Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 275

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompostowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The compositions of bacterial communities and populations during aerobic stabilization of livestock manure have been investigated, focusing on how the aging of feedstock affected the bacterial diversity of the composting mass. The livestock manure was divided into two groups – aged and fresh, and then used to prepare the feedstock with additives. Composting experiments were carried out for 15 days using a pilot-scale batch reactor with vacuum-induced aeration. Two different aeration rates were applied to the batch reactor, and their effectiveness was evaluated. Changes in total heterotrophic bacteria count and moisture content were monitored. The associated changes in bacterial community compositions were characterized using 16S ribosomal ribonucleic acid (rRNA) gene sequencing. The Firmicutes in the fresh manure decreased from 48 to 13% for the first ten days, and the dominant phylum shifted to the Proteobacteria (29%), Bacteroidetes (23%), Actinobacteria (20%), and others(15%). Under the given conditions, the use of relatively fresh manure was essential to preserve thediverse bacterial populations in the feedstock and enhance the bacterial diversity during aerobic stabilization.More research should be performed to investigate the degradability of emerging contaminants (e.g., antibiotics) in livestock manure using an engineered composting system providing well-controlled environmental conditions.
PL
Samorządy podwyższają ceny opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Niektóre robią to po raz drugi w ciągu kilkunastu miesięcy. Radykalne wzrosty nierzadko podwajają dotychczasowe stawki. W sprawie przyczyn podwyżek oraz proponowanych rozwiązań mających na celu zatrzymanie tego zjawiska rozgorzał spór.
PL
W niniejszej pracy monitorowano proces kompostowania selektywnie zebranych odpadów organicznych w kompostowniku z pasywnym napowietrzaniem oraz zamontowanym układem TEC1-12706 do konwersji wyprodukowanego ciepła na prąd elektryczny. Testowano cztery rodzaje sposobów chłodzenia modułu, w tym jeden aktywny. Badania wykazały, że proces kompostowania może być źródłem ciepła do produkcji prądu. Najbardziej wydajne okazały się ogniwa z aktywnym systemem chłodzenia, które produkowały prąd na maksymalnym poziomie 1,76 V, 0,07 A i wygenerowały łącznie około 11,5 Wh energii elektrycznej. Najlepszy układ chłodzony pasywnie produkował prąd na maksymalnym poziomie 0,7 V, 0,03 A i wygenerował łącznie 1,7 Wh energii elektrycznej. Z przeprowadzonego doświadczenia wynika również, że duża wilgotność selektywnie zebranych odpadów kuchennych może powodować problemy technologiczne i wymagać zastosowania materiału strukturalnego zwiększającego porowatość wsadu technologicznego.
EN
Hereinunder research is about monitoring selective composting procedure of collected organic waste. The procedure is made in termocomposting compose with passive airconditioning and TEC1-12706 module for convert produced heat in electricity. Four cooling module methods was tested, one active. Research demonstrate that composting may be the source of heat to produce electric power. The most efficient was modules with active cooling system, which produced electricity of maximal level 1,76 V, 0,07 A and generated in the aggregate about 11,5 Wh electricity. Best passive cooling system generated power in maximal level of 0,7 V, 0,03 A and electricity at the level of 1,7 Wh. Experiment shows that high moisture of kitchen selected wastes may be problematic in technological way. This kind of composting method may reacquire special structural material that can provide increased porosity of technological charge.
EN
Recycling of biodegradable waste is one of the trends in the recovery of organic matter together with its use for reclamation, but most importantly the reduction of biodegradable waste and the reduction of waste for disposal. The paper presents the use of the decision analysis method in the selection of the most advantageous organic recycling solution in a large agglomeration. The proposed method uses the tool of life cycle analysis (LCA) and decisional analysis.
EN
Composting is a natural process; however, many artificial factors have been developed to improve process efficiency for the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) stabilization in the mechanical-biological treatment (MBT) plant. The study aimed to assess the effect of aeration (X1), irrigation (X2), process time (X3) and turning frequency (X4) on OFMSW stabilization after the intensive degradation phase of compositing in a full-scale MBT plant. The four-factorial design on two levels with two replicates was used to the optimization of compost stabilization yield. Among analyzed factors, mechanical turning was found not to significantly influence the effect of stabilization. The achieved determination coefficient (R2) of 0.94 suggests an adequate representation of the process model and a good correlation between the experimental and predicted values. The achieved stabilization yield obtained in the control run was 47.5%, where the aeration (X1) was set up as blower working cycle: 10 minutes blowing and 5 minutes break, the irrigation level (X2) was set up for 10000 dm3/d and process was performed 4 weeks (X3).
