Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu fundamentalnym w kontekście edukacji i rozwoju badań naukowych – relacji mistrz – uczeń. W nawiązaniu do wielowiekowej tradycji instytucji akademickich przedstawiono istotę i znaczenie tych relacji, wskazując pożądane cechy mistrza jako osoby kształtującej oczekiwane ze względów społecznych postawy swoich podopiecznych. Jako przykład postaci mistrza w obszarze nauk o jakości zaprezentowano sylwetkę śp. Profesora Romualda Kolmana oraz wspomnienia niektórych z jego wychowanków. W nawiązaniu do obecnej sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce autorzy pragną w ten sposób zwrócić uwagę na – ich zdaniem – zdecydowanie niewystarczające, a wręcz pomijane w różnego rodzaju regulacjach, wsparcie tej sfery aktywności akademickiej.
EN
This article focuses on a fundamental issue in the context of education and research development – the master – student relationship. Referring to the centuries-old tradition of academic institutions, the essence and significance of these relations were presented, indicating the desirable features of the master as a person shaping the attitudes of his students desired for social reasons. As an example of such master in the field of quality sciences, the figure of the late Professor Romuald Kolman and the memories of some of his pupils were presented. Referring to the current situation in the system of higher education and science in Poland, the authors would like to draw attention to the fact that, in their opinion, support for this sphere of academic activity is definitely insufficient and even neglected in various regulations.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania relacji normatywnych między członami władzy wykonawczej, którą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują prezydent i Rada Ministrów. Relacje porządkujące SKBN, w skład którego wchodzi m.in. wzmiankowana dwuczłonowa egzekutywa, muszą być tak określone, żeby system funkcjonował optymalnie. Ponieważ jednym z zadań realizowanych przez SKBN, zapewniający ciągłość podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, jest realizowanie czynności związanych z kierowaniem obroną państwa, w niniejszym opracowaniu wskazano relacje normatywne zachodzące między prezydentem, a Radą Ministrów, w tych stanach funkcjonowania państwa, w których współpraca między tymi organami uwypukla się najwyraźniej. W związku z tym, że wyraźnie, konstytucyjnie określoną kompetencją Prezydenta dotyczącą bezpośrednio bezpieczeństwa państwa jest także wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego, to na tych dwóch stanach skupiono się w niniejszym opracowaniu. W opracowaniu wskazano także na możliwość – w sytuacji braku transparentnie określonych relacji – pojawiania się sporów kompetencyjnych i zawiłości (negatywnie wpływających na optymalne funkcjonowanie SKBN, związanych ze sprawowaniem władzy wykonawczej przez dwa „niezależne” organy konstytucyjne).
EN
This article is an attempt to identify the normative relations between the decision-making members of executive power, which is base in the Republic of Poland on the Polish President and the Council of Ministers. Relations ordering national security management system (NSMS), which includes the mentioned two-man executive must be so defined that the system functioned optimally. One of the tasks performed by NSMS, to ensure continuity of decisions and actions for the maintenance of national security, is to pursue activities related to management of state defense. Therefore, in this article was noted, normative relations between the president and the Council of Ministers, in the state of functioning of the state, during which (depending on circumstances) president cooperates with the other member of the dualistic executive (martial law). Constitutionally defined competence of the president regarding the direct security of the state is also introducing a state of emergency. These two states devoted predominant part of the article, a "starting point" for discussion was the "guardian of sovereignty." It should be clear that the two above-mentioned states of emergency relating directly to the cooperation of president with other authorities. In this study it was also an attempt to present the possibility - in the absence of transparently specific relationship - the appearance of conflicts of competence and complexities (negatively affecting the optimal functioning of NSMS, related to the exercise of executive power by the two "independent" constitutional bodies).
