Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie procesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania początkowego okresu hydratacji spoiw żużlowo-alkalicznych
PL
W pracy badano, za pomocą pomiarów ciepła hydratacji oraz czasu wiązania zaczynów, wpływ rodzaju, składu i ilości aktywatora na proces hydratacji alkalicznie aktywowanego mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego. W przypadku aktywatora w postaci szkła wodnego dla modułów krzemianowych w zakresie 0,8 – 2,0 czas wiązania zaczynów wydłużał się nieznacznie wraz ze zwiększaniem się modułu krzemianowego. Dla modułów mniejszych od 0,8 i większych od 2,0 czas wiązania znacznie się wydłużał. Wraz ze wzrostem modułu krzemianowego szkła wodnego wydłużał się również okres indukcji na krzywych szybkości wydzielania ciepła. Zwiększenie zawartości aktywatora z 3% do 6% Na2Oeq przy stałym module powodowało skrócenie czasu wiązania. W przypadku aktywacji NaOH, zależność ta była odwrotna. Dla spoiw aktywowanych NaOH wydzielanie ciepła hydratacji było bardziej intensywne, ciepło całkowite większe a okres indukcji krótszy niż w przypadku spoiw aktywowanych szkłem wodnym. Zwiększenie zawartości Na2O w aktywatorze powodowało zwiększenie całkowitego ciepła hydratacji niezależnie od rodzaju użytego aktywatora.
EN
In present work, heat of hydration and setting times measurements were used to investigate the influence of type, composition and amount of activator on the hydration process of alkali activated ground granulated blast furnace slag. In case of water glass used as an activator, for modulus within the range 0.8 - 2.0 setting time of pastes was increasing gradually. For water glass modulus values below 0.8 and over 2.0 significant increase of setting time was noted. Also duration of induction period on heat evolution curve was increasing with increase of modulus. Increasing activator amount expressed as Na2Oeq content from 3% to 6% at constant water glass modulus resulted in setting time shortening. In case of NaOH activated pastes, the reverse relationship was noted. For NaOH activated pastes, heat of hydration evolution was more intense, total amount of heat was higher and induction period was shorter comparing to pastes activated with water glass. Increase of Na2Oeq content within the system resulted in total amount of heat evolved increase independently of activator type.
2
Content available remote Ocena procesów logistycznych w przedsięwzięciach budowlanych
PL
Procesy logistyczne w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych, stanowią istotny element systemu produkcji budowlanej. Zatem winny być postrzegane jako determinanta sukcesu tych przedsięwzięć. Trzeba jednak zauważyć znaczącą rolę przedsiębiorstw budowlanych, jako wykonawców robót budowlanych. O szczególnym splocie celów przedsięwzięć i ich wykonawców – przedsiębiorstw budowlanych – decyduje specyfika produkcji budowlanej. Celem artykułu jest przedstawienie charakteru produkcji budowlanej, realizowanej na placach budowy, w której procesy logistyczne mają szczególną rolę. W celu zdiagnozowania sposobu prowadzenia procesów logistycznych przeprowadzono badania ankietowe 55 przedsiębiorstw budowlanych. Badania wykazały znaczące uczestnictwo przedsiębiorstw budowlanych w prowadzeniu procesów logistycznych, a co za tym idzie ponoszenie w dużej mierze kosztów logistycznych i podejmowanie ryzyka logistycznego. Metoda „just in time” jest wprowadzana w celu minimalizacji czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Z kolei jako największe zagrożenie wynikające ze stosowania tej metody przedsiębiorcy wskazywali trudności w synchronizacji harmonogramów budowlanych i harmonogramów dostaw zasobów produkcyjnych.
EN
Logistics processes are an essential component of the construction projects. Therefore, they should be treated as a determinant success of these projects. It should be noticed an important role of construction companies, as building contractors. About particular connection between project targets and targets of the project contractors - construction enterprises - decides a specificity of the building production. An aim of the article is to present a character of the construction industry, implemented on construction sites, in which logistics processes play a special role. In order to study a way of conducting logistics processes it was conducted 55 surveys of construction companies. The research has revealed a significant participation of the construction companies in conducting logistics processes, and thus covering the costs of logistics and taking the risk of logistics. A "just in time" (JIT) method is used in order to minimize duration of construction projects. On the other hand, as the greatest threat coming from a use of this method, companies indicated the difficulties in synchronization of construction schedules and delivery schedules of production resources.
3
PL
Badano wpływ temperatury i współczynnika w/c na przebieg hydratacji dwóch rodzajów cementów glinowych (ciemno-szarego i białego), głównie w oparciu o pomiary konduktometryczne. W tym celu skonstruowane naczyńko pomiarowe, które pozwalało na jednoczesny pomiar przewodnictwa elektrycznego i temperatury zaczynu. Wykonano ponadto pomiary kalorymetryczne i oznaczono skład zaczynu metodą analizy termicznej. Uzyskanych wyniki wykazały, że temperatura, w której przebiega hydratacja, decyduje o długości okresu indukcji, podczas gdy stosunek w/c = 0,35 lub 0,5 nie ma wpływu na szybkość procesu. Duże ciepło hydratacji zwiększa temperaturę zaczynu, co może spowodować konwersję nietrwałych hydratów glinianu wapnia w fazę C3AH6.
EN
The effect of temperature and w/c ratio on the hydration of two types of calcium aluminate cement (dark grey and white) was examined, mainly by conductometric measurements. For this purpose a specific cell was designed to monitor the electrical conductivity simultaneously with the temperature of cement paste versus time. Moreover, the calorimetric measurement was performed and the composition of the hydrated pastes was examined by thermal analysis. The results were showing that the temperature at which the hydration occurs determines the duration of the induction period, while w/c ratio equal 0.35 or 0.5 has no effect on the rate of this process. Furthermore, the heat of hydration is increasing the temperature of cement paste, which can cause the conversion of metastable calcium aluminate hydrates to C3AH6 phase.
4
Content available remote Czas dysocjacji termicznej trzech dolomitów z różnych złóż
PL
Przeprowadzono badania procesu dekarbonatyzacji trzech dolomitów ze złóż: Ołdrzychowice, Brudzowice oraz Winna w pionowym piecu elektrycznym, z regulowanym składem mieszaniny gazów, podawanej do komory pieca. Mierzono masę próbek oraz temperaturę w geometrycznym środku próbki, na jej pobocznicy i górnej podstawie, w funkcji czasu. Wyznaczono czas dekarbonatyzacji próbek i jego różnice w zależności od rodzaju dolomitu. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do modelowania termicznej dysocjacji dolomitów.
EN
The decarbonisation of three dolomites from deposits in: Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna in a vertical electric furnace, with adjustable composition of the gas mixture supplied to the furnace chamber, was studied. The samples mass and temperature in the geometric centre of the sample, at its side surface and the top base in the function of time, was measured. Time of samples decarbonisation has been established, as well as its differences depending on the type of dolomite. Obtained results will be applied in modelling of the delomites thermal dissociation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.