Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Companies are more often publishing publicly available reports to disclose how responsibly they conduct their business. The aim of the research presented in the paper is to compare corporate social responsibility reporting patterns in Poland and in Slovakia, especially the level of CSR reporting as well as the types of these reports. Moreover the authors analyzed development of the CSR concept in both countries. In the study the authors analyzed CSR reports published in 2015. The research included 34 reports from Poland and 18 reports from Slovakia. The results of the study show that more companies in Poland prepare CSR reports than in Slovakia. Additionally, in Poland the development of the CSR concept is progressing faster and is more comprehensive. However, further education, raising of awareness and development of specific instruments that support practice of CSR reporting is still necessary in both analyzed countries.
EN
Downtimes caused by machine failures translate into a loss of effectiveness in the mining process. The main task of maintenance teams in hard coal mines is to ensure the uninterrupted work of the machines used. A measurable effect of these activities should be reducing machine maintenance and, as a consequence, reducing the costs of coal mining; i.e., a mine’s operating costs. In the present article, two longwall mining machines have been analyzed: a cutter-loader and a plow. The analysis was based on one of the quality engineering tools – the Pareto–Lorenz diagram. This tool allows for grouping the causes of breakdowns and establishing which of them are the most important and should be removed first. The analysis has demonstrated the significance of machine selection and its adjustment to the existing geological-mining conditions. Improper selection results in increased energy consumption in the mining process, premature wear, or prolonged downtimes caused by breakdowns.
PL
Przerwy spowodowane awaryjnością maszyn wpływają na efektywność procesu wydobywczego. Głównym zadaniem służb utrzymania ruchu w kopalniach węgla kamiennego jest zapewnienie ciągłości pracy eksploatowanych maszyn (urządzeń). Wymiernym efektem tych działań powinno być ograniczenie kosztów utrzymania ruchu maszyn (urządzeń), a tym samym obniżenie kosztów produkcji wydobycia węgla, czyli działania kopalni. W niniejszym artykule przeanalizowano dwa kompleksy ścianowe: kombajnowy oraz strugowy. Do analizy wykorzystano jedno z narzędzi inżynierii jakości – diagram Pareto–Lorenza. Narzędzie to pozwala pogrupować przyczyny awarii oraz wskazać, które z nich są najistotniejsze i które powinny być w pierwszej kolejności usuwane. Przeprowadzona analiza wskazała, jak istotny jest właściwy dobór maszyn (urządzeń) do istniejących warunków geologiczno-górniczych. Niewłaściwy dobór skutkuje wzrostem energochłonności procesu wydobywczego, przedwczesnym zużyciem czy zwiększonymi przerwami w pracy, które są spowodowane awariami.
EN
Sustainable manufacturing is to ensure that cost-effective manufacturing processes do not endanger the environment, are implemented in a way that is safe for life and health of employees and the public. The question then arises of how to improve manufacturing processes to make them more sustainable? Such a question cannot be answered unequivocally. The author draws attention to the possibility of using for that purpose FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) method, which aims to identify potential defects in the process/product and then eliminate them or minimize the risks associated with them. In the article it will be proposed modification of this method for using it in the process of sustainable manufacturing.
PL
Zrównoważone wytwarzanie polega na zapewnianiu, że opłacalne ekonomicznie procesy wytwórcze nie zagrażają środowisku naturalnemu, są realizowane w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia pracowników oraz społeczeństwa. Powstaje zatem pytanie w jaki sposób usprawniać procesy wytwarzania aby uczynić je bardziej zrównoważonymi? Na tak postawione pytanie nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Autorka artykułu zwraca uwagę na możliwość wykorzystania w tym celu metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), której celem jest identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego. W artykule zaproponowana zostanie modyfikacja tej metody dla zastosowania jej w procesie zrównoważonego wytwarzania.
