Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 323

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wizualizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Nasza gospodarka i rynek pracy wymagają dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych. Oczekuje się od nich wiedzy technicznej, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami oraz współpracy w ramach dużych, interdyscyplinarnych zespołów. Jak najlepiej rozwijać kompetencje młodych ludzi na uczelniach? Piszą o tym absolwenci, którzy w ramach przygotowania prac dyplomowych na Politechnice Krakowskiej zrealizowali międzywydziałowy projekt wielobranżowy.
PL
W artykule opisano koncepcję, realizację programową oraz stanowisko testowe systemu monitoringu rozdzielnic kampusu Politechniki Gdańskiej. Zaproponowano realizację sprzętową oraz opracowano realizację programową systemu monitoringu rozdzielnic dla dwóch budynków: Gmachu Głównego i Centrum Obsługi Technicznej. Ważną cechą opracowanego rozwiązania jest jego skalowalność, gdyż docelowo system monitoringu będzie obejmował wszystkie rozdzielnice kampusu Politechniki Gdańskiej. Do akwizycji sygnałów z aparatów elektrycznych przewidziano sterowniki programowalne easyE4, które będą zainstalowane w rozdzielnicach poszczególnych budynków. Funkcję nadrzędną w systemie monitoringu będzie pełnił sterownik programowalny XC-303. Jego zadaniem będzie zbieranie sygnałów ze wszystkich sterowników easyE4. Sterownik XC-303 będzie znajdował się w budynku Centrum Obsługi Technicznej, oraz docelowo na serwerze w tym budynku zostanie zainstalowana opracowana wizualizacja. Wszystkie przewidziane w systemie monitoringu funkcje zostały uruchomione i przetestowane na zbudowanym w tym celu stanowisku testowym. Do programowania sterowników easyE4 wykorzystano środowisko programistyczne easySoft 7, a program na sterownik XC-303 opracowano w środowisku programistycznym CODESYS 3. Wizualizacja została opracowana w środowisku programistycznym Galileo 10. Do komunikacji pomiędzy urządzeniami systemu monitoringu wykorzystano protokół Modbus TCP. System monitoringu będzie wykorzystywał uczelnianą sieć komputerową Politechniki Gdańskiej.
EN
In the paper the concept, software realization and the test stand of a monitoring system of the Gdansk University of Technology campus switchgears are presented. For two buildings – the Main Building and the Technical Service Center - hardware realization has been proposed and software realization of the monitoring system has been developed. Important feature of the developed realization is its scalability, because finally the monitoring system will monitor all switchgears in the Gdansk University of Technology campus. EasyE4 programmable controllers are used for acquisition of signals from electrical devices and will be installed in switchgears in individual buildings. The XC-303 programmable controller is the master in the programmable controllers’ network in the monitoring system. Its task is to collect signals from all easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller will be installed in the Technical Service Center building, and also the visualization that has been created will be installed on a server in this building. All functions that have been assumed to be performed in the monitoring system have been started-up and tested on the test stand that has been built for this purposes. The easySoft 7 programming software was used to program the easyE4 programmable controllers. The XC-303 controller programs were developed in the CODESYS 3 programming software. The visualization was developed in the Galileo 10 programming software. The Modbus TCP protocol has been used for communication in the monitoring system. The monitoring system uses the Gdansk University of Technology computer network.
