Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport intermodalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available New ideas for inland intermodal transport
EN
This article focuses on the competitive disadvantages of existing intermodal rail-road transport compared with road transport. The authors state that the domestic and continental combined freight transport system can be competitive in terms of both time and price with road freight transport. The new container transshipment device contributes to a new terminal structure on the freight rail-road transport market, considering environment protection requirements, and the concept has helped the logistics sector to become cost competitive. The scientific novelty is that the container transshipment robot enables new technical and organizational technology solutions for combined rail-road intermodal freight transport.
2
Content available remote Innowacyjne rozwiązania w transporcie kontenerów
PL
W artykule przedstawiono historyczne ujęcie rozwoju technologii transportowej jaką jest kontener. Wskazano jakie rozwiązania są obecnie stosowane na terminalach aby skracać czas obsługi jednostek intermodalnych oraz zapewnić wzrost efektywności operacji manipulacyjnych. Przedstawiono inteligentne kontenery, które wyposażone są w liczne czujniki, które m.in. mogą śledzić trasę przejazdu kontenera. Autor przybliżył jakie działania są obecnie prowadzone przez organizacje rządowe i międzynarodowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładunku podczas operacji transportowych. Zasygnalizowano kierunki zmian w zakresie konstrukcji kontenerów i systemów wspomagania informatycznego oraz jak branża logistyczna reaguje i powinna postępować w dobie rozprzestrzeniania się koronawirusa w przypadku kiedy wiele strategii firm będzie zrewidowanych o nowe zachowania konsumenckie.
EN
The article presents a historical perspective on the development of transport technology, i.e. a container. It was indicated what solutions are currently used on terminals in order to shorten the service time of intermodal units and ensure an increase in the efficiency of handling operations. Intelligent containers are presented, which are equipped with numerous sensors, which include can follow the route of the container. The author outlined what activities are currently carried out by governmental and international organizations to ensure cargo safety during transport operations. The directions of changes in the design of containers and IT support systems have been signaled, and how the logistics industry reacts and should proceed in the era of the spread of the coronavirus in the event that many companies' strategies will be revised with new consumer behavior
EN
Sustainable development is becoming a paradigm of civilisation changes of the contemporary world. Transport must be sustainable in the light of the challenges ahead. One of the most forward-looking types of transport, in terms of economy and ecology, namely intermodal transport, i.e., transport which uses more than one mode of transportation, has been recently gaining in importance. The purpose of this article is to present the role and importance of intermodal transport in Poland in the context of sustainable development. The first part of the study concentrates on the analysis of the issue of intermodal transport development, taking into account the assumptions of the policy of sustainable development. The further part of the study presents the essence of intermodal transport and its development potential in Poland, identifying the basic advantages and barriers in this area. The author has indicated the conditions that have shaped intermodal transport market and defined areas where changes and innovations need to be put in place to enable sustainable development of the intermodal market in the country. Intermodal transport is still struggling with many barriers, but the increasingly better infrastructure and policies of the European Union, which creates sustainable transport, have a positive impact on the growth of transport cohabitation. Based on the results of the conducted research, it can be concluded that there are both favourable external conditions and prospects for the intermodal transport development in Poland.
4
Content available remote Genesis of intermodal transport
EN
The article presents a short history of intermodal transport, combining the different transport systems using the same loading unit, starting from the transport lines from the end of the 18th century. The original structures for the transport of containers and semi-trailers are presented.
PL
W artykule zaprezentowano krótką historię transportu intermodalnego, łączącego różne systemy przewozów przy użyciu tej samej jednostki ładunkowej, począwszy od linii transportowych z końca XVIII wieku. Przedstawiono pierwotne konstrukcje do przewozu kontenerów oraz naczep siodłowych.
PL
Nadrzędnym celem europejskiej polityki transportowej jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez transport o 60 proc. do roku 2050 – w stosunku do roku 1990.
