Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielka płyta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia
PL
Przedmiotem artykułu są wymagania i zagrożenia związane z wtórnym ocieplaniem budynków z wielkiej płyty. Autor charakteryzuje konstrukcje z elementów wielkopłytowych i przedstawia historię ich stosowania. Następnie zajmuje się problemem błędów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem powodowanych przez nie uszkodzeń. Charakteryzuje też systemy docieplania elewacji z wielkiej płyty, w tym metodę lekką mokrą, i nieprawidłowości pojawiające się w jej stosowaniu. Warunki prawidłowego funkcjonowania systemu ETICS wspiera wynikami obliczeń dla przykładowego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę.
EN
The subject of the article is the description of the requirements and risks related to the secondary insulation of buildings made of large prefabricated concrete slabs. The author provides the characteristic features of structures made of large prefabricated concrete elements and presents the history of their use. Then he deals with the problem of technological errors, with particular emphasis on the damage they cause. The author also provides the characteristic features of the systems of thermal insulation of the façade made of large prefabricated concrete slabs, including the light wet method, and the irregularities that appear in its application. The conditions of proper functioning of the ETICS system are supported by the results of calculations for an exemplary heat transfer coefficient through a partition.
EN
Contemporary block housing estates, apart from technical problems, face the new problem of an ageing society. These housing estates, built in the 1970s and 80s, were inhabited primarily by young people, typically families with children. Many years later, the children, after gaining independence, left their family dwellings, leaving their ageing parents. Studies show that these housing estates are currently largely inhabited by seniors, who often live alone. This paper presents a study performed on the large-panel housing estates, Popowice, in terms of how it satisfies the needs of seniors. The paper also presents examples of apartment designs that sanction the needs of seniors, including seniors with special needs.
PL
Współczesne blokowiska, czyli osiedla budowane w technologii wielkiej płyty, borykają się z nowym problemem, jakim jest starzejące się społeczeństwo. Osiedla te, w latach 70. i 80. zamieszkały głównie osoby młode, najczęściej rodziny z dziećmi. Po latach dzieci, uzyskując samodzielność, opuściły rodzinne mieszkania, pozostawiając w nich starzejących się rodziców. Osiedla te, obecnie, w dużym procencie zamieszkiwane są przez osoby starsze, często samotne. W najbliższej przyszłości pojawi się problem dostosowania mieszkań, przestrzeni publicznych, komunikacji do tej powiększającej się grupy społecznej. Artykuł prezentuje badania przeprowadzone na wrocławskim osiedlu – Popowice - pod kątem zaspokojenia potrzeb osób starszych. Pokazano także przykładowe rozwiązania mieszkań sankcjonujące potrzeby osób starszych, w tym niepełnosprawnych.
PL
Prefabrykacja budownictwa mieszkalnego w Polsce stanowiła bardzo ważny etap rozwoju budownictwa mieszkalnego w ubiegłym wieku. Z racji zastosowania technologii prefabrykacji uprzemysłowionej została nazwana „wielką płytą”. Pomimo upływu czasu i wygaśnięcia okresu przewidywanej trwałości budynków wielkopłytowych (50 lat) obiekty w dużej większości są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. Niewątpliwie zasługą tego stanu jest odpowiedni nadzór techniczny i zabiegi modernizacyjne i rewitalizacyjne. Zasadniczo na taki stan rzeczy miała wpływ termomodernizacja, która zapewniła większe oszczędności energii cieplnej w budynkach, jak i samo wykończenie powierzchni elewacji – nowe powłoki i często ciekawa kolorystyka.
EN
Prefabrication of residential construction industry in Poland constituted a very important stage in development of residential construction industry in the last century. Due to the use of technology of industrialized prefabrication, it has been called „large panel”. Despite the passage of time and the expiry of the period of expected durability of large panel buildings (50 years), the facilities in the vast majority are in good or very good technical condition. Undoubtedly, the merit of this condition has been appropriate technical supervision as well as modernization and revitalization practices. Basically, this state of affairs was influenced by thermo-modernization, which provided greater savings of thermal energy in buildings together with the finish of elevation surfaces, which were given a new coating and often interesting colours.
