Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radio waves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available SuperDARN w Polsce – perspektywy
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów do badania górnych warstw atmosfery, jonosfery i ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym (Greenwald i in. 1995; Chisham i in. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani i in. 2019). W artykule przybliżamy szczegóły techniczne, tematy badawcze i publikacje związane z działalnością SuperDARN oraz korzyści płynące z polskiego w nim udziału, który mógłby wzmocnić badania krajowe, jak i współpracę międzynarodową oraz otworzyć nowe tematy badawcze. Zanim to będzie możliwe, należy rozwiązać kilka technicznych kwestii, których tło i perspektywy nakreślamy.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global radar network for studying the upper atmosphere, ionosphere, thermosphere and mesosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind (Greenwald et al. 1995; Chisham et al. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani et al. 2019). In the article we bring closer to national readers the SuperDARN network through describing its technical details, projects and publications. In addition to strengthening present research Polish participation in SuperDARN could result in development of new topics in national research and in international cooperation. Before it is possible, several technical issues should be solved, the background and perspectives of which we outline in the article.
2
Content available Refrakcja fal radiowych w jonosferze ziemskiej
PL
Dokładna znajomość zagadnień dotyczących transmisji fal radiowych w jonosferze jest kluczowa w przypadku projektowania nowych systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem satelitów. W artykule omówiony zostanie wpływ uwarunkowań panujących w jonosferze ziemskiej na propagację transjonosferyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska refrakcji fal radiowych oraz scyntylacji. Ponieważ warunkiem niezbędnym propagacji transjonosferycznej jest odpowiednia wartość częstotliwości fali radiowej, na ogół większa niż 30 MHz, uwzględniając izotropowy poziom tła szumów kosmicznych, maksimum i minimum temperatury szumowej promieniowania galaktycznego oraz czynniki takie jak: błąd refrakcji czy scyntylacje jonosferyczne – przyjmuje się, że dolna granica zakresu dogodnego do łączności satelitarnej wynosi 1 GHz. Kolejno wymienione i sklasyfikowane w artykule zjawiska przyczyniły się do optymalnego doboru częstotliwości wykorzystywanych na potrzeby łączności satelitarnej (II okno kosmiczne).
EN
Paper discussed the impact of refraction in the earth’s ionosphere on the propagation of radio waves. Particular attention was paid to the total electron content and irregularities among the propagation paths (one of the effects is ionospheric scintillation). In this context the Author calls attention the frequencies from the second cosmic window.
EN
In this work, a one dimensional approach is presented for modelling the effect of the incidence angle, varying from 0 rad to π/2 rad, and the intensity of radio waves on the performance of a polycrystalline silicon solar cell under constant multispectral illumination. By solving the continuity equation in steady state, we derived the expression of the density of excess minority carriers, the photocurrent density, the photovoltage, the electric power and their dependence on the incidence angle and the intensity of the electromagnetic field is analyzed. Using the electric power curves versus junction dynamic velocity we determined the electric power lost at the junction, the maximum electric power and we calculated the conversion efficiency for various incidence angle and intensity of the electromagnetic field. The leakage photocurrent density, deduced from the photocurrent density curves versus junction dynamic velocity, and the electric power lost at the junction allowed us to calculate the shunt resistance of the solar cell according to the incidence angle and the intensity of the electromagnetic field. The numerical data show the negative effect of radios waves on the performance of a silicon solar cell.
PL
Środowisko elektromagnetyczne jako jedyne (związane z działalnością człowieka) jest celowo zanieczyszczane przez człowieka. Ponieważ na propagację fal radiowych oddziałuje wiele czynników klimatyczno-atmosferycznych, które zależnie od bieżących uwarunkowań mają wpływ na zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal radiowych, pożądane wydaje się być przeanalizowanie ich wpływu na mechanizm propagacji fal radiowych, a w konsekwencji na działanie satelitarnych łączy teleinformatycznych. Warto podkreślić, że podczas pracy systemów satelitarnych wiązka przecina atmosferę w przybliżeniu prostopadle, dzięki czemu fale radiowe propagowane są przez kolejne warstwy w atmosferze ziemskiej, przy czym najbardziej znacząco na propagację fal radiowych oddziałują dwie warstwy atmosfery: troposfera i jonosfera ziemska.
