Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza decyzyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Recycling of biodegradable waste is one of the trends in the recovery of organic matter together with its use for reclamation, but most importantly the reduction of biodegradable waste and the reduction of waste for disposal. The paper presents the use of the decision analysis method in the selection of the most advantageous organic recycling solution in a large agglomeration. The proposed method uses the tool of life cycle analysis (LCA) and decisional analysis.
PL
System segregacji odpadów „u źródła” jest początkowym elementem kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami w regionie. Pomimo prostoty rozwiązań technicznych i technologicznych systemu segregacji jego efektywność ekonomiczna i ekologiczna jest zależna od wielu aspektów i parametrów wewnętrznych (poziom i możliwości recyklingu i przetworzenia), jak i uwarunkowań zewnętrznych (warunki rynkowe, współpraca z recyklerami, popyt na produkty z odpadów). Proces decyzyjny we wszystkich dziedzinach wiąże się z ryzykiem podjęcia nieoptymalnych decyzji, a w przypadku gospodarowania odpadami ich skutkiem mogą być: straty finansowe, nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku lub recyklingu, szkody środowiskowe, brak akceptacji społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji i wyboru wariantu segregacji w gospodarstwach domowych, przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przekazania odzyskanych frakcji surowców wtórnych do przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji. Ze względu na obszerność tematu, artykuł podzielono na dwie integralne części. Część I artykułu stanowi opis uwarunkowań prawnych i możliwości technicznych rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów, jako jednego z elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Analiza ta będzie stanowić bazę do podjęcia decyzji w zakresie wprowadzenia rozwiązań technicznych segregacji „u źródła”. Część II artykułu wskazuje kolejne kroki, oparte na odpowiednich metodach matematycznych, które są konieczne do rozwiązania problemu wyznaczenia najkorzystniejszego rozwiązania segregacji odpadów i pozyskiwania z nich frakcji użytkowych.
EN
The waste segregation system is the starting point for a comprehensive waste management solution in the region. In spite of the simplicity of the technical and technological arrangements of the segregation system, its economic and environmental efficiency depends on many aspects and internal parameters (level and capacity of recycling and processing) as well as external conditions (market conditions, cooperation with recyclers, demand for waste products). Decision-making in all areas entails the risk of non-optimal decisions, and in the case of waste management, they can result in: financial losses, failure to meet the required levels of recovery or recycling, environmental damage, lack of social acceptance. The aim of this article is to present the methodology for decision making and the choice of segregation option in households, with some uncertain market situation, and consequently the uncertainty as to the possibility of transferring recycled fraction of recycled materials to the processing and recycling of recovered fractions. Because of the breadth of the topic, the article is divided into two integral parts. Part I of the article describes legal conditions and technical possibilities of selective waste collection as one of the elements of a comprehensive waste management system. This analysis will be the basis for deciding on the introduction of technological solutions for segregation at source. Part II of the article shows the steps followed by the appropriate mathematical methods that are needed to solve the problem of determining the best solution for the segregation of waste and the utilization of the utility fractions.
PL
System segregacji odpadów „u źródła” jest początkowym elementem kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadami w regionie. Pomimo prostoty rozwiązań technicznych i technologicznych systemu segregacji jego efektywność ekonomiczna i ekologiczna jest zależna od wielu aspektów i parametrów wewnętrznych (poziom i możliwości recyklingu i przetworzenia), jak i uwarunkowań zewnętrznych (warunki rynkowe, współpraca z recyklerami, popyt na produkty z odpadów). Proces decyzyjny we wszystkich dziedzinach wiąże się z ryzykiem podjęcia nieoptymalnych decyzji, a w przypadku gospodarowania odpadami ich skutkiem mogą być: straty finansowe, nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku lub recyklingu, szkody środowiskowe, brak akceptacji społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji i wyboru wariantu segregacji w gospodarstwach domowych, przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przekazania odzyskanych frakcji surowców wtórnych do przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji. Ze względu na obszerność tematu, artykuł podzielono na dwie integralne części. Część I artykułu stanowi opis uwarunkowań prawnych i możliwości technicznych rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów, jako jednego z elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Analiza ta będzie stanowić bazę do podjęcia decyzji w zakresie wprowadzenia rozwiązań technicznych segregacji „u źródła”. Część II artykułu wskazuje kolejne kroki, oparte na odpowiednich metodach matematycznych, które są konieczne do rozwiązania problemu wyznaczenia najkorzystniejszego rozwiązania segregacji odpadów i pozyskiwania z nich frakcji użytkowych [20].