PL
W artykule przedstawiono problemy remontowe wspólnych części poza mieszkaniowych wewnątrz budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej. Wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Działania te należą do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów, co bezpośrednio wynika z przepisów Prawa budowlanego.
EN
The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law.
PL
Zrealizowane w naszym kraju w latach 1960 – 1990 wielorodzinne budynki wielkopłytowe wykazują duże jak na obecne standardy, zapotrzebowanie na ciepło (200 – 300 kWh/m2r). W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco zmniejszające energochłonność tego typu budynków. Wskazano przykłady popełnianych błędów zarówno w doborze materiału izolacyjnego, jak i podczas wykonywania prac modernizacyjnych. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decyduje w dużej mierze ich zakres, który nie powinien ograniczać się do poprawy parametrów cieplnych przegród o największej powierzchni oraz wymiany stolarki okiennej. Równie ważne są prace polegające na wydzieleniu stref ogrzewanych i nieogrzewanych, eliminacji mostków termicznych, zastosowaniu odzysku ciepła w systemie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej, a także wsparcie ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
EN
The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption of multi-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation system or sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important.
6
Content available remote Techniczne możliwości modernizacji mieszkaniowego budownictwa uprzemysłowionego
PL
Mieszkania w budynkach wykonane według standardów sprzed kilkudziesięciu lat nie spełniają obecnych wymagań użytkowników, dlatego niezbędne będą działania modernizacyjne. W artykule przedstawiono ogólne zasady modernizacji technicznej budynków dla zachowania bezpieczeństwa i podwyższonych wymagań użytkowych.
EN
Residential buildings originally erected according to the standards of a few decades ago do not meet the requirements of today’s users. Thus, upgrading will be necessary. The article presents the general principles of upgrading buildings for safety and improved functional criteria.
7
Content available remote Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynku z wielkiej płyty
PL
W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w bloku z wielkiej płyty. Dotyczą one izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla ścian i stropów oraz od dźwięków uderzeniowych dla stropów. Analiza wyników przeprowadzona została w odniesieniu do aktualnych przepisów.
EN
The article contains results of a study of acoustic insulation properties of walls and ceilings in apartment buildings made of prefabricated wall panels. It refers to isolation of sounds transmitted in the air for walls and ceiling, and impact sounds for ceilings. Analysis of results was carried out with reference to the regulations currently in force.
PL
Budynki wielkopłytowe tworzące osiedla mieszkaniowe to specyficzne obiekty budowlane wykonane według ujednoliconych wzorców urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych, uwzględniające głównie aspekt sanitarny zamieszkania z pominięciem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. Obiekty te często są eksploatowane niezgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska, zmieniają się również wymagania mieszkańców. Zjawiska te powodują szybsze ich zużycie i w następstwie wymuszają ich modernizację. Aktualne wymagania normowe narzucają, aby wszystkie budynki mieszkalne spełniały warunek projektowanego okresu użytkowania (50 lat). Modernizacja budynków wielkopłytowych przyczynia się do poprawy warunków mieszkaniowych, sprzyja rozwiązywaniu problemów społecznych, tworzy lepszy klimat w środowisku zamieszkania oraz zapewnia bardziej przyjazne dla środowiska przyrodniczego formy przystosowania do potrzeb człowieka. W artykule poruszono problematykę połączeń docieplonej warstwy elewacyjnej z konstrukcyjną w budynkach wielorodzinnych Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonanych w technologii OWT-67N.
EN
“Grade plate” houses creator people settles are specific building objects executed according to standardized patterns objects, architectural and constructional, taking into account connected with protection of natural environment the sanitary aspect of residence from omission the questions mainly. Objects these be exploited incompatibly with requirements of right often and of environment, the occupants’ requirements change also. Phenomena these cause quicker their waste and they in after-effect extort their modernization. Legal requirements throw on, to all habitable buildings fulfilled condition projected of use (50 years). The modernization of “Grade plate” houses contributes to improvement of conditions, favours solving social problems, creates better climate in environment as well as it assures more friendly for natural environment of form to people needs. In article describes problems with modernization in connection among elevation and constructional layer in houses of Lomza Housing Cooperative executed in OWT-67N technology.
