Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eurokod 7
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono historię powstania Eurokodu 7 oraz jego wdrażania w Polsce. Scharakteryzowano tę normę oraz EN i EN-ISO klasyfikacji, badań gruntów i konstrukcji geotechnicznych. Podano informacje o przebiegu wdrażania Eurokodu 7 w Polsce oraz o trwających pracach nad nową generacją eurokodów EN 202x.
EN
The history of creating of Eurocode 7 and of implementing it in Poland are presented. The EC7, ENs and EN-ISO for classification, ground testing and testing of geotechnical structures are characterized. An information on course of implementing the EC7 in Poland and on the drafting of the new generation of Eurocodes EN 202x is given.
PL
Przedstawiono cele, założenia i historię powstania kolejnych wersji Eurokodu 7. Scharakteryzowano tę normę oraz normy towarzyszące: EN wykonawstwa fundamentów specjalnych i EN-ISO klasyfikacji, badań gruntów i konstrukcji geotechnicznych. Wskazano korzyści z powstania eurokodów. Podano informacje o wdrażaniu Eurokodu 7 w Polsce oraz o trwających pracach nad nową generacją Eurokodów EN 202x.
EN
The aims, assumptions and history of creating of subsequent versions of Eurocode 7 are presented. The EC7 and accompanying standards: ENs for special geotechnical works and EN-ISO for classification, ground testing and testing of geotechnical structures are described. Advantages of introducing of Eurocodes are indicated. Information on implementing the EC7 in Poland and on the drafting of the new generation of Eurocodes EN 202x is given.
4
PL
Nadchodzące zmiany związane z opracowaniem Eurokodów drugiej generacji mogą mieć istotny wpływ na dotychczasową praktykę w dokumentowaniu geotechnicznych warunków posadowienia na potrzeby realizacji obiektów budowlanych. Istotne będzie przede wszystkim dążenie do zwiększenia roli projektanta oraz transparentności w doborze parametrów i definiowaniu modelu geotechnicznego podłoża.
EN
Upcoming changes related to the development of second-generation Eurocodes can and should have a significant impact on the current practice in documenting the geotechnical foundation conditions for the construction works. Although we do not have to expect a revolution, but rather a simple evolution in the requirements, it will be primarily important to strive to increase the role of the designer and transparency in the selection of parameters and in defining the geotechnical model of the subsoil.
5
Content available remote Nowa generacja EUROKODU 7 : ogólny zarys zmian oraz harmonogram prac
PL
Upłynęły już ponad trzy miesiące od warsztatów Eurokod: Nowa Generacja, które odbyły się w Warszawie 6 czerwca br. Ponieważ warsztaty te odbiły się dość głośnym echem w naszym środowisku geotechnicznym, chcielibyśmy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców, na jakim etapie znajduję się prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowej generacji normy Eurokod 7 oraz nakreślić główne wątki w dyskusji, jaka toczy się obecnie wokół tego zagadnienia.
EN
Over three months have passed since the Eurocode workshops, concerning the new generation of the Eurocode. The workshops, which took place in Warsaw, echoed quite loudly in our geotechnical environment. We'd like to bring a wider audience closer to what stage are the works on, concerning the development and implementation of the new Eurocode 7 generation. We would also like to outline the main threads in the discussion, which is currently very heated.
EN
The European standards, developed extensively over last 30 years, are driven by the need for continuous evolution and their Authors’ pursuit of better EU-wide quality in civil engineering – combining safety, economy, and sustainable development. The adoption of theory of reliability as the basis for design has played a major role in shaping current geotechnical practice. However, it requires from practitioners a greater understanding of underlying uncertainties. Furthermore, a number of alternative approaches, not generally used in structural design, are also allowed, as some situations in geotechnical engineering require an individual approach. Moreover, the current trends in geoengineering increase the importance of risk assessment and management. The paper presents general philosophy guiding the geotechnical design and pointing to some of the ideas introduced by Eurocode 7 and its requirements, in relation to preexisting practice of geotechnical design in civil engineering.
PL
Fundamenty stopowe należą do często stosowanych rozwiązań posadowienia konstrukcji w sporczych napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia. Mechanizm ich zniszczenia, związany z siłami wyciągającymi, może być decydujący przy wymiarowaniu fundamentów ze względu na stan graniczny nośności. W artykule omówiono problematykę projektowania tych fundamentów w kontekście wymagań norm europejskich – Eurokodu 7 [5] oraz normy PN-EN 50341-1 [6].