PL
W Łodzi odnaleźć można wiele pomników związanych z historią miasta i Polski, przy czym najwięcej z nich odnosi się do okresu Łodzi przemysłowej – posągi XIX-wiecznych fabrykantów czy innych znanych Polaków. Duża liczba pomników związana jest z okresem II wojny światowej i jej ofiarami, a także poległymi z innych okresów, między innymi komunizmu. Równie ważne są pomniki odnoszące się do filmowych symboli Łodzi, a także te powstałe w ramach projektu „Łódź Bajkowa”, który upamiętnia łódzką wytwórnię filmową Se-Ma-For. Pomniki znajdujące się w przestrzeni miasta powinny być również zawarte w aktualizowanych na bieżąco bazach danych i wykazach. Analiza kilku z nich wskazuje na brak jednej, spójnej bazy danych, która zawierałaby wszystkie pomniki w Łodzi oraz byłaby na bieżąco aktualizowana. Wiele pomników nie zostało ujętych w żadnym oficjalnym wykazie a większość z tych, które zostały w jakiś sposób sklasyfikowane posiada jedynie podstawowe informacje dotyczące nazwy pomnika. W badaniach wykorzystano: Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k i BDOT500), OpenStreetMap, rejestr z serwisu Wikipedia oraz wykaz z Urzędu Miasta Łodzi. Do kompleksowej oceny i porównania różnych źródeł danych wykorzystano także dane z inwentaryzacji terenowej. Dodatkowo podjęto próbę analizy użyteczności wybranych danych, poprawności ich lokalizacji oraz zawartych w nich informacji.
EN
In Łódź one can find many monuments related to the history of the city and Poland, most of which refer to the period of industrial Łódź - statues of nineteenth-century manufacturers or other famous Poles. A large number of monuments are associated with the period of World War II and its victims, as well as those killed in other periods, including communism. Equal importance is attached to monuments related to the cinematic symbols of Łódź, as well as those created as part of the "Łódź Bajkowa" project, which commemorates the Łódź film company Se-Ma-For. Monuments located in the city should also be included in constantly updated databases and lists. Findings of the analysis of several of these show that there is no one coherent database which would contain all monuments in Lodz and would be constantly updated. While many monuments are not included in any official list, most of those which have been classified are presented only with basic information about the name of the monument. Sources: Topographic Databases (BDOT10k and BDOT500), OpenStreetMap, a register from Wikipedia and a list from the City of Lodz Office. Field investigation data was also used to comprehensively evaluate and compare various data sources. In addition, an attempt was made to analyze the usefulness of selected data, the correctness of their location and the information contained therein.
PL
Przedstawiono rozwiązanie serwera uwierzytelnienia i autoryzacji (AA) w rozproszonym systemie STRADAR, udostępniającym funkcjonalności dla prowadzenia działań operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. System umożliwia prezentację na stanowisku wizualizacji zdarzeń (Swz) bieżącej i archiwalnej sytuacji na mapie (AiS, radary), obrazu z kamer, zdjęć, notatek, rozmów telefonicznych oraz plików i wiadomości tekstowych (SMS) wymienianych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Serwer AA udostępnia administratorowi systemu STRADAR funkcje związane z zarządzaniem kontami operatorów Swz, w tym dodawanie, edycję i usuwanie kont operatorów, definiowanie uprawnień operatorów, a także wyświetlenie historii działań na poszczególnych kontach operatorów. W artykule opisano architekturę, interfejs użytkownika oraz testy oprogramowania serwera AA.
EN
The paper presents the authentication and authorization (AA) server, which is used in the distributed STRADAR system developed for the Border Guard for monitoring maritime areas. The system allows presentation of current and archival map data (AiS, radars), video from cameras, pictures, notes, audio from telephone connections as well as files and text messages (SMS) exchanged by the Border Guard staff, which is performed in the Event Visualization Post (EVP). The AA server provides the STRADAR system administrator with functionality of managing accounts of EVP operators, particularly adding, editing and deleting accounts, defining permissions as well as displaying history of actions regarding particular accounts. The paper describes the architecture and user interface of the AA server as well as performed software tests.