PL
Inteligentne specjalizacje winny przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne. Opiera się ona na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W niniejszym artykule, na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej, przestawiono w jaki sposób skutecznie wykorzystać fundusze UE, aby zwiększyć potencjał badawczo-rozwojowy firmy. Artykuł jest analizą czynników, które wpływają na wzrost kapitału badawczo-rozwojowego firmy oraz sposób w jaki można osiągnąć zamierzone cele. Przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy, mogące być wskazówką dla innych (przedsiębiorstw), w jaki sposób przedsiębiorstwo rozwija swój potencjał badawczo-rozwojowy (być innowacyjne), czyniąc jednocześnie proces wdrażania innowacji innowacyjnym, wykorzystując do tego celu dostępne środki finansowe UE.
EN
Smart specialization should contribute to the transformation of the national economy through its modernization, structural transformation, diversification of products and services and creating innovative socio-economic solutions supporting transformation towards resource-efficient economies, including natural resources. It is based on the use of unique natural resources of regions, connecting various branches, using innovative technological solutions. In the paper, there is presented how to effectively use EU funds to increase research and development potential, on the example of the automotive company. The authors attempt to analyse factors that affect the growth of research and development capital of a company and the way in which goals can be achieved. Conclusions from the analysis may be a guidance for the others (businesses), how the company is developing its research and development potential, while making the process of implementing innovations innovative, using the available EU funds.
EN
This article shows the important role that plays stakeholder relations in a socially responsible company. Stakeholder theory is the basis for the interpretation of the concept of social responsibility. Therefore, it is not possible to run a socially responsible enterprise without identifying and responding to the needs of its stakeholders. In this article, the author discusses the main assumptions of stakeholder theory and major stakeholder typologies. An example of a car manufacturer is showing how to build and manage relationships with stakeholders and, in particular, the process of communicating and gaining feedback from stakeholders.
PL
Niniejszy artykuł ukazuje ważną rolę, jaką odgrywają relacje z interesariuszami w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie. Teoria interesariuszy stanowi podstawę interpretacji koncepcji społecznej odpowiedzialności. W związku z tym nie jest możliwe prowadzenie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego bez identyfikowania i odpowiadania na potrzeby jego interesariuszy. W artykule autorka omówiła główne założenia teorii interesariuszy oraz ważniejsze typologie interesariuszy. Na wybranym przykładzie producenta samochodów przedstawiono sposób tworzenia i zarządzania relacjami z interesariuszami a w szczególności proces komunikowania i pozyskiwania informacji zwrotnej od interesariuszy.
EN
One of the principles and the basis of quality management is continuous improvement. The paper attempts to identify the intelligent improvement of quality management. According to the author the basis of an intelligent improvement is the knowledge resulting from the analysis of the needs and expectations of the company’s stakeholders. In turn, stakeholders orientation is the basis of corporate social responsibility concept. Therefore, in the first part of the paper the relationship existing between the quality management and the concept of corporate social responsibility (CSR) is pointed out. In the second part the opportunity to improve quality management through the implementation of CSR principles is highlighted.
PL
Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości i branży, kładą coraz większy nacisk na efektywność produkcji i możliwie jak najlepsze wykorzystanie parku maszynowego. Istotne są często pojedyncze minuty, które zsumowane razem decydują o zysku, a czasami o przetrwaniu przedsiębiorstwa. W artykule, wykorzystując wskaźnik OEE wyznaczono efektywność wykorzystania maszyn na jednym z wydziałów produkcyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży motoryzacyjnej. Overall Equipment Effectiveness (OEE) to kluczowy wskaźnik KPI, który opisuje efektywność wykorzystania środków technicznych. Wskaźnik ten, umożliwia poprawę efektywności procesu produkcji, a także odzwierciedla potencjał niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.
EN
Manufacturing companies, regardless of their size and industry, put increasing emphasis on production efficiency and the best possible use of the machine park. Single minute are often significant and summed together decide about the profit and sometimes the survival of the company. In the article, machines effectiveness is calculated using OEE indicator at one of the production departments in a company from automotive industry. Overall Equipment Effectiveness (OEE) is a Key Performance Indicator (KPI) which describes the effectiveness of technical means. This indicator can improve the efficiency of the production process and also reflects the potential of unused production capacity.
