have an impact on the economic security of the state, sometimes on more than one category of this security dimension. Some future trends are not related to security and, therefore, are not the subject of the study. There are also future trends that reduce threats, so it can be said that they represent opportunities in managing the subject matter.
PL
Treść artykułu wskazuje na istotny obszar kształcenia, dotyczy bowiem cyberprzestrzeni i dydaktyki cyfrowej w edukacji na rzecz bezpieczeństwa człowieka. Mimo dynamicznego rozwoju systemów zabezpieczeń informatycznych liczba przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni stale rośnie. Negatywne skutki bycia w cyberprzestrzeni powodują zagrożenia życia psychicznego, społecznego i zdrowotnego. Właściwie realizowana dydaktyka cyfrowa ma wpływ na bezpieczeństwo człowieka i jest realizowana głównie w środowisku szkół i uczelni, a więc tam, gdzie funkcjonuje proces dydaktyczny pomiędzy nauczycielem a uczniem. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia cyberprzestrzeni i dydaktyki cyfrowej w kontekście kształtowania bezpieczeństwa człowieka. Autor artykułu scharakterystyzował cyberprzestrzeń w edukacji na rzecz bezpieczeństwa człowieka, wykorzystanie dydaktyki cyfrowej, a także przedstawił wnioski poprawiające bezpieczeństwo cyfrowe człowieka.
EN
The content of the article indicates an important area of education, as it concerns cyberspace and digital didactics in education for human security. Despite the dynamic development of IT security systems, the number of crimes committed in cyberspace is constantly growing. The negative effects of being in cyberspace cause threats to mental, social and health life. Properly implemented digital teaching has an impact on human safety and is implemented mainly in schools and universities, i.e. where the teaching process between teacher and student operates. The aim of the article is to present the importance of cyberspace and digital didactics in the context of shaping human security. In addition to the introduction, the article contains the characteristics of cyberspace in education for human security, the use of digital didactics, as well as conclusions to improve human digital security.
EN
Following the events related to the pandemic and the war in Ukraine, increasing air traffic also increases turnaround agents' activity at airports. Turnaround operations are among the critical activities performed at airports, which must be characterized by punctuality and accuracy of the elementary handling operations. Lack of punctuality in ground handling causes delays in air traffic. On the other hand, a lack of accuracy can also cause disruptions that can turn into aviation incidents. Achieving punctuality and accuracy in aircraft handling is possible by minimizing the resulting disruptions during such handling. The safety management system (SMS) assumes activities to reduce the causes of potential incidents. In the turnaround process, the human factor, the technical aspect, and compliance with existing procedures are significant. The authors have extensively analyzed the disruptions arising during ground handling, learning its causes and effects, which will help avoid adverse events. Occurring disruptions can cause delays in the execution of flight operations but can also cause aviation incidents. Therefore, the authors focused on ground-handling disruptions that can cause adverse aviation incidents. The article presents the interference analysis results as an Ishikawa diagram. Using the FRAM method, an analysis of possible disruptions during the baggage handling process was carried out.
EN
Russia’s aggression against Ukraine also meant the outbreak of a cyber war, which is being waged via the Internet practically all over the world. It covered many aspects of modern life - from trolling to the use of cybernetic technology directly on the battlefield. Without the use of advanced digital technology modern conventional weapons become quite useless, deprived of information about the battlefield, and also massively inaccurate. This may be clearly seen in the example of Russian aggression. The basic conclusion from the issues presented indicates that there is now no longer a division between front and rear in cyber warfare. Any information read on the web can, on the one hand, be a hacker’s tool, and on the other hand, it provides specific data about us, even if we are not aware of that ourselves. So it can be said that cyber warfare has reached homes, offices and telephones. This is a completely new quality of threats. Both the range and the variety of topics covered mean that it is impossible to fully master all aspects of the subject. This is due to the high dynamics of operations, both in the classical war and in the information war.