PL
Kompostowanie to zachodzący naturalnie tlenowy proces biodegradacji wykorzystywany przemysłowo zwłaszcza do przetwarzania odpadów. Opracowano i określono wiele parametrów tego procesu w celu poprawy wydajności procesu stabilizacji frakcji organicznej odpadów komunalnych (OFMSW) w zakładzie obróbki mechaniczno-biologicznej (MBT). Niniejsza praca miała na celu ocenę wpływu napowietrzania (X1), nawadniania (X2), czasu trwania procesu (X3) i częstotliwości przewracania pryzmy (X4) na stabilizację OFMSW uzyskanej po intensywnej fazie kompostowania w zakładzie MBT. Do optymalizacji wydajności stabilizacji kompostu wykorzystano czteroczynnikowy plan eksperymentu (DOE) na dwóch poziomach z dwoma powtórzeniami. Stwierdzono, że mechaniczne przewracanie pryzmy nie ma statystycznie istotnego wpływu na efektywność stabilizacji. Osiągnięty współczynnik determinacji (R2) wynoszący 0,94 sugeruje odpowiednią reprezentację modelu procesu i dobrą korelację między wartościami eksperymentalnymi i przewidywanymi. Uzyskana wydajność stabilizacji uzyskana w przebiegu kontrolnym wyniosła 47,5%, przy ustawieniu czasów pracy wentylatora napowietrzania jako 10 minut działania i 5 minut przerwy (X1), nawadniania na poziomie 10 000 l/dobę (X2) i eksperymencie trwający, 4 tygodnie (X3).
EN
EU directives on the landfill of waste oblige member states to gradually reduce the deposit of biodegradable waste in landfills. In particular, the entire mass of green waste should be transformed into compost, representing a valuable material. Scientific publications contain numerous reports concerning co-composting of green waste with other types of waste materials, including mineral ones. Appropriate choice of input materials may have a positive effect on the properties of the final product. In particular, improving the sorption capacity of compost in terms of the possibility of using it to improve the properties of the soil seems to be a very important issue. The aim of the study was to determine the effect of the addition of waste coal sludge on changes in the sorption capacity of the obtained composts. The potential of using different substrates in the composting process is determined primarily by their proper moisture content, optimal C/N ratio and proper structure, forming an environment with good oxygenation. After theoretical analysis and practical testing, several substrate combinations were selected for the study. The process was conducted using only basic materials (grass, organic fraction of municipal waste, structure-forming materials), and coal sludge in the amount of 10 and 25% by weight. Since composting is a biological process, the course and conditions of the process need to be optimized and controlled. The research was conducted in two series: series 1, at room temperature of bioreactors, and series 2, with additional thermal insulation of bioreactors. The sorption capacity of the obtained composts was determined with reference to methylene blue and zinc sorption from aqueous solutions (the batch method) at a constant liquid-solid contact ratio of 1:20. The most favorable process parameters and satisfactory quality of the obtained compost were observed in mixtures with a lower proportion of coal sludge composted in bioreactors with additional insulation (series 2). In all composts produced with the addition of coal sludge, higher values of the specific surface area (St) with reference to methylene blue were obtained compared to samples without added sludge. These composts also showed a high capability to remove zinc ions (above 92.9%), regardless of the type and proportion of individual substrates. The obtained results confirmed the beneficial effect of 10% of coal sludge addition on the efficiency of the composting process, improvement of the sorption properties of composts, and the quality of the obtained final products.