PL
W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynku z tzw. wielkiej płyty. Badania wykonano zgodnie z obowiązującymi normami. O wpływie docieplenia na izolacyjność akustyczną przegrody jednowarstwowej pisano już wielokrotnie. Analizy dokonywano wówczas na podstawie badań laboratoryjnych. Jednak aby sprawdzić, jaki wpływ na izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych z „wielkiej płyty” ma ich docieplenie, dokonano pomiarów w przykładowym mieszkaniu. Badania wykonano w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zbudowanym w technologii WUFT (ściana trójwarstwowa). Pomiary wykonano w dwóch wariantach: przed i po dociepleniu ścian styropianem grubości 8 cm. Badano ściany z oknami oraz ścianę pełną pokoju, sąsiadującą ze ścianą z oknem. W celu zminimalizowania wpływu okien, wykonano również pomiary po zaizolowaniu ich płytami z wełny mineralnej, które układano warstwami naprzemiennie. Następnie przedstawiono wyniki i dokonano ich analizy. Docieplenie ma wpływ na izolacyjność akustyczną przegrody. Drugim elementem analizy w aspekcie izolacyjności akustycznej było określenie wpływu okien.
EN
The article presents the results of tests of acoustic insulation of the envelope of the large panel building. The tests were conducted in accordance with applicable standards. The influence of thermal insulation on the acoustic insulation of a single-layer component has been described in many articles. Analyses were performed on the basis of laboratory tests. However, to analyze the impact on the thermal insulation of large panel building external walls on their acoustic insulation, the measurements in the sample apartment were conducted. The study was performed in multi-family residential building built in technology WUFT (cavity wall). Measurements were made in two options: before and after the thermal insulation of walls with 8 cm thick styrofoam layer. The wall with window framing and the solid wall next to the wall with windows were analyzed. To minimize the impact of windows, measurements were also performed on the insulation of the mineral wool plates arranged in layers alternately. Next the results were presented and analysis made. Thermal insulation affects the sound insulation of the partition. The second part of the analysis in terms of sound insulation was to determine the influence of the windows.
PL
W Lublinie w wyniku zniszczeń wojennych i dużego zwiększenia gęstości zaludnienia, nastąpiła potrzeba wybudowania nowych osiedli mieszkaniowych. Szukano rozwiązania, które w możliwie najkrótszym czasie odpowie na nagłe zapotrzebowanie mieszkaniowe społeczności. Rozwiązaniem problemu okazała się między innymi Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM), która składa się z siedmiu modernistycznych osiedli wielkopłytowych o unikalnych układach i podziale funkcji. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania wybranych osiedli, porównania ich między sobą jak i podsumowania zalet oraz wad tak ukształtowanych układów urbanistycznych.
EN
War damage caused high density of population and needs to build new housing estate in Lublin. City Government was looking for solution which replied for urgent requests. Lublin Housing Cooperative (LSM) was the solution of the problem. It contains seven most popular prefabricated modernist housing estates with unique urban planning solutions and division functions of estate. The article contains characteristics of selected estates, comparison of each to others and summary of the advantages of these urban planning solutions.