EN
The waste segregation system is the starting point for a comprehensive waste management solution in the region. In spite of the simplicity of the technical and technological arrangements of the segregation system, its economic and environmental efficiency depends on many aspects and internal parameters (level and capacity of recycling and processing) as well as external conditions (market conditions, cooperation with recyclers, demand for waste products). Decision-making in all areas entails the risk of non-optimal decisions, and in the case of waste management, they can result in: financial losses, failure to meet the required levels of recovery or recycling, environmental damage, lack of social acceptance. The aim of this article is to present the methodology for decision making and the choice of segregation option in households, with some uncertain market situation, and consequently the uncertainty as to the possibility of transferring recycled fraction of recycled materials to the processing and recycling of recovered fractions. Because of the breadth of the topic, the article is divided into two integral parts. Part I of the article describes legal conditions and technical possibilities of selective waste collection as one of the elements of a comprehensive waste management system. This analysis will be the basis for deciding on the introduction of technological solutions for segregation at source. Part II of the article shows the steps followed by the appropriate mathematical methods that are needed to solve the problem of determining the best solution for the segregation of waste and the utilization of the utility fractions.
PL
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” jest początkowym elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Od jego założonej efektywności i poniesionych nakładów zależy rozwój całego systemu, budowa technologii odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania pozostałości. Dlatego też proces podejmowania decyzji o sposobie, zakresie i strukturze selektywnej zbiórki odpadów należy traktować jako jeden z podstawowych procesów zarządzania kompleksowym systemem gospodarowania odpadami. Każdy proces decyzyjny na ogół wiąże się z ryzykiem podjęcia nieoptymalnych decyzji, których skutkiem może być nieosiągnięcie zamierzonego celu, wygenerowanie strat finansowych, czy utrata bezpieczeństwa środowiskowego. W artykule, uwzględniając kryteria oceny finansowej, wielkości rzeczywistych poziomów odzysku i recyklingu oraz zapotrzebowania na teren przedstawiono analizę decyzyjną dotyczącą wyboru najkorzystniejszego rozwiązania systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie dwu-, trój- lub wielopojemnikowym. Wynikiem zastosowania metody AHP jest wyznaczenie jako oceny końcowej rankingu wszystkich wariantów ze względu na wszystkie kryteria równocześnie.
EN
System of selective collection of municipal waste “at source” is the initial element of a comprehensive waste management system. Since it was founded, efficiency and expenditures depends on the development of the entire system, construction recovery, recycling and disposal of the remaining service life of. Therefore, the decision-making process about how, scope and structure of selective waste collection should be considered as one of the fundamental processes of comprehensive management system of waste management. Each decision-making process generally involves risk taking non-optimal decisions, which may result in failure to achieve the intended purpose and generate financial losses or the loss of environmental safety. The article, taking into account the financial evaluation criteria, the size of the actual levels of recovery and recycling and the demand for land presents an analysis of previous decisions on the choice the best solution system of selective collection of recyclable materials in the system of two, three or more bins. The result of the application of the AHP method is designated as an assessment of end-entrance ranking of all variants due to all the criteria simultaneously.
PL
Zgodnie z prawidłową strukturą postępowania z odpadami, metody odzysku i recyklingu stoją w hierarchii postępowania z nimi, ponad metodami unieszkodliwiania, dlatego też powinny stanowić kluczowy element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Bez względu na stopień rozbudowy takiego systemu, pełnione przez niego funkcje czy spodziewane efekty funkcjonowania, pierwszym i najważniejszym zadaniem takiego systemu jest odzysk i recykling frakcji użytkowych. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji, na początkowych etapach budowy systemu gospodarki odpadami, dotyczących planowania systemu segregacji „u źródła” i sposobu jego rozwiązania, przy niepełnej informacji o warunkach rynkowych w przyszłości, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji.
EN
On a proper structure for dealing with waste recovery and recycling methods stand in the hierarchy with them over the methods of disposal, therefore, should be a key component of the municipal waste management. Regardless of the degree of development of such a system, the functions performed by him or bottom-important effects of the operation, the first and most important task of this system is the recovery and recycling of usable fractions. The aim of this article is to present the methodology of decision-making approach-at the initial stages of construction waste management system, system planning segregation "at source" and how to solve it, with incomplete information about market conditions in the future, and thus the presence of uncertainties about the ability to process and recycle the recovered fractions.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8791--8798, CD3
PL
Realizacja koncepcji gospodarki opartej na wiedzy zakłada efektywne wykorzystanie potencjału w postaci zasobów wewnętrznych i właściwym doborze brakujących zasobów z zewnątrz. W wyniku tak prowadzonej procedury przedsiębiorstwa budują swój potencjał innowacyjny. Duże organizacje mają większe szanse na utrzymanie się na rynku gdyż posiadają kapitał materialny i niematerialny niezbędny do wprowadzania nowych usług oraz produktów. MŚP nie mają tak dobrych warunków do rozwijania potencjału innowacyjnego. Jednak firmy takie dostrzegają coraz częściej potrzebę inwestowania w innowacje. Dlatego też, konieczne wydaje się wskazanie odpowiedniej ścieżki zarządzania innowacjami. Zaproponowana przez autora metoda może korzystnie wpłynąć na rozwój postaw innowacyjnych wśród MŚP branży metalowej. W artykule zaprezentowana została analiza literaturowa z zakresu innowacyjności oraz branży metalowej i metodologia prowadzonych badań poparta wynikami badań pilotażowych.
