Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biodiversity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The present work is a part of the impact study of the tourist resort "Taghazout Bay" installation on the coast of Taghazout (North of the Agadir bay). The purpose of this study was to assess the initial state of the macrozoobenthic structure present in the intertidal sands at the three study stations over the 2016 and 2017 seasons. The biological approach was accompanied by the study of some physico-chemical parameters of the seawater (temperature, pH, salinity and dissolved oxygen) and the study of the sediment (grading structure, classification, and contents in organic matter). PCA analysis identified a perfect correlation between the physico-chemical parameters. The sediment contains three grading classes only (medium sand, fine sand, and very fine sand), very well classified with normal proportions of organic matter. The study of intertidal benthic macrofauna of the sandy substrate shows ten species and spatiotemporal variations with a clear dominance of the Donax trunculus bivalve species. The authors noticed – from the DIMO model – that the variation profile of the spring and summer (2016 and 2017) shows a community dynamics called "Diversity type". In winter and in autumn, they are known as the "Evenness type". The rank-frequency diagram explains that the benthic community of Taghazout sandy coast exists in the stage "Pioneer 1". The ascending hierarchical clustering gave three logical gatherings of seasons. The faunistic structure of this benthic community revealed the M>C>P shape. The authors also noticed that there is diversity in regimes in this ecosystem.
PL
Przedstawiono znaczenie ekosystemów wód śródlądowych dla przyrody świata i Polski, w kontekście globalnego kryzysu różnorodności biologicznej. Zaprezentowano przykłady przyczyn zmniejszania się populacji i zanikania organizmów słodkowodnych oraz wskazano kierunki niezbędnych działań naprawczych.
EN
The article discusses the role of inland water ecosystems for the natural environment in Poland and in the world, in the context of the global biodiversity crisis. The author presents the examples of decreasing populations and vanishing fresh water organisms and indicates the directions of necessary corrective action.
PL
Z architekt krajobrazu Tainą Suonio, inżynierem ds. rozwoju (zielone dachy i zazielenienie miasta) w mieście Vantaa położonym w stołecznym regionie Finlandii, na temat zwiększenia bioróżnorodności w miastach, zielonych dachów i ogrodów wiejskich rozmawia Judyta Więcławska.
PL
Postępująca intensyfikacja chowu bydła i dążenie do wzrostu wydajności były powodem stopniowego wypierania z gospodarstw rodzimych ras bydła. Hodowla wielu lokalnych ras straciła gospodarcze uzasadnienie na rzecz użytkowanych jednostronnie, wysokowydajnych zwierząt. Niestety, takie praktyki prowadzą do negatywnego zjawiska, jakim jest ograniczanie różnorodności genetycznej. Dzięki rasom rodzimym mamy możliwość uzyskania bioróżnorodności. Dlatego też w Polsce cztery rasy rodzime bydła objęte są ochroną i wspomagane przez państwo dotacjami. Zwierzęta ras rodzimych odznaczają się dużą odpornością i zdrowotnością, długowiecznością, dobrą płodnością, lekkimi porodami i dobrymi cechami mlecznymi. Ponadto żywność lokalnie produkowana na terenach o dużej bioróżnorodności charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą i obfituje zwłaszcza w mikroskładniki, a więc mięso pozyskane od ras rodzimych ma nie tylko znaczenie środowiskowe, ale także ekonomiczne.
EN
The increasing intensification of cattle breeding and the pursuit of productivity growth were the reasons for the gradual displacement of native cattle breeds from farms. Many local breeds lost their economic justification for further breeding in favor of unilaterally used, high-yielding animals. Unfortunately, such practices lead to the negative phenomenon of limiting genetic diversity. Thanks to native breeds there is the opportunity to obtain biodiversity. That is why in Poland four native breeds were protected and supported by the state with subsidies. Animals of native breeds are characterized by high immunity and health, longevity, good fertility, light births and good dairy characteristics. In addition, food locally produced in areas with high biodiversity is characterized by high nutritional value and is also rich especially in micronutrients. Consequently, meat obtained from native breeds not only have environmental importance, but it is also valuable for economic reasons.
