Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  balcony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Przeglądy i diagnostyka balkonów
PL
W pracy przedstawiono tematykę związaną z wykonywaniem przeglądów i diagnostyki balkonów o konstrukcji żelbetowej. W sposób zwięzły przypomniano wybrane warunki stawiane tego typu konstrukcjom. Następnie omówiono, co należy ocenić w czasie przeglądu. W sytuacjach wymagających przeprowadzania diagnostyki zostały omówione typowe badania oraz stosowana aparatura. Na podstawie doświadczeń własnych autorzy przedstawili przykłady typowych stanów technicznych od mających naturę estetyczno-użytkową aż po zagrażające bezpieczeństwu konstrukcji nośnej.
EN
The paper presents the subjects related to inspections and diagnostics of balconies with a reinforced concrete structure. Selected conditions for this type of construction are briefly mentioned. Then the paper discusses what should be assessed during the review. Typical tests and equipment used are discussed for situations requiring diagnostic procedures. Based on their own experience, the authors present examples of typical technical states, from those of an aesthetic and functional nature to those that threaten the safety of the load-bearing structure.
3
Content available remote Kompleksowy remont budynków wielkopłytowych
PL
Pierwsze budynki wielkopłytowe w Polsce powstały na przełomie lat 50. i 60. XX wieku i nic nie wskazywało na to, że będzie to technologia dominująca – z tendencją wzrostową – w następnych trzech dekadach. Z ostatniego raportu ITB wynika, że w kraju użytkuje się obecnie ok. 60 000 budynków wielokondygnacyjnych zamieszkałych przez 10 – 12 mln mieszkańców. Podobnie jak w innych zaawansowanych technologicznie krajach przygotowywane są wielokierunkowe plany rządowe dotyczące utrzymania i modernizacji wielkiej płyty. Autorzy artykułu, po wykonaniu wielu ekspertyz poznańskich budynków wielkopłytowych, przedstawiają swoje uwagi nawiązujące do tej problematyki.
EN
The first large-panel buildings in Poland were built at the turn of the 1950s and 1960s, and nothing indicated that it would be the dominant technology – with an upward trend - in the next three decades. According to the latest ITB report, there are currently around 60,000 multi-storey buildings inhabited by 10 – 12 million inhabitants in the country. As in other technologically advanced countries, multi-directional government plans are being prepared for the maintenance and modernization of the large panel. The authors of the article, after making many expert opinions of Poznań large-panel buildings, present their comments on this issue.
PL
W artykule poruszono temat możliwości modernizacji budynków wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej, obejmującej remont albo całkowitą wymianę balkonów lub loggii. Zwrócono uwagę na problem braku lub niewłaściwego prowadzenia remontów elementów zewnętrznych w tego typu budynkach. Przedstawiono przykłady balkonów oraz loggii wykazujących oznaki zniszczenia, omówiono sposoby prowadzenia działań naprawczych i modernizacyjnych przy użyciu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
The article discusses the possibility of modernization of buildings constructed in prefabricated large-panel technology, including renovation or complete replacement of balconies or loggias. Attention has been paid to the problem of lack or improper renovation of external elements in this type of buildings. The article presents examples of balconies and loggias showing signs of damage and discusses the ways of carrying out repair and modernization activities using modern construction and material solutions.
5
Content available remote Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku
PL
W artykule podano najczęstsze uszkodzenia okapu tarasowego lub balkonowego. Przedstawiono również metody naprawy tych uszkodzeń.
EN
The paper presents the most common types of terrace or balcony eaves damage and describes effective repair methods.
PL
Artykuł dotyczy szklanych zabudów balkonów, loggi i tarasów. Przedstawiono zakres oceny technicznej na podstawie EAD 020002-00-0404 i porównanie z badaniami na potrzeby Krajowej Oceny Technicznej.
EN
The article applies to glass balconies, loggias and terraces. The scope of the technical assessment based on EAD 020002-00-0404 is discussed. The paper presented comparision the tests methods according to EAD with tests needs for the National Technical Assessment.
7
Content available Badania ceglanych sklepień balkonów
PL
Balkon stanowi istotny element konstrukcyjny budynku, pozostający pod wpływem bezpośrednich oddziaływań czynników atmosferycznych. Cykliczne zmiany temperatury i wilgotności, deszcze, obciążenia nawisem śniegowym i bezpośrednie opady śniegu, a także obciążenia składowanymi często na balkonie materiałami określają trudne warunki jego eksploatacji, sprzyjające uszkodzeniom zwłaszcza płyty balkonowej. Podstawowa przyczyna jej uszkodzenia jest związana z przedostawaniem się wody do wnętrza. Ocena stanu technicznego balkonu nie powinna być zatem traktowana drugorzędnie, a jej przeprowadzenie wymaga usunięcia fragmentu warstwy wierzchniej płyty, określenia stanu izolacji wodochronnej i elementów konstrukcyjnych płyty.
