Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  facade cladding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The key demands on manufacturers in the modern-age markets globalisation are: (i) short development cycle, (ii) cost effectiveness, (iii) excellent product quality, and (iv) in-built product variability and upgradability. Development of new products under such dynamic market conditions necessitates an integrated approach to all stages of company operations, including product design, prototyping, productionising and manufacturing and extending it to the lifetime serviceability. Such competitive requirements cannot be dealt with by conventional, sequential model of product development and require switching to the modular approach, which additionally enables effective accommodation of growing needs of customers for products variety and their immediate or future customisation. This paper addresses modular product development, including design and assembly in application to building & construction industry. The focus is on paving the path for new generation high-quality/high durability products, such as modular cladding components for low- and high-rise residential and commercial buildings with the emphasis on product sustainability and longlasting aesthetics. It also considers: (i) identification of principal causes of diminishing market share of wood-based cladding of building facades, and (ii) highlights key aspects of development of a breakthrough technology providing high-quality, highdurability surface finish of painted exterior wood products offering a platform for reversal of decades-long decline of this important segment of the building products market.
PL
Kluczowe wymagania stawiane producentom na współczesnych zglobalizowanych rynkach to: (i) krótki cykl rozwoju, (ii) efektywność kosztowa, (iii) doskonała jakość produktu, oraz (iv) „wbudowana” zmienialność produktu i możliwość jego rozbudowy. Rozwój nowych produktów w tak dynamicznych warunkach rynkowych wymaga zintegrowanego podejścia do wszystkich etapów działalności firmy, w tym również projektowania produktu, prototypowania, produkcji, oraz rozszerzenia ww. również na okres użytkowania. Tak wysokie wymagania nie mogą być osiągnięte przez konwencjonalny, sekwencyjny model opracowania produktu i wymagają przejścia na podejście modułowe, co dodatkowo umożliwia efektywne dostosowanie rosnących potrzeb klientów do różnorodności produktów i ich natychmiastowej lub przyszłej personalizacji. Artykuł ten dotyczy rozwoju produktów modułowych, w tym projektowania i montażu w zastosowaniach w przemyśle samochodowym, budownictwie i przemyśle budowlanym. Nacisk kładziony jest na wytyczenie drogi dla produktów nowej generacji o wysokiej jakości/wysokiej trwałości, takich jak modułowe elementy fasad dla niskich i wysokich budynków mieszkalnych i komercyjnych z naciskiem na trwałość produktu i długotrwałą estetykę. Artykuł rozważa również: (i) identyfikację głównych przyczyn zmniejszającego się udziału rynkowego drewnopodobnych elewacji budynków oraz (ii) podkreśla kluczowe aspekty rozwoju przełomowej technologii zapewniającej wysoką jakość wykończenia powierzchni o wysokiej trwałości dla produktów z drewna, oferującej doskonałą platformę do odwrócenia trwającego od dziesięcioleci spadku udziału tego ważnego segmentu rynku wyrobów budowlanych.
PL
W artykule omówiono system metalowych elewacji wentylowanych. Omówiono jego elementy składowe oraz podano potencjalne miejsca błędów wykonawczych. Odniesiono się również do poszczególnych etapów inwestycji tj. projektowania i wykonawstwa, podając zalecenia poprawności ich przeprowadzenia.
EN
The article discusses the system of metal ventilated facades. Its constituent elements were discussed and potential execution errors were given. Reference was also made to the individual stages of the project, i.e. design and construction, giving recommendations on the correctness of their implementation.
PL
W artykule opisano problemy z wykonaniem i utrzymaniem elewacji wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Przeprowadzono analizę stanu elewacji w odkrywkach i stwierdzono, że nie odpowiada ona założeniom projektowym. Wynika to częściowo z błędów wykonawczych, a częściowo z błędnych rozwiązań systemowych.
EN
The article describes the problems with the execution and maintenance of a ventilated facade with cladding made of porcelain tiles. An analysis of the technical condition of the elevation in opencasts was made and it was found that it does not correspond to the design assumptions. This is partly the result of executive errors and partly incorrect system solutions.
PL
W Europie są różne metody badania oceny zjawiska odpadania elementów okładzin elewacyjnych w przypadku pożaru. W artykule przedstawiono wyniki ostatnio przeprowadzonych badań wg metody ITB wraz z wnioskami dotyczącymi ocenianych rozwiązań technicznych.
EN
There is plenty of test methods for assessment of façades regarding falling parts around Europe though. In this paper a comparison of the results from the fire tests performed in accordance to ITB method will be presented along with some technical assessment regarding studied solutions.
5
Content available remote Odporność na uderzenie systemów elewacyjnych
PL
W artykule omówiono metody badawcze stosowane podczas oceny odporności na uderzenie wybranych systemów elewacyjnych. Przedstawiono kryteria oceny bezpieczeństwa i przydatności użytkowej oraz zależność pomiędzy odpornością na uderzenia a miejscem stosowania elewacji.
EN
This article discusses the impact resistance test methods used in evaluating of different façade systems. The safety and usability criteria are also presented. The paper are presented relationship between impact resistance and the place of facade application.