EN
Background: Efforts to revive the New Silk Route from Europe to Asia have been on-going since the late 1970s. However, the launch of the Belt and Road Initiative (BRI) of the PR China in 2013 has given new impetus to Europe-Asia connectivity. Between 2014 and 2018 the number of block trains between China and Europe (including Russia) increased from 298 to 4,982 per year. Will this trend continue? Which bottlenecks and challenges appear? What are opportunities for respective countries, policy makers, shippers and logistics operators? The paper contributes to the scientific question of further and sustainable segmentation of intermodal transport markets in the context of global supply chains. Methods: Based on a literature review and interviews with logistics operators and shippers the authors analyze the present design and operational parameters of the intermodal land bridge traffic system, major challenges and bottlenecks and propose measure how to enable further growth and to improve the sustainability of this traffic. Results: Main issues of the further development of the New Silk Road Europe China are technological innovations, digitalization of supply chains, optimizing of intermodal transport and gateway concepts, corridor management and new trading patterns with e-commerce. Conclusions: Although this intermodal land bridge connection will likely continue to be a niche market, it offers considerable transit time and cost savings for specific types of freight where air freight is too expensive and maritime logistics is too slow. At higher freight costs compared with the sea freight and lower fares than air cargo this is especially interesting for high value cargo and the Northern provinces of China; also for opportunities in Central Asia, and the Caucasus. The new transport route promotes not only investments into production sites for export at locations in the Northern provinces but also opens new opportunities for European exports of industrial goods and FMCG for the growing middle class in China. The total logistics costs from the viewpoint of a shipper can be more competitive via land bridge than via sea. Both production and distribution networks of large companies (e.g. BASF, HP, BMW) and small and medium sized companies (here especially through e-commerce) can benefit from a further integration of markets and globalization of supply chains.
PL
Wstęp: Próby stworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku z Europy do Azji są podejmowane praktycznie bez przerwy od lat 70-tych XX wieku. Jednak dopiero utworzenie inicjatywy Belt and Road Initiative (BRI) przez Chiny w 2013 zdynamizowały stworzenie połączenia między Europą a Azją. W okresie 2014 do 2018 ilość transportów szynowych pomiędzy Chinami a Europą (włączając Rosję) wzrosła z 298 do 4982 rocznie. Czy trend ten będzie utrzymany? Jakie są ograniczenia i wyzwania? Jakie są możliwości dla współudziałowców (krajów), twórców polityki, przewoźników i operatorów logistycznych? Praca ta jest naukowym pytaniem dotyczącym dalszej segmentacji transportu intermodalnego w kontekście globalnych łańcuchów dostaw. Metody: W oparciu o przegląd literatury naukowej oraz wywiadów przeprowadzonych z operatorami logistycznymi i przewoźnikami, przeanalizowano projektowe i operacyjne parametry system intermodalnych transportów, główne wyzwania i ograniczenia oraz zaproponowano środki umożliwiające przyszłościowy wzrost i zrównoważony rozwój tego typu transportu. Wyniki: Głównymi czynnikami umożliwiającymi dalszy rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku Europa Chiny są nowacje technologicznego, cyfryzacja łańcuchów dostaw, optymalizacja transportu intermodalnego i koncepcji bram, zarządzanie korytarzami oraz nowe metody handlu oparte o e-handel. Wnioski: Jakkolwiek intermodalne połączenia lądowe pozostaną na razie zapewne rynkiem niszowym, to oferują one istotną oszczędność czasu tranzytu oraz ponoszonych kosztów w przypadku specyficznych typów ładunków, dla których fracht lotniczy jest zbyt drogi a morski zbyt wolny. Szczególnie północne prowincje Chin są zainteresowane tym typem transportu o aczkolwiek wyższych kosztach w stosunku do transportu morskiego ale niższych niż w przypadku transportu lotniczego. Jest to również wielka możliwość dla Centralnej Azji i Kaukazu. Nowe szlaki transportowe promująinwestycje nie tylko w obszary produkcyjne eksportowe dla lokalizacji w północnych prowincjach ale także otwierają nowe możliwości dla eksporterów europejskich dóbr przemysłowych oraz FMCG skierowanych do konsumentów z rosnącej klasy średniej w Chinach. Całkowite koszty logistyczne z punktu widzenia wysyłającego mogą być bardziej konkurencyjne w przypadku trasy lądowej aniżeli trasy morskiej. Duże korporacje zarówno produkcyjne jak i dystrybucyjne (np. BASF, HP, BMW) jak również firmy małej i średniej wielkości (szczególnie korzystające z możliwości e-handlu) mogą wiele zyskać na dalszej integracji rynków oraz globalizacji łańcuchów dostaw.