EN
Paper discussed the impact of climatic and weather conditions on the radio wave propagation in the earth’s atmosphere. The electromagnetic environment as the only thing (associated with human activity) is polluted by man on purpose. Because many climate’s and weather’s factors affect on propagation of radio waves, analyzing their effect on radio wave propagation mechanism seems to be desirable and consequently, on reliability of satellite telecommunication links. Also worth mentioning is that while the systems of satellite works, the bunch cuts through the atmosphere approximately perpendicular, thus radio waves are propagated through the layers of the earth's atmosphere.
PL
W artykule przedstawione zostaną parametry elektryczne – przewodność właściwa i względna przenikalność elektryczna tarczycy, grasicy, serca, mięśni międzyżebrowych oraz płuc na wdechu i wydechu. Parametry te ulegają dużym zmianom w zależności od częstotliwości fali i są podstawą do określenia rodzaju środowiska, w którym będzie się ona rozprzestrzeniać. Obliczone zostaną zmiany długości i prędkości fali po przejściu z powietrza do danego narządu, umowna głębokość jej wnikania oraz impedancje falowe narządów i moduły współczynników odbicia. Przy obliczeniach dokonano uproszczenia polegającego na tym, że fala dociera do narządów bezpośrednio z powietrza. Jest to przypadek najgorszy, gdyż nie uwzględniono, że „po drodze” ulega ona już osłabieniu, a jej parametry są inne niż w środowisku nieprzewodzącym.
EN
In the article the electrical parameters: (electrical conductivity and relative permittivity) of the thyroid, thymus, heart, intercostal muscles and lungs at the inspiration and expiration will be presented. These parameters undergo big changes depending on the wave frequency and they are the bases for determining a type of medium in whit the wave will spread. Both the changes in the wavelength and wave velocity after its transition from the air to a given organ as well as the conventional penetration depth, wave impedance of the organs and moduli of reflection coefficients will be calculated. In computing some simplification has been made stating that the wave reaches the organs directly from the air. This is the worst case since it does not take into account that „on the way” the wave becomes weaker and its parameters are different from those in a non-conducting medium
PL
W artykule omówiono różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.
EN
The paper discusses the different types of transmission media used in building automation systems. The real object examined the behavior of the entire system when simulate different disturbances. Also collected opinions among installers of these systems on the functionality of solutions.
PL
Jednym z założeń ochrony środowiska jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Środowisko naturalne umożliwia nie tylko realizację transmisji bezprzewodowej, ale również może wpływać na tłumienie sygnałów pożądanych, jak i niepożądanych (z punktu widzenia działania danego systemu telekomunikacyjnego). Wysiłki naukowe projektantów sieci teleinformatycznych zmierzają obecnie w kierunku zachowania szeroko rozumianej kompatybilności elektromagnetycznej, dzięki czemu możliwe staje się zapewnienie zgodnego współistnienia rozmaitych podsystemów i systemów zarówno w czasie, jak i przestrzeni [1]. Korzyści tych rozwiązań znajdują swoje zastosowanie chociażby w zapewnieniu łączności bezprzewodowej m.in. w środkach komunikacji zbiorowej. Zasadniczym celem ochrony środowiska propagacji fal radiowych jest eliminacja potencjalnych barier komunikacyjnych – źródeł szumów o podłożu naturalnym oraz sztucznym (związanych z działalnością człowieka), pogarszających jakość odbioru i wprowadzających dodatkowe zakłócenia w kanale transmisyjnym, zarówno po stronie nadawczej, jak i odbiorczej. Dokładną klasyfikację szumów zawarto w artykule [1]. Warto podkreślić, że szereg badań dotyczących oddziaływania środowiska naturalnego na pracę systemów teleinformatycznych przeprowadzono w Polsce w ramach europejskiego projektu badawczego COST IC0802 pt. „Propagation Tools and Data for Integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observations Systems” [2]. Część badań dotyczących analizy wpływu pozaziemskich źródeł szumów naturalnych na propagację fal radiowych (zwłaszcza od strony teoretycznej) została zamieszczona w niniejszym artykule.
EN
Paper discussed the impact of natural noise sources on the radio waves propagation. Particular attention was paid to the influence of extraterrestrial natural noise sources on the radio wave propagation among selected frequency. The Author presents e.g. noise figure Fa’ [dB] and equivalent noise temperature ta [K] for external noise sources in the frequency range from 0.1 GHz to 100 GHz and the diagram of the resultant gaseous absorption vs radio wave frequency in the area of Kielce city.
