Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discrete cosine transform
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
An image compression and encryption algorithm by combining the advanced encryption standard (AES) with the hyper-chaotic system is designed, in which Arnold map is employed to eliminate part of the block effect in the image compression process. The original image is compressed with the assistance of a discrete cosine transform and then its transform coefficients are encrypted with the AES algorithm. Besides, the hyper-chaotic system is adopted to introduce the nonlinear processfor image encryption. Numerical simulations and theoretical analyses demonstrate that the proposed image compression and encryption algorithm is of high security and good compression performance.
EN
The achieved discrete trigonometric transform allows building of adaptive filters to suit their area of application. By varying the phase shift can be achieved improved quality of source data recovery in case the frequency coefficients undergo distortion. This transformation is well manifested itself in the problem of image compression, showing better results than the discrete cosine transform.
EN
Recent implementations of Sigma-Delta (ΣΔ) converters have achieved low cost, low power consumption, and high integration while maintaining resolution as high as in Nyquist-rate converters. However, its usage implies demodulating the source signal delivered from ΣΔ modulation to Pulse-Code Modulation (PCM) on a pre-processing stage. This work proposes an algorithm based on Discrete Cosine Transform for impulsive signal detection to be applied directly on a modulated ΣΔ bitstream, targeting to reduce computational cost in acoustic event detection applications such as gunshot recognition systems. From pre-recorded impulsive sounds in ΣΔ format, it has been shown that the new method presents a similar error rate in comparison with traditional energy-based approaches in PCM, meanwhile, it reduces significantly the number of operations per unit time.
EN
Diabetic foot is one of the most severe complications of diabetes. Early diagnosis of this syndrome can ensure proper medical care and adequate treatment. Various image analysis methods can be used to speed up the diagnosis process, and automated diagnosis can be applied as a screening technique to reduce its cost. Introducing auxiliary diagnostic parameters may help to detect polyneuropathy or neuropathy, both of which often precede the appearance of diabetic foot syndrome. The present paper describes a study performed on a group of diabetic patients by analyzing plantar pressure distribution images. As part of this study, 2D discrete cosine transform (DCT) is computed for the forefoot and rearfoot regions of each diabetic subject in a group of 37 patients. Three new DCT-based parameters are introduced to help to detect polyneuropathy or at least indicate that the patient may have polyneuropathy without a time-consuming examination. The results indicate a certain relationship between these parameters and the presence of polyneuropathy. This information could be used in further diagnosis to prevent foot ulcers from developing in patients with diabetes.
PL
W artykule przedstawiono zestawienie popularnych transformat sygnałów wykorzystywanych m.in. w procesach odszumiania sygnałów harmonicznych. Omówiono podział sygna- łów poddawanych analizie matematycznej oraz zaprezentowano wybrane transformaty, takie jak: krótkookresowa transformata Fouriera STFT, transformata Wignera-Ville’a WVD, transformata falkowa WT oraz dyskretna transformata kosinusowa DCT. Badaniom poddano sygnał harmoniczny, do którego dodany został szum biały. W czasie badań zmieniano parametry szumu, analizując efekty zastosowania poszczególnych transformat na zaszumionym sygnale. Pokazano, jak istotny jest dobór nie tylko samej transformaty, lecz także jej parametrów (np. poziomu progu odcięcia w przypadku dyskretnej transformaty kosinusowej), innych dla każdego rodzaju transformaty. Niewielka zmiana parametrów lub zmiana funkcji użytej w transformacie mogą prowadzić do znacznie różniących się wyników.
EN
In the article, comparison of popular transforms used i.a. in denoising harmonical signals was presented. The division of signals submitted to mathematical analysis was shown and chosen transforms such as Short Time Fourier Transform, Wigner-Ville Distribution, Wavelet Transform and Discrete Cosine Transform were presented. Harmonic signal with white noise added was submitted for research. During research, the parameters of noise were changed to analyze the effects of using particular transform on noised signal. The importance of right choice for transform and its parameters (different for particular kind of transform) was shown. Small changes in parameters or different functions used in transform can lead to considerably different results.