PL
Agresja Rosji przeciw Ukrainie również oznacza wybuch wojny cybernetycznej, która toczy się za pośrednictwem Internetu praktycznie na całym świecie. Objęła ona wiele aspektów współczesnego życia – od trollingu po wykorzystanie technologii cybernetycznej bezpośrednio na polu walki. Współczesna broń konwencjonalna bez wykorzystania zaawansowanej technologii cyfrowej staje się wysoce bezużyteczna, pozbawiona informacji o polu walki jest dramatycznie niedokładna. Jest to szczególnie widocznie na przykładzie rosyjskiej agresji. Podstawowy wniosek płynący z przedstawionych zagadnień wskazuje, że obecnie w cyberwojnie nie ma już podziału na front i tyły. Każda informacja przeczytana w sieci może być z jednej strony narzędziem hakera, a z drugiej strony dostarcza konkretnych danych o nas, nawet jeśli sami nie jesteśmy tego świadomi. Można więc powiedzieć, że cyberwojna dotarła do domów, biur i telefonów. Jest to zupełnie nowa jakość zagrożeń. Zarówno zakres, jak i różnorodność poruszanych tematów powodują, że nie jest możliwe pełne opanowanie wszystkich aspektów przedmiotu. Wynika to z dużej dynamiki działań, zarówno w wojnie klasycznej, jak i w wojnie informacyjnej.
EN
The objective of the conducted research was to assess the value of crisis management plans in the context of real threats. The primary goal was to determine whether these plans contained (contain) procedures and guidelines that could be employed in the presence of occurring hazards. The work involved theoretical research methods, such as review of source literature, legal acts and currently binding crisis management plans, as well as synthesis, generalization and inference. A diagnostic survey method primarily based on the surveying and expert interview technique was employed with regard to empirical studies. Based on the completed study, the author concludes that crisis management plans: − essentially contain thematically appropriate descriptions and procedures that can be used directly or after modification in the face of materializing threats, − constitute a valuable source of information on correct behaviour in emergency situations. Furthermore, it should be noted that there are often problems in the area of drafting and practical use of crisis management plans.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wartości planów zarządzania kryzysowego w obliczu realnych zagrożeń. Przede wszystkim określenie, czy plany te zawierały (zawierają) procedury i wskazówki, które mogą być wykorzystywane w obliczu zmaterializowanych zagrożeń. W trakcie prac stosowano teoretyczne metody badawcze, w szczególności takie jak: analiza literatury, aktów prawnych i aktualnych planów zarządzania kryzysowego, a także synteza, uogólnienie oraz wnioskowanie zawodne i niezawodne. W zakresie badań empirycznych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego opartą głównie na technice ankietowania oraz wywiadów eksperckich. Na podstawie przeprowadzonych badań autor stwierdza, że plany zarządzania kryzysowego: − zasadniczo zawierają właściwe tematycznie opisy i procedury, które mogą być wykorzystywane wprost albo po modyfikacji w obliczu urzeczywistniających się zagrożeń, − stanowią wartościowe źródło informacji na temat właściwego postępowania w obliczu różnych zagrożeń. Jednocześnie należy stwierdzić, że niejednokrotnie występują problemy w obszarze przygotowywania i praktycznego wykorzystywania tych dokumentów.
EN
Currently, we are dealing with an increasing number of crisis situations. The Covid-19 pandemic, the crisis on the Polish-Belarusian border and the war in Ukraine are examples of very serious crisis situations that the Polish state must deal with. Optimal actions related to crisis response require optimization of actions in each phase of crisis management. The first two of them: preparation and prevention are of key importance for the functioning of crisis management entities and the entire environment in the response phase. However, the effort and resources expended at this stage must be based on the principles of economy. The main purpose of the research, the results of which are presented in the article, is the choice and critical evaluation of selected methods useful in the implementation of the process related to the proper identification, analysis and assessment of the risk of threats. The article presents a scientific solution to research problems: Which crisis threats currently impose the greatest risk? Which methods can be used to identify, analyze and assess these crisis threats? Which of these methods can make it possible to use the latest technological advances? How to adjust the pragmatics of conduct to effectively identify, analyze and assess risks? The research process considers the latest technological achievements, including artificial intelligence methods, the increase in computing power and its availability, as well as the requirements stemming from the current complexity of the political and economic and social environment. Methods of analyzing literature, legal acts, normative and available statistical data were used. The outcome of adopting the utilitarian objective is to identify potential areas of change in the approach to identifying, analyzing and assessing the risk of crisis situations in Poland.