PL
Problem budownictwa wielkopłytowego z lat 70-tych XX wieku zaczyna być zarówno w Polsce jak i w Europie problemem palącym. Kraje Europy Zachodniej, w obawie przed narastającą kryminalizacją i ubożeniem osiedli wielkopłytowych a także ich opuszczaniem przez mieszkańców, już w latach 90-tych XX wieku rozpoczęły kompleksowe zabiegi modernizacyjne, rewitalizacyjne i humanizujące stopniowo degradowaną tkankę miejską. Obecnie w blokach z wielkiej płyty żyje około 10 milionów Polaków, co stanowi ponad 1/4 mieszkańców kraju. Mimo podjętych przez wiele spółdzielni mieszkaniowych działań rewitalizacyjnych, jest to wciąż za mało, aby przywrócić tym budynkom wysoki standard i funkcjonalność, pożądaną przez rosnące wymagania i potrzeby powoli, lecz stopniowo bogacącego się polskiego społeczeństwa. Aby problem wielkiej płyty w Polsce rozwiązać w sposób właściwy, kompletny i trwały, niezbędne jest podjęcie kompleksowych działań skupiających się kolejno na: wczesnym uświadomieniu sobie i zrozumieniu skali problemu, dającym możliwość dokładnego zaplanowania i podjęcia działań naprawczych, aktywizacji i integracji społeczności osiedli wielkopłytowych – zaangażowania ich w procesy rewitalizacyjne a także przygotowania budżetu i uchwał prawnych, dających pole manewru do działań naprawczych oraz podjęcie czynności remontowych, wzorując się na doświadczeniach krajów zachodnich, umiejętnie przenosząc je na rodzimy grunt.
EN
Issues connected with great panel constructions of the 70’s of the twentieth century is beginning to be both in Poland and in the rest of European urgent issue. Western European countries, in fear of increasing criminalization and impoverishment of large panel housing estates as well as the lowering number of inhabitants, began in the 90s of the twentieth century a comprehensive modernization, regeneration and humanization of gradually degrading urban fabric. Currently in blocks of concrete slabs lives approximately10 million Poles, which is more than 1/4 of the population. Despite many attempts to improve quality of those buildings and many revitalization activities that were undertaken, it is still not enough to restore the buildings to a modern standard and the functionality desired by the growing demands and needs of Polish citizens. To solve the problem of a great panel buildings in Poland in an appropriate, complete and durable manner, it is necessary to take a comprehensive approach focusing on the: early realization and understanding of the scale of the problem, making it possible to accurately plan and take corrective action, activation and integration of communities to involve them in the processes of revitalization and budget preparation plus legal resolutions, giving way to take corrective actions, basing on the experience of Western European countries and skillfully transferring them to the niveground.
PL
Problem rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty jest w Polsce niezmiennie aktualnym zagadnieniem; ze względu na niedobór lokalowy, popyt na mieszkania w budownictwie z wielkiej płyty jest nadal wysoki. Europa zachodnia zaczęła zmagać się z tym problemem znacznie wcześniej i ma już duże doświadczenia w działaniach z zakresu rewitalizacji. Jednak odmienny od zachodnioeuropejskiego kontekst społeczno – gospodarczy w kraju uniemożliwia przeniesienie gotowych rozwiązań rewitalizacyjnych. Prezentowane przykłady prezentują zróżnicowane strategie stosowane w przeszłości i obecnie w Europie (rewitalizacja osiedla Bijlmer w Amsterdamie i zabudowy w Halle-Neustadt). W mniejszym lub większym stopniu oparte zostały one na wyburzeniach. Trudna sytuacja mieszkaniowa w Polsce związana z brakiem wystarczającej ilości mieszkań (według danych z 2013 r. w Polsce brakuje 1,5 – 1,8 mln mieszkań), słaba infrastruktura budownictwa socjalnego (mieszkania spółdzielcze, komunalne i socjalne stanowiły zaledwie 5% wszystkich mieszkań oddanych do użytku w 2013 r.), oraz zróżnicowana struktura własnościowa mieszkań w poszczególnych budynkach najczęściej wyklucza wyburzenia. Jakość zamieszkiwania osiedli z wielkiej płyty można jednak w znaczący sposób poprawić, bez konieczności burzenia, czego dowodzi spektakularny przykład rewitalizacji paryskiego wieżowca Tour Bois le Prêtre.