EN
The problem of query selectivity estimation for database queries is critical for efficient query execution by database management systems. A query execution method strongly depends on early estimated size of a query result. This estimation determines a data access method used later during the query execution. The selectivity parameter is a fraction of table rows that satisfy a single-table query condition. For a selection condition of a range query where an attribute has a continuous domain, the selectivity is equivalent to a definite integral form probability density function (PDF) of attribute values distribution. For a compound selection condition based on many attributes we need a multidimensional space-efficient non-parametric estimator of multivariate PDF of attribute values distribution. A known approach based on Discrete Cosine Transform (DCT) spectrum as an representation of multidimensional PDF is considered. The energy compaction property of DCT lets omit a region of spectrum coefficients with small absolute values without significant losing an accuracy of selectivity estimation. An area of relevant spectrum coefficients is called a sampling zone. Results of experiments from previous works shows that applying the reciprocal shape of the sampling zone gives the least selectivity estimation error subject to a predetermined size of the zone. The main result of this work is a theoretical confirmation of only experimental results from previous works. The paper presents the proof of the theorem that the reciprocal shape of the sampling zone is asymptotically error-optimal. The proof is based on calculus of variations and the isoperimetric problem.
PL
Szacowanie selektywności zapytań jest krytyczne dla efektywnej realizacji zapytań w systemach zarządzania bazami danych. Sposób realizacji zapytania zależy od wstępnego oszacowania rozmiaru danych spełniających kryteria zapytania. Takie oszacowanie pozwala wybrać metodę dostępu do danych użytą później podczas realizacji zapytania. Selektywność dla zapytań jednotablicowych to stosunek liczby wierszy spełniających kryteria zapytania do liczby wszystkich wierszy tablicy. Dla zakresowych warunków zapytania, określonych na atrybutach z ciągła dziedziną, selektywność jest całką oznaczoną z funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF), określającej rozkład wartości tego atrybutu. Dla złożonych warunków zapytania, opartych na kilku atrybutach, istnieje potrzeba użycia nieparametrycznego estymatora wielowymiarowej PDF, którego reprezentacja powinna być oszczędna pod względem zajętości pamięci. Jedno ze znanych podejść do konstrukcji takiego estymatora oparte jest na dyskretnej transformacie kosinusowej (DCT) - tzn. widmie z histogramu wielowymiarowego. Własność kompakcji energii pozwala na pominięcie nieznaczących współczynników widma DCT bez istotnej utraty oszacowania selektywności. Obszar znaczących współczynników widma nazywany jest strefą próbkowania. Wyniki prac eksperymentalnych innych autorów wskazują, że dla zadanego rozmiaru reprezentacji widma, optymalną strefą próbkowania (kształtem strefy o najmniejszym błędzie oszacowania selektywności) jest tzw. strefa odwrotnie proporcjonalna. Głównym wynikiem tego opracowania jest teoretyczne potwierdzenie tych eksperymentów. Artykuł przedstawia dowód twierdzenia o asymptotycznej optymalności strefy odwrotnie proporcjonalnej dla przypadku dwuwymiarowego. Dowód opiera się na elementach rachunku wariacyjnego i zagadnieniu izoperymetrycznym.
EN
In the paper assumptions for a computational experiment along with obtained results leading to positive verification of the hypothesis about efficient Mallat scheme decomposition stage realization with use of the filters derived from the 16 DTTs, instead of the wavelet convolution filters, have been described. Introduction of windowing in the time domain resulted in considerable reduction of computations, up to 34 times, while the accompanying distortion has been assessed at the PSNR level about 40dB. The investigation was performed with statistically defined signals, based on the first-order Markov process with assumed intersymbol correlation.
PL
W artykule opisano założenia oraz wyniki eksperymentu obliczeniowego pozytywnie weryfikującego hipotezę o możliwości efektywnego zrealizowania etapu dekompozycji według schematu Mallata przy zastąpieniu splotowych filtrów zafalowaniowych filtrami pochodzącymi z 16 dyskretnych transformacji trygonometrycznych. Zastosowanie okien w dziedzinie czasu pozwoliło na zmniejszenie ilości obliczeń do 34 razy, przy wprowadzeniu nieznacznych deformacji sygnału, oszacowanych na poziomie około 40dB (PSNR). Badania przeprowadzono dla sygnałów zdefiniowanych statystycznie z wykorzystaniem procesów Markowa pierwszego rzędu z założoną wartością korelacji międzysymbolowej.