EN
Research into the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) carried out in the Laboratory of the Aircraft Engines Division at Warsaw University of Technology has shown that it is applicable to recognition of various flames. Several cases were tested using the ECT system and the system successfully created cross sectional images of premixed and diffusion flames. Studies were then conducted which significantly increased the functionality of the system. This article describes experimental studies that afforded insight into the effects of the degree of ionization generated during the combustion process on the changing signal of the ECT system. Research was carried out in an experimental stand consisting of a burner, 6 and 12 electrodes capacitance sensors and an optical spectrometer. Burner injection was used to obtain stability of combustion. Two rotameters were installed in the inlet of the burner. The flow rate of air and methane was used to determine the composition of the combustible mixture formed in the mixing chamber. A grating spectrometer was used to perform a detailed analysis of combustion processes and to detectvarious types radicals. This experimental test focused on measuring chemiluminescence intensities and possible correlations of the OH*, CH*, C2* and H2O with air/ methane ratio. The data from the ECT system and optical spectrometer was then analyzed. It was found that the strong correlations between the peak intensity of OH*, CH*, C2* and H2O in the reaction zone to the equivalence ratio could be used to investigate the local flame stoichiometry.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z mieszaną rzeczywistością. W szczególności skupiono się na wykorzystaniu mieszanej rzeczywistości w kontekście wizualizacji obrazowych danych medycznych. Technologia została szczegółowo omówiona oraz porównana z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz drukiem 3D. Zaprezentowano szerokie spektrum zastosowań, m.in. wykorzystanie mieszanej rzeczywistości w szkoleniu oraz do wizualizacji danych pacjentów onkologicznych zobrazowanych w tomografii komputerowej oraz w technice PET.
EN
This article covers the topics related to the use of the mixed reality in the field of medical data visualization. It enables the user to see the data as a 3D hologram that is a part of the users’ environment. There is a detailed comparison to the virtual and the augmented reality and the relation to the 3D printing. A wide variety of applications of the mixed reality in education and in visualization of the patients’ computed tomography and positron emission tomography data is presented.
EN
The paper presents a process of development and design for the Polish Air Navigation Services Agency system of monitoring, visualisation and alerting the safety of CNS (Communication, Navigation and Surveillance) equipment located in Radio-Communication Centres (RCC) in Poland. General concept of the transmission network, architecture of the system and key tasks performed by the system are presented. The headquarters is based in the Air Traffic Management Centre in Warsaw, while the other branches are placed in RCC of PANSA in Działoszyce, Konin, Krotoszyn, Przedbórz and Tarnobrzeg. IT System, discussed in the document, is implemented as a distributed system covering above locations. The entire system is designed to operate as a Client - Server - Database. The system has open and scalable architecture that allows to easily adapt to the new and variable requirements in a very short time. The basic purpose of the system is to monitor and control the parameters of technical security devices, power supply, ventilation and air conditioning as well as elements of the digital tele transmission network [1].
PL
W artykule przedstawiono możliwości, jakie niosą ze sobą rozwiązania typu live­link w warsztacie architekta. Punktem odniesienia były zarówno obecne praktyki projektowe, jak i model procesów twórczych uformowany przez Bauhaus. W opracowaniu przeanalizowano możliwości zastosowania nowych technologii na etapie formowania bryły koncepcyjnej budynku oraz tworzenia wizualizacji zaprojektowanego obiektu. Testy związane z konceptualizacją budynku zostały wykonane z zastosowaniem metod komputacyjnych sprzężonych ze środowiskiem BIM (Building Information Modeling) na przykładzie roboczego modelu przygotowanego na potrzeby badania. Przedstawiono przepływ informacji oraz możliwość pracy na kilku narzędziach w czasie rzeczywistym, co stanowi znaczne usprawnienie dla weryfikacji różnych wariantów formalnych. Poza rozważaniami laboratoryjnymi nieosadzonymi w rzeczywistych realiach przytoczono przykład zrealizowanego już budynku, w którym opisywane metody odegrały kluczową rolę w zakresie formowania bryły. Wykazano również aktualność oraz utylitarność wybranych założeń Bauhausu w opisywanych procesach.W przypadku wizualizacji nastąpiło połączenie środowiska BIM oraz silników renderujących obraz w czasie rzeczywistym. Prosta forma budynku przygotowana w pierwszej próbie badawczej została umieszczona w środowisku graficznym umożliwiającym sprawne wykonywanie przedstawień projektowanej przestrzeni. Postawiono tu nacisk na rolę warsztatu i wiedzy teoretycznej projektanta w osiąganiu efektów o najwyższej jakości, co również pozwala na korelację postaw architekta – rzemieślnika oraz architekta – artysty w epoce Bauhausu oraz dzisiaj. Rezultatem przeprowadzonych prób jest wniosek, że architekt, pomimo zintensyfikowanej cyfryzacji, nie może zatracać usankcjonowanych przez Bauhaus przymiotów artysty i rzemieślnika. Zwrócono również uwagę na wpływ, jaki wywierają możliwości technologiczne na formy budynków, co również było zauważalne w szkole weimarskiej widzącej w maszynie sprzymierzeńca i medium twórcze. Rozwój technologii i narzędzi cyfrowych wprowadza nieznane dotąd możliwości twórcze, jednak ich pełna implementacja nie może się odbywać bez atrybutów architekta takich jak rzemiosło czy zmysł artystyczny.
