Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Zasady nadzoru zdalnego
2
Content available remote Stacjonarne systemy termograficzne
PL
Wiele przedsiębiorstw coraz śmielej inwestuje w systemy umożliwiające ciągle zbieranie danych dotyczących zarówno sposobu realizacji procesu produkcyjnego, jak również parametrów eksploatowanych urządzeń.
4
Content available remote Unique information about lubricants
EN
The positive and negative properties/characteristics of liquid and plastic lubricants are presented here in brief. General aim: to show the ways to improve the positive role of lubricants for mobile junctions, namely, for pairs of friction. At the same time, there are two devices which are represented to make the effective control both the quality and viscosity for lubricant as well. And the new very important effect with the organic lubricant was discovered. It is the electro-magnet property which helps to keep organic lubricant in a zone of friction constantly.
5
Content available remote Environmental evaluation of technical objects - machines and devices
EN
Increasing interest of different organizations in the environmental evaluation of products has caused the need of tools for its realization. Due to the great number of machines and devices in use and their total significant influence on environment, special concern should be focused on this group of technical objects. In this text, general classification of machines and devices as well classification of food processing industry machines and devices are shown. The preliminary study of influence of food processing industry machines and devices on environment are presented.
PL
Wzrastające zainteresowanie różnych organizacji środowiskową oceną produktów spowodowało potrzebę powstania metod dla jej realizacji. Pewnych prób w tym zakresie już dokonano, a dotyczyły one głównie przedmiotów codziennego użytku. Z powodu tego, że w użyciu jest duża liczba maszyn i urządzeń oraz że wywierają one sumarycznie znaczny wpływ na środowisko, szczególna uwaga winna być skupiona na tej właśnie grupie obiektów technicznych. W tym tekście zaprezentowano ogólną klasyfikację maszyn i urządzeń jak i klasyfikację maszyn i urządzeń spożywczych. Przedstawiono wstępne studium wpływu maszyn i urządzeń spożywczych na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu plan9000.Omówiono na przykładzie proces definiowania maszyn lub urządzeń w systemie.
EN
The article presents a proposal to use IT systems supporting enterprise management using the Plan 9000 system. An example of the process of defining machines or devices in the system is discussed.
7
Content available remote Rozwój urządzeń do azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego
PL
Jedną z nowszych technologii, a zarazem i dostosowywania urządzeń do jej realizacji, jest technika azotowania stali w warunkach wyładowania jarzeniowego. Ze względu na długie czasy realizacji tej technologii szczególnemu rozwojowi podlegały piece budowane w oparciu o komory próżnioszczelne oraz układy zasilające od stałoprądowych do impulsowych. W artykule przedstawiono kolejne próby zestawiania pieców jarzeniowych z zasilaczami energoelektronicznymi dającymi coraz efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej i ochronę wsadu przed łukiem przy zachowaniu jakościowych zalet azotowania stali.
EN
The modern and advanced technique for nitriding of steel is utility of glow discharge. Due to relatively long time required for the process, evolution of vacuum chamber furnaces and specialized DC and impulse power sources were major factors required for implementation and popularization of this technology. In the paper most popular and advanced types of glow discharge furnaces equipped with power electronic sources were presented. Special attention was put on the solutions characterized by high efficiency and protection against electric arc.
PL
Przedstawiono najnowsze rozwiązania urządzeń do kompensacji mocy biernej stosowanych na napięciu niskim i średnim.
EN
The latest solutions for reactive power compensation devices used on low and medium voltage are presented in the article.
EN
The paper presents the application of simulation-based component importance measures for complex technical systems. A stern tube sealing system was installed on a sea vessel as an example of a complex technical system (CTS). Selected statistics of ship operation losses were generated as well as the following measures: the failure criticality index, the downing event criticality index, and the downtime criticality index. A need for further development of the importance analysis methods for machinery operation is exposed and the factors influencing the importance of the technical system components are presented.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie analizy ważności elementów opartej na symulacji w odniesieniu do złożonych systemów technicznych. Jako przykład złożonego systemu technicznego wykorzystano uszczelnienie pochwy wału śrubowego statku morskiego. Wyznaczono wybrane miary statystyczne związane z wyłączeniem statku z użytkowania oraz następujące miary: wskaźnik krytyczności liczby uszkodzeń, wskaźnik krytyczności liczby wyłączeń z użytkowania oraz wskaźnik krytyczności czasu wyłączenia z użytkowania. Przedstawiono potrzeby dalszego rozwoju metod analizy ważności w zastosowaniu dla maszyn i urządzeń. Wskazano czynniki oddziałujące na ważność elementów systemu technicznego.