EN
The results of a research into the scale and consequences of the degradation of aquatic ecosystems in Ukrainian Polesie have been detected in article, and the areas of increased anthropogenic pressure have been identified which greatly affect the condition and number of aquatic macrophytes. The biodiversity of sites with different anthropogenic load was evaluated using the biodiversity criteria. In the research, the structural and functional features of macrophytic species diversity within Teteriv River ecological corridor as a typical river landscape of Ukrainian Polesie were determined and described, the floristic composition was determined. Within the ecological zones, the number of species and their projective coverage in areas with different anthropogenic pressures within Teteriv River ecological corridor were determined. The basic criteria for the implementation of deferred biomonitoring based on the analysis of the dynamics of the species composition of the phytocoenoses of Teteriv River ecological corridor on the indicators of ecological stability and plasticity using the species-specific criteria, are: Margalef species richness index, Sørensen–Dice index, Shannon diversity index, Simpson’s index, and Pielou’s evenness index. Based on the results, correlation dependencies have been constructed, which will allow to obtain data on the stability of the development of aquatic ecosystems according to the data of species surveys. Interconnections between biodiversity indicators and indicators of surface water quality within the Ukrainian Polesie were found; they are the fundamental component of a long-term monitoring of the stability in the development of aquatic phytocenoses.
EN
The current state of the world’s ecosystems requires many measures to restore opportunities, if not for their reconstruction, then to stop the rate of biodiversity loss. One of the areas where this should happen is industrial agriculture. In order to diversify the large-scale monoculture crops dominated by cereals and fodder crops, science and practice draw attention to the need to introduce the plants of smaller or marginal significance into cultivation. Flax (Linum usitatissimum L.) is a species with special properties and great utility from the ancient times to the present. Currently, Canada is the largest producer of flax in the world, while France, Belgium and the Netherlands in Europe. The aim of the work was to assess the state of its cultivation (area and volume of production) and determine the possibilities of restituting this species in Poland. The analysis of the available materials indicates that the largest areas of flax cultivation occurred in the nineteenth and twentieth centuries, when flax competed with cotton as a raw material for the production of textile products. In the interwar period, Poland had a well-developed linen industry for flax processing. Large quantities of high-quality linseed oil were also produced. In the 1990s, the production of flax amounted to several hundred hectares, and after Poland’s accession to the EU, the area of cultivation and production of oil flax increased. Bearing in mind the pro-environmental qualities of linen and linseed oil, there is a need to popularize this species and increase the cultivation area, for which the climatic and soil conditions in moderate climate are very favorable.
7
Content available remote Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta
PL
W artykule przedstawiono argumenty za stosowaniem na dużą skalę dachów, tarasów i ścian zielonych w metropoliach: przeciwdziałają zmianom klimatu i zmniejszają emisję C02 do atmosfery, niwelują negatywne skutki urbanizacji, redukują zjawisko miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wody opadowe, tworzą przyjazną przestrzeń do życia i wypoczynku, a także poprawiają estetykę budynków.
EN
The paper presents the benefits of popularisation of green roofs, terraces and walls in urban areas. These solutions prevent climatic changes and reduce C02 emissions, mitigating negative effects of urbanisation. Additionally, they contribute to reduction of the urban heat island, retain rainwater, create friendly living and leisure spaces and improve building aesthetics.
PL
Badania prowadzono w latach 2012–2015 w dolinie rzeki Por na łąkach ekstensywnie użytkowanych. W badanych płatach roślinnych zarejestrowano 255 gatunków roślin naczyniowych, wśród których dominowały apofity nad antropofitami. Wśród form życiowych dominowały hemikryptofity nad pozostałymi grupami, co było odzwierciedleniem w przewadze gatunków wieloletnich nad krótkotrwałymi. W badanych fitocenozach odnotowano 10 gatunków o różnej kategorii zagrożenia i objętych ochroną. Były to: Bromus arvensis, Asperugo procumbens, Mentha pulegium, Elymus hispidus, Dactylorhiza majalis, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Centhaurium erythraea, Lathyrus palustris, Lilium mortagon. Występowanie tych gatunków w płatach roślinnych dodatkowo wpłynęło na wartość przyrodniczą badanych łąk. Najsilniej korelowały ze sobą liczba gatunków w badanych płatach i wskaźnik różnorodności.
EN
The research was carried out between 2012 and 2015 in the Por River Valley in meadows used extensively. In the patches of vegetation that were examined during the studies 255 vascular plant species were identified, and most of them were apophytes or anthropophytes. Among forms of life, hemikryptophytes dominated over other groups, which was reflected in the prevalence of perennial species over biennial and annual ones. In the plant communities there were 10 species endangered to a varying degree and protected ones. Those were: Bromus arvensis, Asperugo procumbens, Mentha pulegium, Elymus hispidus, Dactylorhiza majalis, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Centhaurium erythraea, Lathyrus palustris, and Lilium mortagon. The presence of the above species in the vegetation patches additionally affected natural value of the meadows. The strongest correlation, with moderately statistical significance, was that between the number of species in a patch and the diversity index.