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów zobowiązują państwa członkowskie do stopniowego ograniczenia deponowania odpadów biodegradowalnych na składowiskach. Zwłaszcza cała masa odpadów zielonych powinna ulegać przetworzeniu na cenny materiał – kompost. W publikacjach naukowych pojawiają się liczne doniesienia dotyczące współkompostowania odpadów zielonych z innymi materiałami odpadowymi, w tym mineralnymi. Odpowiedni dobór materiałów wsadowych może korzystnie wpływać na właściwości uzyskiwanego produktu. Zwłaszcza podwyższenie pojemności sorpcyjnej kompostu w aspekcie możliwości wykorzystania go do poprawy właściwości podłoża glebowego wydaje się być zagadnieniem bardzo istotnym. Celem podjętych badań było określenie wpływu dodatku odpadowych mułów węglowych na zmiany pojemności sorpcyjnej wytworzonych kompostów. O możliwości wykorzystania w procesie kompostowania różnych substratów decyduje przede wszystkim ich odpowiednia wilgotność, optymalny stosunek C/N oraz właściwa struktura, tworząca środowisko o dobrym natlenieniu. Po analizie teoretycznej i próbach praktycznych do badań wybrano kilka kombinacji substratów. Proces prowadzono z wykorzystaniem wyłącznie materiałów podstawowych (trawa, organiczna frakcja odpadów komunalnych – OFOK, materiały strukturotwórcze), jak i z dodatkiem mułów węglowych w ilości 10 i 25% wag. Z uwagi na to, że kompostowanie jest procesem biologicznym przebieg i warunki prowadzenia procesu wymagają optymalizacji i kontroli. Badania prowadzono w dwóch seriach: seria I – pokojowa temperatura otoczenia bioreaktorów, seria II – dodatkowa izolacja termiczna bioreaktorów. Pojemność sorpcyjną uzyskanych kompostów określono w odniesieniu do błękitu metylenowego oraz sorpcji cynku z roztworów wodnych (metoda batch) w stałej proporcji kontaktu ciecz-ciało stałe, wynoszącej 1:20. Najkorzystniejsze parametry procesowe oraz satysfakcjonującą jakość uzyskanego kompostu zaobserwowano w mieszankach z mniejszym udziałem mułów węglowych, kompostowanych w bioreaktorach z dodatkowym ociepleniem (seria II). We wszystkich kompostach wytworzonych z dodatkiem mułów węglowych uzyskano wyższe wartości powierzchni właściwej (St) w odniesieniu do błękitu metylenowego w porównaniu do próbek bez dodatku mułu. Również właśnie te komposty wykazały dużą zdolność do usuwania jonów cynku (powyżej 92,9%), niezależnie od rodzaju i udziału poszczególnych substratów. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły korzystny wpływ 10% dodatku odpadowego mułu węglowego zarówno na przebieg procesu kompostowania, poprawę właściwości sorpcyjnych kompostów, jak i jakość uzyskanych produktów końcowych.
PL
W artykule omówiono biotworzywa istotne dla przemysłu spożywczego wraz z ich właściwościami i możliwymi zastosowaniami. Omówiono definicje kompostowalności, biodegradowalności oraz oksy-biodegradowalności. Przedstawiono kwestie związane z toksycznością biotworzyw oraz wymaganiami prawnymi, jakie muszą spełniać, aby mogły być stosowane w Unii Europejskiej w kontakcie z żywnością.
EN
The article discusses bioplastics, essential for the food industry, with their properties and possible applications. The definitions of compostability, biodegradability and oxy-biodegradability are discussed. Issues related to the toxicity of bioplastics and legal requirements that must be met in order to be used in contact with food in the European Union are presented.
PL
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja uczestniczą w międzynarodowym projekcie STEP. W ramach działań zaplanowano m.in. wykonanie na oczyszczalni ścieków w Goleniowie instalacji pilotażowej do dezodoryzacji procesu kompostowania. Składa się ona z hermetyzacji pryzmy kompostowej osadów ściekowych i nowoczesnego systemu opartego o reaktor plazmy nietermicznej do dezodoryzacji powietrza procesowego znad pryzmy kompostowej.
