Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtr pasywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
EN
This article presents the consequences of exchanging older metal cutting machines for new ones in terms of electrical energy consumption and quality of consumed electrical energy.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje w zakresie energochłonności oraz jakości pobieranej energii elektrycznej wymiany starych maszyn do cięcia metalu na nowe.
EN
One of the most important indices of power quality in distribution grids is the harmonic distortion, which can affect the reliability of the micro-grid. On the other hand, the growth of power electronic devices and the emergence of modern industries in distribution grid can led to harmonic distortion emission in the distribution networks. Hence, harmonic analysis of distribution networks has particular importance. Therefore, in the current paper a new method for designing a passive filter is proposed to reduce the harmonics emitted by power electronic devices in a hybrid micro-grid network including nonlinear load, energy storage, wind turbine and solar cell. To do this, a sample harmonic micro-grid is provided in ETAP software which the information needed to design the passive filter is extracted. Then, according to the micro-grid structure and obtained results, the parameters values of the passive filter are determined. Finally, simulation results provided by ETAP software confirm the efficiency of the passive filters as well as the improvement of power quality indices in the micro-grid.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę projektowania pasywnych filtrów stosowanych do redukcji harmonicznych w sieciach typu micro-grid. Sieć może być obciążona nieliniowym odbiornikiem, zasobnikiem energii I w jej skład może wchodzić turbina wiatrowa oraz panbel fotowoltaiczny.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne urządzenia spawalnicze, spawające z wykorzystaniem metod: a) metoda MAG standard –stosując urządzenia transformatorowe i inwertorowe, b) metoda SpeedPulse - stosując urządzenia inwertorowe, dla dwóch stanów pracy. Dokonano również pomiarów energochłonności dla rozważanych metod.
EN
In this article we present the result of measuring the parameters defining the quality of electrical energy consumed by the modern welding equipment. The following welding methods were investigated: a) MAG standard method using transformer and inverter, b) SpeedPulse method using inverter, in two states of operation. Measurements of energy consumption for these methods were also conducted.
EN
In this article, we discuss difficulties connected with the determination of the parameters of a single-tuned passive filter connected in parallel to a network that supplies power to devices with the impedance and frequency characteristics varying as a function of time or load. Devices of this type are exemplified by a capacitor bank whose steps are composed of capacitors connected in series with inductances. Based on the results of tests conducted at an industrial plant, we demonstrate the impact of a capacitor bank on the current and voltage harmonics in the power network. The harmonics should be taken into account when designing a passive filter. Considering that the operation of a capacitor bank may cause significant changes in voltage distortion, a passive filter designed without regard to such changes may not function properly. In the remaining part of the article, we present graphs of selected electrical values recorded at the industrial plant, followed by the simulation results, which confirm the phenomena observed during the test measurements. Our findings concern methods employed in the process of designing a passive filter to be used in a network that includes a capacitor bank.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z trudnością w określaniu parametrów rezonansowego filtra pasywnego włączonego równolegle do sieci, w której pracują urządzenia o charakterystyce impedancyjno-częstotliwościowej zmiennej w funkcji czasu lub obciążenia. Reprezentantem grupy wspomnianych urządzeń jest bateria kondensatorów w której stopnie złożone są z kondensatorów szeregowo połączonych z indukcyjnościami. Na przykładzie instalacji przebadanej w zakładzie przemysłowym wykazany zostanie wpływ baterii kondensatorów na wartości harmonicznych prądu i napięcia w sieci zasilającej zakład. Wartości te powinny być uwzględnianie przy projektowaniu filtra pasywnego. W rezultacie znaczących zmian odkształcenia napięcia, jakie może powodować praca baterii kondensatorów, filtr pasywny zaprojektowany bez uwzględnienia tych zmian może pracować nieprawidłowo. W dalszej części artykułu przedstawiono wykresy wybranych wielkości elektrycznych zarejestrowanych w zakładzie przemysłowym, a następnie wyniki symulacji potwierdzające zjawiska zaobserwowane podczas pomiarów. Wnioski dotyczą wybranych metod postępowania podczas projektowania filtra pasywnego w sieci, w której pracuje bateria kondensatorów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów krótkotrwałego (Pst) i długotrwałego (Plt) współczynnika migotania światła generowanego przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”) na wartości Pst i Plt . Opisano również wpływ zmiany transformatorów zasilających na wartości współczynników migotania światła generowanych do elektroenergetycznej sieci przesyłowej i rozdzielczej na różnych jego poziomach, tj. 400 kV i 110 kV.