EN
The aim of the study was to assess the vascular flora of plantations of Salix viminalis L. which were established on permanent grassland in central Poland, and its multifaceted analysis. The dynamics of changes in the flora developed in older willow crops (over 5 years) on two types of plantations (harvested every 2 years, and unharvested) fell within the scope of the study. The study was carried out in the years 2011-2014 and in 2018, on three Salix viminalis L. plantations in two locations of the Łódź region. The plantations were established in the years 2004-2006, so in the first year of the study they were 5-7 years old. Plantations differed in the cycle of the willow harvest, one group was harvested every 2 years, and the other was not harvested throughout the entire research period. The vegetation accompanying willow energy crops was identified based on an analysis of 24 phytosociological relevés which were made using Braun-Blanquet method. For each species, the following parameters were determined: family, geographical and historical groups, apophyte origin, biological stability, life-form, and status as an invasive, endangered, near-endangered, or protected species. The CCA and PCA analysis were done and Shannon-Wiener diversity index was calculated. The species composition of the Salix viminalis L. plantations was related to the previous use of the land i.e. to meadow communities. In total, 62 vascular plant species were found in willow energy crops, which belonged to 22 botanical families. The most numerous families were: Poaceae, Asteraceae, Rosaceae and Lamiaceae. In harvested plantations were found more species than in not harvested. The number of plant species in both types of plantations decreased over time but faster in the uncut plantation. In two types of plantations, native (apophyte) species, perennial species and hemicryptophytes dominated. The long period of willow cultivation and the lack of systematic harvesting created appropriate light conditions for development of woodland/shrub apophytes, rather than meadow apophytes, which increased their share in both types of plantations. The vast majority (about 70%) of species achieved only I or II degrees of phytosociological constancy. The analysis of changes in the share of phytosociological classes showed that in cut plantations, the share of species belonging to the Molinio-Arrhenatheretea class decreased and the share of species belonging to the Stellarietea mediae class increased. While in the uncut plantation the share of ruderal species from the Artemisieta vulgaris class increased slowly and the share of meadow species of the Molinio-Arrhenatheretea class decreased. Shannon-Wiener diversity index in uncut plantation decreased with the age of Salix viminalis L. from 2.5 to 1.6. In cut plantations floristic diversity was a bit higher.
PL
Celem pracy było określenie składu gatunkowego roślin naczyniowych na plantacjach Salix viminalis L. założonych na trwałych użytkach zielonych w środkowej Polsce oraz szeroka jego analiza. Ponadto celem badań było poznanie dynamiki zmian flory starszych upraw wierzby (ponad 5 letnich) na dwóch rodzajach plantacji: ciętych co 2 lata i nieciętych. Badania przeprowadzono w latach 2011-2014 i 2018 na trzech plantacjach Salix viminalis L. w dwóch miejscowościach województwa łódzkiego. Plantacje założone były w latach 2004-2006, a więc w pierwszym roku badań były to plantacje 5-7 letnie. Plantacje różniły się cyklem zbioru wierzby, tj. jedna grupa cięta była co 2 lata, a druga przez cały okres badań nie była cięta. Roślinność towarzyszącą uprawom wierzby energetycznej oceniono na podstawie analizy 24 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych według metody Brauna-Blanqueta. Florę naczyniową scharakteryzowano pod względem: przynależności do rodziny botanicznej i grupy geograficzno-historycznej. W odniesieniu do apofitów podano ich pochodzenie, trwałość biologiczną oraz formę życiową. Ponadto określono status rośliny inwazyjnej, zagrożonej, bliskiej zagrożeniu i chronionej. Obliczono wskaźnik różnorodności biologicznej Shannona-Wienera oraz wykonano analizę PCA i CCA. Skład gatunkowy flory upraw Salix viminalis L. nawiązywał do wcześniejszego sposobu użytkowania terenu tj. do zbiorowisk łąkowych. Flora naczyniowa plantacji wierzby energetycznej liczyła 62 gatunki, które należały do 22 rodzin botanicznych. Najliczniej reprezentowanymi rodzinami były: Poaceae, Asteraceae, Rosaceae