EN
Spread foundations are one of the most common design solutions for support structures of high-voltage overhead power lines. Failure mode associated with their uplift might be guiding the ultimate limit state design. The paper discusses the subject of their design in the light of Eurocode 7 [5] and PN-EN 50341-1 [6] requirements.
EN
The observational method is one of the designing methods specified in Eurocode 7. It is recommended when the subsoil behavior prediction is difficult. Geotechnical monitoring is an integral part of the observational method. It can be also used for evaluation of subsoil and/or construction conditions at every investment stage. The article presents compulsory law regulation, standards and literature analysis in terms of using the observational method and geotechnical monitoring.
EN
The article is discussing legal aspects of performing engineering geophysical surveys in Poland. The main legislation documents containing laws concerning geophysical surveys are the Geological and Mining Law, the Building Law with the relevant regulations and recommendations of the Eurocode 7. The authors point to the significant discrepancies and ambiguities in legislation acts which lead to inconsistent interpretations concerning engineering geophysics, and express the need and direction of changes needed in the current legislation.
PL
Przedstawiono zmiany norm projektowania geotechnicznego PN-EN 1997-1 i -2. Opisano bliżej kierunki i stan prac nad „II generacją” eurokodów, określone podczas posiedzenia Komitetu SC7 i Grup WG w Warszawie.
EN
The paper presents developments in the geotechnical design standards EN 1997-1 and -2. There are described and reviewed works on “2nd generation” of Eurocodes and developments implemented during the meeting of SC7 and WG Groups in Warsaw.
11
Content available remote Geotechniczne warunki posadowienia budowli : zakres wymaganych opracowań
PL
Podstawę przygotowania każdego projektu posadowienia obiektu budowlanego powinna stanowić wysokiej jakości dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska. Kryteria sformułowane w Eurokodzie 7: PN-EN 1997 część 1 i 2 nie zawsze przekładają się w Polsce na precyzyjne rozpoznanie i jednoznaczną ocenę stanu podłoża budowlanego. Najczęściej brak prawidłowej interpretacji jego właściwości prowadzi do komplikacji i problemów wykonawczych lub użytkowych, a nierzadko do awarii budowlanej.
12
Content available remote Diagnostyka podłoża gruntowego według Eurokodu 7 : istotne aspekty praktyczne
PL
Właściwe i dokładne zdiagnozowanie (rozpoznanie) podłoża gruntowego stanowi podstawę podejmowania decyzji o zastosowaniu odpowiedniego w danych warunkach (poprawnego i ekonomicznego) rozwiązania dotyczącego konstrukcji i sposobu posadowienia obiektu [5]. Ma to kluczowe znaczenie i wpływa często na późniejsze ewentualne koszty napraw. Kompleksowe badania podłoża decydują o tym, czy możliwe jest bezpieczne posadowienie obiektu oraz czy wzmocnienie podłoża jest w ogóle potrzebne, a także pozwalają ustalić niezbędny jego zakres i ocenić przydatność różnych metod.
EN
The proper and accurate diagnosis of the soil substrate is the basis for deciding on the application of appropriate (suitable and financially satisfying) solutions in the given conditions regarding the structure and the method of founding the object. It is crucial and often affects the subsequent repair costs. Comprehensive substrate testing determines whether a facility can be safely located and whether the substrate reinforcement is needed at all. It also enables determining the extent to which the substrate is needed and to assess the suitability of the various methods.
PL
Wypracowane od ponad 30 lat normy europejskie są umotywowane potrzebą rozwoju i dążeniem ich autorów do realizacji zamierzeń budowlanych o lepszej, wspólnej dla calej UE jakości (ekonomia, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój). Przyjęcie za podstawę w projektowaniu teorii niezawodności i przeniesienie jej metod do norm budowlanych daje nowe możliwości, ale jednocześnie stwarza też szereg zagrożeń i problemów, z którymi przychodzi się zmierzyć. Nowe pojęcia wykorzystywane w projektowaniu geotechnicznym, takie jak reliability base design, metoda obserwacyjna czy doświadczenie porównywalne wymagają zmiany w sposobie myślenia i szerszego otwarcia na nowe wymagania stawiane geotechnice i budownictwu w Polsce. Nowe idee to z pewnością większa rola i odpowiedzialność ekspercka projektanta geotechnicznego. Nowe idee w filozofii projektowania geotechnicznego to również zmiana "języka" (nowa klasyfikacja gruntów i skal), konieczność stosowania badań ilościowych (sondowania), dowolność w metodzie interpretacji oraz ostrożne oszacowanie parametrów w zależności od klasy zagrożeń wynikających z rangi obiektu i konsekwencji jego zniszczenia (ocena georyzyka). Celem artykułu jest przybliżenie nowych wymagań podanych w EC7 z uwagi na zapewnienia oczekiwanego poziomu niezawodności w odniesieniu do dotychczasowej praktyki projektowania geotechnicznego w budownictwie.