EN
The balcony constitutes an important structural element of the building, which is influenced by the direct impact of atmospheric factors. Cyclical changes in temperature and humidity, rains, snow overhang loads and direct snowfall, as well as loads with materials often stored on the balcony determine the difficult conditions of its exploitation, which contribute to damage especially to the balcony slab. The main cause of its damage is related to the water entering the interior. The assessment of the technical condition of the balcony should therefore not be treated as secondary and its implementation requires removal of a fragment of the surface layer of the balcony, determination of the waterproofing layer and structural elements of the slab.
9
Content available remote Naprawa żelbetowych płyt balkonowych w budynkach wielorodzinnych
PL
Wieloletnia eksploatacja konstrukcji żelbetowych powoduje różne zużycie elementów konstrukcyjnych w zależności od warunków eksploatacji. Najszybszej degradacji ulegają części zewnętrzne i niezabezpieczone przed skrajnymi wpływami atmosferycznymi. Klasycznym przykładem są żelbetowe balkony budynków wielorodzinnych. Powstałe uszkodzenia prowadzą do utraty nośności wykluczającej dalszą eksploatację płyt. W zależności od stanu betonu, otuliny prętów i samego zbrojenia przywrócenie pierwotnych parametrów użytkowych może być wykonane w różny sposób. W skrajnych przypadkach konieczna jest globalna rekonstrukcja elementów. W artykule przedstawiono stwierdzony stan żelbetowych płyt balkonowych po długim okresie eksploatacji oraz sposób ich odbudowy na przykładzie elementów budynków wielorodzinnych.
EN
Reinforced concrete elements used for many years under various conditions have different degree of destruction. Elements subjected to the direct weather impact and unprotected from it are subjected faster to the general degradation. Reinforced concrete slabs of balconies are the most often met example. Damage arising causes degradation of slabs and do not let to use it more. Depending on the state of concrete, the cover of bars and separately reinforcement restoring original functional parameters can be made in the different way. In extreme cases global reconstruction of elements is necessary. Current state of reinforced concrete slabs of balconies after many years of usage and a way of reconstruction at the example of the elements of multifamily buildings are presented in this paper.
PL
W artykule poruszono problem liniowych mostków termicznych i trwałości płyty wspornikowej balkonu w systemie prefabrykowanym OWT-67. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych przykładowego balkonu oraz wnioski z cyklicznych przeglądów budynków w Warszawie. Zaprezentowano alternatywne rozwiązanie w postaci lekkiego systemu balkonów dostawianych w konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej w dużej mierze niezależnej od konstrukcji budynku.
EN
The paper discusses the problem of thermal linear bridges and durability of the cantilever slab of the balcony in the prefabricated system OWT-67. The results of the thermovision of the exemple balcony and conclusions from cyclical audits of buildings in Warsaw are presented. An alternative solution in the article is presented in the form of a lightweight balcony system delivered in a composite steel -reinforced concrete construction largely independent of the building structure.
11
Content available remote Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania
PL
W artykule omówiono błędy projektowe i wykonawcze dotyczące okapu balkonów i tarasów oraz podano najważniejsze zasady poprawnych rozwiązań. Zwrócono uwagę na problemy związane z termoizolacją, hydroizolacją i korozją obróbek. Przedstawiono kluczowe materiały potrzebne do wykonania tego detalu. Przytoczono odpowiednie dokumenty i odniesienia.
EN
The article discusses the faults in design and execution of hoods over balconies and terraces, with specification of the most important rules for proper solutions. Attention was drawn to the aspects of thermal insulation, waterproofing and corrosion of detailings. The key materials needed to produce this detail are presented. Relevant documents and references are mentioned as well.
12
Content available Lekka obudowa w nadbudowach i renowacjach
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii lekkiej obudowy do nadbudowy i renowacji obiektów budowlanych. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu budowlanego.
EN
The paper presents the possibilities of use of lightweight building partitions in superstructures and renovations. The article describes the sequence of steps of the superstructure investment preparation.
PL
W Zielonej Górze znajduje się kilka osiedli wielorodzinnych domów mieszkalnych wzniesionych w stylu modernistycznym. Stan techniczny tych 90-letnich budynków jest dobry. Jedynie balkony, jako element najbardziej narażony na wpływ czynników atmosferycznych, są w złym stanie. Są to konstrukcje na belkach stalowych z wypełnieniem z cegły (typ Kleina). Podczas remontu budynków balkony stanowią duży problem techniczny dla projektantów. Jak przeprowadzić ich naprawę bez wprowadzenia widocznych zmian, które wpływałyby na architektoniczną formę elewacji?