PL
W artykule omówiono w sposób teoretyczny zagadnienie rozchodzenia się fal radiowych w wolnej przestrzeni propagacyjnej na przykładzie łącza satelitarnego. Warto podkreślić, że tłumienie podstawowe stanowi kluczowy czynnik całkowitego tłumienia propagacyjnego, a umiejętność jego oszacowania jest niezbędna w celu projektowania i optymalizacji satelitarnych łączy teleinformatycznych. Autor korzystając z zapisu matematycznego przeanalizował wpływ podstawowych czynników warunkujących straty sygnału, ukazując prawidłowości dotyczące tłumienia dla różnych systemów satelitarnych.
EN
The paper discussed the theoretical problem of propagation of radio waves on free-space communication for a satellite link. A free space attenuation is an important component of a total signal attenuation and the process of ability estimation is essential to the design and optimization of satellite communication links. The Author has used mathematical formulae to present the impact of fundamental factors on the signal loss and various regularities of signal attenuation for satellite systems.
PL
W artykule przedstawiono parametry elektryczne (przewodność właściwą i względną przenikalność elektryczną) wybranych tkanek, narządów i płynów ustrojowych dla długich i ultrakrótkich fal radiowych. Determinują one stosunek prądów przewodzenia do prądów przesunięcia dielektrycznego, zwany też często w literaturze teorii obwodów współczynnikiem strat dielektrycznych tgδ. Jego wartość stanowi kryterium określające, czy fala elektromagnetyczna rozprzestrzenia się w środowisku dobrze czy słabo przewodzącym. Wykazano, że wraz ze wzrostem częstotliwości ciało człowieka staje się środowiskiem słabo przewodzącym.
EN
In the article are presented electrical parameters (electrical conductivity and relative permittivity) of the chosen tissues, organs and body fluids for long and ultrashort radio waves. They determine the ratio of conduction currents to dielectric displacement currents often called the dielectric loss factor tgδ in a theory of circuits. Its value is a criterion determining whether an electromagnetic wave spreads in a well or feebly conducting medium. It has been shown that together with an increase in frequency the human body becomes a feebly conducting medium.
PL
Propagacja fal radiowych w kopalniach podziemnych należy do bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu radiokomunikacji. Stworzenie modelu propagacji fal w trudnych i zmiennych warunkach, jakie panują w kopalniach podziemnych, nie jest prostym zadaniem, ze względu na występowanie takich zjawisk fizycznych, jak wielokrotne odbicia, dyfrakcje oraz załamania fali elektromagnetycznej, a także tłumienie fal elektromagnetycznych przechodzących przez górotwór. W niniejszym artykule zebrano i przedstawiono wyniki wybranych prac dotyczących tego zagadnienia. W artykule omówiono również systemy radiokomunikacyjne występujące w górnictwie podziemnym, przedstawiono różne modele propagacyjne oraz poruszono kwestie dotyczące parametrów mających wpływ na spadek lub poprawę jakości radiowej transmisji sygnału.
EN
Propagation of radio waves in underground mines is one of relatively difficult issues of radio communication. Making a wave propagation model in difficult and changing conditions of underground mines is not an easy task due to the occurrence of such phenomena as: multiple reflections, diffractions and refractions of electromagnetic waves, as well as damping of electromagnetic waves which go through the rock mass. The article features the results of selected literature about this issue. It also discusses radio communication systems applied in underground mining, presents different propagation models, and deals with the issues related to parameters which deteriorate or improve the quality of the signal radio transmission.
11
Content available remote Operation of RFID systems in electromagnetic environment
EN
The aim of this work was to investigate the influence of electromagnetic fields from various systems on the operation of radio waves based automatic identification systems (RFID).
12
Content available remote Krajowe badania propagacji fal radiowych w systemach radiokomunikacyjnych
PL
Na podstawie zebranej literatury dokonano przeglądu krajowych badań propagacji fal radiowych systemach radiokomunikacyjnych. Przedmiotem zainteresowania były badania dotyczące rozchodzenia się fal radiowych w środowiskach niezjonizowanych.
EN
Based on a review of the literature collected national survey of radio wave propagation radio communication systems. Interest was to study the propagation of radio waves in ionized environments.
PL
Przedstawiono różne metody wyznaczania zasięgu sieci radiowej w terenie otwartym w obecności wielu zakłóceń interferencyjnych. Omówiono zarówno metody uproszczone i metody przybliżone, jak i metody dokładne. Oceniono celowość i zasadniczy zakres stosowalności metod. Na przykładach pokazano wyniki analiz zasięgu za pomocą różnych metod. Wskazano na konieczność stosowania metod analiz zakłóceń interferencyjnych w coraz aktywniej wykorzystywanym środowisku fal radiowych.