EN
The European Standards, developed over last 30 years, are driven by the need for evolution and their Authors' pursuit of better EU-wide quality in civil engineering, combining safety, economy, and sustainable development. The adoption of the theory of reliability as a basis for design, and its implementation in standards, provides new possibilities, as well as a number of risks at the same time, which the designer is faced with. New concepts used in geotechnical design, like the observational method, comparable experience, or reliability based design, require a change in thinking and wider opening to new requirements for geotechnical and civil engineering in Poland. These new concepts certainly emphasize the role and responsibility of geotechnical designers as experts in their field. Moreover, new ideas in the philosophy of geotechnical design are associated with new definitions (new classification of soils and rocks), the necessity of using quantitative tests, freedom of interpretation method choice, as well as cautious estimation of parameters, depending on the risk for the structure resulting from its importance and possible consequences of failure (georisk assessment). The paper presents new requirements in more humanistic terms, pointing to ideas underlining Eurocode 7 and its requirements, in relation to preexisting practice of geotechnical design in civil engineering.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie dla 215 prób pobranych z utworów obejmujących strefy zagrożeń osuwiskowych w górotworze złóż węgla brunatnego Turów i Bełchatów. Opisano związki pomiędzy budową geologiczną nadkładu, genezą, cechami geologiczno-inżynierskimi oraz czynnikami wpływającymi na powstawanie lub rozwój osuwisk. Scharakteryzowano procesy zachodzące w ośrodku gruntowym mające wpływ na zmianę parametrów wytrzymałościowych w górotworze. Omówiono metody wyznaczania wartości obliczeniowej według normy PN-B-03020:1981 oraz Eurokod 7 (PN-EN 1997-1:2008P). Przedstawiono zalety i ograniczenia zastosowania „normowych” metod oznaczania parametrów wytrzymałości na ścinanie do analiz stateczności skarp i zboczy w warunkach skomplikowanej budowy geologicznej. Badania testowe wykonano dla 11 różnych powierzchni osłabień strukturalnych, oznaczając parametry wytrzymałości pierwotnej, rezydualnej oraz po zawodnieniu powierzchni poślizgu. Porównując wyniki zmian parametrów, autorzy zaproponowali współczynniki korekcyjne: wskaźnik zmian kąta tarcia wewnętrznego (λɸ , λɸ w) oraz wskaźnik zmian spójności (λ c , λ cw). Wyniki badań wskazują, że wskaźniki zmiany parametrów wytrzymałościowych są wyraźnie zróżnicowane dla kąta tarcia wewnętrznego i spójności. W próbkach pobranych z powierzchni nienaruszonych zmniejszenie oporów ścinania było w znacznej mierze wynikiem redukcji spójności. Na powierzchniach o naruszonej strukturze tendencje zmian parametrów wytrzymałościowych nie są tak wyraźne i zależą od wielu różnych czynników. Analiza wyników potwierdziła, że w strefach zagrożeń osuwiskowych obserwuje się znaczne zmniejszenie parametrów wytrzymałościowych względem parametrów uzyskanych z badań laboratoryjnych nawet po uwzględnieniu ich redukcji do wartości obliczeniowych. Proponowane rozwiązanie, zdaniem autorów, pozwoli na lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych warunków geologiczno-inżynierskich, co będzie prowadzić do bezpiecznego projektowania geologiczno-inżynierskiego oraz geotechnicznego.