i Lamiaceae. Plantacje cięte co 2 lata charakteryzowały się większym bogactwem gatunkowym w porównaniu do plantacji nie ciętej. Liczba gatunków na obu typach plantacji zmniejszała się wraz z wiekiem plantacji, lecz proces ten szybciej postępował w uprawie nie ciętej. Na obu typach plantacji dominowały apofity, gatunki wieloletnie oraz hemikryptofity. Długoletni okres uprawy wierzby oraz brak systematycznego jej cięcia stwarzał warunki do rozwoju apofitów leśno-zaroślowych, które zwiększyły swój udział kosztem apofitów łąkowych na obu typach plantacji. Zdecydowana większość (ok. 70%) gatunków osiągnęła niskie stopnie stałości fitosocjologicznej tj. I i II. Analiza przemian udziału klas botanicznych wykazała, że na plantacjach regularnie ciętych zmniejszył się udział gatunków klasy Molinio-Arrhenatheretea a zwiększył udział gatunków klasy Stellarietea mediae. Na plantacji nie ciętej następowało natomiast powolne zwiększanie się udziału gatunków ruderalnych klasy Artemisietea vulgaris a zmniejszanie udziału gatunków łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Wartości wskaźnika Shannona-Wienera zmniejszyły się wraz z wiekiem uprawy; na plantacji nie ciętej z 2.5 do 1.6. Na plantacji ciętej wskaźniki różnorodności były nieco wyższe.
PL
Mięso bydła ras rodzimych charakteryzuje się bardzo dobrą jakością, na którą składa się odpowiednia struktura włókien mięśniowych i specyficzny układ tłuszczu międzymięśniowego. Bydło, które najczęściej jest wypasane na użytkach zielonych, zjada zioła, te z kolei mogą przyczynić się do otrzymania mięsa lepszej jakości, charakteryzującego się ciekawą kompozycją smakową i zapachową. Pomimo preferencji rynku, na którym poszukuje się tusz wysokomięsnych, warto zachować bydło rodzime, ponieważ jest ono świadectwem tradycji, a jego doskonałe przystosowanie do trudnych warunków środowiskowych sprawia, że idealnie nadaje się do trudnych warunków gospodarskich. Niestety, stałe dążenie do podniesienia wydajności powoduje spadek zainteresowania hodowlą takiego bydła. Dlatego też w Polsce większość ras rodzimych od wielu lat objęta jest ochroną.
EN
A very good quality of meat of native breeds is influenced by the specific structure of muscle fibers and specific composition and localization of intramuscular fat. The cattle, which are most often grazed on grassland, eat herbs presented at meadows. The diet composition influences the meat quality which is distinguished by as the specific smell and taste. Despite the market tendency where the high meaty carcasses are prevailing, the preservation of native cattle breeds is worth to fight for, because it is the part of native heritage and also the possibility of accommodation to difficult environmental conditions allows for farming them in the poorer and demanding farm conditions. Unfortunately, the constant streaming for meat quality traits improvement causes the decrease in interest in breeding of traditional cattle breeds. Therefore, in Poland, the most of native, traditional cattle breeds, have been taken into state protection program for many years.
11
Content available Humanistic Perspectives of Biocultural Diversity
EN
It is widely recognised that biocultural diversity is an important element of world heritage. Until recently, the focus was mainly on biodiversity, but since the 1980s, attention has also been drawn to the importance of cultural and linguistic diversity. Konrad Lorenz suggests that civilisational processes are threatening not only the diversity of Earth’s heritage, but also humanity itself. This study aims at showing the interrelationships between biocultural diversity and the biological and cultural layers of humans. This study draws on Luisa Maffi’s concept of biocultural diversity and Lorenz’s layered concept of humans. The research conducted confirms the existence of mutual dependencies between various forms of terrestrial heritage and human layers. It also suggests that strong biocultural diversity positively affects the human condition and, vice versa, the good condition of humans positively affects the quality of the Earth’s diversity. The research leads to the conclusion that research teams analysing civilisational processes cannot be limited only to representatives of natural, technical, economic or legal sciences, but should also include humanists. This will allow a better understanding of the complexity characterising civilisational processes and find more adequate solutions.