EN
The problem regeneration of prefabricated housing in Poland is invariably the current issue. Due to a housing shortage, the demand for apartments in pre-fab housing is still high. Western Europe has begun to struggle with this problem much earlier and has a large experience in the subject of revitalization. However, the context of socio - economic development in Poland, different from the Western European, makes the transfer of complete solutions revitalization impossible . Presented examples show different strategies used in the past and now in Europe (housing revitalization Bijlmer in Amsterdam and building in Halle - Neustadt). They were based on the demolition to a lesser or greater extent. The difficult housing situation in Poland, related to the lack of sufficient amount of housing, poor infrastructure of social housing and complicated housing ownership structure of the buildings, mostly excludes demolition. However, the quality of prefabricated housing living could be significantly improved, without the need for demolition, as evidenced by the spectacular example of the revitalization of the Parisian skyscraper Tour Bois le Prêtre.
PL
W artykule podjęto temat monofunkcji osiedla przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku i jego planowanej rozbudowy. Jest to typowe prefabrykowane osiedle i artykuł równie dobrze mógłby odnosić się do większości takich osiedli w małych miastach. Pierwszy rozdział jest wstępem do artykułu i wyjaśnieniem podjęcia tematu. Kolejny rozdział przybliża historię miasta i osiedla, ściśle korelując z rozdziałem trzecim, w którym ukazane jest osiedle obecnie, jego funkcje, problemy i plany rozwoju. W rozdziale czwartym autorzy podnoszą przykłady osiedli, których problemem między innymi również była jednolita funkcja, a które zostały dobrze zrewitalizowane, także przez dodanie nowych funkcji, i dzięki temu zmniejszyły się ich problemy. Dzięki temu krótkiemu przeglądowi możliwe było zaproponowanie dla osiedla budynku wielofunkcyjnego, który opisany jest w rozdziale piątym. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie referatu.
EN
The article is about the monofunction estate near Zwoleńska street in Lipsko (Poland) and its planned extension. This is a typical prefabricated settlement and article might as well refer to the majority of such housing estates in small towns. The first chapter is an introduction to the article and the explanation of a given topic. The next chapter introduces the history of the town and estate, closely correlating with the third chapter, in which the current settlement is shown, its features, problems and plans for development. In the fourth chapter, the authors gives the examples of settlements, whose issue was also, inter alia, a monofunction and which were well revitalized, also through adding new features, and therefore their problems declined. Thanks to this brief overview it was possible to propose a multi-function building to the estate, which is described in chapter five. The final chapter contains the summary of the article.
14
Content available Przekształcać, ale jak?
PL
Artykuł jest próbą wypunktowania, na konkretnych przykładach, najważniejszych aspektów, które występują przy prawie każdej udanej rewitalizacji osiedli wykonanych w technologii uprzemysłowionej. „Wielkiej płyta” jest obecna w prawie każdym polskim mieście. Zachód już, przynajmniej częściowo, zmierzył się z problemami, które wiążą się z „blokowiskami”. W bardzo niedalekim czasie w Polsce nie będziemy mogli udawać, że nie widzimy tego, że w osiedlach prefabrykowanych ludziom źle się żyje, że są większe patologie społeczne, czy, że osiedla wyludniają się. Sama termomodernizacja nie wystarczy, by przywrócić zdrowe, pełne energii życie do umierających bloków.
EN
This article is an attempt to point, on concrete examples, the most important aspects which occur at almost every successful revitalization of settlements made in industrialized technology. "Concrete slabs" is present in almost every Polish city. Western countries, at least partially faced problems that are associated with apartment blocks. In the very foreseeable future, in Poland, we cannot pretend not to see that in the prefabricated housing people live in bad conditions, that there are more social pathologies, or that the settlements are depopulated. Thermomodernization itself is not enough to restore a healthy and full of energy life to the dying blocks.