EN
Composting of sewage sludge together with green waste such as grass, leaves, branches, etc. is carried out in Poland on many objects. A common problem of all exploiters is the selection of the type of composting technology and its modification to the conditions prevailing in a particular region because the waste, that given objects are exposed to, is different which makes it necessary to adapt the technology to the conditions prevailing in the given facility. In the field of technological research of the composting process, the expected effect of the research was the characteristics of conditions for composting organic waste in relation to the efficiency achieved, indication of the optimal technological parameters and assistance in the selection of the target composting technology. The waste composting technology is based on the appropriate selection of the composition of the prisms and the periodic transfer of the piles by means of a specialized turning machine. For the purpose of the study project, the following research problem was formulated: what is the intensity of the composting process depending on the technological parameters of the prism (the size of the prism, the types of waste), the properties of the waste, the intensity of aeration by turning? According to the above basis, the following research hypotheses were identified: − the intensity of composting decreases with the increase of the cubic capacity (height) of the prism, − the intensity of composting decreases with the decrease in the frequency of waste transfer, − the intensity of composting decreases as a result of the application of organic waste.
PL
Kompostowanie osadów ściekowych wraz z odpadami zielonymi takimi jak trawa, liście, gałęzie itp., prowadzona jest w Polsce na wielu obiektach. Wspólnym problemem wszystkich eksploatatorów jest wybór rodzaju technologii kompostowania oraz jej modyfikacja do warunków panujących w danym regionie, ponieważ odpady trafiające na poszczególne obiekty różnią się od siebie, co powoduje konieczność dopasowania technologii do warunków panujących na danym obiekcie. W zakresie badań technologicznych procesu kompostowania spodziewanym efektem badań była charakterystyka warunków prowadzenia kompostowania odpadów organicznych w relacji do uzyskiwanych efektywności, wskazanie optymalnych parametrów technologicznych oraz pomoc w doborze docelowej technologii kompostowania. Technologia kompostowania odpadów oparta jest na odpowiednim doborze składu pryzm oraz okresowym przerzucaniu pryzm za pomocą specjalistycznej przerzucarki. 60 Na potrzeby projektu badań sformułowano następujący problem badawczy: jaka jest intensywność procesu kompostowania w zależności od parametrów technologicznych pryzmy (wielkość pryzmy, rodzaje odpadów), właściwości odpadów, intensywności napowietrzania poprzez przerzucanie? Na tej podstawie zidentyfikowano następujące hipotezy badawcze: − intensywność kompostowania maleje wraz ze wzrostem kubatury (wysokości) pryzmy, − intensywność kompostowania maleje wraz ze spadkiem częstotliwości przerzucania odpadów, − intensywność kompostowania maleje w wyniku stosowania zagnitych odpadów organicznych.
PL
Francuskie Ministerstwo Rolnictwa określiło odstępstwa przyznane w odniesieniu do kompostowania i metanizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Otwiera to nowe perspektywy dla tych bioodpadów, zwłaszcza w przypadku lokalnego kompostowania.
EN
Spent mushroom substrate (SMS) is a byproduct from mushroom production. On average, it shows low content of organic matter but contains relatively high quantity of nitrogen (2.4%). SMS could be recycled as a soil amendment or could be an alternative for peat. Some studies indicate that SMS could be used as a supplementary material in composting of various biodegradable waste and municipal sewage sludge (SS). In composting, spent mushroom substrate could function as a bulking agent and provide structure in composting piles. The overall goal of this study was to determine whether SMS can be used as a supplementary material for preparation of composting mixtures of sewage sludge and could allow the achievement of the recommended values of moisture content (50÷60%), C/N ratio (25-35:1) and air-filled porosity (at least 75%) in the final composting mixtures. Due to high moisture content, low C/N ratio and lack of structure municipal sewage sludge cannot be composted alone. The addition of a supplementary material to municipal sewage sludge should provide adequate structure (for maintaining optimal air-filled porosity in a composting pile), moisture content and C/N ratio in the composting mixtures. The investigated SMS showed lower moisture content, organic matter, C/N ratio and mechanical strength in comparison to typical supplementary materials used in composting of sewage sludge (e.g. wheat straw or woodchips). The addition of SMS to SS (up to the ratio of SS:SMS 1:6) did not allow the achievement of the recommended values of moisture content, C/N ratio and air-filled porosity within a 2 m composting pile. Therefore, the investigated spent mushroom substrate cannot be considered a suitable bulking agent for preparation of municipal sewage sludge composting mixtures. However, SMS could be used for composting of other biodegradable waste which shows lower moisture content, higher C/N and better structure or for composting of sewage sludge together with lower quantities of other supplementary materials such as wheat straw.