EN
Metropolis logistics is a new research issue that begins to play an important role in shaping inter-organizational relationships. The concept of logistics in metropolitan context is a contemporary term used primarily to identify issues that will improve the transformation of products and information in building inter-organizational efficiency. On the one hand, the issues of metropolitan logistics are based on shaping the flow of products and information in building inter-organizational efficiency. On the other hand, the formation of inter-organizational bonds has a complex and multidimensional structure that creates a specific network of interactions, in which metropolitan logistics determines their development in relation to the environment. The aim of the article is to identify the conditions that build up inter-organizational relations within the Silesian-Zagłębie (Ś-Z) metropolitan area. The article presents selected results of exploratory research carried out among logistic entities operating in the Silesian-Zagłębie metropolitan area. The authors attempted to answer the question: what are the challenges ahead of metropolitan logistics in shaping inter-organizational relationships?
EN
This article presents results on social infrastructure of burial character (cemeteries, crematoria) located in the rural areas in Poland taking into account its influence on spatial development and society. To achieve the goal, villages were chosen from each Province where in the years 1989- 2019 burial facilities were implemented (36 objects), including: communal cemeteries (22 objects), parish cemeteries (8 objects), crematoria (6 objects). Analysis were carried out in accordance with the top-down principle, taking into account: planning documents, spatial and functional structure, context of burial objects, its location in the relation to the transport infrastructure, other religious facilities, development of buffer and social role. Research shows that the number of communal cemeteries and crematoria in the rural areas increased (which is associated with social acceptance for cremation process in Poland); this also applies to durability of cemetery composition and desacralization of its surrounding. Social infrastructure connected with burial should be an integrated part of rural landscape; that is why recommendations were elaborated.
5
Content available remote Obrót towarowy z zagranicą jako czynnik wsparcia dla systemu obronnego państwa
PL
Artykuł, podejmując temat relacji handlowych Polski z zagranicą, zwraca uwagę na ich znaczenie w ramach współczesnych procesów bezpieczeństwa. Odpowiednia wymiana handlowa mająca na uwadze gospodarkę oraz przedsiębiorczość na rzecz obronności kraju może wpływać korzystnie na stabilność ekonomiczną państwa i jego rynek zbrojeniowy. Są one regulowane i osadzone w realiach traktatowych międzynarodowych i prawnych Polski, Unii Europejskiej oraz poszczególnych instytucji i państw. Autorka dokonuje przekrojowego opisu tych relacji, odnosząc się do dokumentów prawnych i analizując relacje gospodarcze wpływające na system obronności państwa.
EN
When discussing the subject of Poland’s foreign trade relations, the article draws attention to their importance in the context of modern security processes. Appropriate trade exchange with a sound economy and entrepreneurship for the defense of the country may have a positive impact on the economic stability of the state and its defense market. Both are regulated and embedded in international and legal treaty law, Poland, the European Union, and individual institutions and states. The author makes a cross-sectional description of these relations referring to legal documents and analyzing economic relations affecting the state defense system.
EN
The article has a character of a theoretical overview and presents marketing aspects of the Resource-Based View (RBV). The considerations in this article are related to the Dynamic Capability Concept as a new research area in management sciences. The theses of the article focus particularly on locating customer relationships in the conceptual discourse of this concept. The purpose of this article is to identify relationships with customers as dynamic capabilities of an enterprise. The article also presents directions of practical implications and possibilities for using relational skills as a source of competitive advantage of an enterprise. The article uses the method of source analysis, which is based on domestic and foreign literature of the subject.
EN
The main aim of the paper is to understand how managers of creative industries (CI) decide on the use of ambidextrous solutions. Managerial actions of business managers of CI enable to connect the volatility and variability of the environment with the high level of creativeness that this requires. As such, it is interesting to study how these managerial actions are decided is of utmost importance, especially in a volatile and subjective environmental context as it seems to be the one of CI (Banks et al., 2000). We aim at investigating the managerial practices that enable to find the balance between the simultaneous pressure on innovativeness and the effectiveness of the actions taken. We wanted to know the way managers deal with the paradoxes that can result. We interviewed managers of 10 companies located in a second tier group of countries, where for governments, CI are apparently strategic, but where the value they add and the jobs they can create can still be improved. Results show that there are two main paradoxes in terms of managerial actions - the priority in relations (external or internal) and the approach to strategy (flexibility or planned actions). Results also show that in what concerns strategy formality and external priority in relations there are consistencies in the degree of strategy formalization. However, in what concerns the practices used in shaping the internal relations, there is no consistency identified in our sample. Our overall conclusions are that companies are more and more moving away from the traditional option of informal approach, focused inward to a more hybrid approach in which formal focus outward is also considered. This confirms the thesis that ambidexterity is becoming a characteristic of the companies in the CI sector.