EN
In Zielona Góra, there are a few multi-family residential housing estates with modernist-style buildings. The technical condition of these 90-year-old buildings is good, with only the balconies, as elements most exposed to the influence of weather conditions, being in a bad state. There balconies are of a steel beam and brick infill structure. Over the course of renovation works carried out on these buildings, the balconies pose a significant technical problem for the design engineers, how does one repair them without introducing visible changes which would have an influence on the architectural form of the facade?
14
Content available remote Korozja profili okapowych
16
Content available remote Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania
PL
W artykule przedstawiono problem trwałości ceramicznych warstw okładzinowych, które są powszechnie stosowane ze względu na wiele ich zalet i niewielki koszt wykonania. Główną przyczyną destrukcji warstw okładzinowych z płytek ceramicznych jest woda przenikająca pod warstwy posadzek oraz będąca składnikiem zapraw klejowych do mocowania płytek. Zamknięta pod płytkami woda powoduje uszkodzenia warstw zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.
EN
This article presents the problem with durability of ceramic tile cladding, a popular solution for its many advantages and low cost of application. The main reason of deterioration of ceramic tile claddings is the water that penetrates under flooring layers and used in tile adhesives. Water encapsulated under tiles causes damage to cladding both in summer and in winter.
PL
Budownictwo wielkopłytowe, rozwinięte w latach 60. XX wieku, stanowiło w Polsce aż do połowy lat 80, podstawową formę budownictwa mieszkaniowego. Największy jego rozwój przypada na lata 70., kiedy powstawało najwięcej obiektów wznoszonych w systemach uprzemysłowionych w ramach dużych osiedli mieszkaniowych. Jakość wykonania elementów przygotowywanych w zakładach prefabrykacji, a zwłaszcza jakość montażu gotowych prefabrykatów na placu budowy pozostawiała wiele do życzenia.
EN
‘Great panel’ buildings (also known as the ‘Panelak’ buildings), developed back in the 1960’s became the basic form of housing structures until the mid-1980’s in Poland. These buildings were developed to the largest extent back in the 1970’s, when most of the structures were erected in an industrialized way, within the scope of large housing estates. The quality of the elements prepared at pre-fabrication facilities, and particularly the quality of the executed installation works related to the ready-made, pre-fabricated elements at the construction sites, certainly could have been improved.
PL
W artykule przedstawiono i zilustrowano problematykę strat ciepła przez dwa newralgiczne połączenia pasmowe konstrukcji w elementach budynku, które bezpośrednio mają wpływ na jakość cieplną obudowy w konstrukcyjnym systemie mieszkalnym OWT-67. Omawiane rozwiązanie problemu dotyczy nie tylko systemu OWT-67, lecz może być też stosowane w układach konstrukcyjnych nowo wznoszonych, modernizowanych oraz remontowanych budynków.
EN
The article presents and illustrates the problems related to heat loss, which occurs in two, critical connections of the building structure, which have direct impact on thermal quality of the cover of the building in the OWT-67 housing system. Considering the energy efficiency, such anomalies shall be removed. The discussed solution is not related to the OWT-67 system itself, so it may be also applied in newly erected, modernized or repaired buildings.
PL
W publikacji przedstawiono rozwiązanie ustroju konstrukcji balkonu wspornikowego zapewniające niwelację pomostu energetycznego w balkonach wspornikowych budynków mieszkalnych. Rozwiązanie modelu w swojej istocie nie tylko zapewnia zmniejszenie strat energii cieplnej przez przenikanie, lecz również zapewnia szybszy montaż konstrukcji, co ma ogromne znaczenie w kontekście placu budowy ze względu na ograniczenia atmosferyczne oraz terminowość prac.
EN
The text presents the solution of the balcony structure, which makes it possible to get rid of the energy bridge in the supported balconies of the residential buildings. The solution of the presented model, in its basic nature, not only makes it possible to decrease the thermal energy loss, resulting from heat transfer, but it also facilitates installation of the structure in a quick manner, which has a great significance within the context of the construction sites, due to the weather conditions and deadlines related to the works.
PL
W artykule omówiono błędne teorie funkcjonujące w środowisku budowlanym na temat zasad układania warstw hydroizolacyjnych w nawierzchniach tarasów i balkonów, prowadzące do powstawania przecieków. Analizę rozszerzono o ocenę sposobów uszczelnienia miejsc newralgicznych oraz o błędy popełniane przy odprowadzaniu wód opadowych z wymienionych obiektów. Zaproponowano rozwiązania pozwalające na eliminację poruszonych problemów.
EN
The article discusses the wrong theories that exist in the building society concerning the rules of applying waterproofing layers on the surfaces of terraces and balconies, leading to the formation of leaks. The analysis was expanded to include an assessment of methods of sealing the critical spots and the mistakes made during draining the rainwater from the building constructions mentioned above. Solutions to eliminate the raised issues were proposed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.