PL
Rozwój przewozów intermodalnych staje się coraz częściej jedynym rozsądnym rozwiązaniem, w dobie wzrastającej ilości ładunków, rosnącej konkurencji dotyczącej szybkości dostaw, zatłoczenia dróg oraz rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Wykorzystanie transportu intermodalnego jako elementu outsourcingowej usługi logistycznej, niesie ze sobą wiele korzyści. W referacie zostały omówione zagadnienia związane z definicją outsourcingu oraz jego rodzajami. Wyjaśniona została istota usługi logistycznej z punktu widzenia firmy transportowo-spedycyjnej. Omówione zostały zagadnienia związane z transportem intermodalnym. Celem artykułu było przedstawienie firmy transportowo- -spedycyjnej, działającej na terenie Stanów Zjednoczonych, która wykorzystuje transport intermodalny jako główny element swoich działań.
EN
The development of intermodal transport is increasingly becoming the only reasonable solution. It is caused by the rising amount of cargo and goods, growing competition for speed of delivery and the congestion and increasing environmental pollution. The use of intermodal transport as an element of outsourcing logistics services, brings many benefits. The paper discusses issues related to the definition of outsourcing and its types. The essence of the logistics service from the point of view of the transport and forwarding company was explained. Issues related to intermodal transport were discussed. The aim of the article was to present a transport and forwarding company operating in the United States, which uses intermodal transport as the main element of its activities.
EN
The article deals with the problem of the appropriate transport mode choice in establishing efficient export overseas container groupage lines. The focus is on understanding the present transport network setup in the region of the Eastern Adriatic, which should enable cost- and time-efficient operation of LCL (Less than Container Load) services. The survey among LCL operators, NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carriers) operators and forwarding companies provides a comprehensive overview of the possibility of introducing new LCL lines through the ports of the Eastern Adriatic coast. The study exposes the barriers LCL operators face in maintaining efficient overseas LCL export services, especially in the initial stage when starting with new lines. Initial low volume of small consignments should be transported by LTL (Less than Truck Load) in precarriage transport; thus, the research analyses actual modal split choices and eventual limitations from price and time perspectives. The study brings novelty in the understanding of the actual organisation of transport chains regionally and the bases for transport community decisions for future efficient establishment of new LCL lines.
EN
This article considers modern trends in the of development of intermodal passenger transport systems as factors influencing the formation of maritime passenger terminals (MPT). The paper describes the main intermodal factors that influence the structure of passenger terminals: master plan, functional organisation and formation of internal space. The article is supplemented with proposals for the reconstruction of the passenger terminal in port Odessa and its further adaptation to intermodal technologies.
PL
W artykule omówiono aktualne trendy w rozwoju pasażerskich systemów transportu intermodalnego jako czynnik wpływający na tworzenie morskich terminali pasażerskich (MTP). Opisano główne poziomy wpływu czynnika intermodalności na strukturę morskich terminali pasażerskich: plan generalny, organizacja funkcjonalna i tworzenie przestrzeni wewnętrznej. Artykuł jest uzupełniony propozycjami odbudowy terminalu statków pasażerskich w Odessie i jego dalszej adaptacji do technologii intermodalnych.