EN
Results of measurements of short-term (Pst) and long-term (Plt) flicker severity are presented in the paper. Tests were run in metallurgical plant with non-linear loads (arc furnaces). The impact of compensating circuit with two passive filters (C-type and LC-type) is shown. The effect of changing supply transformers on flicker severity in terms of transmission and distribution grids at different voltage levels (i.e. 400 kV and 110 kV) is also described.
EN
The paper describes a program created for current harmonics filter design in Scilab environment. Computation algorithm is described in reference to inner data structure of the program. Exemplary filter designed with the help of the program is also presented, as well as current transients and harmonics spectrum calculated for lighting installation with applied designed filter.
PL
W artykule opisano program utworzony w środowisku Scilab, służący do projektowania filtrów harmonicznych prądu. Algorytm obliczeniowy opisano w odniesieniu do wewnętrznej struktury danych programu. Opisano również przykładowy filtr zaprojektowany przy użyciu programu i zaprezentowano obliczone przebiegi i widmo harmonicznych prądu instalacji oświetleniowej, w której zastosowano zaprojektowany filtr.
8
Content available remote Different approaches for designing the passive power filters
EN
Paper aims to present the comparison of different computation methods of passive LC filters. Six methods commonly used to design the filters group parameters will be considered. Basis for evaluating the various methods are simulation studies.
PL
Celem artykułu jest prezentacja analizy porównawczej różnych metod projektowania pasywnych filtrów LC. Rozważono sześć powszechnie stosowanych metod wyznaczania parametrów technicznych układu filtracyjnego. Podstawą oceny różnych metod są badania symulacyjne. Różne metody projektowania energetycznych filtrów pasywnych.
EN
Power quality is an important problem for electrical systems. Electricity receivers should operate at nominal conditions. Each deviation from nominal values may cause the malfunction of electrical devices, decreasing their durability and permanently damage the appliance. The importance of electric power quality for technical systems and individual electrical devices on fishing boats is fundamental. Utilization of equipment powered by electrical energy with a reduced quality resulting in economical losses and the treat to the screw's safety. Researches of the electrical energy's quality were carried out almost any type of fishing boats. This article presents the results of researches concerning the quality of electrical energy performed on a representative type of fishing boats. It shortly evaluates the results of tests and suggests solutions to improve the power quality parameters.
PL
Jakość zasilania jest ważnym problemem dla systemów elektrycznych. Odbiorniki energii elektrycznej powinny pracować w warunkach znamionowych. Każde odchylenie od wartości znamionowych może powodować nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych, zmniejszenie ich trwałości, a w konsekwencji trwałe uszkodzenie. Znaczenie jakości energii elektrycznej dla systemów technicznych i pojedynczych urządzeń elektrycznych na kutrach rybackich jest fundamentalne. Eksplantacja urządzeń zasilanych energią elektryczną o obniżonej jakości skutkuje stratami ekonomicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa załogi. Badaniom jakości energii elektrycznej poddana została większość typów polskich kutrów rybackich. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań jakości energii elektrycznej przeprowadzone na reprezentatywnym typie kutrów rybackich. Dokonano krótkiej oceny wyników badań i zaproponowano rozwiązania poprawiające parametry jakości energii elektrycznej.
PL
Przedstawiono efekty pracy dwóch układów kompensacji mocy biernej zainstalowanych w różnych obiektach przemysłowych.
EN
The paper presents effects of work of two reactive power compensation systems installed in different industrial plants.
11
Content available remote Zastosowanie układu UPQC do poprawy jakości energii elektrycznej
PL
W artykule opisano model cyfrowy i rzeczywisty zintegrowanego układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących zarówno w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono sposób doboru wartości elementów filtrów pasywnych LC w oparciu o charakterystyki częstotliwościowe układu falownika z dołączonym filtrem LC oraz uwzględnieniem algorytmu sterowania.
EN
In paper described model of Unified Power Quality Conditioner. Design and topology this device enables compensation of influences in voltage waveforms which supply loads and also in current waveforms of non-linear loads. In papers described design of passive filters LC based on frequency characteristics and algorithm of control.