EN
Delivering the knowledge-based economy implies the effective use of the potential in the form of internal resources and the proper selection of scarce resources from outside. As a result of such a task carried out companies build their innovation potential. Large organizations are more likely to stay in business because they have tangible and intangible capital necessary to introduce new services and products. SMEs do not have such good conditions to develop the innovation potential. However, such companies increasingly recognize the need to invest in innovation. Therefore, it seems necessary to identify the appropriate path of innovation management. Proposed by the author method can have a positive impact on the development of innovative attitudes among SMEs in the metal industry. The article presented an analysis see reference in the field of innovation and the metal industry and methodology of the research supported by the results of pilot studies.
EN
Theory decision under uncertainty applies different methods to predict future events, physical measurements, which are already unknown. The paper shows one of the decision-making methods in conditions of severe uncertainty in application to a problem. Some aspects of the robustness and opportuneness functions of Info-Gap Theory are presented and used to evaluate the example of efficient fuel allocation. A general outline of decision analysis is presented, including its orientation and models.
EN
Mining method selection for an explored ore-body is the critical and problematic issues in mining engineering. Selection of an unsuitable method with regards to deposit characteristics may make exploitation of the ore-body troublesome and sometimes impossible or less economic. In the past, selection of extraction method was based primarily on operating experience at similar type mine and on methods already in use in the districts of the deposit. Recently application of decision theory has been paid attention for different selection problems. Decision-making methods are not using customarily in mining engineering but they are techniques can provide solutions to the problems involving conflicting and multiple criteria as mining method selection problems. This study presents of different decision making methods in complex environment of mining activities for optimal and efficient production. The focus of this article is on inspection of the suitable mining method selection and presentation of procedure, and is based on the decision theory. This paper is divided into two sections. The first section provides an overview of the mining method selection problems and decision making theory. The second section introduces an application of the Multiple Attribute Decision Making (MADM) for mining method selection accompanied by practical illustrations.
PL
Wybór metody eksploatacji dla udokumentowanego złoża rudy jest podstawowym i bardzo trudnym zagadnieniem w inżynierii górniczej. Wybór niewłaściwej technologii eksploatacji dla złoża o określonej charakterystyce może spowodować wiele kłopotów, a w rezultacie może doprowadzić do braku możliwości wybrania tego złoża lub uczynić eksploatację mniej opłacalną. W przeszłości wybór metody eksploatacji wykonywany był na podstawie doświadczeń ruchowych w kopalniach podobnego typu, a opierano się na metodach już wykorzystywanych w innych częściach tego złoża. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania metod podejmowania decyzji do rozwiązywania problemów związanych z takim wyborem. Takie metody podejmowania decyzji nie są zwykle używane w górnictwie, ale są to techniki, które mogą dać rozwiązanie w zagadnieniach, w których występuje wiele wzajemnie sprzecznych kryteriów tak jak to ma miejsce w przypadku wyboru technologii eksploatacji. Artykuł prezentuje różne metody podejmowania decyzji dla osiągnięcia optymalnej i wydajnej produkcji w złożonych uwarunkowaniach związanych z działalnością górniczą. Celem tego artykułu jest, w oparciu o teorie podejmowania decyzji, wybór odpowiedniej metody eksploatacji oraz opis tej procedury. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza część daje przegląd problemów związanych z wyborem metody eksploatacji oraz teorię podejmowania decyzji. Druga część omawia wielokryterialną analizę decyzyjną zastosowaną do wyboru metody eksploatacji wraz z przykładami.
EN
This paper contains an application of a method of Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) in order to deal in a logical way with the difficulty that arises when projects are assessed, under the presence of quantitative and qualitative criteria. Initially, major aspects of MCDA and its methods are presented in the paper. The choice of one particular method is then justified. The method chosen for this particular application was ELECTRE IV. This is a method that belongs to the European School of MCDA and whose use does not imply the knowledge of criteria weights. The use of ELECTRE IV allowed for a reflection on the decision criteria selected as well as on the evaluation procedures currently in use. This led to higher quality of the evaluation process and transparency in resource allocation. The practical experience described in this paper has suggested that the same method or equivalent methods should definitely be considered in similar application contexts.