PL
Aplikacje mobilne, jeszcze kilka lat temu uważane za innowacyjną ciekawostkę, stały się niezbędnym elementem sterowania centralami wentylacyjnymi. Stanowią one ułatwienie zarówno dla użytkowników końcowych, którym umożliwiają nie tylko zdalne sterowanie, ale i prawidłową obsługę urządzeń, jak i dla użytkowników profesjonalnych, którzy mogą z ich poziomu monitorować oraz sterować pracą swoich central - zarówno pojedynczych urządzeń, jak i sieci central.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie minimalistycznego systemu czasu rzeczywistego do budowy urządzenia działającego w Internecie Rzeczy. W artykule przedstawiono projekt serwera dostępowego, który umożliwia zdalnąobsługę 16 portów szeregowych oraz steruje 16 liniami zasilania za pośrednictwemsieci Ethernet.W urządzeniu wykorzystano system operacyjny, dzięki temu oprogramowanie można było podzielić na wiele równoległych, komunikujących się między sobą, zadań .
EN
In the article application of minimalistic Real Time Operating System (RTOS) for construction devices that are working in Internet of Things was proposed. The paper presents the design of the access server, which allows for remote operation 16 serial ports and controls 16 power lines via Ethernet. By using operating system the software consists of a number of tasks running in parallel and being in close communication with one another.
12
PL
Każde urządzenie pracujące w środowisku naturalnym jest narażone na działanie czynników atmosferycznych. Dlatego też chroni się je poprzez budowanie odpowiednich zabezpieczeń czy to od deszczu, wiatru, słońca, pyłów, itp. Są to zabezpieczenia przed skutkami zewnętrznymi, ale również przeciwdziałają skutkom wystąpienia zdarzeń wewnątrz urządzenia.
PL
Bezpieczeństwo eksploatacji, dyspozycyjność oraz trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym ma decydujący wpływ na kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa [4÷6, 8, 17, 18]. Znaczne straty produkcyjne mogą być skutkiem nieprzewidzianych awarii maszyn i urządzeń, a w konsekwencji postoju maszyn. Do tego dochodzą często bardzo kosztowne naprawy.
PL
Ze względu na swoje gabaryty, głębokości posadowienia oraz konieczność zachowania określonego kierunku spływu i spadku, na szczególną uwagę odnośnie jakości robót zasługują sieci oraz urządzenia kanalizacji grawitacyjnej i grawitacyjno-ciśnieniowej.
15
Content available remote Kraking statyczny : bezwykopowa wymiana rurociągów
PL
Metoda krakingu statycznego pozwala na bezwykopową rehabilitację rurociągów i ich wymianę na nowe przewody. Z wykorzystaniem tego rozwiązania w miejscu starego rurociągu możliwe jest wykonanie instalacji o średnicy mniejszej, takiej samej lub większej.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące procedury wyznaczania ocen równości nawierzchni drogowych wyrażonych poprzez wielkość IRI, w tym założenia metody badawczej, równania ruchu oraz przykłady ich rozwiązania dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W analizie oddziaływania „dużych nierówności” na jadące pojazdy, oprócz ocen równości, posłużono się współczynnikiem dynamiczności do kontroli siły nacisku koła na nawierzchnię i współczynnikiem niedogodności do określenia wielkości wstrząsu nadwozia. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych i wnioski mogą być odniesione również do oceny innego typu nierówności nawierzchni jezdni.
EN
Selected issues related to procedure of road pavement evenness evaluation expressed by IRI value are presented in the paper. In the above, assumptions to test method, traffic equations and examples of their solving for road safety devices are included. Dynamic coefficient for control of wheel loading force on the pavement and coefficient of inconvenience for evaluation of vehicle body shock are used in analysis of impact of “large unevenness” on moving vehicles. The results of simulation tests and conclusions may be referred also to evaluation of other types of unevenness.
PL
W poprzednim artykule omówiliśmy najważniejszą część sklepu: salę sprzedaży oraz urządzenia, które tam się znajdują, czyli meble chłodnicze. Przyszedł czas, by powiedzieć, jak je teraz połączyć, by w pełni spełniały swoje zadanie. Czas na instalacje chłodniczą.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych na taborze kolejowym, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacyjnych na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-x-x. Przedstawiono zakres pomiarów i metodykę pomiarową podczas badań odpornościowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego montowanego na taborze, jak również stacjonarnych urządzeń kolejowych. Na koniec dokonano porównania obowiązujących wymagań normatywnych w tym zakresie wraz z nowymi edycjami norm kolejowych, które mają zostać wprowadzone niebawem, ze względu na dość stare wydania obecnych dokumentów normalizacyjnych, w oparciu które należy badać wyposażenie elektroniczne montowane na taborze oraz urządzenia stacjonarne służące do sterowania ruchem kolejowym i do łączności kolejowej pod kątem EMC w środowisku kolejowym
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducted disturbance emission as well as the methodology of the testing resistance elec-trical and electronic devices installed on rolling stock, telecommunication and railway traffic control devices in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-x-x. The article presents range of measurements and methodology of measurements during testing resistance in electrical and electronic equipment installed on rolling stock as well as in stationary rail devices. In conclusion paper presents comparison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standard documents based on the electronic equipment installed on rolling stock and stationary rail devices used to railway traffic control and used to rail connection should be tested in terms of EMC in rail environment to reduce.
