Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cathode
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Li-S battery recycling
EN
Lithium-ion batteries are not situable for electric vehicles with high millage, military power supplies and fixed power networks. Therefore, the Li-S batteries have been intensively investigated, due to the high capacity, low cost, widespread source, and nontoxicity. The development of Li-S batteries causes increasing need to find the methods for their recycling. Some of them are discussed in the paper. The recycling of Li-S cell relates to its anode, cathode, electrolyte, binder and separator. The Li-S battery should be fully charged before recycling. There are potential methods for recycling of lithium from anodes, especially by re-melting. It is also possible to recycle some materials from the cathodes, especially sulfur by re-melting and graphite by dry crushing, Eco-bat Technologies method or the method investigated by Xiang et al. There is no effective recycling methods for electrolytes, binders and separators. It is necessary to carry out further studies on them.
PL
Jednym z podstawowych wymogów stawianych materiałom na elektrolity do średniotemperaturowych ogniw paliwowych IT-SOFC (ang. intermediate-temperature solid oxide fuel cells) jest ich kompatybilność chemiczna z elektrodami w temperaturach zarówno eksploatacji, jak i wytwarzania ogniw. W celu sprawdzenia, czy badany w pracy kompozytowy elektrolit o osnowie z częściowo stabilizowanego ditlenku cyrkonu i z wtrąceniami tlenku glinu w ilości 1% mol. (3-YSZ-Al2O3) może zostać zastosowany w celu zapewnienia odpowiedniej sprawności ogniw IT-SOFC przez długi okres eksploatacji, przeprowadzono analizę jego stabilności chemicznej w stosunku do materiału katody La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 (LSCF48) oraz w stosunku do NiO, stanowiącego główny składnik materiału anody. Po wygrzewaniu mieszaniny elektrolitu i katody w proporcji wagowej 1:1 w 1273 K przez 5 i 100 godz., stwierdzono obecność nowych faz, które mogą wpływać na pogorszenie właściwości elektrochemicznych złącza elektrolit/katoda. W warunkach przewidywanej pracy ogniwa, tj. w temperaturze 1073 K elektrolit wykazuje zdecydowanie wyższą stabilność chemiczną w kontakcie z anodą aniżeli w kontakcie z katodą, która wynika z ograniczonej wzajemnej dyfuzji kationów w układzie 3-YSZ-Al2O3/NiO.
EN
One of the main features required of materials to be applied as electrolytes in intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) is their chemical compatibility with electrodes at both operating temperatures and the temperatures at which the cells are manufactured. To verify whether the investigated composite electrolyte with a matrix consisting of partially stabilized zirconia and alumina inclusions of 1 mol% (3-YSZ-Al2O3) can be applied to ensure a sufficiently high long-term operating efficiency of IT-SOFCs, its chemical stability was analyzed via exposure to the La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF48) cathode material and NiO, which constitutes the main component of the anode material. After annealing the mixture consisting of the electrolyte and the cathode material at a mass ratio of 1:1 for 5 and 100 hours at 1273 K, the presence of new phases that might affect the electrochemical properties of the electrolyte/cathode junction was observed. Under the anticipated operating conditions of the cell, i.e. at 1073 K, the electrolyte exhibits significantly higher chemical stability in contact with the anode material than when exposed to the cathode one, which can be attributed to the reduced interdiffusion of cations in the 3-YSZ-Al2O3/NiO system.
EN
With the increasing standard of living, the energy consumption increases as well. So, waste production, like wastewater, increases as well too. But, there is a possibility to combine energy production and wastewater treatment. Technical device that can accomplish this task is a microbial fuel cell. In microbial fuel cells activated sludge bacteria can be used for electricity production during wastewater treatment. One of the problems of this solution is a low current density obtained in microbial fuel cells. Nonetheless, it is possible to increase the current density by using the catalyst for electrodes. The possibility of wastewater treatment using the Ni-Co alloy as cathode catalyst for microbial fuel cells is presented in this paper. The measurements included a preparation of catalyst and comparison of changes in the concentration of COD, NH* and N03 in the reactor with aeration and with using a microbial fuel cell (with Ni-Co cathode). The reduction time for COD with the use of microbial fuel cell with the Ni-Co catalyst is similar to the reduction time with aeration. The current density (0.26 mA/cm2) and amount of energy (0.94 Wh) obtained in reactor (151) are low. But, the obtained amount of energy allows elimination of the energy needed for reactor aeration. It has been shown that the Ni-Co can be used as cathode catalyst in microbial fuel cells.