EN
The article shows various methods for estimation radio network coverage in open areas in case of existence of multiple interferences. Different methods were present: simplified methods approximate methods as well as precise methods. Aim and range of application of the methods has been assessed. Examples of the results of coverage calculation were shown. Necessity of taking advantage of the methods for multiple interference assessment in current active radio resources exploitation was indicated.
EN
lonospheris research facilities have been in continuous use since the 1970’s to investigate fundamental physics principles which govern the earth’s ionosphere, so that present and future transmission technologies may take into account the complexities of the ionosphere. Interest in the ionosphere is not limited to the US, but what sets HAARP (High Frequency Active Research Program) apart from existing facilities is the unusual combination of research tool which provides electronic beam steering, wide frequency coverage and high effective radiated power collocated with a divers suite of scientific observational instruments. Technical expertise and procurement services as required for management, admin and evaluation of the program are being provided cooperatively by the UA Air Force (Air Force Research Laboratory) and US Navy (Office for Naval Research and Naval Research Laboratory). The HAARP Interactive Ionospheric Research Observatory is a major Arctic fa-cility for the study upper atmospheric and solar-terrestrial physics and for Radio Science and Communicatione research. The site is being developed in a manner such that scientific results can be obtained early in the program and increase in quality and quantity as development progresses.
EN
In this paper results of movement radio wave sensors based on the antenna-oscillators designing and investigating are presented. For internal noise impact reduction modulation of reflected signal with follow processing on the modulation frequency is performed.
PL
W artykule są prezentowane wyniki badań projektów ruchomych czujników fal radiowych opartych na modelach antena - oscylator. W celu redukcji wpływu szumów wewnętrznych zostało przeprowadzone śledzenie modulacji odbitego sygnału na częstotliwości modulacji.
PL
W artykule omówiono wielkoczęstotliwościowy model odbić i dyfrakcji fal radiowych dla brył wykonanych z dielektryków stratnych zawierających krawędzie proste. W modelu wykorzystano optyką geometryczną i jednorodną teorią dyfrakcji. Podano podstawowe zależności matematyczne. Zamieszczono i przedyskutowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych dla przypadku klina. Przewiduje się, że przedstawiony model może znaleźć zastosowanie w projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych, szczególnie przeznaczonych do pracy we wnętrzach budynków.
EN
High frequency model of diffraction for lossy dielectric wedge is presented in the paper. The model - using Geometrical Optics and the Uniform Theory of Diffraction - was augmented to take into consideration transmission through the wedge. Diffraction coefficients were modified accordingly at the cost of increased computational complexity. Computer simulation results of field intensity for both perfectly conducting and lossy dielectric wedge are shown and discussed. The spatial continuity of calculated field intensity distribution at all the shadow boundaries (including the transmission shadow boundary) partially verifies the model. The method presented in the paper may be useful for indoor and outdoor radio communication system planning.
PL
Powszechnie stosowane empiryczne metody predykcji natężenia pola są mato dokładne w środowisku o złożonej budowie, np. w miastach, już dla fal decymetrowych. Będą one bezużyteczne przy projektowaniu systemów radiokomunikacyjnych nowych generacji pracujących w zakresie dużych częstotliwości (np. w paśmie 60 GHz). Poprawa dokładności predykcji jest możliwa przez zastosowanie teoretycznego opisu zjawisk fizycznych, którym podlega propagacja. W artykule skoncentrowano się na tzw. metodach wielkoczęstotliwościowych, do których zalicza się optyką geometryczną, geometryczną teorię dyfrakcji i jednorodną teorię dyfrakcji. Podano podstawowe zależności matematyczne i zaproponowano uproszczenia ułatwiające implementację komputerową. Zamieszczono i przedyskutowano przykładowe wyniki symulacji komputerowych dla dwóch środowisk testowych. Wskazano na znaczenie odbić i dyfrakcji w propagacji fal radiowych decymetrowych i krótszych w środowisku zurbanizowanym.
EN
The commonly used empirical propagation prediction methods are inaccurate in complex environments such as city centres. Moreover, they have been elaborated for VHF and UHF bands and will be useless in the design of radiocommunications systems operating in higher frequency bands (e.g. 60GHz). It is possible to improve prediction accuracy by the use of mathematical description of the physics of propagation. This paper is focused on the application of so called high frequency methods embracing Geometrical Optics (GO), Geometrical Theory of Diffraction (GTD) and Uniform Theory of Diffraction (UTD) to the modelling of reflections and diffraction of UHF and shorter waves. Most important equations are presented and simplifications leading to the reduction of the computational load are proposed. Results of computer simulations for two simple environments are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.