10
Content available remote Terminale intermodalne, aspekty wyboru rozwiązań projektowych
PL
Autorzy artykułu przedstawiają tendencje zmian w zakresie przewozów intermodalnych w Polsce i znaczenia rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej dla utrzymania korzystnych trendów wzrostu przewozu tego segmentu ładunków. Ważnym elementem systemu transportu infrastruktury punktowej są terminale intermodalne. Odpowiedni wybór lokalizacji pod przyszłą infrastrukturę transportową ma istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego oraz ekonomiczne powodzenie projektu. Ważnym etapem jest etap planowania inwestycji i opracowania koncepcji dostosowując obiekt to przewidywanych protokół ładunków z uwzględnieniem czynników czasu.
EN
The authors present trends of changes in intermodal transport in Poland and the importance of the development of linear and point infrastructure to maintain favorable trends in the growth of this segment of cargo transport. An important element of the point infrastructure transport system are intermodal terminals. Appropriate selection of locations for future transport infrastructure has a significant impact on the course of the investment process and the economic success of the project. An important stage is the stage of investment planning and development of the concept, adjusting the object to the anticipated cargo protocol taking into account time factors.
11
Content available remote Technologie przewozowe w transporcie intermodalnym
PL
Problematyka transportu intermodalnego jest ważnym zagadnieniem w zakresie integracji przewozów z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. Ponadto specyfika jednostek ładunkowych w transporcie intermodalnym wymaga poszukiwania innowacyjnych technologii przewozowych, które warunkowałyby efektywność przewozów. W artykule przedstawiono istotę transportu intermodalnego i systemów przewozowych determinowanych rodzajem intermodalnej jednostki ładunkowej. Ponadto scharakteryzowano terminal przeładunkowy, który odgrywa zasadniczą rolę w przewozach intermodalnych w zakresie integracji różnych gałęzi transportu. Przedstawiono również charakterystyki techniczno-technologiczne wybranych innowacyjnych technologii przewozowych w transporcie intermodalnym, determinowane rodzajem intermodalnych jednostek ładunkowych.
EN
The issue of intermodal transport is an important issue in the field of transport integration using various modes of transport. In addition, the specificity of cargo units in intermodal transport requires the search for innovative transport technologies that would determine the efficiency of transport. The article presents the essence of intermodal transport and transport systems determined by the type of intermodal load unit. In addition, the trans-shipment terminal has been characterized, which plays a key role in intermodal transport in the integration of various modes of transport. The technical and technological characteristics of selected innovative transport technologies in intermodal transport, determined by the type of intermodal loading units, are also presented.
PL
W artykule przedstawiono informacje o przewozach intermodalnych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócona na infrastrukturę punktową dedykowaną takim przewozom. Zostały zaproponowane lokalizacje budowy nowych terminali intermodalnych wraz z kryteriami ich doboru.
EN
The article presents information on intermodal transport in Poland. Particular attention is paid to the point infrastructure dedicated to such transport. The locations of construction of new intermodal terminals along with the criteria for their selection have been proposed.
PL
W artykule omówiono zastosowanie idei współdzielenia zasobów logistycznych w łańcuchach transportowych wykorzystujących transport intermodalny. Uwaga skoncentrowana została na wpływie kooperacji konkurentów na możliwości zwiększenia udziału transportu intermodalnego w towarowych przewozach ładunków. Autor, omawiając istniejące przypadki wyżej wymienionej współpracy, wskazuje możliwości zastosowania koncepcji sharing economy na rynku usług transportu intermodalnego i zwiększenia przez to jego udziału w całości przewozów. W artykule określono również warunki (m.in. organizacyjne), jakie muszą być spełnione dla utworzenia lub zwiększenia współpracy w omawianych łańcuchach transportowych. Autor stwierdza, że koopetycja małych i średnich przedsiębiorstw potęguje ich możliwości konkurencyjne na globalnym rynku. Jednocześnie, w przypadku zastosowania koopetycji w celu zmiany sposobu transportu na transport intermodalny, oprócz korzyści jakościowych oraz ekonomicznych pojawiają się korzyści środowiskowe. Autor stwierdza także, że istnieje potrzeba tworzenia programów wspierających i promujących koopetycję w określonych obszarach gospodarki.