PL
W celu zapewnienia większej efektywności oraz wydajności procesu produkcyjnego, należy znaleźć przyczyny najczęściej występujących w tym procesie awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w tym procesie. System który umożliwia poprawę produktywności, m.in. poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania maszyn, jest Total Productive Maintenance (TPM). W artykule, na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej (jednego wydziału produkcyjnego), przedstawiono propozycję wykorzystania tego systemu. Włączenie pracowników produkcyjnych w proces obsługi technicznej maszyn, powoduje wzrost liczby bezpiecznych i niezawodnych stanowisk pracy. Tym samym, w znacznym stopniu następuje redukcja strat powodowana przez niewystarczająco sprawne maszyny/urządzenia.
EN
In order to provide greater effectiveness and efficiency of the production process, we need to find the cause of the most frequent failures in the process and effectively counteract them. The aim of these actions will be to increase the availability of production machines and equipment involved in the process. A system that allows to improve productivity, among others through reducing the cost of maintenance of the machines is the Total Productive Maintenance (TPM). In the paper on the example of a company from automotive industry (one production department) it was presented the proposal of usage of the system. The inclusion of employees to maintenance process will increase the number of secure and reliable workplace. Thus, there is possible, to a large extent, the reduction of losses caused by insufficiently working machines/devices.
PL
Publikacja koncentruje się na problematyce narzędzi wspierających wprowadzanie koncepcji inteligentnych specjalizacji. W celu dobrej identyfikacji technologii, które mogą być zastosowane w ramach inteligentnych specjalizacji należy stosować różne narzędzia diagnostyczne, takie jak np.: analizy wskaźnikowe, plany działania w zakresie rozwoju nowych technologii, metoda SWOT, metoda foresight, itp. Celem niniejszej publikacji jest analiza podstawowych narzędzi, jakie są stosowane w procesie diagnozowania inteligentnych specjalizacji. W szczególności skoncentrowano się na analizie marszrut rozwoju technologii jako narzędzia szczególnie przydatnego w zakresie identyfikacji inteligentnych specjalizacji w regionie.
EN
The publication focuses on the issue of tools supporting the introduction of the concept of smart specialization. In order to properly identify technology that can be applied in the context of smart specialization it need to be used various diagnostic tools, such as: indicator analysis, action plans for the development of new technologies, SWOT method, foresight method, etc. The purpose of this paperis the analysis of the basic tools that are used in the process of diagnosing the smart specialization. In particular, the paper focuses on the analysis of technology road mapping as a very useful tool in the identification of the smart specialization in the region.
11
EN
The paper presents the relationship between quality management and corporate social responsibility. We presented, in the paper, the most important relationships between these concepts. Were also examined issues related to the presence of Corporate Social Responsibility in a variety of standards for quality management and related matters. In addition, the publication has been the most important characteristics of CSR standards.
PL
W publikacji przedstawiono relacje pomiędzy zarządzaniem jakością a społeczną odpowiedzialnością biznesu. Przedstawiono najważniejsze związki miedzy tymi koncepcjami. Dokonano również analizy obecności kwestii dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w różnych normach dotyczących zarządzania jakością I spraw pokrewnych. Dodatkowo w publikacji dokonano charakterystyki najważniejszych standardów dotyczących CSR.
PL
W artykule została poruszona problematyka sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). W pierwszej części artykułu autorzy odnieśli się do roli polityki rządowej w omawianym obszarze, uwzględniając zarówno uregulowania prawne, jak i dobrowolne inicjatywy. Podsumowaniem części pierwszej jest charakterystyka czterech modeli polityki rządowej wspierającej rozwój raportowania CSR. W części drugiej artykułu przedstawiono stan obecny krajowych praktyk w ramach raportowania CSR. Wyniki analiz odniesiono do doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej.
EN
This paper discusses issues related to the topic of corporate social responsibility (CSR) reporting. In the first part the authors refer to the role of government policy in this area considering both regulation and voluntary initiatives. The summary of the first part is the characteristics of the four models of government policies supporting the development of CSR reporting. In the second part of the paper the current state of national practices related to CSR reporting is presented. The analysis results are referred to the experience of selected European Union countries.