PL
Niniejszy artykuł pokrótce opisuje i wyjaśnia zdarzenia o charakterze sytuacji kryzysowych. W artykule jest wiele odnośników do wojny w Ukrainie czy kryzysu migracyjnego na granicy polsko- białoruskiej. Opisano procedury zapobiegania i zwalczania wynikających sytuacji kryzysowych. Celem artykułu jest wykazanie wymagań i obowiązków, do których zobowiązane jest państwo polskie i wszystkie jego organy w celu zwalczania sytuacji kryzysowych. Głównym celem przedstawionych badań była: identyfikacja, asymilacja i krytyczna ocena wybranych metod przydatnych w realizacji procesu związanego z właściwą identyfikacją, analizą i oceną ryzyka zagrożeń o charakterze kryzysowym. W procesie badawczym zastosowano najnowsze osiągnięcia technologiczne w tym metody sztucznej inteligencji. Artykuł prezentuje metodę analizy literatury, aktów prawnych, normatywnych oraz dostępnych danych statystycznych. Wykazano potencjalne obszary zmian w zakresie podjęcia do realizacji identyfikacji, a także analizy i oceny sytuacji w kryzysach.
PL
Współczesne zapewnienie bezpieczeństwa coraz częściej koncentruje się na zwalczaniu nowych wielopłaszczyznowych, powiązanych ze sobą i transnarodowych zagrożeń. Aby chronić takie wartości jak: wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo konieczna jest skuteczna międzynarodowa reakcja z wykorzystaniem kompleksowego i nowatorskiego zestawu instrumentów o chrakterze prawnym, organizacyjnym i technologicznym. Bezpieczeństwo stanowi bowiem priorytetowe wyzwanie, które można osiągnąć przede wszystkim za pomocą specyficznych metod wymagających coraz bardziej ambitnego, skoordynowanego i holistycznego podejścia. Szczególną rolę w tym obszarze wypełnia Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - Interpol będąca istotnym wspierciem dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w kontekście bezprecedensowych, narastających globalnych zagrożeń.
EN
Contemporary security assurance is more and more common on combating new multi-faceted, interconnected and transnational threats. To protect such values as: control, safety and security is effective in the operation of the reaction using a comprehensive and special set of instruments with detailed, organizational and detailed characteristics. Safety is a standard priority that can be addressed primarily with the help of additional methods that are of an increasingly ambitious, coordinated and holistic standard. In this respect, they are part of the International Criminal Police Organization - Interpol, which is engaged in cooperation with law enforcement and the judiciary in the context of unprecedented, growing global criteria.
PL
Przedkładana publikacja stanowi swoistego rodzaju próbę naukowo uzasadnionej identyfikacji wiedzy (w ujęciu retrospektywnym, obecnym i prospektywnym), odnoszącej się wprost do drogowych odcinków lotniskowych (DOL1 ) – jako elementów infrastruktury lotniskowej państwa. Wzajemne i trwające przez dekady oddziaływanie treści niejawnych o DOL, w zderzeniu z marginalnym ich wykorzystywaniem podczas różnego rodzaju ćwiczeń wojskowych – wygenerowało sytuację, w której zagadnienia ogniskujące się wokół DOL i ich literacka prezentacja może być postrzegana na poziomie niemalże marginalnym. Z kolei doświadczenia wojenne z terytorium Ukrainy (zwłaszcza po 24. lutego 2022 r.) wskazują, że obiekty te są ważnymi elementami szeroko postrzeganego systemu obronnego państwa. Przywoływana ważność stała się tym samym impulsem do przeprowadzenia adekwatnych badań naukowych, których pisemne opracowanie przedkładane jest w niniejszym opracowaniu.