PL
Wraz ze wzrostem poziomu życia wzrasta zarówno zużycie energii, jak i ilość ścieków. Istnieje jednak możliwość produkcji energii z jednoczesnym oczyszczaniem ścieków. Urządzeniem, które może zrealizować to zadanie jest mikrobiologiczne ogniwo paliwowe. W ogniwach tego typu bakterie osadu czynnego wykorzystane są do produkcji energii podczas oczyszczania ścieków, jednym z ograniczeń tego rozwiązania jest niska gęstość uzyskiwanego prądu. Możliwe jest jednak podwyższenie tego parametru przy wykorzystaniu odpowiedniego katalizatora elektrod. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania stopu Ni-Co jako katalizatora katody. Badania obejmowały przygotowanie elektrody oraz porównanie zmian stężenia ChZT, NHt' oraz N03 w reaktorze z napowietrzaniem i przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego (z katodą Ni-Co). Czas redukcji ChZT przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego jest porównywalny z czasem uzyskanym podczas napowietrzania. Gęstość prądu (0,26 mA/cm2) i ilość energii (0,94 Wh) uzyskanej w reaktorze (15 I) jest niska, jednak rozwiązanie to pozwala na eliminację ko¬nieczności napowietrzania reaktora. Wykazano więc możliwość wykorzystania stopu Ni-Co jako katalizatora katody w mikrobiologicznym ogniwie paliwowym.
4
Content available remote Tlenek manganu-sodu jako materiał aktywny katody ogniwa sodowo-jonowego
PL
Syntezowano tlenek manganu-sodu Na0,4MnO₂. Zbadano wpływ dodatków poprawiających przewodnictwo elektronowe mieszaniny katodowej w półogniwie sodowo-jonowym. Wykazano wzrost pojemności badanego materiału w przypadku stosowania dwóch dodatków. Nanorurki węglowe oraz sadza acetylenowa powodują polepszenie parametrów elektrycznych katody przy zwiększonych gęstościach prądu ładowania i wyładowania.
EN
Na0.4MnO₂ was synthesized and used together with C nanotubes and acetylene black as cathode material in a Na-ion half-cell. The addn. resulted in increasing the cell capacity charging and discharging current rates.
EN
With the increasing standard of living, energy consumption increases as well. So, waste production, including wastewater, increases as well. One of the types of wastewater is wastewater from yeast industry. Wastewater from this industry has not only a high pollutants load but it is produced in great amounts as well. Technical devices that can accomplish the wastewater treatment and electricity production from wastewater is a microbial fuel cell. In microbial fuel cells activated sludge bacteria can be used for electricity production during wastewater treatment. The possibility of using the Cu-B alloy as cathode catalyst for microbial fuel cells to wastewater treatment of wastewater from yeast industry is presented in this paper. The reduction time for COD with the use of microbial fuel cell with the Cu-B catalyst (with 5, 10 and 15% amount of B) is similar to the reduction time with aeration. The obtained power (4.1 mW) and the amount of energy (0.93 Wh) are low. But, if one can accept a longer COD reduction time, the obtained amount of energy will allow elimination of the energy needed for reactor aeration.