PL
Powszechnie zauważa się, że różnorodność biokulturowa jest ważnym elementem światowego dziedzictwa. Do niedawna koncentrowano się głównie na różnorodności biologicznej. Od lat 80 XX w. zwrócono także uwagę na znaczenie różnorodności kulturowej i językowej. Konrad Lorenz wskazał, że procesy cywilizacyjne zagrażają już nie tylko różnorodności ziemskiego dziedzictwa, ale nawet człowieczeństwu człowieka. Opracowanie to stawia sobie za cel pokazanie wzajemnych zależności pomiędzy różnorodnością biologiczną, kulturową i językową a biologiczną i kulturową warstwą człowieka. Podstawą tego opracowania była koncepcja różnorodności biokulturowejLuisyMaffi oraz warstwowa koncepcja człowieka wg Konrada Z. Lorenza. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie wzajemnych zależności między różnymi formami ziemskiego dziedzictwa a warstwami człowieka. Wskazują też, że dobra kondycja różnorodności biokulturowej wpływa pozytywnie na kondycję człowieka. Podobnie dobra kondycja człowieka pozytywnie wpływa na jakość ziemskiej różnorodności. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że zespoły badawcze, które dokonują analiz procesów cywilizacyjnych nie mogą ograniczać się do przedstawicieli nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i prawnych. W zespołach tych powinni być także humaniści. Pozwoli to lepiej uchwycić złożoność zachodzących procesów cywilizacyjnych i odpowiedzieć na nie w sposób bardziej adekwatny.
EN
At the turn of the 20th and 21st centuries, we collectively experienced, and still do, a new kind of border situation – a global environmental disaster. It connects with a newly recognised form of destruction, outside the sphere of biodiversity, which has been called solastalgia. The main source of both solastalgia and irreversible devastation of the biosphere seems to be the attitude of extractivism, that has been lasting steadily for last few centuries. Thee is hope that adequately selected teaching methods of the ecological footprint can effectively raise the sensitivity, empathy and environmental awareness of older and younger generations of consumers. A rescue for biodiversity seems to be biocentric education – perhaps ethical footprint, as an offshoot of ecological footprint, is able to transform Homo rapiens into Homo sapiens again.
PL
Na przełomie XX i XXI wieku kolektywnie doświadczyliśmy i wciąż doświadczamy nowego rodzaju sytuacji granicznej – globalnej katastrofy środowiskowej. Łączy się ona z nowo zauważoną formą niszczenia, poza sferą bioróżnorodności, zwaną solastalgią. Źródłem zarówno solastalgii, jak i nieodwracalnej dewastacji biosfery, wydaje się być postawa ekstraktywistyczna, która trwa nieprzerwanie od kilku stuleci. Istnieje nadzieja, że adekwatnie dobrane metody nauczania śladu ekologicznego mogą efektywnie podnieść wrażliwość, empatię i świadomość ekologiczną starszych oraz młodszych generacji konsumentów. Ratunek dla bioróżnorodności wydaje się leżeć w biocentrycznej edukacji – być może ślad etyczny, jako efekt ekologicznego, jest w stanie przekształcić Homo rapiens ponownie w Homo sapiens.
EN
This study (conducted in western Poland) was aimed at recognizing the importance of straw heaps (SH) and manure heaps (MH) located in cultivated fields for fungal diversity in farmland. Fungi (24 species and 1 sterile form) were found in 19.1% of SH (N = 89) and 60.4% of MH (N = 169). The estimated species richness (Chao2) was 29.8 ± 12.7 and 18.1 ± 2.5 (SD), respectively. Species composition of fungal communities differed significantly between SH and MH. The studied ephemeral habitats contributed markedly to fungal diversity, both locally and on the national scale. The occurrence of fungi in SH was significantly positively related to heap size, while fungal species number in MH depended most strongly on the degree of shielding, linked with proximity of woods or shelterbelts. The results show that both the reduction of SH and MH numbers in farmlands (required by the Nitrates Directive) and landscape simplification are unfavorable for fungal diversity.
EN
The occurrence of the flexed verticord, Halicardia flexuosa (Verrill & S. Smith [in Verrill], 1881), is reported for the first time from the Bay of Biscay (North Iberian Peninsula). This rare bivalve was collected from deep waters (1200 m depth) of the Avilés Canyon Systems (Central Cantabrian Sea). We provide a detailed description and illustration of the species, as well as brief notes on its ecology at the new locality and its global biogeography.