PL
Głównym celem artykułu jest zrozumienie, w jaki sposób menedżerowie branż kreatywnych (CI) decydują o zastosowaniu wszechstronnych rozwiązań. Działania menedżerskie menedżerów biznesowych CI umożliwiają połączenie ulotności i zmienności środowiska z wysokim poziomem kreatywności, który tego wymaga. W związku z tym interesujące jest zbadanie, w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące zarządzania. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w niestabilnym i subiektywnym kontekście środowiskowym, co jest jednym z wyróżników CI (Banks i wsp. 2000). Naszym celem jest zbadanie praktyk menedżerskich, które pozwolą znaleźć równowagę między jednoczesną presją na innowacyjność a efektywnością podejmowanych działań. Chciano poznać sposób, w jaki menedżerowie radzą sobie z paradoksami, które mogą wyniknąć. Przeprowadzono wywiady z menadżerami 10 firm zlokalizowanych w drugiej grupie krajów, gdzie dla rządów branże CI są strategiczne, ale tam, gdzie wartość dodaną i miejsca pracy, które mogą stworzyć, można jeszcze poprawić. Wyniki pokazują, że istnieją dwa główne paradoksy pod względem działań zarządczych - priorytet w relacjach (zewnętrznych lub wewnętrznych) i podejście do strategii (elastyczność lub planowane działania). Wyniki pokazują również, że w zakresie formalności strategicznych i zewnętrznego priorytetu w relacjach występują konsekwencje w stopniu formalizacji strategii. Jednak w odniesieniu do praktyk stosowanych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych, w naszej próbie nie ma spójności. Nasze ogólne wnioski są takie, że firmy coraz bardziej odchodzą od tradycyjnej opcji nieformalnego podejścia, skupiając się na bardziej hybrydowym podejściu, w którym również bierze się pod uwagę formalne ukierunkowanie na zewnątrz. Potwierdza to tezę , że wszechstronność staje się cechą charakterystyczną firm w sektorze CI.
EN
The main objective of this article is to evaluate the significance of forming the intra-municipal relations in relation to place marketing, based on the example of the Polish city of Poznan. Different conceptions of place marketing, and intra-municipal relations are defined, their mutual correlation aimed towards increasing a city’s value is explained, and intra-municipal relations are illustrated. Poznan was chosen due to the preparatory cooperation which took place between the city, and its citizens. It is explained how Poznan’s authorities incorporate practices of shaping the intra-municipal relations as a place marketing practice, for facing the city’s important challenges such as: ageing of the society, ecological issues, the need for public participation, as well as the importance of maintaining a high quality of life for its citizens. The conclusion is drawn, that such marketing efforts for dealing with these issues do in fact have the joint goal of increasing the quality of life of all the residents of the city and that these practices are a recognised part of place marketing for the city of Poznan.
PL
Zasadniczym celem opracowania jest ocena kształtowania relacji wewnątrzgminnych, na przykładzie miasta Poznań, w kontekście marketingu terytorialnego. W materiale podjęto próbę zdefiniowania koncepcji marketingu terytorialnego, a także wyjaśnienia wzajemnych korelacji między marketingiem terytorialnym i zależnościami wewnątrzgminnymi w dążeniu do podniesienia roli i znaczenia, a w konsekwencji wartości podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Wybór Poznania wiąże się z faktem, że w Mieście zaczyna współcześnie dochodzić do kooperacji pomiędzy władzami samorządowymi, a jego mieszkańcami. W przeprowadzonej analizie autorzy podjęli się wyjaśnienia kształtowania przedmiotowych relacji w odniesieniu do starzenia się społeczeństwa, kwestii ekologicznych, potrzebie partycypacji społecznej obywateli, a także potrzebie zapewnienia wysokiego poziomu życia mieszkańcom. Konkluzją jest stwierdzenie, że kształtowane przez miasto Poznań relacje wewnątrzgminne, mimo niekiedy swoich wad, mają wspólny cel, a mianowicie podniesienie poziomu życia wszystkich mieszkańców.