PL
Na przykładzie zrealizowanego w latach 90 osiedla w lubelskiej dzielnicy Felin w niniejszym artykule przedstawiona została problematyka architektoniczna i budowlana osiedli wykonanych w technologii wielkopłytowej. Przedstawione zostały przykłady rewitalizacji podobnych obiektów gdzie przy zastosowaniu stosunkowo prostych rozwiązań można osiągnąć efekt wizualny przypominający współczesne realizacje. Ma to na celu wskazanie możliwości jakimi dysponuje obecna technika oraz jakie korzyści mogą płynąć z realizacji kreatywnych pomysłów architektów, tak estetycznych jak i funkcjonalnych. Celem jest zwrócenie uwagi na rozwiązania, które miałyby szansę zostać wykorzystane na terenie osiedla Felin w Lublinie tym samym poprawiając standard mieszkań. Na przykładzie zabudowań Spółdzielni Mieszkaniowej Felin autorzy pragną również wyszczególnić przeprowadzone dotychczas działania oraz zestawić je z podobnymi realizowanymi na innych obszarach. Poprzez wyszczególnienie najbardziej uciążliwych usterek i braków chcą oni ukazać realia mieszkalnictwa na osiedlu wybudowanym w tej właśnie technologii. Artykuł wskazuje na potrzebę dalszych działań modernizacyjnych zarówno w zakresie termomodernizacji, wymiany izolacji, stolarki okiennej oraz przekształceń terenów zielonych.
EN
This article presents construction-related problems faced in 1990s by a housing estate in Felin District. By presenting various architects whose professional activities focused to some extent on revitalizing panel buildings, the authors of this paper would like to prove that by applying low-budget solutions it is possible to produce such effects that would meet modern society's expectations and demands. The authors focus both on architectural aspects and modern building technologies that can improve the abovementioned problems. Moreover, they pay particular attention to solutions that could be applied in the case of the estate in Felin. By providing examples of premises located in this district, the authors of this article focus not only on modernization opportunities for panel buildings but also on their current condition and problems occurring in such premises. By emphasizing the most serious defect and the lack of social, technical, and aesthetic nature of the structures in question, this paper presents the reality of living in panel buildings. Hence, the authors provide examples of modernization projects that have already been carried out and that are planned to be launched both in Poland and abroad. This aims at presenting both the potential of modern technology and benefits that may accrue from implementing ideas put forward by creative architects.
PL
Osiedle Maki powstało w połowie lat 70-tych w kwartale zabudowy ograniczonym ulicami Droga Męczenników Majdanka, ul. Krańcową, ul. Lotniczą, ul. Głuską, jako kolejny etap rozbudowy zasobów mieszkaniowych miasta. Istotnym elementem było usytuowanie nowej zabudowy na obszarze wcześniej urbanizowanym – tzw. stary Kośminek. Powstał w ten sposób układ mieszany, gdzie prostym, długim, usytuowanym równolegle do siebie 5-kondygnacyjnym budynkom wielorodzinnymi i 11-kondygnacyjnym punktowcom o wyraźnie modernistycznej formie i sposobie sytuowania budynków towarzyszy zabudowa jednorodzinna lokowana wzdłuż ulic. Przedstawiono uwarunkowania urbanistyczne i funkcjonalne budynków 5-kondygnacyjnych wybudowanych w systemie OWT-67. Opisano przemiany urbanistyczne osiedla na przestrzeni blisko 40 lat (obsługa parkingowa, zieleń). Przeprowadzono analizę potrzeb i możliwości w zakresie kolejnych działań mogą-cych poprawić jakość życia mieszkańców osiedla w kontekście ograniczeń wynikających z uwarunkowań własnościowych, ekonomicznych i konstrukcyjnych. Zasadnymi działaniami wydaje się kontynuacja termomodernizacji budynków. Kompleksowego działania wymaga poprawa jakości przestrzeni między budynkami – dalsza wymiana nawierzchni utwardzonych, poprawa jakości zieleni, uwzględnienie w aranżacji terenów potrzeb zróżnicowanych wiekowo grup użytkowników osiedla ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i rozwiązanie problemu parkowania samochodów ze wskazaniem na konieczność budowy garaży podziemnych.
