Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie zadziorów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Edge deburring using ceramic brushes
EN
The article presents issues of the deburring process. The influence of individual parameters of deburring with ceramic brushes on the roughness and rounding of deburred edge has been shown.
PL
W każdej metodzie usuwania zadziorów istotny jest prawidłowy dobór warunków technologicznych tego procesu. Z uwagi na bardzo dużą różnorodność, w zależności od metody, do podstawowych warunków można zaliczyć temperaturę procesu, rodzaj cieczy stosowanej jako medium obróbkowe, wartość prądu drążenia elektroerozyjnego, częstotliwość ruchu drgającego w obróbce wibrościernej, ciśnienie medium ściernego, gęstość pola magnetycznego, prędkość obrotową i posuwową narzędzia itp. Warunki te w głównej mierze będą wpływały na skuteczność usuwania zadziorów, ale także na jakość powierzchni w obrębie krawędzi i stan warstwy wierzchniej. Spośród wielu metod usuwania zadziorów w artykule skupiono się na zautomatyzowanej metodzie obróbki szczotkowaniem na centrach obróbkowych. Oprócz zdefiniowania warunków, przy których następuje skuteczne usuwanie zadziorów, określono także jakość powierzchni w odniesieniu do obróbki poprzedzającej proces oraz właściwości warstwy wierzchniej po procesie usuwania zadziorów metodą szczotkowania z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium.
EN
Proper selection of the technological conditions of the process is very important in each deburring method. Due to the variety, depending on the method, the basic conditions include process temperature, type of liquid used as a medium, current intensity, the frequency of oscillation, the pressure of the abrasive medium, the density of the magnetic field, tool rotational speed and feed rate etc. These conditions primarily will affect the efficiency of deburring, but also the quality of the surface around the edge and the condition of the surface layer. Among the many methods of deburring the article focuses on the automated method of brushing on machining centers. In addition to determining the conditions of effective removal of burrs, surface quality was defined in relation to the pre-treatment process and the surface layer properties of objects made of aluminum alloys after deburring by brushing.
3
Content available remote Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem
PL
Na krawędziach przedmiotów po obróbce metodami skrawania często pojawiają się zadziory. Ich usunięcie pociąga za sobą zmiany w warstwie wierzchniej w obrębie krawędzi. Jedną z metod usuwania zadziorów jest obróbka szczotkowaniem. Przedstawiono jej wpływ na właściwości warstwy wierzchniej po procesie usuwania zadziorów.
EN
Burrs often occur at the edges of objects produced by machining. Deburring process imply changes in the surface layer around the edge. One of the method of deburring is brushing process. The article presents the effect of brushing process on surface layer properties after deburring.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz wygładzania powierzchni wałków wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2017A. Określono zależność ubytku masowego od czasu obróbki. W celu oceny efektów obróbki dokonano pomiarów struktury geometrycznej powierzchni.
EN
The article presents the results of the use of vibro-abrasive machining for deburring, edge rounding and smoothing the surface of the sleeve of aluminum alloy EN AW-2017. Analyzed the relation between the mass loss of the duration of the treatment. In order to evaluate the effects of processing measurements have been performed the geometrical surface structure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów i wygładzania powierzchni tulei wykonanych ze stopu aluminium obrabianych skrawaniem. Badania przeprowadzono na urządzeniu firmy Rollwasch SMD-R 25 o objętości pojemnika 25 dm3. Określono wpływ częstotliwości wymuszeń pojemnika wygładzarki oraz agresywności kształtek ściernych. W badaniach użyto kształtek ściernych o spoiwie poliestrowym o różnych stopniach intensywności ściernych. W celu oceny efektów obróbki dokonano pomiarów struktury geometrycznej powierzchni. Określono wpływ czynników procesu na końcowy efekt wygładzania powierzchni tulei ze stopu EN AW-2017A (AlCuMg1, PA6).
EN
The article presents an analysis of the possibility of applying vibro abrasive machining for smoothing the surface of aluminum alloy. The impact of the frequency and aggressive-ness of abrasive shapes were compared. Tests were performed on a machine Rollwasch SMD-R 25 with a tumblers capacity of 25 dm3 Were used media abrasive related polyester with different intensities abrasives. For smoothed samples was performed measurements the geometrical surface structure. Defined the effect factors on the final result of the process of smoothing the surface of an aluminum alloy EN AW-2017A (AlCuMg1, PA6).
7
Content available remote Badania usuwania zadziorów metodą obróbki wibrościernej
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów. Przedstawiono typowe warunki powstawania zadziorów w obróbce skrawaniem, zdefiniowano typowe kształty zadziorów na krawędziach przedmiotów skrawanych, w miejscu wyjścia narzędzia. Dokonano podziału możliwych sposobów usuwania zadziorów. Przedstawiono wyniki badań wstępnych usuwania zadziorów oraz nadawania pożądanych cech struktury geometrycznej powierzchni metodą obróbki wibrościernej. Określono wpływ czasu obróbki na końcowy efekt usuwania zadziorów tulei po cięciu piłą taśmową.
EN
The article presents the importance of finis machining in today's era of development and the ever-increasing requirements to detail. Attention was drawn to the remains of materials at the corners of machined objects, at the exit point of the tool. Considered in the process of formation of burrs. A division of the possible ways of removing burrs. In the practical part measured burrs on the edges obtained after treatment vibro-abrasive deburring and polishing for different durations of treatment relating them to the initial state after cutting bandsaw.
PL
W artykule przedstawiono możliwości obróbki wykończeniowej wibrościernej kół łańcuchowych. Celem badań było określenie warunków usuwania zadziorów, warstw tlenkowych oraz wygładzanie powierzchni w procesie obróbki wibrościernej. Przedstawiono wyniki badań w postaci makrofotografii powierzchni oraz pomiarów chropowatości 3D. Wyniki badań pokazują, że obróbka wibrościerna stanowi skuteczną metodą wygładzania powierzchni oraz usuwania zadziorów.
EN
The article presents the basic possibilities offinishing vibro-abrasive processing of chain wheels. The aim of this study was to identify the conditions of deburring, removing the oxide layers and surface smoothing in vibro-abrasive processing. The results of the research arę presented in the form of a macro-photograph of the surface and roughness measurements 3D. The research results show that the vibro-abrasive processing is an effective method of surface smoothing and deburring.
9
Content available remote Usuwanie zadziorów kryształami lodu
10
Content available remote Usuwanie zadziorów przy wierceniu
12
Content available remote Unikanie i usuwanie zadziorów
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.