EN
In this paper the authors propose a new low-complexity approximation of 8-point discrete cosine transform (DCT) that requires 18 additions and two bit-shift operations. It is shown that the proposed transform outperforms significantly the known transform of the same computational complexity when applied to a JPEG compression stream in practical cases of encoding and decoding of still images. As such, the proposed transform can be effectively used in any practical applications where significant limitations exist regarding the computational capabilities coding and / or decoding devices, i.e. mobile devices or industrial imaging devices.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad sprzętową implementacją algorytmu maskowania zakłóceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych. Przedstawiono założenia algorytmu, opisano mechanizmy maskowania zakłóceń, zaproponowano strategię implementacji oraz przedyskutowano wyniki.
EN
In the paper there are presented results of work on hardware implementation of digital image data transmission error concealment algorithm. The idea of transmission error concealment of visual data is presented and discussed, Hybrid Error Concealment Algorithm (HECA) operation and structure is described. Considered elements (operational stages) of the HECA algorithm are described in detail. Implementation strategy and results are presented and a conclusion is drawn.
10
Content available Automated DCT layout generation using ample language
EN
Designing SI circuits layouts is a demanding task. The process is very time consuming and there is a high risk of making mistakes. It would be much easier if there were a CAD tool doing part of the job for ourselves. This is the place where a possible solution comes in – the AMPLE script language in the ICStation environment. AMPLE is a script language that can be used to generate layouts. Apart form making a layout faster the AMPLE generator enables parametrisation of SI devices and can also be technology-independent. It provides a way for automating and speeding up the process of designing a layout. This paper presents a DCT layout generator which takes advantage of the AMPLE language and offers parametrisation that can make the design process independent from the technology used.
PL
Projektowanie layoutów układów SI nie jest zadaniem łatwym. Proces ten wymaga dużych nakładów czasu, istnieje ogromne ryzyko popełnienia pomyłki przez projektanta, a projektowane układy są zależne od technologii, co wymusza ich całkowitą przebudowę w sytuacji zmiany technologii na nowszą. Zadanie to byłoby dużo prostsze, gdyby istniały narzędzia CAD automatyzujące proces projektowania. W obszarze tym możliwe jest wykorzystanie zaproponowanego w artykule rozwiązania – użycie skryptowego języka AMPLE dostępnego w środowisku ICStation. Oprócz możliwości szybszego zaprojektowania prototypu, generator stworzony przy pomocy języka AMPLE umożliwia parametryzację projektowanych urządzeń SI, które stają się niezależne od technologii. Stanowi to daleko idące udoskonalenie procesu projektowania układów scalonych wykonanych w technice SI. Niniejszy artykuł opisuje zaproponowaną metodę automatycznego generowania layoutów przedstawiając jako przykład kolejne etapy realizacji układu DCT.
11
Content available remote Generalized Gaussian Density for Skin Detection in DCT Domain
EN
In this paper, we propose a highly efficient algorithm to model the human skin color. The algorithm involves generating a discrete Cosine transform (DCT) at each pixel location, using the surrounding points. The DCT coefficients incorporate the pixel color and texture information to distinguish between skin and non-skin. A generalized Gaussian distribution (GGD) is used in this framework to model the DCT coefficients at low frequencies. Next, the model parameters are estimated using the maximum-likelihood (ML) criterion applied to a set of training skin samples. Finally, each pixel is classified as skin if its likelihood ratio exceeds some threshold. The experimental results show that our model avoids excessive false detection while still retaining a high degree of correct detection.
12
Content available remote An Improved Method for Face Recognition Based on SVM in Frequency Domain
EN
We examine the problem of discriminating between objects of more than two classes using "minimum information". Discrete Cosine Transforms (DCT) represents a computationally simple and efficient method that preserves the structure of the data without introducing significant distortion. In this paper, an efficient face recognition method combined DCT and Support Vector Machine (SVM) is proposed. The underlying algorithm is derived by applying DCT to several regions of a face image. Only a small subset of the DCT coefficients is retained by truncating high frequency DCT components in each block. Selected DCT features are then subjected to SVM for class separability enhancement before being used for face recognition. This leads to a new, low-dimensional representation of images which allows for a fast and simple classification. In this context, we have performed a large number of experiments using two popular face databases: ORL and Yale, and comparisons using PCA, LDA, ICA, MLP, etc. Experimental results show that the proposed method performs better than traditional approaches in terms of both efficiency and accuracy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją algorytmu maskowania błędów bitowych, występujących w procesie transmisji obrazu stałego, transformowanego powszechnie używaną transformatą kosinusową. Opisano skrótowo ideę działania algorytmu, jego parametry i sposób prowadzenia optymalizacji oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper present results of research on optimization of error concealment algorithm for still images. The algorithm is described, parameters are discussed, research method and results are described and discussed.