EN
The article discusses the application of the idea of sharing logistics resources in transport chains using intermodal transport. Attention was focused on the impact of competitors cooperation on the possibility of increasing the share of intermodal transport of cargo transports. By presenting the existing cases of the above-mentioned cooperation, the author shows the possibilities of applying the concept of ‘sharing economy’ on the market of intermodal transport services and thereby increasing its share in overall transport. The article also sets up the conditions (inter alia organizational) that must be met to create, or increase cooperation in transport chains. The author states that the coopetition of small and medium-sized enterprises increases their competitive potential in the global market. At the same time, when coopetition is used to change the mode of transport to intermodal transport, in addition to qualitative and economic benefits, there are also wide range of environmental benefits. The author also states that there is a need to create programs supporting and promoting coopetition in specific areas.
PL
W referacie przedstawiono pilotażową analizę dynamiki wagonu kolejowego przeznaczonego do przewozu zestawów drogowych. Uwadze poddano nowatorskie rozwiązanie konstrukcji wagonu, posiadającego ruchomą platformę, umożliwiającą przewozy pojazdów drogowych w ramach transportu intermodalnego. Przedstawiony w artykule opis techniczny uwzględnia zapisy Patentu nr 214797, na wynalazek pod nazwą „Kolejowy wagon transportowy oraz kolejowy zespół transportowy i system transportu kolejowego zawierający taki wagon”. W pracy przedstawiono koncepcję charakterystyki technicznej rozwiązania konstrukcji wagonu oraz zbudowano model symulacyjny wykorzystując autorskie oprogramowanie. Dokonano analizy parametrów technicznych, a następnie przeprowadzono pilotażowe badania symulacyjne. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dynamiki układu wagonu platformy, obciążonej typowym zestawem drogowym. Dokonano analizy wartości własnych dla elementów analizowanego układu, pozwalającej na wstępną ocenę zjawisk dynamicznych występujących w warunkach eksploatacji obciążonego wagonu. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią wstęp do przeprowadzenia złożonych analiz symulacyjnych obejmujących badania dynamiki w łukach, krzywych przejściowych, oraz zużycie powierzchni tocznej kół i szyn przy różnych prędkościach ruchu.
EN
The paper presents a pilot analysis of the dynamics of a railway wagon designed for transporting road semi-trailer trucks. Attention was given to the innovative solution of the wagon construction, having a movable platform enabling transportation of road vehicles as a part of intermodal transport. The technical description presented in the article takes into account the provisions of Patent No. 214797, for the invention under the name "Railway transport wagon, railway transport unit and railway transport system containing such wagon". The work presents the concept of technical characteristics of the wagon construction solution and a simulation model was built using in-house software. The technical parameters were analyzed, followed by pilot simulation tests. This paper presents the results of research on the dynamics of the platform wagon, loaded with a typical road semi-trailer truck. The system's eigenvalues were analyzed, allowing for the initial assessment of dynamic phenomena occurring in the conditions of exploitation of the loaded wagon. The tests are of pilot nature and constitute a prelude to carry out complex simulation analyzes including tests of dynamics while running on transition curves, arcs, and wear of the rolling surfaces of wheels and rails at different traffic speeds.
PL
W artykule dokonano analizy czasów obsługi ładunkowej kontenerów wielkich ISO. Analiza ta przeprowadzona została dla relacji typu plac-wagon, przy uwzględnieniu różnorodnej struktury usytuowania jednostek transportu intermodalnego na długości ładunkowej wagonów. Przeanalizowano przy tym liczbę niezbędnych środków transportu kolejowego. Przedstawiono szczegółowy opis czasów dla cyklu prostego z wykorzystaniem wozu z wysięgnikiem teleskopowym typu Reachstacker, polegającego na podjęciu kontenerów wielkich ISO z kolejnych warstw w stosach. Dokonano również analizy cyklu prostego dla odłożenia jednostek ładunkowych na wagonach. Przedstawiono przy tym podstawowe wzory wykorzystywane przy analizowaniu czasów obsługi ładunkowej jednostek transportu intermodalnego.