EN
The increasing of standard living causes the increases energy consumption and waste or wastewater production. The possibility to combine wastewater treatment and electricity production can accomplish a microbial fuel cell. The possibility of wastewater treatment using the Cu-B catalyst with KMnO4 catholyte for microbial fuel cells is presented in this paper. The measurements covered comparison of changes in the concentration of COD, NH4+ and NO3 - in the reactor without aeration, with aeration and with using a microbial fuel cell (with Cu-B cathode and KMnO4 catholyte). The reduction time for COD with the use of microbial fuel cell with the Cu-B catalyst (and KMnO4 catholyte) is similar to the reduction time with aeration. It has been shown that the Cu-B (with KMnO4 catholyte) can be used as cathode catalyst in microbial fuel cells. Unfortunately in this case is needed to constant delivery of catholyte.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki prób wytwarzania katod tytanowo miedziowych przeznaczonych na elektrody do rozpylania powłok bakteriobójczych na różnych powierzchniach (stal, szkło itp.) metodą rozpylania jonowego w magnetronie. Przyjęto skład chemiczny katod i opracowano wstępną technologię ich wytapiania w warunkach laboratoryjnych i półprzemysłowych oraz przeprowadzono próby przerobu plastycznego stopów, które dały wynik negatywny. Uzyskanie katod o odpowiedniej jakości zapewniono na drodze bezpośredniego odlewania wymaganego kształtu do form piaskowych.
EN
The course and results of attempts to construct titanium-copper cathodes for bactericidal coating on various surfaces (steel, glass, etc.) by ion sputtering in magnetron are presented. Chemical compositions of cathodes were adopted and methods of their initial laboratory and semi-industrial technology of melting were developed, and attempts to carry out plastic deformation of alloys were made, which gave a negative result. Further efforts to obtain cathodes of appropriate quality were assured by casting the desired shape to sand moulds.
8
Content available remote Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe z katodą Cu-B
PL
Elektrody w mikrobiologicznych ogniw paliwowych najczęściej wykonywane są z tkaniny węglowej, czasami z 1% dodatkiem platyny. Praca przedstawia analizę możliwości wykorzystania stopu Cu-B jako katalizatora katody. Metodyka obejmuje przygotowanie katalizatora, analizę jego aktywności w redukcji H2O2 oraz porównanie zmian stężenia ChZT, NH4+ oraz NO3 - podczas oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze z napowietrzaniem oraz przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego z katodą Cu-B. Czas redukcji ChZT przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego z katodą Cu-B jest zbliżony do czasu redukcji przy napowietrzaniu. Uzyskana w ogniwie gęstość prądu (0,21 mA/cm2) oraz ilość energii elektrycznej jest niewielka (0,87 Wh), jednak pomiary przeprowadzono w reaktorach o pojemności 15 l. Uzyskana ilość energii pozwala jednak na eliminację energii koniecznej do napowietrzania zbiorników. Badania wykazały, więc że istnieje możliwość wykorzystania stopu Cu-B jako katalizatora katody mikrobiologicznego ogniwa paliwowego.
EN
In microbial fuel cell as electrode are used carbon cloth (or carbon cloth with 1% Pt) electrodes are most common. The paper presents an analysis of the possibilities of using Cu-B alloy as cathode catalyst in microbial fuel cells. The measurements included a preparation of catalyst, analysis of its activity in reduction H2O2 and comparison of changes in the concentration of COD, NH4 + oraz NO3 - in the reactor with aeration and with using a microbial fuel cell (with Cu-B cathode). The reduction time for COD with the use of microbial fuel cell with the Cu-B catalyst is similar to the reduction time with aeration. The obtained current density (0.21 mA/cm2) and amount of energy are low (0.87 Wh), but this power was obtained in small reactor (15l). However, the obtained amount of energy allows elimination of the energy needed for reactor aeration. It has been shown that the Cu-B can be used as cathode catalyst in microbial fuel cell.
9
Content available remote Mathematical modeling of cavitation-free electrochemical machining process
EN
Electrochemical machining of machine elements is modeling in two-dimensional formulation, Influence of shaped section of the cathode on cavitation phenomenon was taken into account. The aim of investigations was to determine machining conditions provided cavitation-free electrolyte flow in the space of large pressure gradients.