EN
The submitted publication is a kind of scientifically justified attempt to identify knowledge (in retrospective, present and prospective terms), relating directly to road sections of the airports (RAS) – as elements of the state's airport infrastructure. Mutual and decades-long influence of classified content on RAS, in a collision with its marginal use during various types of military exercises, has generated a situation in which issues focusing on RAS and their literary presentation can be perceived at an almost marginal level. In turn, war experiences in Ukraine (especially after February 24, 2022) indicate that these facilities are important elements of the widely perceived defence system of the state. The invoked importance became the same impulse to conduct scientific research, the written study of which is presented in this study.
9
Content available remote Modelling in the identification of threats to the functioning of technical system
EN
Modern technical systems used in practice (machines, vehicles, military technology) are subject to automatic degradation of the technical condition, which forces modelling to identify changes in this state. The available modelling methods in identifying changes in the technical condition of such systems make it possible to supervise the developing threats to the correctness of their functioning. The aim of the work was to present available methods and tools for modeling and identifying evolving threats to complex technical systems in terms of description and indication of the premises for their use. Modern technical systems (machines and military technology) are characterized by such features as: functionality, reliability, readiness, security, mobility, and operational vulnerability. Identification of threats to the functioning of technical systems through modeling therefore concerns the construction of models of the test object, the reconstruction of the state of the object and its prediction. The existing methods of identification can be divided into methods of identifying static and dynamic properties. The current availability of computers and simulation studies of the dynamics of objects allows attempts to identify the dynamic properties of objects throughout its life cycle, using various models. The considerations presented in this paper concern a modern approach to modeling the dynamic state of objects. The evolutionary dynamic models created in this way should improve the methodology and reasoning in the assessment of the dynamic state, often used for optimization and supporting operational decisions, which is the research niche of this article.
PL
Nowoczesne systemy techniczne stosowane w praktyce (maszyny, pojazdy, technika wojskowa) podlegają automatycznie degradacji stanu technicznego, co wymusza potrzebę modelowania oraz identyfikację zmian tego stanu. Dostępne metody modelowania identyfikacji zmian stanu technicznego takich systemów pozwalają na nadzorowanie powstających zagrożeń dla prawidłowości ich funkcjonowania. Celem pracy było przedstawienie dostępnych metod i narzędzi do modelowania i identyfikacji ewoluujących zagrożeń dla złożonych systemów technicznych w zakresie opisu i wskazań przesłanek do ich wykorzystania. Współczesne systemy techniczne (maszyny i technika wojskowa) charakteryzują się takimi cechami jak: funkcjonalność, niezawodność, gotowość, bezpieczeństwo, mobilność, podatność operacyjna. Identyfikacja zagrożeń dla funkcjonowania systemów technicznych poprzez modelowanie dotyczy więc budowy modeli badanego obiektu, rekonstrukcji stanu obiektu i jego predykcji. Istniejące metody identyfikacji można podzielić na metody identyfikacji właściwości statycznych i dynamicznych. Obecna dostępność komputerów i badań symulacyjnych dynamiki obiektów pozwala na podejmowanie prób identyfikacji właściwości dynamicznych obiektów w całym cyklu ich życia, przy użyciu różnych modeli. Przedstawione w artykule rozważania dotyczą nowoczesnego podejścia do modelowania stanu dynamicznego obiektów. Stworzone w ten sposób dynamiczne modele ewolucyjne powinny usprawnić metodologię i rozumowanie w ocenie stanu dynamicznego, często wykorzystywanych do optymalizacji i wspomagania decyzji operacyjnych, co stanowi niszę badawczą.
10
Content available remote Determinants of warehouse safety - theory and practice
EN
In every warehouse, processes are carried out that have a static and dynamic character. They take place in a variable environment, which is planned and random, caused by various threats. A helpful tool that allows you to effectively manage warehouse management in a safe way is the analysis of everything that is related to the processes carried out in crisis situations. Previous analyzes conducted in Poland suggested that this area requires further research, which was presented in four sub-chapters: three theoretical and one practical. The aim of the work was to identify and evaluate tools and practices that positively influence safety in warehouses in Poland, in the years 2019-2022. The publication posed: a research problem in the form of a question: to what extent do the functioning technical and non-technical systems affect warehouse management in emergency situations (1)? two research gaps, the first manifests itself in the lack of studies on identifying threats affecting warehouse security, and the second practical, related to the lack of such research (2); hypothesis - identification of threats and technical factors affects warehouse security (3). The research was conducted using a questionnaire, in which threats and factors affecting safety in warehouses were analyzed. The presented results allowed to specify the threats that may appear in warehouse management, assess them and propose technical solutions that affect warehouse security Keywords: warehouse, warehouse processes, threats, security, reliability.