EN
The studies were conducted in the summers of 2017 and 2018 on three watercourses in Central and North-Western Poland, the where maintenance works involving disposal of sediment and silt were performed in the autumn of 2017. Monitoring of the ichthyofauna in the Rurzyca River and the Tywa River before (year 2017) and after the maintenance works (year 2018) indicated a decrease in the number of species. Altogether, 23 fish species were caught in all the watercourses. Out of these, 12 species were not recorded after the studied rivers had been dredged. A slight decrease in the number of fish species was observed in each studied river after the maintenance works. The values of physicochemical parameters obtained for each watercourse indicate a low quality of the waters. After silt had been removed from the watercourses, lower N-NO3values were observed at most research sites, whereas the N-NH4+ values increased significantly (except for one site on the Kanał Habdziński). Additionally, high volumes of P-PO43-were observed (except for sites 2 and 3 on the Kanał Habdziński and site 2 on the Rurzyca River). Maintenance works performed on small watercourses have a negative impact on the quality of waters and a less significant impact on the number of fish and biodiversity. This appears to be connected with migration of fish in the river during the maintenance works and avoidance of the consequent unfavourable conditions to gradually return to their habitats afterwards.
EN
Lumbricidae play a key role in the soil environment as “the ecosystem engineers”. They participate in all the categories of services provided by ecosystems. In agricultural areas, the conventional intensive farming practices have led to a significant decline in the biological diversity of soils including earthworms. In this study, we attempted to characterize the community structure of earthworms in permanent grassland and arable land of the Didactic & Experimental Station of Rzeszów University in Krasne near Rzeszów. Similar densities of earthworms were observed in the grassland and in the arable land (101.01 ± 18.03 ind. ∙ m-2 and 82.12 ± 18.26 ind. ∙ m-2, respectively) (p > 0.05) as well as a similar biomass of Lumbricidae (77.72 ± 15.30 g ∙ m-2 and 54.34 ± 11.72 g ∙ m-2) (p > 0.05). In the research, 7 species of earthworms were found in the permanent grassland and 6 representatives of Lumbricidae were identified in the arable land. The identified earthworms represented all three main morpho-ecological groups. The density and biomass of epi-endogeic earthworm L. rubellus and the anecic species of L. terrestris were shown to be higher (p < 0.05) in the grassland as compared to the arable land. In order to protect Lumbricidae and to sustain the beneficial role of earthworms in an ecosystem, it is necessary to monitor the negative changes in populations of earthworm species attributed to various farming practices.
EN
Due to the condensation and functional intensification, strongly built-up metropolitan areas are a place of strong investment pressure that results in displacing elements of the natural environment. The consequences of this phenomenon include disturbances in the functional and spatial structure of the city that are observable in various aspects, such as natural and social conditioning, breaking links within the natural system, which in turn leads to the impairment of its functioning, reduction in the level of resistance to dynamic changes, reduction in biodiversity. Therefore, nowadays paying closer attention to the possibility of implementing natural elements within the city structure seems to be one of the main foundations for creating a permanent and sustainable urban environment. The 1990s, as well as the first 15 years of the 21st century witnessed an intensive development in terms of searching for a modern complement to the so-called broken links within the natural system. The solutions introduced in order to improve the situation comprised complementing the elements of the city green infrastructure network by means of introducing, in particular, green roofs. Research conducted on such installations confirms the essential need for their introduction, as well as provides strong arguments that support the benefits obtained from the existence of such roofs.
PL
Silnie zabudowane obszary metropolii z racji kondensacji i intensyfikacji funkcjonalnej są miejscem silnej presji inwestycyjnej wypierającej elementy środowiska przyrodniczego. Pociąga to za sobą konsekwencje zaburzeń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w różnorodnych aspektach, m.in. uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, zrywane są powiązania systemu przyrodniczego, co prowadzi do upośledzenia jego funkcjonowania, obniżenia odporności na dynamiczne zmiany, zmniejszania bioróżnorodności. Dlatego zwrócenie uwagi na możliwości implementacji elementów naturalnych okazuje się być jedną z głównych podstaw budowania trwałego i zrównoważonego środowiska miejskiego. Lata 90. XX wieku oraz pierwsze 15-lecie XXI w. ukazują intensywny rozwój poszukiwań nowoczesnego uzupełniania „przerwanych ogniw” systemu przyrodniczego poprzez poszerzenie elementów sieci zielonej infrastruktury m.in. za pomocą zielonych dachów, a prowadzone na nich badania ugruntowują niezbędną potrzebę i dają mocne argumenty na rzecz takich instalacji.