PL
W dwuwymiarowym polu modelowano matematycznie proces elektrochemicznej obróbki części maszyn uwzględniając wpływ profilowanej części roboczej katody na zjawisko kawitacji. Celem badań było określenie warunków obróbki zapewniających bezkawitacyjny przepływ elektrolitu w przestrzeni dużych gradientów ciśnień.
PL
Przedstawiono wyniki badań trwałości elektrod stosowanych do cięcia plazmowego blach stalowych w warunkach produkcyjnych. Omówiono realizację różnych programów cięcia na przecinarce plazmowej sterowanej numerycznie. Porównano wpływ na zużywanie się elektrod liczby zajarzeń i długości cięcia. Dokonano analizy wpływu warunków pracy na głębokość i średnicę kraterów elektrod. Uzyskane wyniki badań umożliwiły odniesienie się do zaleceń producentów dotyczących stosowania i eksploatacji elektrod do cięcia plazmowego.
EN
In the following paper researches’ results of a durability of electrodes used in plasma cutting of steel sheet plates in the production conditions were presented. An implementation of different cutting programmes made on plasma numerically controlled cutting-off machine was shown. An influence of wearing electrodes on the number of strikes and the length of cutting was compared. An analysis was made of the influence of working conditions on the depth and diameter of electrodes’ crater pipes. The following results allowed to refer to the producers’ recommendations about a usage and operation of electrodes used in plasma cutting.
PL
Niniejsza praca dotyczy oceny stabilności chemicznej kompozytowego elektrolitu o osnowie z częściowo stabilizowanego dwutlenku cyrkonu i wtrąceniami tlenku glinu (3Y-TZP/Al2O3) w stosunku do elektrody La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 (LSCF48). Analiza fazowa mieszaniny 3Y-TZP/Al2O3-LSCF48 zestawionej w proporcji wagowej 1:1 i poddanej wygrzewaniu w 1073 K nie wykazała obecności innych faz niż wyjściowe. Wzrost temperatury wygrzewania do 1273 K spowodował powstawanie nowych faz krystalicznych, głównie SrZrO3 i CoFe2O4. Wyniki tych badań wskazują na potencjalne możliwości zastosowania elektrolitu 3Y-TZP/Al2O3 do średniotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC ze względu na kompatybilność chemiczną z katodą LSCF48 w temperaturze przewidywanej eksploatacji ogniwa (1073 K). Ze względu na zachodzące zmiany strukturalne w mieszaninie poddanej wygrzewaniu w 1273 K - złącze elektrolit-katoda nie może być wystawione na działanie tej temperatury przez dłuższy okres czasu podczas wytwarzania ogniwa paliwowego.
EN
The paper presents the evaluation of chemical stability of composite electrolyte with the partially stabilized zirconia matrix and aluminium oxide inclusions (3Y-TZP/Al2O3) in relation to the La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF48) electrode. Phase analysis of the 3Y-TZP/Al2O3-LSCF48 mixture batched in a weight ratio of 1:1, and annealed in air at 1073 K revealed the presence of the starting components only while the increase of annealing temperature up to 1273 K (for 5 h and 100 h) caused the formation of new crystalline phases, mainly of SrZrO3 and CoFe2O4. These studies indicate the potential for the application of 3Y-TZP/Al2O3 in intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) due to the chemical compatibility with the LSCF48 cathode at the expected operation temperature of a cell (1073 K). Due to structural changes of the mixture annealed at 1273 K, the electrolyte-cathode connector cannot be exposed to that temperature for a long time during the manufacturing stage of a fuel cell.