PL
Zużyte podłoże popieczarkowe (ZPP) to odpad powstający po produkcji pieczarki. Charakteryzuje się niską zawartością materii organicznej, ale zawiera relatywnie znaczne ilości azotu (2,4%). Zużyte podłoże popieczarkowe może być wykorzystane w rolnictwie jako polepszacz do gleby lub alternatywa dla torfu. Doniesienia literaturowe wskazują, że zużyte podłoże popieczarkowe może być również wykorzystane jako materiał pomocniczy w kompostowaniu różnych odpadów biodegradowalnych czy też komunalnych osadów ściekowych (OŚ). W procesie kompostowania zużyte podłoże może pełnić funkcję materiału strukturotwórczego i zapewniać odpowiednią strukturę pryzm kompostowych. Głównym celem badań była ocena możliwości wykorzystania zużytego podłoża popieczarkowego jako materiału pomocniczego do przygotowania mieszanek kompostowych z osadów ściekowych tak, aby zapewnić w tych mieszankach wymaganą zawartość wody (50÷60%), odpowiedni stosunek C/N (25÷35:1) oraz zalecaną porowatość powietrzną w pryzmie (powyżej 75%). Z uwagi na wysoką zawartość wody, niski stosunek C/N i brak odpowiedniej struktury osady ściekowe nie mogą być samodzielnie poddawane kompostowaniu. Materiał pomocniczy dodany do osadów ściekowych powinien zapewnić odpowiednią strukturę (pozwalającą na utrzymanie optymalnej porowatości powietrznej w pryzmie), zawartość wody oraz stosunek C/N w otrzymanej mieszance kompostowej. Badane zużyte podłoże popieczarkowe charakteryzowało się niższą zawartością wody oraz materii organicznej, niższym stosunkiem C/N oraz niższą wytrzymałością mechaniczną w porównaniu do innych materiałów pomocniczych stosowanych w kompostowaniu komunalnych osadów ściekowych (takich jak słoma zbożowa czy ścinki drzewne). Dodatek zużytego podłoża popieczarkowego do osadów ściekowych (udział w mieszance OŚ:ZPP wynosił do 1:6) nie pozwolił na uzyskanie zalecanych wartości zawartości wody, stosunku C/N i porowatości powietrznej w pryzmie o wysokości 2 m. Z tego względu badane zużyte podłoże popieczarkowe okazało się nieprzydatne jako materiał strukturotwórczy wykorzystywany do przygotowania mieszanek kompostowych z osadów ściekowych. Jednakże zużyte podłoże popieczarkowe może być wykorzystane jako materiał pomocniczy w kompostowaniu innych odpadów biodegradowalnych, które charakteryzują się niższą zawartością wody, wyższym stosunkiem C/N i korzystniejszą strukturą, lub też w kompostowaniu osadów ściekowych wspólnie z innymi materiałami pomocniczymi (np. słomą) użytymi w mniejszej ilości.
PL
Dotychczas recykling kojarzył się głównie z odzyskiwaniem surowców wtórnych. Zwłaszcza po wprowadzeniu w Polsce selektywnej zbiórki odpadów większość osób jest świadoma konieczności rozdzielenia szkła, plastiku, papieru i metalu od odpadów bytowych. Czy jednak możliwe jest osiągnięcie stanu „zero waste” nie tylko przez jednostki, lecz również w skali – przez osiedla czy miasta? Jedną z metod osiągnięcia tego stanu jest wyeliminowanie części odpadów organicznych, które zazwyczaj lądują we wspólnym kontenerze razem z odpadami nienadającymi się do odzysku. Odzyskiwanie maksymalnej ilości surowców w każdej ze skali dotychczas nie było kojarzone z odpadami organicznymi. Najczęściej stanowiły one najbardziej uciążliwy fragment produkowanych przez nas odpadów – brudzą, gniją i trzeba je jak najczęściej usuwać. Jednak ostatnimi czasy podejście do odpadów organicznych, głównie roślinnych, bardzo się zmienia. Przecież odpady te to też surowiec – w sytuacji, gdy w miejskich ogrodach jest deficyt gleby. Łatwe do przetworzenia, mogą szybko stać się składnikiem użyźniającym ziemię – najszybciej i najprościej biodegradowalnym.