PL
Referat dotyczy zastosowania dyskretnego przekształcenia kosinusowego w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych. Własności dyskretnego przekształcenia kosinusowego przedyskutowano w aspekcie przetwarzania sygnałów przypadkowych. Podano przykłady zastosowania wielopoziomowej analizy falkowej w przetwarzaniu sygnałów szumów podwodnych.
EN
This paper deals with discrete cosine transform with regard to measuring signals processing. Properties of discrete cosine transform were discussed in the aspect of random signals processing. Some examples of multilevel wavelet analysis with regard to underwater noise signals processing were shown.
EN
The increase of DFT and DCT DFT (Discrete Fourier Transform) and its derivative DCT (Discrete Cosine Transform) are the transforms most often used in DSP (Digital Signal Processing), especially in data communications for signal compression [1, 2, 3, 4]. DFT and DCT algorithms have been modified and their rate and accuracy optimized for many years [3, 4]. Most of them are calculated in multibit PCM (Pulse Code Modulation) format. The differential DPCM (Differential Pulse Code Modulation) format, used in this work can be an alternative for PCM format applied in DFT and DCT. It ensures higher accuracy of computation with code word length shorter than PCM code word. When we modify DPCM format (Section 3) in such a way that the quantization steps are set of the numbers with a base 2 and exponent belonging to a natural numbers set, the multiplication operation rate, as one of the most often used operation in DSP, increases. It is possible because multiplication operations can be replaced with fast shift bit logical operations. The parallel combination of some MDPCM (Modified Differential Pulse Code Modulations) codes creates SDPCM (Synthesized Differential Pulse Code Modulation) code (Section 3), which has high computational accuracy, equal to the DPCM accuracy, however it does not require multiplications. In most cases, parallel computations lead to their rate increase in comparison to computation rate of sequentially operations. These calculations, apart from using appropriate and accurate algorithms require applying the systems which enable the effective work of the parallel methods. Thus, for this purpose the programmable FPGA devices (Fields Programmable Gates Array) have been the most commonly used recently. Their main advantages are high speed of operations, the possibility of programming every computational structure and their low price. In this work, apart from fast parallel DFT and DCT algorithms, we presented the structures of processing DFT and DCT systems (specialized processors) working in parallel way. The processing systems presented in Section 5 allow fast and accurate calculations without time-consuming multiplications. With reference to the article [5] presenting fast differential DCT algorithms, in this work the authors proposed another way of increasing the rate and accuracy of DCT computations, which consists in the modifications of a partV
16
Content available remote Kodowanie danych wizyjnych z wykorzystaniem kaskady filtrów falkowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem kaskadowego przetwarzania monochromatycznego obrazu stałego z wykorzystaniem hierarchii filtrów falkowych LeGalla. Badania obejmowały zaprojektowanie i zasymulowanie w środowisku MATLAB modelu uproszczonego systemu przetwarzania obrazu z wykorzystaniem w/w technik. Przedstawiono i przedyskutowano istotne różnice technik falkowych względem obecnie stosowanych technik opartych o transformatę kosinusową oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper present results of research on wavelet filter-bank cascade, modeled in MATLAB, witch use of LeGall filters. Simplified model of transmission system is presented. Results of use of Discrete Wavelet Transform DWT are discussed and compared with those obtained by use of Discrete Cosine Transform DCT.