18
Content available W stronę architektury współdzielonej z naturą
PL
Przestrzeń natury może być odbierana w dychotomiczny sposób. Tradycyjnie odczytywano ją jako przestrzeń „zewnętrzną”, zarówno w stosunku do istoty ludzkiej, jak i do przestrzeni miasta. W epoce Oświecenia staje się przestrzeń natury instrumentem integracji więzi społecznych i niwelacji nierówności jako swego rodzaju „przestrzeń wewnętrzna”. Proces internalizacji natury odzwierciedla się w projektach miast utopijnych. Dewastacja środowiska naturalnego w XX wieku wpłynęła na rozwój zainteresowania problemami natury. Z drugiej strony przyczyniła się do powstania swego rodzaju postawy defensywnej, wynikającej z konieczności bieżącej walki z zagrożeniami ekologicznymi. Można było zaobserwować brak wielkich idei i narracji dotyczących zieleni i natury. Przełomem stał się rozwój koncepcji bioróżnorodności. Koncepcja ta powstała jako reakcja na procesy wzmożonego wymierania gatunków niektórych roślin i zwierząt. Postulatowi rozszerzaniu spektrum różnorodności biologicznej może odpowiadać postulat poszerzania spektrum różnorodności form architektonicznych. Powstaje w ten sposób architektura współdzielona z naturą.
EN
The space of nature may be understood in a dichotomous way. Traditionally, it was interpreted as an “external” space both in relation to the human being, and city space. As a specific type of “internal space”, during the period of the Enlightenment, the space of nature became an instrument of social integration and a levelling force of social inequalities. The process of internalization of nature is reflected in the projects of utopian cities. The devastation of the natural environment which took place in the 20th century, contributed to an increase of interest in the problems of nature. On the other hand, it also contributed to the creation of a specific type of defensive attitude, resulting from the need to conduct a current struggle with ecological threats. One could observe a lack of great ideas and narrations concerning green spaces and nature. What turned out to be a great breakthrough point was the development of the conception of biodiversity. The latter conception arose as a counter-reaction to the processes of ever increasing extinction of certain species of plants and animals. The postulate of broadening the spectrum of biological diversity may find its reflection in the postulate of broadening the diversity of architectural forms. In this way, there arises architecture which is co-shared with nature.
PL
Polskie pobrzeże jest bogate w jeziora słonawe o charakterze estuariów. Należą do nich jeziora Niziny Gardnieńsko-Łebskiej. Każdy z tych akwenów ma własną specyfikę hydrologiczno-ekologiczną, co skutkuje faktem, że wiedza na temat tych dynamicznych ekosystemów wodnych jest niepełna i wymaga rozszerzenia. W ramach eksperymentu badano bioróżnorodność bakteryjną w jeziorach Łebsko i Sarbsko w różnych porach roku. Materiał do badań stanowił materiał bakteriologiczny, pochodzący z przefiltrowania próbek wody tych jezior. W celu zbadania różnorodności biologicznej wykorzystano łańcuchową reakcję polimerazy – PCR (ang. Polymerase Chain Reaction), połączoną z elektroforezą w gradiencie czynnika denaturującego – DGGE (ang. Denaturing Gradient Gel Electrophoresis). Markerem molekularnym wykorzystanym w badaniach był fragmentu genu kodującego 16S rRNA. Różnorodność biologiczną badano ze względu na gradient zasoleniowy oraz inne zmiany fizyko-chemiczne i biologiczne, wywoływane następującymi po sobie porami roku, oraz występującymi w obrębie zbiornika w zależności od głębokości. Efekty eksperymentu udokumentowano w postaci zdjęć w świetle ultrafioletowym rozdziału w gradiencie czynnika denaturującego produktów PCR, na podstawie których wykonano analizę densytometryczną, obliczono współczynnik podobieństwa Dice’a, indeks bioróżnorodności Shannona oraz utworzono dendrogramy na podstawie algorytmu najbliższego sąsiada. Badania wykazały, że bioróżnorodność zbiorowiska w trakcie trwania eksperymentu nie była stała i wahała się od stosunkowo ubogiej do przeciętnie bogatej genotypowo. Najniższe wartości indeksu Shannona obserwowano latem, co miało związek z fluktuacjami zasolenia i wysoką temperaturą. O tej porze roku zaobserwowano także spadek współczynnika podobieństwa Dice’a w jeziorze Łebsko. Sytuacja taka nie miała miejsca w jeziorze Sarbsko. W projekcie wykazano, iż jezioro Sarbsko ma bardziej stałą różnorodność bakteryjną, na co wskazują mniejsze fluktuacje wartości indeksu bioróżnorodności Shannona. Zaobserwowano nieznaczną zmianę struktury genotypowej w cyklu sezonowym w jeziorze Sarbsko, co obrazują dendrogramy, na których widać stopniowe różnicowanie się zbiorowisk bakterii. Temperatura w różnych porach roku również wpłynęła na różnorodność biologiczną bakterii. Ponadto zaobserwowano związek między bioróżnorodnością i stężeniem tlenu. Podczas eksperymentu nie było zmian w poziomie pH, więc parametr ten nie miał wpływu na bakterie.