EN
The article presents results of shear strength tests for 215 samples collected from formations including landslide hazard zones of the Turów and Bełchatów brown coal mine. The relationships between the geological structure of the overlay, genesis, geological-engineering properties, and factors influencing the formation of the landslide have been described. The processes occurring in the ground, influencing change of strength parameters have been characterized. Methods of determining the design value according to PN-B-03020:1981 and Eurocode 7 (PN-EN 1997-1:2008P), have been discussed. Advantages and limitations of using standard methods of determining shear strength parameters for the analysis of slope stability in the complicated geological conditions have been presented. Tests have been realized for 11 various areas of structural weakenings, determining the peak strength, residual strength, and after water accumulation in the slide surface. In comparing the results of parameters change, the authors have proposed the following correction coefficients: index of friction angle change (λɸ , λɸ w) and index of cohesion changes (λ c , λ cw). The indices of change of strength parameters are distinctly diversified for the friction angle and cohesion. The limitation of shear stress resulted mostly from reduction of cohesion in the samples collected from intact surfaces. The trends of strength parameters changes are not as clear and depend on many different factors in terms of the surfaces of disturbance structure. The analysis of results has confirmed that in the landslide hazard areas the significant reduction of strength parameters in relation to parameters obtained in the laboratory tests is observed, even after taking their reduction to the design values into consideration. In the authors’ opinion, the proposed solution allows for a better representation of the actual geological engineering and geotechnical conditions, leading to safe designing.
PL
Opisano kierunki i stan prac nad II generacją eurokodów, ze szczególnym uwzględnieniem norm projektowania geotechnicznego.
EN
The paper presents developments in the geotechnical design standards EN 1997-1 and -2. There are described works on “2nd generation” of Eurocodes.
EN
Before Eurocode 7 was implemented (a package of European standards connected with geotechnical design) hydrogeological observations were not very reliable as they were made in a borehole without casing during geotechnical drillings. Weak recognition was connected mainly with piezometric level of deeper aquifers, groundwater level fluctuations in time and permeability characteristic of the layer. The implementation of Eurocode 7 is a huge step towards the quality of hydrogeological observations in geotechnical design especially with regard to the safety of the object during construction and maintenance. In the article the main requirements of Eurocode 7 were presented as well as the possibilities of hydrogeological data acquisition from various databases and the examples of regional hydrogeological analyses for groundwater fluctuations prediction.
PL
Analityczne rozwiązanie problemu określenia wzrostu (mobilizacji) odporu pobocznicy wraz ze wzrostem osiadania bazujące na krzywej obciążenie osiadanie pala Meyera-Kowalowa.
EN
The influence of the single stone column on the preconsolidation of adjacent soil. The changes of the preconsolidation coefficient OCR and of the at rest pressure, varying in time and depending on the distance from the point of strengthening on the basis of results obtained from CPU and dilatometric tests.
18
Content available remote Obliczanie parcia i odporu gruntu według Eurokodu 7 (Postępczy regres)
PL
Analiza porównawcza wskazań i ustaleń normowych. Wskazania normowe dotyczące parcia i odporu gruntu. Przemieszczenia ściany warunkujące wystąpienie granicznych stanów parcia i odporu gruntu. Założenia interakcyjne dotyczące pośrednich wartości parcia i odporu gruntu. Wnioski i uwagi końcowe.
EN
Comparative analysis of standard guidelines and findings given in EC7-1 and PN-83/B-03010. Discussed guidelines concerning active and passive earth pressure as well as at rest pressure state. Wall displacement causing limit states of earth pressure and resistance. Interactive assumptions concerning intermediate earth pressure and resistance values. Conclusions and final remarks.
19
Content available remote Obliczanie osiadań według zaleceń Eurokodu 7
PL
Przybliżone metody obliczenia osiadań, w szczególności uproszczona metoda odkształceń jednoosiowych i metoda Schmertmanna. Zalecenia Eurokodu 7 dotyczące wymagań zarówno przy obliczaniu osiadań jak i uznanych metod ich obliczania.
EN
Methods of settlements calculations, especially simplified uniaxial displacements method and Schmertmann method. Recommendations of the Eurocode 7 for the requirements of settlements calculations as well as standards methods.
PL
Podstawy prawne obowiązku stosowania przepisów Eurokodu 7 w polskim prawie budowlanym. Obowiązujące prawnie w Polsce rodzaje dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich i kwalifikacje osób uprawnionych do ich wykonywania. Zakres merytoryczny poszczególnych dokumentacji w poszczególnych fazach realizacji inwestycji.
EN
The legal basis for the obligation to apply the provisions of Eurocode 7 in the Polish construction law. The current legally in Poland types of geotechnical engineering-geological documentations and qualifications of the persons entitled to them. The substantive scope of individual professional documentation in the various phases of the project implementation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.