EN
One of the most critical and complicated steps of designing a mine is a suitable mining method selection based upon geological, geotechnical, geo-graphical and economical parameters. Since there are many factors involved in mining method selection; the decision-making process is so difficult. In this paper, Analytical Hierarchy Proces s (AHP), with 13 criteria is used to develop a suitable mining method for the Golbini No.8 deposit in Jajarm (Iran). Six alternatives (Conventional Cut & Fili, Mechanized Cut & Fili, Shrinkage Stoping, Sublevel Stoping, Bench mining and StulI Stoping) are evaluated. The studies show that the suitable mining method for this deposit by regarding to the present situation is conventional Cut & FilI method.
PL
Jednym z kluczowych i niezwykle złożonych etapów projektowania kopalni jest dobór odpowiedniej metody prowadzenia wydobycia w oparciu o parametry geologiczne, geotechniczne, geograficzne oraz ekonomiczne. Ponieważ wybór taki wymaga uwzględniania dużej liczby czynników, proces decyzyjny staje się utrudniony. Obecna praca opisuje zastosowanie podejścia AHP (Analytical Hierarchy Process - Analityczny Proces Wyboru Hierarchii) wykorzystujące 13 kryteriów w celu wyboru odpowiedniej metody eksploatacji pokładu 8 złoża Golbini w Jajarm (Iran). Ocenie poddano sześć opcji alternatywnych: wybieranie konwencjonalne z podsadzką, wybieranie mechaniczne z podsadzką, wybieranie magazynowe, wybieranie podpoziomowe, wybieranie warstwami, wybieranie z obudową rozporową). Badania wykazały, że najodpowiedniejszą metoda eksploatacji danego złoża będzie konwencjonalna metoda wybierania z podsadzką.
PL
Realizacja robót i eksploatacja obiektu budowlanego w warunkach ryzyka oznacza konieczność identyfikacji i analiz}' oddziaływań losowych. Wybór rozwiązań realizacyjnych ze względu na możliwe negatywne skutki i koszty zabezpieczenia właściwej pracy obiektu zależ)' od prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań losowych i wielkości prawdopodobnych strat lub zysku. Analiza oczekiwanych korzyści lub oczekiwanej użyteczności wyróżnionych decyzji pozwala wybrać do realizacji rozwiązania najlepsze zarówno z punktu widzenia spełnienia wymagań eksploatacyjnych jak i kosztów realizacji robót.
EN
The method of analysis of construction structures technical and technological solutions consist in analysis of works execution circumstances and construction structures operation and maintenance. Selection means determination of execution solution. In many cases execution of works, and operation and maintenance of construction structures are subjected to essential random influences that exist in the situation. If it happens, it is necessary to analyse those random conditions. The presented method determines the way of analysis of the random conditions and selection of the best realization solution. The best means the solution that fulfils all existing significant limitations and in the best way meets investor demands. Two criteria are used for the selection. The first one it is maximization of expected profits. The second one it is maximization of expected usefulness. Selection of the solution according to first criterion can point to the execution different solution in comparison with the second criterion.
12
EN
Feature selection (FS) is a significant topic for the development of efficient pattern recognition systems. FS refers to the selection of the most appropriate subset of features that describes (adequately) a given classification task. The objective of this paper is to perform a thorough analysis of the performance and efficiency of feature selection algorithms (FSAs). The analysis covers a variety of important issues with respect to the functionality of FSAs, such as: (a) their ability to identify relevant features, (b) the performance of the classification models developed on a reduced set of features, (c) the reduction in the number of features, and (d) the interactions between different FSAs with the techniques used to develop a classification model. The analysis considers a variety of FSAs and classification methods.
PL
Nowoczesne techniki komputerowe, zwłaszcza systemy informacji przestrzennej znacznie wzbogacają możliwości redakcyjne map tematycznych, szczególnie pod względem kolorystycznym. Jednoczesnie nowe techniki redakcji i wydruku map, bazujące na obrazie z monitora graficznego oraz wydruku z użyciem ploterów atramentowych, wymagają biegłej znajomości różnych systemów tworzenia barw. Sytuacja ta wymaga nowego podejścia do problematykistosowania barw na mapach. Proponowane rozwiązanie zostało poprzedzone analizą możliwości wykorzystania techniki barwnej do generowania wielowariantowych map decyzyjnych. Zaproponowano algorytmy barwne do wykorzystania w poruszanym zagadnieniu. Całość zilustrowano na prostym przykładzie związanym z podejmowaniem decyzji urbanistycznych.
EN
Modern computer techniques, especially systems of spatial information, considerably enrich possibilities of thematic maps edition, espacially in respect of colors. At the same time new techniques of drafting and printout of maps, basing on an image from graphic monitor and printout with use of ink plotters, will demand efficient knowledge of different systems of color creation. This will demand new approaches to problems of color usage on maps. Proposed solution had been preceded with analysis of possibility of utilization of color techniques to generate multivariate decision maps. Some algoritms of manage colors has beeb proposed to solve the problem. The theory has been illustrated on an example concerning town-planning type decisions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.