EN
In the paper, the analysis of cargo handling times of large ISO containers was made. This analysis was carried out for the yard-wagon type relations, taking into account the different structure of location of intermodal transport units on the load length of wagons. The number of necessary means of transport was analysed. A detailed description of times for a simple cycle with the use of a vehicle with telescopic jib called as Reachstacker, consisting in taking up large ISO containers from successive layers in stacks, is presented. The analysis of a simple cycle for placing loading units on wagons was also performed. The basic equations used in the analysis of the time of cargo service of intermodal transport units were presented.
16
Content available remote Model of service realization on the intermodal transport market
EN
Realization of the service on the intermodal transport market is dependent on the fulfillment of the obligations of the client and the contractor of the transport contract. The knowledge of expenditures and costs in the intermodal transshipment terminal has an impact on the effective course of individual stages of planning the realization of the intermodal transport service. The proposed model of the realization of intermodal load transport service is an exemplary process of service realization on the intermodal transport market.
PL
Realizacja usługi na rynku transportu intermodalnego jest uzależniona od wywiązania się z zobowiązań zleceniodawcy i zleceniobiorcy z umowy transportowej. Na efektywny przebieg poszczególnych etapów planowania realizacji usługi transportu intermodalnego wywiera znajomość nakładów i kosztów w intermodalnym terminalu przeładunkowym. Zaproponowany model realizacji usługi transportu intermodalnego ładunków jest przykładowym procesem realizacji usługi na rynku transportu intermodalnego.
EN
Intermodal transport networks, as examples of business networks created in supply chains, are differentiated not only due to types of key resources in the organization, but also due to such things as network structure, the nature of the organizations involved, the types of relations they have, and the roles of individual actors in the network. The business network is understood as a dynamic system whose configuration depends on the fulfilment of particular tasks and the competencies of the organizations which form them. Such networks are inherently temporary, because a new task can initiate the creation of completely new inter-organizational bonds or change the type of pre-existing relations between network nodes. The cooperation of enterprises in a freight transport network compels one to look at the problem of knowledge management in a wider context. The paper focuses on the first stage of knowledge management, which is knowledge acquisition in an organization and its environment. The paper presents the idea of gathering knowledge, and identification of the sources of disruptions in an intermodal network.
PL
Transport intermodalny zyskuje na znaczeniu zarówno jeżeli chodzi o przewozy krajowe, jak i międzynarodowe. Dzieje się tak, ponieważ pozwala on tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe, łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Wśród przewozów kombinowanych możemy wyróżnić dwa podstawowe – przewozy typu roll-on/roll-off (w odniesieniu do przewozu na statkach) lub piggyback (w odniesieniu do przewozu pociągiem), w których cały pojazd wraz z ładunkiem jest przewożony innym środkiem transportu, oraz takie, w których w trakcie przewozu następuje załadunek lub rozładunek towaru z samochodu na inny środek transportu.
19
EN
Background: To fight against climate change, the EU is committed to the world's most ambitious climate and energy targets, i.e. CO2 reduction at least 20% by the year 2020 and 80-95% by 2050, in reference to 1990. This paper aims to look at the problem of freight transport emissions' measurement and management in order to reduce CO2. The focus is on the chemical industry itself. The authors try to answer following research questions: (i) Do chemical and logistics companies in Poland measure and manage freight transport emissions? (ii) Where do they see the biggest challenges to emissions' management and how do they address them? (iii) Is a toolbox facilitating modal shift able to increase the usage of multimodal transport by chemical and logistics companies? Methods: The research problem is investigated using a two-stage effort. Stage one is structured, in-depth interviews conducted among chemical and logistics companies operating in Poland. The results of this stage have provided the base for the toolbox developed to facilitate the modal shift in chemical transports. Stage two presents the results of the toolbox's beta-version tests conducted among chemical companies in Poland in 2017. Results: Within the findings, the authors diagnose the obstacles which prevent companies from multimodal transport, and present toolbox consisting of: consulting services, multimodal planning guidelines, IT visualization, and CO2 calculator. The toolbox facilitates transport partners' cooperation on shifting chemical freight from road to multimodal. Conclusions: With technological developments, which strongly influence shippers and transport providers and offer improvement opportunities in efficient transport management, the topic of freight transport emissions' measurement and management in order to reduce CO2 should be investigated in more detail.