PL
W każdym magazynie są realizowane procesy, które mają charakter statyczny i dynamiczny. Przebiegają one w zmiennym środowisku, mającym charakter planowy i przypadkowy, spowodowany różnymi zagrożeniami. Pomocnym narzędziem pozwalającym skutecznie realizować gospodarkę magazynową w sposób bezpieczny jest analiza tego wszystkiego co związane jest z realizowanymi procesami w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone wcześniejsze analizy w warunkach Polski zasugerowały, że obszar ten wymaga dalszych badań, które zostały przedstawione w czterech podrozdziałach: trzy teoretyczne i jeden praktyczny. Celem pracy była identyfikacja i ocena narzędzi oraz praktyk pozytywnie wpływających na bezpieczeństwo w magazynach w Polsce, w latach 2019 -2022. W publikacji postawiono: problem badawczy w postaci pytania: w jakim stopniu funkcjonujące systemy techniczne i pozatechniczne wpływają na gospodarkę magazynową w sytuacjach zagrożeń (1)? dwie luki badawcze, pierwsza przejawia się brakiem opracowań dotyczących identyfikacji zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo magazynu, a druga praktyczna, związana z niedoborem takich badań (2); hipotezę – identyfikacja zagrożeń i czynników technicznych wpływa na bezpieczeństwo magazynu (3). Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety, w której analizowano zagrożenia oraz czynniki wpływające na bezpieczeństwo w magazynach. Zaprezentowane wyniki pozwoliły skonkretyzować zagrożenia, które mogą się pojawić w gospodarce magazynowej, dokonać oceny oraz zaproponować rozwiązania techniczne wpływające na bezpieczeństwo magazynów.
PL
Celem niniejszego artykułu jest eksplanacja dotychczas podejmowanych oraz prognoza przyszłych działań Sojuszu Północnoatlantyckiego na rzecz adaptacji do nowych zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. W pracy sformułowano następujący problem badawczy: Jakie działania podejmuje i może podejmować w przyszłości Sojusz Północnoatlantycki, by adaptować się do nowych zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską? W trakcie realizacji procesu badawczego ustalono, iż nowe wyzwania i zagrożenia dla Sojuszu Północnoatlantyckiego wynikają z dążeń Federacji Rosyjskiej do rewizji porządku międzynarodowego poprzez rywalizację ekonomiczną i presję polityczną z kluczową rolą siły zbrojnej, która jest podstawą osiągania celów strategicznych polityki zagranicznej. Siła zbrojna wykorzystywana jest przez Rosję zarówno w formie symetrycznych działań zbrojnych, jak i hybrydowych form oddziaływania. Wojna na Ukrainie pokazała, iż Federacja Rosyjska jest zdolna i gotowa do prowadzenia otwartego konfliktu zbrojnego. Ewolucja zagrożeń pozwala przypuszczać, iż to siła zbrojna będzie w perspektywie kolejnej dekady głównym argumentem wykorzystywanym przez Rosję do osiągania celów strategicznych. Adaptacja NATO do wyzwań środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego polega przede wszystkim na rozszerzaniu sojuszniczych zdolności do odstraszania i obrony, zwiększaniu ilości i jakości sił zbrojnych rozmieszczonych na wschodniej flance Sojuszu oraz zmianach koncepcyjno-organizacyjnych, które pozwolą dostosować działanie Sojuszu Północnoatlantyckiego do wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. Przypuszcza się, iż przyszłe działania adaptacyjne NATO mogą być związane ze zwiększaniem wydatków na obronę państw członkowskich, intensyfikacją procesu pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia oraz rozwojem zdolności sił zbrojnych NATO w zakresie odstraszania nuklearnego i wykorzystania broni precyzyjnego rażenia.