EN
In 2016, in EU Member States (EU), only less than half of the biowaste produced, i.e. around 40 million tonnes, was used to produce compost and, to some extent, biogas. Most of it was still incinerated or stored together with other waste. On 14 June 2018, amendments to 6 directives on waste management were published. One of the most important changes introduced in the Waste Framework Directive is the obligation for Member States to recycle biowaste at source or selectively collect it for composting or fermentation by 31 December 2023 at the latest. The article presents the potential of biowaste and its use for the production of compost and changes in directives concerning the handling of biowaste, which will shape the directions of development of this waste management in the EU after 2020. The composting and fermentation processes of biowaste were also compared, defining their advantages and disadvantages. This information can be helpful in the selection of technologies for its processing, making decisions on the construction of new or modernization of existing installations.
PL
W 2016 roku, w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) tylko mniej niż połowa wytwarzanych bioodpadów, około 40 milionów ton, była wykorzystywana do produkcji kompostu i do pewnego stopnia biogazu. Większa część nadal była spalana lub składana razem z innymi odpadami. Jedną z najwazniejszych zmian wprowadzonych w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów jest zobowiązanie państw członkowskich, aby do najpóźniej od dnia 31 grudnia 2023 r. bioodpady były poddawane recyklingowi u źródła lub selektywnie zbierane, w celu kompostowania lub fermentacji. W artykule przedstawiono potencjał bioodpadów i ich wykorzystanie do produkcji kompostu oraz zmiany w dyrektywach dotyczące postępowania z bioodpadami, które kształtować będą kierunki rozwoju gospodarki tymi odpadami w UE po 2020 r. Porównano również procesy kompostowania i fermentacji bioodpadów, określając ich wady i zalety. Informacje te mogą być pomocne przy wyborze technologii ich przetwarzania, podejmując decyzje o budowie nowych modernizacji istniejących instalacji.
EN
The process of composting biological waste is a natural process - in which heat is released. Biological wastes generated in typical households in Poland - are mainly kitchen waste (KW) and green waste from home gardens (GGW - if they are owned). From the ecological point of view - the most advantageous method of their management is their utilization in the place of production. The paper presents a proposal for effective management of bio-waste arising by composting - with the simultaneous use of heat for greenhouse heating in autumn. This is to encourage residents to independently compost bio-waste - and increase the level of recycling of waste generated in Poland by 2020. Calculations for greenhouses were made - in accordance with the energy audit methodology. The obtained thermal balance results were compared with the actual temperature prevailing in the greenhouse in autumn. These calculations were the basis for calculating the amount of KW and GGW enabling effective heating of greenhouses in the autumn so that the internal temperature does not drop below 10ºC. It has been calculated that 22 kg of composted bio-waste (KW and GGW) will suffice to heat the greenhouse in October with an area of 18 m2.
PL
Proces kompostowania odpadów biologicznych jest procesem naturalnym - w którym wydzielane jest ciepło. Odpady biologiczne powstające w typowych gospodarstwach domowych w Polsce - to przede wszystkim odpady kuchenne (Kitchen Waste) i odpady zielone z przydomowych ogródków (GGW - w przypadku ich posiadania). Z punktu widzenia ekologicznego - najkorzystniejszą metodą ich zagospodarowania jest ich utylizacja w miejscu powstawania. W pracy pokazano propozycję efektywnego zagospodarowania powstających bioodpadów poprzez ich kompostowanie - z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła do ogrzewania szklarni jesienią. Ma to zachęcić mieszkań- ców do samodzielnego kompostowania bioodpadów - i zwiększyć wymagany do 2020 roku poziom recyklingu powstających w Polsce odpadów. Wykonano obliczenia dla szklarni - zgodnie z metodyką audytu energetycznego. Uzyskane wyniki bilansu cieplnego porównano z rzeczywistymi temperaturami panującymi w szklarni jesienią. Obliczenia te były podstawą do obliczenia ilości KW i GGW umożliwiającej efektywne dogrzanie szklarni jesienią tak - aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej 10ºC. Wyliczono, że 22 kg kompostowanych bioodpadów (KW i GGW) wystarczą do dogrzania szklarni w październiku o powierzchni 18 m2.