PL
Wstęp: Chcąc walczyć ze zmianami klimatycznymi, UE zobowiązała się do realizacji ambitnych celów klimatycznych i energetycznych, tj. redukcji CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku i 80-95% do 2050 roku, w odniesieniu do 1990 roku. Celem tego artykułu jest spojrzenie na problem pomiaru i zarządzania emisjami w transporcie towarów w celu ograniczenia emisji CO2. Artykuł koncentruje się na przemyśle chemicznym. Autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: (i) Czy firmy chemiczne i logistyczne w Polsce mierzą i zarządzają emisjami transportu towarowego? (ii) Gdzie widzą największe wyzwania związane z zarządzaniem emisjami i jak je adresują? (iii) Czy zestaw narzędzi ułatwiających zamianę gałęzi transportu, przyczyni się do zwiększenia wykorzystania transportu multimodalnego przez firmy chemiczne i logistyczne? Metody: Problem badawczy jest analizowany dwustopniowo. Pierwszy etap to ustrukturyzowane, pogłębione wywiady przeprowadzone wśród firm chemicznych i logistycznych działających w Polsce. Wyniki tego etapu posłużyły do przygotowania narzędzia ułatwiającego zamianę gałęzi transportu chemicznego. Drugi etap prezentuje wyniki testów beta wersji narzędzia wspierającego zamianę transportu drogowego chemii na transport multimodalny, które to testy przeprowadzono wśród firm chemicznych w Polsce w 2017 roku. Wyniki: Autorzy dokonali diagnozy przeszkód uniemożliwiających firmom transport multimodalny oraz przygotowali i przedstawili narzędzie obejmujące: usługi konsultingowe, wytyczne do zmiany gałęzi, wizualizację IT rozwiązania multimodalnego oraz kalkulator CO2. Celem narzędzia jest ułatwienie współpracy partnerów w zakresie zamiany transportu drogowego towarów chemicznych na transport multimodalny. Wnioski: Ze względu na zmiany technologiczne, które mają znaczny wpływ na załadowców i dostawców usług transportowych oraz oferują możliwości usprawnienia zarządzania transportem, należy bardziej szczegółowo zbadać kwestię pomiaru i zarządzania emisjami transportu towarowego w celu ograniczenia emisji CO2.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję wykorzystania nowoczesnej technologii transportu intermodalnego Flexiwaggon oraz towarzyszącej jej infrastruktury i centrów przeładunkowych do planowania procesów transportowych w branży TSL. Niewykorzystywane dotąd w Polsce rozwiązanie, zostało zaproponowane jako alternatywna możliwość przewozu towarów, obecnie przewożonych transportem samochodowym, na polskim odcinku trasy E75. W pracy skupiono się na uzasadnieniu, dlaczego zastosowanie powyższej technologii jest korzystne ze względu na zasoby ekonomicznie, zasoby czasowo oraz ekologię. Zwrócono również uwagę na możliwość reakcji w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.
EN
The paper presents the concept of using modern Flexiwaggon intermodal transport technology as well as the accompanying infrastructure and transhipment centres to plan transport processes in the TSL industry. The solution, which has not been used in Poland so far, has been proposed as an alternative possibility of transporting goods, currently transported by road, on the Polish section of route E75. The paper focuses on justifying why the use of the above technology is economically, temporarily and ecologically beneficial. Attention was also paid to the possibility of responding to unforeseen situations.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.