PL
Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach medycyny m.in. w kardiochirurgii, stomatologii oraz jako implanty kostne m.in. stawu biodrowego czy kolanowego. Stosowanie tytanu jest związane z jego szczególnymi właściwościami m.in. z małą gęstością, dużą wytrzymałością właściwą oraz biokompatybilnością. Jednak ze względu na możliwość zachodzenia zjawiska metalozy, tj. przechodzenia składników metalu do otaczających tkanek, co inicjuje procesy alergiczne i zapalne, czy też obserwowaną jego dużą trombogennością, tytan jest poddawany różnym obróbkom powierzchniowym ograniczającym te zjawiska, m.in. azotowaniu jarzeniowemu. W artykule analizowano wpływ sposobu wytwarzania warstw azotowanych (tzn. na potencjale plazmy i potencjale katody) na zmiany odporności korozyjnej tytanu Grade 2 eksponowanego w roztworach Ringera i Hanka, przy różnych chropowatościach wyjściowych podłoża. Wykazano, że warstwy azotowane wytworzone na potencjale plazmy charakteryzują się zwiększoną odpornością korozyjną w porównaniu z warstwami wytworzonymi w klasycznym azotowaniu jarzeniowym (na potencjale katody).
EN
Titanium and its alloys are widely used in various industries, including medical applications, e.g. cardiac surgery, dental and bone implants. The increasing use of titanium is due to the material low density, good mechanical properties and its high biocompatibility. However, due to possible metalosis effect, i.e. release of the alloy elements to the surrounding tissues, titanium is submitted to various surface treatment processes (e.g. glow discharge nitriding) in order to limit such phenomenon. The paper presents treatment methods to produce glow-discharge nitrided layers (i.e. the plasma potential and the potential of the cathode) impact on the corrosion resistance of titanium Grade 2 exposed in Ringer's and Hank’s solution, with different initial roughness of the substrate. It has been shown that the nitrided layer formed on the plasma potential increased corrosion resistance in comparison to layers produced in the conventional glow-discharge nitriding process (at cathode potential).
PL
Katoda w cienkowarstwowych polimerowych ogniwach fotowoltaicznych powinna mieć zdolność zatrzymywania światła w obszarze ogniwa. W tym celu na jej powierzchni tworzy się nanostruktury, które pozwalają na generowanie przez światło zlokalizowanych plazmonów powierzchniowych. Wydajne sprzęganie fotonów do plazmonów elektrostatycznych wymaga pokrycia katody drobnymi elementami, które zapełniają gęsto całą jej powierzchnię. W tej pracy przedstawiamy trzy sposoby na efektywne wytworzenie struktur plazmonicznych w cienkich warstwach metalicznych aluminium. Są to: tworzenie wysokorozdzielczych siatek dyfrakcyjnych, wykorzystanie samoorganizacji nanowarstw aluminium w procesie napylania oraz litografia cienia.
EN
Thin film polymer solar cells cathode should be capable of light trapping within the cell. Therefore nanostructures which allow coupling of incydent light to localized plasmons are fabricated on the surface of metal layer. Dense nanopatterning of the whole cathode area provides efficient generation of electrostatic plasmons. In this work we present three methods to fabricate plasmonic nanostructures on Al thin films: recording of diffraction gratings with high spatial frequency and deep modulation, deposition of self-assembling Al nanoflakes and structuring by shadow nanosphere lithography.
14
Content available remote Glycerol-assisted solution combustion synthesis of improved LiMn2O4
EN
Spinel LiMn2O4 has been synthesized by a glycerol-assisted combustion synthesis method. The phase composition and morphologies of the compound were ascertained by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The electrochemical characterization was performed by using CR2032 coin-type cell. XRD analysis indicates that single phase spinel LiMn2O4 with good crystallinity has been obtained as a result of 5 h treatment at 600 A degrees C. SEM investigation indicates that the average particle size of the sample is 200 nm. The initial discharge specific capacity of the LiMn2O4 is 123 mAh/g at a current density of 30 mA/g. When the current density increased to 300 mA/g, the LiMn2O4 offered a discharge specific capacity of 86 mAh/g. Compared with the LiMn2O4 prepared by a conventional solution combustion synthesis method at the same temperature, the prepared LiMn2O4 possesses higher purity, better crystallinity and more uniformly dispersed particles. Moreover, the initial discharge specific capacity, rate capability and cycling performance of the prepared LiMn2O4 are significantly improved.