EN
The Polish shore of the Baltic Sea is rich in brackish lakes of estuarine character. One of them are lakes of the Gardnieńsko-Łebska Lowland. Each of these reservoirs has its own hydrological and ecological specificity, which results in the fact that knowledge about these dynamic water ecosystems is incomplete and requires further researches. The aim of this work was to study seasonal changes in bacterial diversity in coastal brackish lakes: Sarbsko and Łebsko. Biodiversity was studied for salinity gradient, as well as physicochemical and biological changes (caused by seasons and depth of the reservoir from which the test material was taken). To monitor the genotypic variation of individual microorganisms and estimate biodiversity of the bacterial community in the settlement and to estimate the genotype complexity of the samples PCR-DGGE method (polymerase chain reaction, combined with denaturing gradient gel electrophoresis) was used. The molecular marker used in the studies was a fragment of the 16S rRNA gene. The effects of the experiment were documented in the form of photos in the ultraviolet light of the PCR-DGGE products, on the basis of which densitometric analysis was performed, Dice similarity coefficient and Shannon biodiversity index was calculated, and dendrograms were created based on the nearest neighbor algorithm. The research showed that the biodiversity of the community during the experiment was not constant and ranged from relatively poor to average genotypically rich. The lowest values of the Shannon index were observed in the summer, which was related to salinity fluctuations and high temperature. In the summer, a decrease in the similarity of Dice in the Łebsko lake was also observed. Such a situation did not take place in Sarbsko. The project showed that Sarbsko has a more stable bacterial diversity, which is indicated by smaller fluctuations in the Shannon biodiversity index. It was observed that bacteria genotypic structure has changed slightly in seasonal cycle in tha Sarbsko lake, as dendrograms show. Temperature through the seasons also influence the bacterial biodiversity. What is more relation between biodiversity and oxygen concentration had been noticed. During the experiment there were no changes in pH level and this parameter has not got influence on bacteria.
EN
The protection of biodiversity is an integral part of sustainable development. All the major international environmental and development programs – Aichi Biodiversity Targets, Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals – have committed countries to conserving valuable ecosystems by ensuring that a certain proportion of their terrestrial and marine areas are protected. While many countries have registered improvements in their coverage of protected areas, a significant number are behind in their targets. This paper attempts to shed light on the role of various factors in nature conservation which go beyond the performances of individual countries. Regression analyses were performed on variables that could influence the coverage of protected areas. The main findings point to the significance of economic development, whereas other factors remain less relevant. Although the level of economic development corresponds to the protected areas on an individual country level, it does not automatically ensure a slowdown in biodiversity loss.
PL
Ochrona bioróżnorodności jest nieodłączną częścią zrównoważonego rozwoju. Wszystkie znaczące międzynarodowe programy ekologii i rozwoju – Cele Aichi (Aichi Biodiversity Targets), Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals) oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) – zobowiązały kraje do ochrony cennych ekosystemów poprzez zapewnienie, że pewne części ich lądowych oraz morskich obszarów będą podlegały ochronie. Wiele krajów zanotowało wzrost zasięgu ich obszarów chronionych, jednak wiele innych nie osiąga zamierzonych celów. Niniejszy artykuł koncentruje się na ogólnej próbie analizy różnych czynników wpływających na ochronę środowiska związanych z ochroną środowiska. Wykorzystano analizę regresji zastosowaną wobec zmiennych, które mogą wpływać na przyjmowaną powierzchnię obszarów chronionych. Przeprowadzone badania wskazują na znaczącą rolę rozwoju ekonomicznego, podczas gdy inne czynniki wydają się mniej znaczące. Chociaż stopień rozwoju ekonomicznego odpowiada wielkości chronionych obszarów na poziomie poszczególnych krajów, nie oznacza to automatycznie spowolnienie tempa ubytku bioróżnorodności.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.