6
Content available remote Współczesne systemy elewacji wentylowanych – rodzaje i wymagania
PL
W artykule przedstawiono systemy elewacji wentylowanych z wykorzystaniem różnych rozwiązań materiałowych. Przedstawiono w nim podstawowe typy elewacji wentylowanych, rodzaje okładzin elewacyjnych, podkonstrukcji i połączeń elementów elewacji, wymagania techniczne oraz zalety i wady.
EN
The article presents ventilated facade systems using different material solutions. The presentation covers the basic types of ventilated facades, types of facade linings, substructure base and joints, as well as the applicable technical requirements, advantages and disadvantages.
PL
W artykule przedstawiono stosowane na obudowach ściennych zewnętrznych materiały kamienne i kamiennopochodne. Omówiono charakterystyczne parametry materiałów. Przedstawiono różnice występujące w sposobach montażu, wielkościach obciążenia. Przedstawiono właściwości przegród wykonanych z kamienia oraz powstających z materiału kamiennego.
EN
The article presents stone and stone-based materials used in external wall cladding. Characteristic parameters of these materials are discussed, with presentation of differences in installation methods and loads, as well as the properties of space dividing elements made of stone and formed of stone-based materials.
8
Content available remote Elewacje wentylowane na podkonstrukcji drewnianej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastoso-waniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ich montażu. Celem artykułu jest pokazanie zalet i wad dla elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązań mocowań płyt, wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated fiber cement panel facades set on timber substructures, along with the methods of their assembly. The aim of the article is to show the advantages and disadvantages of façades on timber substructures, panel fastening solutions, and the basic requirements and parameters.
PL
Metale kolorowe, nieoparte w swej budowie chemicznej na pierwiastku żelaza, jakimi są aluminium, cynk oraz miedź, stanowią dobrą, choć zdecydowanie droższą, alternatywę materiałową powszechnie stosowaną w pracach zarówno okładzinowych, jak i konstrukcyjnych wielu współczesnych budynków. Materiały te cenione są za ich odmienne właściwości w stosunku do wyrobów stalowych, w tym odporność na korozję, wygląd, charakter, jaki nadają obiektom. Inny aspekt to warunki ich stosowania, które wymagają czasami odmiennych metod obchodzenia się z wyrobami powstałymi z tych materiałów. W artykule opisano wybrane aspekty stosowania najpopularniejszych metali nieżelaznych w lekkich obudowach ścian i dachów.
10
Content available remote Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
EN
Structural solutions of single-layer (no thermal insulation) and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding and metal-glass walls are presented in the paper. The process of wall structure modification is described and example solutions are given.
PL
W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały metalowe i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów. Przedstawiono ocenę odporności korozyjnej materiałów.
EN
Metal materials and products used in lightweight claddings are presented in the paper. The author discuss-es the characteristic parameters and technological differences in manufacturing. The article presents an assessment of corrosion resistance properties of materials.
12
Content available remote Rewitalizacja elewacji budynków z zastosowaniem płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wilgotności masowej, nasiąkliwości wodnej i wytrzymałości na zginanie dostępnych na rynku wybranych płyt cementowych, gipsowo-włóknowych oraz włóknisto-cementowych, stosowanych jako okładziny zewnętrzne obiektów budowlanych, tzw. płyty elewacyjne (okładziny elewacji wentylowanych). Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że spośród badanych płyty włóknisto-cementowe charakteryzują się najmniejszą wilgotnością masową wm i nasiąkliwością nw w stanie pełnego nasycenia wodą oraz uzyskały największą średnią wytrzymałość na zginanie MOR. Parametry te wskazują, że tego typu płyty są bardzo dobrym materiałem na okładziny ścian zewnętrznych, nowych, termoizolowanych i rewitalizowanych obiektów.
EN
The article presents the results of tests of moisture content, water absorptiveness, and bending strength of available on the construction market, selected cement, gypsum-fibre and fibre-cement boards (also called cladding panels or ventilated façades and used as the exterior wall cladding for civil structures. An analysis of the test results showed that the fibre-cement boards had the lowest mass moisture content wm in the state of full saturation with water. Also water absorptiveness nw was found to be the lowest for such boards. The boards were also characterized by the highest bending strength (the modulus of rupture (MOR)). The test results clearly show that fibre-cement boards are suitable for exterior cladding of new and revitalized buildings.
14
Content available remote Kotwy ukryte do mocowania okładzin elewacyjnych
PL
W artykule opisano zasady oceny właściwości technicznych kotew ukrytych do mocowania okładzin elewacji wentylowanych. Przedstawiono również wymagania związane z wprowadzeniem kotew do obrotu w budownictwie.
EN
The article describes the principles of evaluation of technical characteristics of hidden anchor bolts used for the fastening of façade cladding. Furthermore, the article describes the requirements related to the admission of anchor bolts to trading in construction.
PL
Pionowym przegrodom zewnętrznym w obiektach budowlanych stawia się wymagania szczelności uniemożliwiające przenikanie wód opadowych do wnętrza. Wymagania te spełnia się poprzez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i właściwą jakość wykonawstwa. Zastosowanie najdroższych i najnowszych materiałów i technologii nie gwarantuje bezpieczeństwa przy błędnym projekcie i/lub wykonawstwie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.