EN
nfluence of the short time external polarization of silver electrode contacted Ce0.8Sm0.2O1.9 electrolyte was studied. Silver is moving along the Ce0.8Sm0.2O1.9 surface during the -0.5 V cathodic polarization at 600°C. It caused both the increase of the electrode - electrolyte contact area and the triple phase boundary length but also decrease of electrolyte and polarization resistances. Deposit of silver oxide was found at the place where the electrode polarized at the potential of 0.5 V contacted the electrolyte and around. The decrease of electrolyte and polarization resistance was smaller but more stable in this case. Composite cathodes were obtained on Ce0.8Sm0.2O1.9 electrolyte with the double step sintering procedure. Silver introduced into a La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 cathode improved a performance of a La0.6Sr0:4Co0.8Fe0.2O3|Ce0.8Sm0.2O1.9|Ni cell by 33%.
PL
Zbadano wpływ zewnętrznej polaryzacji na elektrodę srebrną w kontakcie z elektrolitem tlenkowym Ce0:8Sm0:2O1:9. W czasie polaryzacji katodowej przy potencjale elektrody równym -0.5 V w temperaturze 600 C srebro migruje po powierzchni elektrolitu. Powoduje to zarówno wzrost powierzchni kontaktu elektrody z elektrolitem jak i długości linii styku trzech faz. Powoduje to również spadek rezystancji elektrolitu oraz rezystancji polaryzacyjnej. W miejscu styku elektrody polaryzowanej potencjałem 0,5 V i elektrolitu oraz w jego pobliżu stwierdzono obecność tlenku srebra. Spadek rezystancji elektrolitu i rezystancji polaryzacyjnej był w tym przypadku mniejszy ale bardziej stabilny. Wykonano kompozytowe katody Ag/La0:6Sr0:4Co0:8Fe0:2O3 metodą dwustopniowego spiekania na podłożu elektrolitu Ce0:8Sm0:2O1:9. Wprowadzenie srebra do struktury katody La0:6Sr0:4Co0:8Fe0:2O3 podniosło moc ogniwa La0:6Sr0:4Co0:8Fe0:2O3jCe0:8Sm0:2O1:9/Ni o 33%.
PL
Opracowanie technologii wytwarzania metalicznych interkonektorów do protonowych stało-tlenkowych ogniw paliwowych SOFC-H+ na bazie stali ferrytycznych wymaga długoczasowych badań chemicznej kompatybilności układu interkonektor/katoda/elektrolit. W charakterze interkonektora zastosowano stal Crofer 22 APU, na który nanoszono metodą sitodruku warstwę katody La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3-d (LSCF48) oraz kolejną warstwę złożoną z protonowego elektrolitu stałego. Do badań wytypowano elektrolity na osnowie ceranu baru i ceranu strontu domieszkowanych Nd, Sm, Dy, Yb i Y. Jedynie kompozyty Crofer 22 APU/LSCF48/BaCe(1-x)MxO3-x/2, gdzie M = Nd, Sm i Dy wykazywały chemiczną stabilność po utlenianiu w 1073 K przez 150 godz. w powietrzu. Analizę reakcji wzajemnego oddziaływania warstw z podłożem przeprowadzono przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej połączonej z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego. W oparciu o pomiary rezystancji elektrycznej próbek metodą spektroskopii impedancyjnej przedyskutowano wpływ domieszkowania elektrolitu stałego na właściwości fizykochemiczne badanych kompozytów i na tej podstawie określono ich przydatność do konstrukcji ogniwa paliwowego SOFC-H+.