17
Content available remote Różnicowa DCT w zagadnieniach przetwarzania sygnałów
PL
Dyskretna transformata kosinusowa (DCT) jest szeroko stosowana do analizy i kompresji sygnałów. Klasyczne algorytmy DCT bazują na obliczeniach wykonywanych w wielobitowym formacie PCM (Pulse Code Modulation). Ograniczeniem zastosowania formatu PCM w DCT jest użycie wielobitowych operacji mnożenia, co często utrudnia jego wykorzystanie w systemach czasu rzeczywistego. Z drugiej strony, użycie niektórych niskobitowych rodzajów modulacji delta (DM) zapewnia taką samą dokładność obliczeń jak w przypadku użycia wielobitowego formatu PCM, lecz takie podejście nie zostało wystarczająco zbadane. Celem pracy było opracowanie i zbadanie efektywnych różnicowych algorytmów i struktur procesorów DCT pracujących w czasie rzeczywistym. W pracy tej przedstawiono nowe szybkie różnicowe algorytmy DCT. Szczególną uwagę skupiono na możliwości wyeliminowania w zaproponowanych algorytmach czasochłonnych operacji mnożenia i zastąpienia ich szybkimi operacjami bitowego przesunięcia SHIFT. Zastosowanie przesunięć umożliwiają kroki kwantowania będące potęgą liczby 2. Do zbadania dokładności zaproponowanych algorytmów wykorzystano sygnały szumu różowego oraz mowy. Zaproponowane zostały szybkie i efektywne struktury procesorów specjalizowanych realizujące opracowane algorytmy. Wyniki symulacji komputerowych potwierdziły efektywność opracowanych podejść.
EN
Discrete Cosine Transform (DCT) is widely used in analysis and signal compression. The classical DCT algorithms are based on calculations in multibit PCM (Pulse Code Modulation) format. The restriction of using PCM format in DCT is the application of multibit multiplication operations, which often limits the usage of PCM in real time systems. On the other hand, using some low bit kinds of delta modulation (DM) ensures the same calculation accuracy as in case of the multibit PCM format, however this approach has not been examined sufficiently yet. The purpose of the work was working out and studying the effective differential DCT algorithms and processors structures working in real time. In this work are presented new fast differential DCT algorithms. The particular attention was paid to the possibility of eliminating the multiplication operations in the proposed algorithms and replacing them by fast SHIFT operations. The application of shifts is done on the basis of the quantization steps, which are the power of number 2. To study the accuracy of proposed algorithms pink noise and voice signals were used. The authors proposed fast and effective structures of specialized processors realizing the worked out algorithms. The results of computer simulations confirm the efficiency of the presented approach.
EN
In this paper we describe results of human face recognition using integration of two different fuzzy matching methods. The first method is based on the kernel matching concept. In this method the system is trained with different images of the same class. During training the presence of (55)-derived kernels are considered. Based on the presence or absence of kernels in different images of the same class one reference matrix is computed and using a fuzzy membership function on deviation of individual images from the values of reference matrix two tolerance matrices are created. In the second method using local shift invariant Discrete Cosine Transform (DCT) coefficients of images of a class, another set of reference matrix and two tolerance matrices are created in a same way as in the first method. For testing the image in a class, the values of the matching of input image with reference matrices for two different methods are calculated and classified based on their respective tolerance matrices. The final result is obtained by integrating the results from both the methods. The result of recognition is very high, where error rate is only 2.625% with false acceptance rate of 1.86%.
19
Content available remote Digital watermarking based on error correction coding technique
EN
In this paper, a method of embedding a digital watermark into an image is proposed. By taking advantage of zerotree in the rearranged DCT coeffcients for watermarking, the algorithms can extract the watermark without original image. To enhance the robustness of watermarking, the watermark information is coded by error correction coding of Hamming code in our algorithm. Experimental results show that the proposed techniques successfully survive some image processing operations and the lossy compression techniques such as Joint Photographic Experts Group (JPEG).
20
Content available remote Fuzzy image processing : a review and comparison of methods
EN
This paper presents a comprehensive review of fuzzy image processing methods. Specifically the following image processing problems are considered: (i) Image comprehension. (ii) image segmentation, (iii) image classification, (iv) image analysis, (v) image filtering, (vi) image understanding. In practice, an image cannot always be interpreted always exactly and perfectly. This is due to the existence of noise or the way the image is obtained, or, finally, to incorrect understanding of the image information content. These difficulties can be faced successfully through fuzzy logic and fuzzy reasoning. The field of image processing via fuzzy logic was initialed after Zadeh's 1965 seminar paper and is still expanding with new important results and applications. This paper is devoted to the treatment of still images, but some of the methods can be extended to the case of moving (video) images. The methods considered are critically discussed. Finally, a comparison of the effectiveness of (i) c-means, (ii) classical c-means, and (iii) adaptive clustering algorithms is made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.