PL
Artykuł opisuje system zasilania maszyny wyciągowej z układem kompensacji mocy biernej przesunięcia, zawierającym baterię kondensatorów oraz kompensator aktywny – opracowane dla kopalni węgla kamiennego. Układ sterowania kompensatora aktywnego umożliwia kompensację sumy mocy biernej pobieranej poprzez obciążenie, którym jest 12-pulsowy przekształtnik tyrystorowy oraz bateria kondensatorów. Poprawność działania układu kompensacji została potwierdzona komputerowymi badaniami symulacyjnymi oraz badaniami zainstalowanego układu.
EN
The article describes the power system of the hoisting machine in the coal mines with reactive power compensation circuit comprising a capacitor bank offset and active compensator. The control system of the active compensator allows for compensation of the sum of the reactive power drawn by the load in the form of 12-pulse SCR converter and the passive power of the capacitor banks. The correctness of operation of the compensation system was confirmed by computer simulation study and research on the real system in the mine.
13
Content available remote Passive Power Filter Design Using Genetic Algorithm
EN
Continuous technological development facilitates the increase in the number of nonlinear loads that significantly affect the power quality in a power system and, consequently, the quality of the electric power delivered to other customers. One of the most common methods to prevent adverse effects of nonlinear loads on the power network is the use of passive filters. Design of such filter can be regarded as a multi-criterial optimisation task, to which genetic algorithms can be employed. Watching recent tendencies in science can be observed an increasing number of "artificial intelligence" applications to practical solutions. It has been therefore decided to apply genetic algorithms (GA) to passive power filter design as an example of GA usefulness for technical issues. The paper presents passive filter structures designed using a program developed by the author in the MATLAB environment employing genetic algorithm. Two methods of approaching the design goal are presented - traditional and GA.
PL
Śledząc tendencje współczesnej nauki, można zauważyć zwiększającą się ilość zastosowań „sztucznej inteligencji” w praktycznych rozwiązaniach. Idąc w tym kierunku, zdecydowano się zastosować Algorytmy Genetyczne (AG) do projektowania pasywnych filtrów energetycznych jako przykład użyteczności AG w zagadnieniach technicznych. Projektowanie takiego filtru można potraktować jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej, do rozwiązania, którego można użyć Algorytmy Genetyczne. Artykuł przedstawia przykładowe struktury filtrów pasywnych, zaprojektowanych za pomocą opracowanego przez autora, w środowisku Matlab, programu wykorzystującego AG. Przedstawiono dwie metody podejścia do postawionego zadania projektowego.
14
Content available remote A New Method for the C-Type Passive Filter Design
EN
The paper presents the new C-type high harmonic power filter design process whose aim is the reduction of total harmonic distortion in an industrial power supply system. A new method for C-type filter design is proposed and an example of the method application to an industrial plant is provided. The basis for the new algorithm is assuming, at the design phase, the required distribution of the harmonic current between the filter to be tuned to that harmonic and the supply network. This method takes into consideration the network equivalent impedance.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia projektowanie energetycznego filtru typu C wyższych harmonicznych, którego zadaniem jest zmniejszenie współczynnika zawartości harmonicznych w przemysłowym systemie zasilania. Zaproponowano nową metodę projektowania C-filtru oraz przedstawiono przykład zastosowania tej metody projektowania w praktyce dla zakładu przemysłowego.
PL
Artykuł przedstawia analizę pozwalającą na wyznaczenie równania różniczkowego, opisującego obwód regulacji prądu wyjściowego falownika filtru aktywnego z dodatkowym pomiarem sieciowego napięcia zasilającego. Otrzymane równanie pozwala na wyznaczenie warunków, zapewniających stabilną pracę filtru przy obciążeniu o charakterze pojemnościowym. Wyniki analizy zostały potwierdzone komputerowymi badaniami symulacyjnymi oraz eksperymentalnymi komercyjnego filtru aktywnego.
EN
This article presents an analysis that allows determination of the differential equation describing the output current control circuit of the active filter inverter with an additional measurement of line input voltage. The resulting equation allows to determine the conditions which ensure the stable operation of the filter with capacitive load. The results of the analysis were confirmed by computer simulation and experimental studies of commercial active filter.
EN
Dynamic changes of parameters of energy sources and receivers are reasons that decrease exactitude of output signals towards reference signals. To improve these parameters utilization of advanced solutions of power electronics inverters is necessary. Ones of them are wide-band controlled voltage and current sources. The basic problem with developing such discrete in time system, working within closed feedback loop, is phase shift of signals within signal path. The paper presents electrical structure that makes possible suppression of excitation signal, generated when un-stability occurs, and parasitic signals caused by pulse modulation. Investigated results of simulation model of circuit are included also.