PL
W artykule przedstawiono wpływ promieniowania UV i słonecznego na wybraną właściwość mechaniczną, jaką jest siła zrywania, na trzy rodzaje folii biodegradowalnych: CellothermT, NatureFlex: NK i NVS. Folie starzono w różnym czasie, jednak przy zachowaniu tej samej dawki promieniowania. Wyniki badań podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the influence of UV and solar radiation on a selected mechanical property, which is the breaking force, on three types of biodegradable films: CellothermT, NatureFlex: NK and NVS. The films were aged at different times, but with the same radiation dose. The results of the research are summarized by conclusions.
PL
W artykule przybliżono zagadnienie opakowania innowacyjnego na przykładzie folii kompostowalnej Nature Flex NVS. Część doświadczalna przedstawia proces przemysłowego kompostowania tejże folii z nadrukiem wykonanym farbami GeckoFrontalEco firmy Hubergroup oraz AquaBio firmy SunChemical, potwierdzając zdolność do kompostowania folii z nadrukiem. Zdolność do szybkiego rozkładu pod wpływem czynników biologicznych jest niezmiernie istotna, z punktu widzenia ekologii. Opakowania będące produktem poligraficznym, stały się elementem cywilizacyjnie związanym z funkcjonowaniem społeczeństw. Im więcej opakowań, zazwyczaj zadrukowanych pochodzących z tworzyw kompostowalnych, tym mniej na wysypiskach odpadów zalegających przez długi czas.
EN
The ability to decompose under the influence of biological factors is an important property from the ecology standpoint as well as for any printing product. The issue of innovative packaging was discussed based on example of Nature Flex NVS compostable film. The experimental part presents the process of industrial composting of this film printed with the GeckoFrontalEco ink from Hubergroup and AquaBio ink by SunChemical. The ability to compost an imprinted film has been confirmed and a different degree of decay was found, depending on the printing ink used.
PL
Akty prawne dotyczące składowania odpadów wskazują na możliwość osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, poprzez ujmowanie metanu z bryły składowiska i wyłączenie odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia kierowanego do składowania. Biologiczne przetwarzanie tych odpadów na drodze stabilizacji tlenowej powoduje mineralizację biodegradowalnego węgla organicznego do ditlenku wegla, którego potencjał cieplarniany jest 25 razy mniejszy niż metanu. W artykule dokonano symulacji obliczeniowych w zakresie możliwości ograniczenia emisji metanu przez stosowanie kompostowania biodegradowalnych odpadów komunalnych.
EN
The legal acts relating to waste disposal indicate the possibility of achieving the objectives of reducing greenhouse gases, by the recognition of methane from landfills and exclusion of biodegradable waste from the stream directed to the storage. Biological treatment of waste by aerobic stabilization causes the mineralization of the biodegradable organic carbon to carbon dioxide, whose warming potential is 25 times smaller than methane. The article presents a computationally intensive simulations in terms of opportunities to reduce methane emissions by the use composting of biodegradable municipal waste.
PL
W artykule przedstawiono potencjał rozwojowy gospodarki osadami ściekowymi. zarówno w odniesieniu do tych pochodzących z terenów miejskich, jak i tych ze źródeł rozproszonych. tj. przydomowych oczyszczalni ścieków. Podano orientacyjne parametry czadów ściekowych oraz .sposoby ich zagospodarowania. Opisano badania dotyczące odwadniania i higienizacji osadów ściekowych pochodzących z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, Zanalizowano możliwość kompostowania tego typu odpadów w warunkach przydomowych, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia sanitarne związane z występowaniem organizmów patogennych w osadach .ściekowych.
EN
The article presents the1 development potential of sewage sludge management. generated both from urban area and dispersed sources, e.g. onsite wastewater treatment plants. There were given the indicative parameters of wastewater sludge a ml methods of their utilization. The authors described of dewatering and hygienistation methods of sewage sludge originating from individual wastewater treatment systems. They analyzed the possibilities of composting of such organic wastes in the backyard conditions, and pay in.“ particular attention lo health risks associated with I he presence of pathogenic organisms in sewage sludge.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.