EN
The purpose of this article is to explore the North Atlantic Alliance's efforts to adapt to new threats created by the Russian Federation and to forecast future actions, which may be undertaken in this area. The following research problem was formulated in the work: What actions is and may be taken by the North Atlantic Alliance in the future to adapt to new threats created by the Russian Federation? In the course of the research process, it was determined that the new challenges and threats to the North Atlantic Alliance arise from the Russian Federation's efforts to revise the international order, through economic rivalry and political pressure with the key role of military force, as the basis for achieving strategic foreign policy goals. Military force is used by Russia both in the form of symmetrical military actions and hybrid forms of influence. The war in Ukraine has shown that the Russian Federation is capable and ready to conduct open armed conflict. The evolution of threats allows to assume that armed force will be the main argument used by Russia to achieve its strategic goals over the next decade. NATO's adaptation to the challenges of the international security environment consists primarily of expanding Allied deterrence and defense capabilities, increasing the quantity and quality of the armed forces deployed on the Alliance's eastern flank, conceptual and organizational changes that will adapt the North Atlantic Alliance's operations to the challenges and threats created by the Russian Federation. It is presumed that NATO's future adaptation activities may be related to increasing defense spending by member states, intensifying the process of acquiring equipment and armaments and developing the capabilities of NATO's armed forces in nuclear deterrence and the use of precision-guided weapons.
EN
The extreme concentration of tangible and non-tangible resources in the environment of the Smart City calls for their securing and protection. In the case of threat emergence, the military would have to enter areas where local authorities cannot guarantee the security of Smart City assets. Thus, the question arises whether or not Smart Cities could potentially assist the military forces in performing their tasks better on the battlefield. Some military agencies are currently exploring the possibility of using the military in Smart Cities. For instance, the United States Army Research Laboratory (ARL) is studying whether smart city communications and infrastructure could be of use on the future battlefield. This paper aims to indicate the potential for expansion and integration of the anti-aircraft defense systems to serve the needs of urban defense, thereby allowing the achievement of air superiority and implementing the assumptions of A2/AD systems. In reference to the research objective formulated in such a way, discovering the answers to the following questions was deemed crucial: What is the state of the current Anti-Aircraft Defense (AAD) system of urban centers, in particular Smart Cities? What are the possibilities of expanding and improving this system? How can the SMART CITY system be integrated and serve as an element of strengthening the AAD system? In order to answer the indicated questions, this article was written with the use of qualitative method consisting of text and literature exploratory research and analysis, and comparative analyzes of Smart Cities and Air Defense in contemporary military operations. To achieve the assumed aim, the authors have also conducted the evaluation of Air Defense combat capabilities, as well as the changes that have occurred in the environment of Smart Cities. The authors used thematic analysis methods to interpret patterns and meanings in the data.
PL
W artykule podjęto tematykę konieczności uwzględniania warunków bezpiecznego prowadzenia robót już na etapie wykonywania projektów przebudów istniejących budynków. Wskazano przykłady zagrożeń, jakie mogą powstać podczas realizacji prac budowlanych. Zamieszczenie odpowiednich informacji w dokumentacji projektowej może być pomocne w aspekcie uświadomienia możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń, a także wyeliminowania nieświadomego uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. W następstwie złego stanu technicznego strop drewniany podpierający więźbę dachową uległ zawaleniu. Ściana stolcowa opierała się na wewnętrznej ścianie podłużnej, na wewnętrznej poprzecznej ścianie budynku oraz na fragmencie stropu. W wyniku zawalenia stropu nastąpiła zmiana schematu statycznego ścian stolcowych. Pierwotnie słupki i miecze przenosiły siły ściskające. W efekcie zmiany schematu statycznego w części słupków i mieczy nastąpiła zmiana sił ze ściskających na rozciągające. W tym przypadku jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż wykonane połączenia ciesielskie nie są w stanie przenieść sił rozciągających.