PL
Dynamiczne zmiany parametrów sieci oraz odbiorników na wyjściach układów przekształtnikowych powodują znaczne odkształcenia prądów i napięć zasilających te odbiorniki - w stosunku do wzorcowych. W celu poprawy ich jakości niezbędne stały się zaawansowane rozwiązania układowe i algorytmy sterowania takimi przekształtnikami - głównie sterowanymi źródłami napięć i prądów dużej mocy. Układy tego typu pracują z reguły w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego stając się czułymi na przesunięcia faz sygnałów sterujących. W artykule przedstawiono strukturę oraz algorytm sterowania układem kompensacji sygnału szumu (zakłóceń) będącym częścią składową sterowanego źródła prądu. Jego zadaniem jest eliminacja z sygnału sprzężenia zwrotnego składowych zakłócających poprawną pracę układu.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozpływu prądów zaburzeń wspólnych w układzie czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego, która pozwoliła na identyfikację źródeł zaburzeń oraz określenie głównych modów oscylacyjnych prądów i dróg ich rozpływu. Na podstawie analizy rozpływu prądów zaburzeń wybrano odpowiednie miejsca zainstalowania oraz parametry elementów filtrów pasywnych (po stronie sieci i silnika).
EN
In this paper has been presented the analysis of the EMI (ElectroMagnetic Interference) current spreading over the four-quadrant drive system. The analysis allowed for the EMI source identification, determining of the main oscillation modes of the EMI currents and their paths. The proper place for installation and parameters of the elements of the passive filters (on the mains and motor side) has been selected on the basis of the EMI current flow.
18
Content available remote Hybrydowe energetyczne filtry aktywne
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy układów hybrydowych filtrów aktywnych, służących do poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach trójfazowych. Układy te stanowią połączenie reaktancyjnych filtrów LC oraz energetycznych filtrów aktywnych (EFA). Zaprezentowano też porównanie właściwości poszczególnych rozwiązań w tych samych warunkach pracy. Wnioski poparto wynikami symulacyjnymi w PSpice.
EN
In this paper results of an analysis of hybrid active power filters used for power quality improvement and working in three phase systems have been presented. These devices are composed of passive and active power filters (APF). A comparison of properties of particular solvings in the same conditions has been shown. Conclusions have been supported by simulation using PSpice.
PL
W pracy przedstawiono analizę warunków poprawnego działania filtru zaburzeń wspólnych zapewniającego dodatkowo sinusoidalne napięcia międzyfazowe w napędzie z dwu- i czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości. Pokazano, że w układzie czterokwadrantowym można uzyskać jedynie częściową kompensację napięcia zaburzeń wspólnych, ze względu na tętnienia napięć szyn obwodu pośredniczącego prądu stałego względem punktu uziemienia.
EN
In the paper has been presented the analysis of the proper operation conditions of the filter with the sinusoidal output voltages in two- and four-quadrant frequency converter drives. It has been shown that in the four-quadrant converter drive only a partial compensation of the common mode voltage because of the pulsation of the DC-link bus voltages in reference to the grounding point can be obtained.
20
Content available remote Kompensacja napięcia zaburzeń na wyjściu wielopoziomowych falowników napięcia
PL
W pracy przedstawiono analizę dotyczącą warunków pracy elementów indukcyjnych stosowanych w pasywnym filtrze napięcia zaburzeń wspólnych (CM). Zaproponowano teoretyczną metodę analizy, umożliwiającą określenie najgorszego - z punktu widzenia możliwości nasycania się dławika - przypadku, przy którym prąd magnesujący osiąga maksymalną wartość. Wykorzystano w tym celu przebieg napięcia CM na wyjściu N-poziomowego falownika. Pozawala to na sformułowanie wymagań projektowych, dotyczących parametrów dławika.
EN
This paper presents an approach to the problem of a magnetic saturation of CM chokes that accompanies the method of passive compensation of a common mode (CM) voltage in an inverter drive system. The theoretical analysis and experimental results show that the problem with magnetic saturation becomes less important in multilevel inverter drives, thus permitting a reduction of size, weight and cost of inductive components of filters in such drives.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.