EN
In order to develop fabrication technology of metallic interconnects based on stainless ferritic steels for protonic solid oxide fuel cells (SOFC-H+) the long-term compatibility of the interconnect/cathode/electrolyte system must be studied. Crofer 22 APU was used as the metallic interconnect, onto which a La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-d (LSCF48) cathode layer was screen-printed. In turn, another layer, consisting of a protonic solid electrolyte, was screen-printed on the LSCF48 cathode layer. In this research, barium cerate and strontium cerate based compounds doped with Nd, Sm, Dy, Yb and Y were used as the solid electrolytes. Only the Crofer 22 APU/LSCF48/BaCe(1-x)MxO3-x/2 (where: M = Nd, Sm i Dy) composites were found to be chemically stable after oxidation at 1073 K for 150 hrs in air. The analysis of the interaction between the oxide layers and the steel substrate was carried out using scanning electron microscopy combined with energy dispersion spectroscopy. The influence of solid electrolyte doping on the physicochemical properties of the system was discussed on the basis of electrical resistance measurements of the studied samples using impedance spectroscopy. From the results, the applicability of the composites for the construction of a SOFC-H+ fuel cell was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju materiału stykowego anody i katody na efekt przejścia stałoprądowego łuku elektrycznego małej mocy w wyładowanie jarzeniowe. Ponadto przedstawiono wyniki analizy spektralnej powierzchni stykowych materiałów użytych do badań.
EN
The article features the test results of the impact of the anode and cathode contact material on the DC transition effect of low-power electric arc into glow discharge. Additionally, the results of the spectrum analysis of contact materials used for testing was carried out.
18
Content available remote Influence of pore formers on electrical properties of Perovskite-type ceramics
EN
Porous CaTi0.9Fe0.1O3-delta (CTF) perovskites were synthesized by the standard solid state method at different sintering temperatures with carbon black (CB), corn starch (CS) and potato starch (PS) as pore-forming agents. The ceramic samples of porosity between 9% and 42% with 5 - 40 mikrom pore sizes, were obtained by a 6 h sintering at either 1130o C or 1200o C of precursor powder prepared at 1470o C. X-ray diffraction analysis proved the existence of orthorhombic single-phase perovskites crystalline structure. Electrical conductivity at 800�‹ C was between 1.42 �~10.2 S cm.1 and 1.86�~10.3 Scm.1 . The conductivity markedly depended on the sample porosity. It should be noted that 30% of porosity, resulted in reduction of conductivity by less than one order of magnitude. Activation energy of conductivity varied between 0.41 and 0.56 eV. Cornstarch has been chosen as the most suitable pore-forming agent for obtaining the cathode of good properties. The best amount of the cornstarch has been proposed as between 5 and 10%.
EN
The electrochemical polishing is the finishing method based on the diminishing of the asperities height as consequenee of the process of electrochemical dissolution. Some initial experimental remarks led the authors of the present paper to the conclusion that the more intense dissolution of the asperities tips could be the result of the smaller distance between these tips and the cathode surface. A systemic analysis was made to emphasize the factors able to exert irifluence on the roughness of the surfaces finished by electrochemical polishing. A theoretical model was also elaborated to know how the distance between the electrodes affects the Ra surface roughness parameter. The experimental researches showed that the electrochemical dissolution is more intense that our theoretical model shows; a possible explanation of this effect could be the influence exerted by the greater concentration of the electric field lines on the asperities tips.
PL
Przeprowadzono badania wpływu dodatku Ca(OH)2 do elektrody niklowej typu Ni(OH)2/NiOOH. Powoduje on zarówno podwyższenie potencjału końca ładowania, jak i zdolności przyjmowania ładunku. Elektrody zawierające 0,5–3% mas. Ca(OH)2 już po pierwszym cyklu wykazują większą sprawność procesu wyładowania/ładowania, w porównaniu z elektrodami nie zawierającymi tego związku. Dla elektrod zawierających 0,5–2% mas. Ca(OH)2 w pierwszym cyklu ładowania/wyładowania stwierdzono zwiększenie masowej pojemności właściwej wyładowania o ok. 10%, zaś w kolejnych cyklach wartość ta pozostaje, o co najmniej 5% wyższa w stosunku do elektrody bez dodatku tego związku.
EN
After the 1st cycle, the Ni(OH)2/NiOOH-based Ni electrodes contg. 0.5–3% Ca(OH)2 showed increasingly better charge acceptance, higher (by 20–40 mV) final charging potentials, and a higher charge/discharge efficiency. In the 0.5–2% Ca(OH)2 electrodes, the mass specific capacity was 10% higher in the 1st charge/discharge cycle and 5% higher in the subsequent cycles.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.