EN
The paper presents issues concerning the possible application of computer software in the field of corporate social responsibility reporting. In particular, attention was paid to solutions where the software is part of a large ERP software packages. There is in the article an analysis of the existing ERP software from the perspective of its possible use for reporting corporate social responsibility and the scope of issues that the software includes.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące możliwości zastosowania oprogramowania komputerowego w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. W szczególności zwrócono uwagę na rozwiązania w przypadku których oprogramowanie to jest częścią dużych pakietów programowych klasy ERP. W artykule przeanalizowano istniejące oprogramowanie ERP z perspektywy jego możliwości wykorzystania do raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zakresu zagadnień, które dane oprogramowanie obejmuje.
PL
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące procesu tworzenia raportów CSR oraz możliwości zastosowania oprogramowania komputerowego w zakresie wspomagania tej działalności. W szczególności zwrócono uwagę na rozwiązania, w przypadku których oprogramowanie to jest częścią dużych pakietów programowych klasy ERP. W artykule przeanalizowano istniejące pakiety programowe ERP z perspektywy możliwości ich zastosowania do raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu i zakresu zagadnień, które dane oprogramowanie obejmuje.
EN
The paper presents the issues related to the creation of CSR reports and the possibility of the use of computer software in supporting this activity. In particular, was paid an attention to solutions where the software is a part of a large ERP software packages. There is an analysis in the article of the existing ERP software packages from the perspective of their applicability to the reporting of corporate social responsibility and the scope of issues that the software includes.
EN
In this paper the issues of sustainability reporting and particular the regulations in the European Union in this field are presented. In connection with the annual increasing number of published sustainability reports the question raises of whether the practice should be voluntary or mandatory – regulated by law? The first part of the article discusses the existing regulations in the European Union in this area. The second part presents an example of the solutions adopted in one of the Member States.
16
Content available CSR Reporting in France and the Netherlands
EN
The paper presents some of the problems connected with reporting issues relating to corporate social responsibility reporting. Against the background of the solutions used in this field in the world characterized by the method (compulsory and voluntary) which are in the range used in the two countries belonging to the European Union – France and the Netherlands.
PL
W artykule poruszona została problematyka sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz obecnych tendencji w integrowaniu raportowania wyników finansowych i pozafinansowych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu przedstawiono stan obecny w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. W drugiej części omówiono wybrane inicjatywy związane z rozwijaniem praktyk raportowania zintegrowanego
EN
In the paper the author raised the issue of sustainability reporting and current trends in integration of financial and non-financial reporting of companies. In the first part of the paper the current state of sustainability reporting is presented. The second part discusses some initiatives related to the development of integrated reporting practices.
PL
W artykule została przedstawiona koncepcja wytwarzania produktów w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu omówiono istotę koncepcji zrównoważonego wytwarzania oraz wskazano wybrane praktyki w tym obszarze. W dalszej kolejności zaprezentowano przykład opracowania przez przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej zestawu wskaźników do pomiaru swoich osiągnięć w zakresie zrównoważonego wytwarzania.
EN
This paper presents the concept of manufacturing products consistent with the assumptions of sustainable development idea. In the first part of the article the essence of the concept of sustainable manufacturing is discusses as well as selected practices in this area are identified. Subsequently, an example of development of a set of indicators to measure performance of sustainable manufacturing process in a company from the automotive industry is presented.
EN
In this paper sustainability reporting issues are presented. The first part indicates on motivating factors for disclosure by companies their impact on the environment and society and discusses main audience of such reports. Subsequently, attention is drawn to the wrong perception of non-financial disclosure and then step- -by-step reporting procedure is presented, as well as international sustainability reporting guidelines.
PL
W artykule poruszona została problematyka zmiany wzorców produkcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu omówiono wkład, jaki przedsiębiorstwa wnoszą w zrównoważony rozwój poprzez implementację koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR), a w jej ramach idei zrównoważonego wytwarzania. W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane wskaźniki wdrażania zrównoważonych wzorców produkcji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, odnosząc je do sytuacji panującej w Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.