PL
Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja znaczenia potencjału przedsiębiorcy, który wynika z potencjału sieci osobistych stanowiących jednocześnie czynnik determinujący wielowymiarowo postrzeganą efektywność przedsiębiorstwa.
10
Content available Rola ekonomii i zarządzania w inżynierii produkcji
PL
W artykule zostało określone miejsce ekonomii i zarządzania w inżynierii produkcji. Następnie zidentyfikowany został zakres oddziaływania ekonomii i zarządzania na inżynierię produkcji. Później pokazane zostały relacje pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz ich uwarunkowania. W dalszej części artykułu został przedstawiony wpływ ekonomii i zarządzania na skuteczność i efektywność inżynierii produkcji.
EN
The place of economics and management in production engineering. Next the influence of economics and management on production engineering was described. In the third part the relationships among the scientific disciplines and their determinants were shown. Finaly the impact of economics and management on the effectiveness and efficiency of production engineering was presented in the last part of the paper.
EN
The objective of this article is to try to determine the levels of implementation and the use of modern technologies in selected areas of internal transport and storage. This is primarily due to the very high dynamics of the environment and the increasing level of customer centricity that forces companies to systematically search for new, innovative and competitive solutions, particularly in logistics chain. Such solutions are particularly desirable in strategic areas of logistics, that is: storage and handling. Hence, modern companies increasingly more often decide to implement state-of-the-art solutions that would not only improve the functioning of the entire organization, but first and foremost would bring about competitive advantage on the market.
PL
Artykuł przedstawia działalność BSC Drukarni Opakowań S.A. operującej na konkurencyjnym rynku wysoko przetworzonych opakowań z papieru i tektury litej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest określenie roli dostawcy opakowań w tworzeniu wartości dla klienta w łańcuchach dostaw wiodących korporacji międzynarodowych z sektora FMCG. Autorka bazuje głównie na informacjach zgromadzonych podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z pracownikami w siedzibie wybranego przedsiębiorstwa w sierpniu 2017 r. Scharakteryzowano zarządzanie takimi procesami biznesowymi, jak: rozwój produktów, zaopatrzenie, produkcja, realizacja zamówień i obsługa klienta. Ponadto, wskazano różne rodzaje i przykłady innowacji budujących przewagę konkurencyjną dostawcy.
EN
The article presents business activity of the company BSC Drukarnia Opakowań S.A., that operates on the competitive market for highly processed packaging made of paper and solid cardboard in Central and Eastern Europe. Its main aim is to outline the role of the packaging supplier in creating value for customers in supply chains of leading multinational corporations in the FMCG sector. The author provides considerations based on information collected during individual in-depth interviews conducted with the employees in the selected company’s headquarter in August 2017. The following business processes were described: product development, production, order fulfilment and customer service. Furthermore, different types and examples of innovations crucial for the supplier’s competitive advantage were highlighted.
PL
Okres transformacji i związane z nim procesy dostosowawcze do nowych warunków wywołują zmiany w postępowaniu i zachowaniach rynkowych zarówno producentów, usługodawców, jak i klientów (pacjentów). Usługodawca nie zawsze może usatysfakcjonować pacjenta, ponieważ, w przeciwieństwie do usług rynkowych, kieruje się on zasadą PRIMUM NON NOCERE (po pierwsze nie szkodzić) oraz wyższością dobra pacjenta. Klient – pacjent korzystający z usług medycznych – oczekuje produktu zgodnego z parametrami, o których go uprzednio poinformowano, o powtarzalnym poziomie jakości. W artykule przedstawiono znaczenie relacji pacjent-personel medyczny w aspekcie jakości usług medycznych. Analiza zagadnień wykazała, że cały proces opieki nad pacjentem charakteryzować powinna świadoma orientacja na pacjenta, myślenie w kategoriach jego dobra. Strategię postępowania z pacjentem powinna cechować chęć autentycznego i uważnego wsłuchiwania się w jego „głos”.