EN
The article presents the problem of designing test equipment for testing and certification of furniture and materials used in the furniture industry. One of the main issues is the modularization of equipment and the automation of the tests. A natural consequence of the application of the modular structure of the hardware devices is the modularization of software to provide the synchronization of the operation of individual modules. This paper presents a software design methodology for the measuring and control of test equipment for the testing of furniture. The issues related to the diagnostics of the measurement and control system and the monitoring of the process of testing are discussed. A method was developed for the calibration of measurement circuits and the testing of the accuracy of positioning of products being tested. An example of process automation a functional device for impact test data of furniture is presented. The possibilities of applications of a developed solution for the impact testing of glassware are presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych dla mebli oraz materiałów stosowanych w przemyśle meblarskim. Jednym z podstawowych zagadnień jest modularyzacja urządzeń oraz automatyzacja prowadzonych testów. Naturalną konsekwencją zastosowania modułowej struktury sprzętowej urządzeń jest modularyzacja oprogramowania zapewniającego synchronizację działania poszczególnych modułów. W artykule przedstawiono metodykę projektowania oprogramowania systemu pomiarowo-sterującego urządzeń testowych do badań mebli. Omówiono zagadnienia dotyczące diagnostyki systemu pomiarowo-sterującego oraz monitorowania procesu wykonywania testów. Zaprezentowano metodę kalibracji torów pomiarowych oraz kontroli dokładności pozycjonowania wyrobów poddawanych testom. Na przykładzie automatyzacji procesu badań udarnościowych mebli zaprezentowano funkcjonalne walory urządzenia. Przedstawiono możliwości zastosowań opracowanego rozwiązana w badaniach testowych udarności wyrobów szklanych.
PL
W pracy przedstawiono opis i wyniki doświadczalnych badań odkształceń, przemieszczeń, tarcia i tłumienia konstrukcyjnego, występujących w fundamentowych złączach śrubowych ciężkich maszyn i urządzeń, posadowionych w „sposób sztywny” na fundamentach. Mocowanie sztywne tych urządzeń do fundamentów, według obowiązujących w tym zakresie przepisów (w budowie statków morskich), może być realizowane w sposób tradycyjny – na podkładach fundamentowych wykonywanych z metalu (zwykle stali), albo też w sposób nowoczesny – na podkładkach fundamentowych odlewanych ze specjalnie do tego celu opracowanych kompozytów polimerowych. Zasadniczym celem tych badań było dokonanie analizy porównawczej tych dwóch rozwiązań i naukowe wyjaśnienie, dlaczego w tego rodzaju posadowieniach maszyn, podkładki fundamentowe odlewane z tworzywa lepiej spełniają swoje zadania techniczne niż podkładki stalowe. Całość tej pracy składa się z dwóch części. Część I opisuje specyfikę rozważanych sztywnych mocowań maszyn do fundamentów i zawiera wyniki doświadczalnych badań modelu fundamentowego złącza śrubowego z podkładką stalową. Część II zawiera wyniki analogicznych badań wykonanych dla modelu fundamentowego złącza śrubowego z podkładką odlaną z tworzywa polimerowego. Przeprowadzono analizę porównawczą i ocenę wyników, uzyskanych dla obydwóch badanych złączy śrubowych. W zakończeniu sformułowano wnioski istotne z punktu widzenia nauki i praktyki inżynierskiej.
EN
This paper presents a description and results of experimental studies of deformations, friction and structural damping occurring in the foundation bolted joints of machines and devices rigidly seated on foundations. The rigid mounting of these devices to the foundations, according to the accepted principles in this field (applicable in the regulations for the construction of ships), can be implemented in a traditional way – on chocks made of metal (usually of steel), or in a modern way – on chocks cast from a polymeric material (resin), specially designed for this purpose. The main goal of the studies was to perform a comparative analysis of these two solutions and to give a scientific explanation for why in the machinery seatings the chocks cast of resin better fulfill their technical tasks than the steel chocks traditionally used for this purpose. The whole of this work consists of two parts. Part I presents the specificity of the rigid mounting of machinery to the foundations and contains the results of experimental studies, performed for a model of a foundation bolted joint with a traditionally used steel chock. Part II contains the results of similar studies carried out for a model of a bolted joint with a modern chock - cast of resin. Next, a comparative analysis and evaluation of the results obtained for both investigated bolted joints was made. At the end conclusions were formulated to highlight important aspects of the problem from the point of view of science and engineering practice.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.