EN
The article addresses the issue of the need to take into account the conditions for safe conduct of works already at the stage of designing redevelopment of existing buildings. Examples of hazards that may arise during the implementation of construction works are indicated. Including relevant information in the design documentation can be helpful in terms of awareness of the possibility of potential threats, as well as the elimination of unconscious damage to structural elements. As a result of poor technical condition, the wooden ceiling supporting the roof truss collapsed. The king post wall rested on the internal longitudinal wall, on the internal transverse wall of the building and on a fragment of the ceiling. As a result of the collapse of the ceiling, the static scheme of the pillar walls changed. Originally, the posts and swords carried compressive forces. As a result of the change in the static scheme in some of the posts and swords, the forces changed from compressive to tensile. In this case, it is particularly dangerous, because the carpentry joints are not able to transfer the tensile forces.
PL
W Polsce w ostatnich latach znacznie wzrosła dynamika podejmowanych i planowanych inwestycji związanych z realizacją podziemnych sieci sanitarnych. Wiele z tych inwestycji jest realizowana z pomocą dofinansowania z UE. Warto zadbać, aby środki te były zużywane możliwie najefektywniej. Jednym z ważnych etapów osiągnięcia tego celu jest właściwe przygotowanie tych inwestycji. Istotnym elementem jest zatem szczegółowa analiza dokumentów kontraktowych oraz zmian, jakie zachodzą w kontekście nowelizacji podstawowych aktów prawnych, jak np. nowelizacja ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W artykule zaprezentowano analizę zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie planowania oraz realizacji przedsięwzięć budowlanych, pozyskiwanych w ramach zamówień publicznych.
EN
In Poland, the dynamics of undertaken and planned investments related to the implementation of underground sewer lines has significantly increased in recent years. Many of these investments are implemented with the help of EU funding. It is worth ensuring that these resources are used as efficiently as possible. One of the important steps in achieving this goal is the proper preparation of these investments. An important element is therefore a detailed analysis of contract documents and changes that occur in the context of the amendment of basic legal acts, such as the amendment to the Construction Law Act and the Regulation of the Minister of Development on the detailed scope and form of the construction project. The article presents an analysis of threats that may occur during the planning and implementation of public contracts projects.
PL
Dobra kultury i dziedzictwa narodowego stanowią dorobek naszych poprzedników, stanowiąc bezcenną spuściznę dla obecnych i przyszłych pokoleń. Ochrona fizyczna oraz pamięć przedmiotów, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego powinna zajmować ważne miejsce zarówno w stosownych zapisach teoretycznych, jak i w realizowanych praktycznie zadaniach. Badaniom poddano budowle ochronne w kontekście możliwości ich wykorzystania celem ochrony dóbr kultury. Rozważania zostaną ograniczone do węższego ujęcia problematyki bezpieczeństwa kulturowego - ochrony ruchomych dóbr kultury. Za cel ogólny badań przyjęto dokonanie pogłębionej analizy na temat możliwości wykorzystania budowli ochronnych w aspekcie ochrony ruchomych dóbr kultury. Z kolei celem pragmatycznym jest wskazanie miejsca i kierunków ewentualnych zmian w ramach systemu ochrony dóbr kultury, które usprawniłyby czynności ochronne podejmowane względem ruchomych dóbr kultury, poprzez wykorzystanie budowli ochronnych.
EN
Statistical data on occupational diseases recorded by the Institute of Occupational Medicine in Lodz, Poland, indicate a renewed increase in the number of cases of pneumoconiosis in Poland in recent years, especially in the PKD section of mining and quarrying industries. At the same time, in 2018 as a result of the implementation of directives of the European Parliament and the Council of the European Union, the changes were introduced to the Polish legislation in the area of protection of workers from the risk of exposure to carcinogenic or mutagenic agents related to the respirable fraction of crystalline silica found, among others, in mine dust. As a result of these solutions, since 2020 we have seen a spike in the number of miners employed in conditions of risk of carcinogenic dust. These facts indicate that despite the wide measurement of harmful factors in coal mines, the effectiveness of preventive measures taken does not bring tangible benefits, and OSH services have problems with the proper assessment of industrial dust hazards at workplaces. In the article, based on surveys, diagnostic (health) tests of workers and verification of the risk assessment methods used, the authors try to point out the most common mistakes made in estimating the level of risk associated with exposure to industrial dust.