EN
The period of transformation, adjustment processes to new conditions cause changes in the procedurę and the market conduct of both manufacturers, serviceproviders and patients. The service provider cannot always satisfy the patient, as opposed to market services, it is guided by the principle PRIMUM NON NOCERE (first do no harm) and superiority the good of the patient. The customer - the patient usingmedical services are expected product in accordance with the parameters of which it previously announced, repetitive quality. The article presents the importance of the issues revealed that the entire proces of patient care should be characterized by conscious Focus on the patient, thinking in terms of his own good. Patient management strategy should be characterized by a genuine desire and to listen attentively to his „voice”.
PL
Celem artykułu była identyfikacja, po stronie nabywcy – jako inicjatora relacji, potrzebnych kompetencji kierowniczych i zdolności organizacyjnych, umożliwiających skuteczne zarządzanie relacjami w triadycznej strategii zakupowej. Zaproponowany zbiór ograniczono do kompetencji menadżerskich (głównie do tzw. technicznych), zdolności relacyjnych oraz zdolności komunikacyjnych. Zidentyfikowane kompetencje zostały zweryfikowane na podstawie studium przypadku. Wyniki wskazują, że na plan pierwszy wysuwają się takie kompetencje i umiejętności jak bieżąca ocena relacji, koordynacja, zarządzanie konfliktami, skuteczna wymiana informacji, umiejętność identyfikacji słabych i mocnych stron zarówno swoich, jak i przyszłych dostawców oraz umiejętność oceny wzajemnego dopasowania.
EN
The aim of the study was to propose a set of competencies which were divided into three groups – managers and staff members competences (primarily technical corresponding to their function within the organization), relational and communication capabilities. In each of the categories proposed subcategories in the form of required purchaser capabilities. Case study confirmed managerial skills, communication and only some relational capabilities.
PL
Intensywnie postępujące zmiany na globalnym rynku i zwiększające się wymagania klientów w zakresie jakości oraz dostępności produktów powodują konieczność sprostania wyzwaniu, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu logistycznej obsługi klienta. Istotny wpływ na możliwość jej uzyskania ma współpraca partnerów, w tym małych i średnich usługodawców z dużymi podmiotami gospodarczymi w łańcuchach dostaw. Praktyka gospodarcza potwierdza, że to właśnie współpraca jest źródłem największej wartości i korzyści dla klientów. Stąd też istotne jest dokonanie identyfikacji charakteru relacji małych i średnich usługodawców z ich klientami w heterogenicznej strukturze łańcucha dostaw.
EN
The intense changes in the global market and increasing requirements of customers in terms of quality and product availability make it necessary to address the challenge of ensuring an adequate logistics customer service. In order to obtain its satisfying level, the small and medium-sized service providers should establish close cooperative relationships with larger supply chain partners. The feedback derived from the business environment confirms that this cooperation is, indeed, the source of the greatest value and benefits for customers. Therefore, it is important to identify the nature of the relations between small and medium-sized service providers and their customers in a heterogeneous structure of supply chains.
16
Content available remote Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji w relacjach z dostawcami
PL
W artykule przeprowadzona została ocena ryzyk bezpieczeństwa informacji w relacjach z dostawcami wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją konstrukcji stalowych. Analizie została poddana zarówno dokumentacja, dotycząca bezpośrednio dostawy jak również wszystkie aktywa informacyjne, z którymi dostawcy mogą mieć kontakt podczas współpracy. Przeprowadzona ocena ryzyka umożliwiła ujawnienie tych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas współpracy z partnerami logistycznymi.
EN
In this paper risks evaluation of information security in relations with suppliers among companies involved in the production of steel structures was carried out. Documents concerning direct deliveryand information assets with which suppliers may come into contact during cooperation have been subjectedto analysis.The risk assessment allowed the disclosure of the risks that can occur during working with logistics partners.
17
Content available Jak mierzyć kapitał relacyjny?