EN
“Maki” residential settlement was established in the mid-70s, in the quarter of construction it was limited by Droga Męczennikow majdanka, Krańcowa, Lotnicza and Gluska Streets, as the subsequent stage of development of minicipal housing stock. A crucial issue concerned the location of a new building in a previous urbanized area – the so called Kosminek. As a result, a mixed system was created, where simple, tall and parallely situated to each other 5-story multifamily buildings and an 11-storey point tower of an evident modernistic form and the way of their location are accomposed by a simple-family housing placed along the streets. The urban and funtional conditions in 5-storey buildings constructed in OWT-67 system were presented. The urban changes of settlement over nearly 40 years (parking sevice, greenery) were discussed. The analysis of the needs and possibilities in terms of next steps which can improve the living quality of residents in aspect of restrictions consequent upon ownership, economic and construction determinants was complited. Justified steps refer to the continuation of building termomodernization. The improvement of space quality between building is the highest priority. Not to mention, further exchange of paved surface, the enhancement of greenery quality concerning the needs of divers age groups of residents in the arrangement of problem indicating the necessity to build underground garages.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań społecznych przeprowadzonych w jednym z siedmiu osiedli w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Badania, zrealizowane na podstawie autorskiego narzędzia, mają na celu rozpoznanie opinii mieszkańców na temat: dotychczasowej termomodernizacji, zakresu możliwych jeszcze działań energetycznych w samych budynkach i na terenie analizowanego osiedla, oraz pobudzenie zainteresowania wpływem na oszczędzanie energii i decyzje inwestycyjne. Badania, prowadzone cyklicznie od 2004 roku w różnych regionach kraju, stanowią część większego projektu badawczego, którego celem jest ocena potencjału możliwego oszczędzania energii i jako jeden z aspektów rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty.
EN
The paper presents an analysis of a survey among residents of a housing district in Lublin, Poland. The survey, conducted by means of a bespoke questionnaire, was aimed not only at collecting the end-user input on the effects of maintenance and retrofitting actions completed so far and preferences on future actions, but also to arouse interest in participating in the decision-making process related with improving energy performance of the housing stock. The investigations, being a part of a larger research project started in 2004, are focused on assessing the potential for improvement of the precast panel housing stock which is a typical feature of Poland’s building environment.
18
Content available remote Wpływ ścian osłonowych na bezpieczeństwo budynków wielkopłytowych
PL
W artykule przedstawiono analizę teoretyczną wpływu ścian osłonowych ZWO na sztywność przestrzenną 11-kondygnacyjnego budynku wielkopłytowego zbudowanego w systemie W-70 i ich wpływ na usztywnienia ścian nośnych. Analizę przeprowadzono na podstawie autorskiego modelu komputerowego z uwzględnieniem prawidłowo i nieprawidłowo zbudowanych złączy ZWO-O-ZWO.
EN
The article presents a theoretical analysis of the influence of ZWO-type curtain walls on the spatial stiffness of an eleven-storey prefabricated building (constructed in the W-70 system), as well as their effect on the bracing of bearing walls. The analysis was carried out on the basis of the author’s own computer models, taking into account both properly and improperly constructed ZWO-O-ZWO-type vertical joints.
19
Content available remote Diagnostyka techniczna budynku wielkopłytowego
PL
W artykule opisano specyfikę konstrukcji oraz rodzaje uszkodzeń budynków wielkopłytowych. Omówiono rodzaje metod nieniszczących, które mogą być stosowane do diagnozowania stanu konstrukcji takich obiektów. Przedstawiono ponadto wyniki badania nieinwazyjnego przeprowadzonego w budynku wielkopłytowym. Celem badania było ustalenie występowania korozji zbrojenia w elementach płytowych.
EN
The article describes the specifics of the structure and the types of damage to buildings structured with prefabricated large concrete panels. The types of non-destructive methods which can be used to diagnose the condition of such buildings were described. The results of non-invasive tests carried out in the building structured with prefabricated large concrete panels were presented. The aim of the study was to determine the presence of corrosion in reinforcement in the panel elements.
20
Content available remote Badanie wielkiej płyty. Cz. 2
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.