PL
Słowo "ryzyko" w języku polskim ma zdecydowanie pejoratywny wydźwięk. Odruchowo zaczynamy myśleć o negatywnych stronach rzeczywistości, zastanawiać się nad tym, co mogło się wydarzyć nie tak, jak powinno. Skojarzenia takie nie są dziwne, zwłaszcza, gdy sięgnąć po Słownik języka polskiego - można tam znaleźć dokładnie taką definicję ryzyka: "możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny". Czy tak jest jednak naprawdę? I jaki związek ryzyko ma z pracą w laboratorium.
EN
The word "risk" in Polish has a definitely pejorative connotation. We instinctively start to think about the negative sides of reality, to consider what could have gone wrong. Such associations are not strange, especially when you reach for the Dictionary of the Polish Language - you can find there exactly such a definition of risk: the possibility that something will go wrong; also: an undertaking whose outcome is uncertain. But is it really so? And what does risk have to do with working in a laboratory?
18
Content available remote Zagrożenia infrastruktury krytycznej państw NATO na akwenach morskich
PL
W wyniku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę wstrząsom podlega cała przestrzeń euroatlantycka. Daje się zauważyć tendencja do działań ukierunkowanych na destabilizację funkcjonowania morskiej infrastruktury krytycznej. Zwiększona aktywność Rosji na akwenach jest związana z mapowaniem przez Moskwę infrastruktury natowskiej oraz przeprowadzaniem akcji sabotażowych w celu zastraszenia zachodnich rządów i społeczeństw. W artykule przedstawiono i oceniono główne zagrożenia infrastruktury krytycznej państw NATO w basenach Morza Północnego, Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.
EN
As a result of Russia’s military aggression against Ukraine, the entire Euro-Atlantic space is subject to shocks. There is a tendency to take actions aimed at destabilizing the functioning of maritime critical infrastructure. Russia’s increased activity in the waters is related to Moscow’s mapping of NATO infrastructure and carrying out sabotage actions aimed at intimidating Western governments and societies. The article presents and assesses the main threats to the critical infrastructure of NATO countries in the North Sea, Baltic Sea, Mediterranean Sea and Black Sea.
PL
Jednym z najistotniejszych filarów, budujących właściwie prosperujące państwo, jest bezpieczeństwo energetyczne. Szczególnie dobrze widać to w obliczu konfliktu zbrojnego, czego świadkami jesteśmy już od ponad roku.
EN
The issue of the safety of the educational process is not new for society, but it becomes especially relevant when one or another region falls into a zone of conflict, military aggression, or occupation. That is, when the possibilities of providing basic human needs, even at the elementary level, are violated, in particular, due to external factors, such as the unpredictability of security factors, taking into account the aggressive policy of a neighboring state. On October 29, 2021, the UN Security Council adopted resolution 2601 (2021), which strongly condemns attacks on schools, children and teachers and, in fact, for the first time, focuses directly on the link between education and peace and security. Resolution 2601 (2021) emphasizes the invaluable role that education plays for individuals and society, particularly as a vital safe space. They noted that the provision, protection and promotion of continuing education during armed conflict must remain a key priority for the international community.
PL
Bezpieczeństwo procesu edukacyjnego jest szczególnie ważne w dobie konfliktu zbrojnego i okupacji. 29 października 2021 roku Rada Bezpieczeńtwa ONZ przyjęła rezolucję 2601, w której zdecydowanie potępiono ataki na szkoły, dzieci i nauczycieli. Rezolucja ta podkreśla wagę edukacji dla jednostki i społeczeństwa. Dostrzeżono także problem zapewnienia ochrony kształcenia ustawicznego w czasie konfliktu zbrojnego, który jest kluczowy dla społeczności międzynarodowej. Nauczanie zdalne stało się na okupowanych terenach jedyną formą możliwą do realizacji. Bezpieczeństwo cybeprzestrzeni, w której odbywa się proces edukacyjny, wymaga wzmocnionej ochrony przed atakami wrogiego państwa. Bezpieczna szkoła online musi zapewnić bezpieczeństwo uczniom, studentom i nauczycielom.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.