PL
Celem artykułu jest: wskazanie na istotę relacji międzyorganizacyjnych, zdefiniowanie kapitału relacyjnego wraz z wyodrębnieniem jego elementów składowych, przedstawienie metod i narzędzi pomiaru kapitału relacyjnego z wyszczególnieniem przykładowych mierników oceny kapitału relacji, określenie wpływu kompetencji relacyjnych na rozwój kapitału relacyjnego w aspekcie długofalowym oraz przedstawienie zastosowania pomiaru kapitału relacyjnego.
EN
This article presents the theoretical assumptions about measurement of relational capital. The aims of this article are: to indicate the nature of inter-organizational relationships, define the relational capital and its components, present methods and tools to measure relational capital including examples of evaluation indicators of relationship capital, outline the effect of relational capital competences needed to develop the relational capital in long-term and show how to applicate the methods of measurement of relational capital.
PL
W artykule zaprezentowano analizę relacji zachodzących między etapem w zawodowym cyklu życia pracownika a etapem w rozwoju przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem założeń studium przypadku, w trzech przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży budowlanej. Kluczem doboru respondentów w każdym z przedsiębiorstw był udział pracowników w realizacji procesu obsługi klienta. Analizowana relacja została oceniona ze względu na warunkujące ją czynniki zaklasyfikowane do silnych stron relacji, słabych stron, szans i zagrożeń.
EN
Article consists of analysis of relations between carrier cycle of employee and stage of company development. Performed researches include foundations of case study of three productions companies working in construction industry. Key method of respondents selection in each company is employee participation in customer service process realization. Analyzed relation was rated because of criteria classified as strong and weak sights, chances and threats.
PL
W artykule przedstawiono problematykę relacyjnych aspektów klimatu organizacyjnego determinujących poziom zadowolenia odczuwanego przez pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na zależności między specyfiką relacji horyzontalnych a odczuwanym przez pracowników zadowoleniem. Na podstawie wyników badań pierwotnych zidentyfikowano opinie respondentów dotyczące ich zadowolenia oraz odczuć związanych z klimatem organizacyjnym.
EN
In the article the problem of relationship aspects of organizational climate determining the level of employees’ contentment was presented. The special attention was paid to links between horizontal relations and employees’ contentment. On the base of the results of the field researches the respondents’ opinions about their contentment and the organizational climate were identified.
20
Content available Cechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw
PL
Celem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie cech relacji mogących decydować o powodzeniu kooperacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw i innowacyjności, będącej jej efektem. W artykule postawiono tezę, że to relacje partnerskie sprzyjają tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w łańcuchu dostaw. Na tworzenie innowacyjnych rozwiązań pozytywnie przekłada się także: posiadany kapitał relacyjny, wzajemne zaufanie i zaangażowanie partnerów w łańcuchu dostaw, oraz umiejętnie wyważona proporcja pomiędzy władzą a zależnością. Aby łańcuch dostaw mógł wypracowywać innowacyjne rozwiązania istotne jest także umiejętne dobranie proporcji pomiędzy współpracą a (twórczym) konfliktem, którym partnerzy z łańcucha dostaw potrafią efektywnie zarządzać. Konkluzja płynąca z powyższego, jest taka, że do zadań menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw warto byłoby włączyć rozwój takich relacji pomiędzy uczestnikami łańcucha, które sprzyjają innowacyjnym rozwiązaniom. Do zadań tych powinno zaliczać się: dbałość o rozwój kapitału relacyjnego, budowanie relacji partnerskich, a w ich ramach kształtowanie takich cech jak: zaufanie, zaangażowanie, zrównoważenie wzajemnej zależności oraz efektywne zarządzanie konfliktem.
EN
This paper is aimed at discussion of traits of supply chain relationships that impact its innovativeness. The thesis is proposed, that partnerships in supply chain support innovative solutions in supply chain and partnerships traits that enhance supply chain innovativeness are: mutual trust, engagement, relationship capital, the proper balance between power and dependence, and the right conflict management. The conclusion is drown that supply chain managers should be responsible for creating relationships among supply chain partners, that foster supply chain innovativeness. To achieve this, supply chain managers should: develop the relationship capital, build partner relationships, shape mutual trust and engagement among supply chain partners. They should also be responsible for molding the proper balance between power and dependence, and the right conflict management among supply chain partners.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.