EN
The article presents the possibilities offered by live­link solutions in an architect’s workshop. The point of reference was both the current design practices and the model of creative processes formed by the Bauhaus. The study analyzed the possibilities of using new technologies at the stage of forming the conceptual body of the building and creating a visualization of the designed object.Tests related to the conceptualization of the building were carried out using computational methods coupled with the BIM environment (Building Information Modeling) on the example of a working model prepared for the purpose of the study. Information flow and the possibility of working on several tools in real time are presented, which is a significant improvement in the verification of various formal variants. In addition to laboratory considerations not embedded in real conditions, an example of an already completed building was given, in which the described methods played a key role in the formation of the body. The validity and utilitarian nature of selected Bauhaus assumptions in the described processes have also been demonstrated. In the case of visualization, the BIM environment and real­time image rendering engines were combined. The simple form of the building, prepared in the first research trial, was placed in a graphic environment enabling efficient performance of representations of the designed space. The emphasis here is on the role of the designer’s workshop and theoretical knowledge in achieving the highest quality effects, which also allows for the correlation of the attitudes of an architect – craftsman and architect – artist in the Bauhaus era and today.The result of the tests carried out is the conclusion that the architect, despite the intensified digitization, cannot lose the qualities of an artist and craftsman sanctioned by the Bauhaus. Attention was also paid to the influence of technological possibilities on the forms of buildings, which was also noticeable in the Weimar school, which saw in the machine an ally and a creative medium. The development of technologies and digital tools introduces previously unknown creative possibilities, but their full implementation cannot take place without the architect’s attributes such as craftsmanship or artistic sense.
EN
The paper presents the possibilities of analyzing the measurement system repeatability and reproducibility (GRR) analysis results in more detail and their visualization. Based on real data, the influence of appraisers’ behavior on GRR analysis results is evaluated. The measured data obtained in the GRR study by three operators are analyzed in more detail for cases involving only two operators. Comparison of the behavior of individual operators is performed using Gaussian curves, which allow to evaluate graphically the repeatability of individual operators and the reproducibility of measurement system. This approach makes possible to visualize the GRR analysis results with regard to behavior of individual operators. Obtained results make possible to improve the interpretation of GRR analysis results and are useful for measurement system improvement.
PL
STRADAR to rozproszony system danych multimedialnych, przeznaczony do monitorowania granic morskich kraju, co jest ważnym zadaniem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. System umożliwia przechowywanie, wyszukiwanie i wyświetlanie danych dotyczących zdarzenia będącego obiektem zainteresowania dla Straży Granicznej. Przedstawiono kolejny etap rozwoju projektu STRADAR (Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej), realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W ramach rozszerzenia projektu dodano nową funkcjonalność, umożliwiającą sterowanie kamerami i wizualizację danych radarowych. W przypadku sterowania kamerami szczegółowo opisano zgodną ze standardem ONVIF procedurę komunikacji między stanowiskiem wizualizacji zdarzeń a kamerą. Zaprezentowano także oprogramowanie do sterowania kamerą zintegrowane ze stanowiskiem wizualizacji zdarzeń. Następnie opisano przechowywanie, przetwarzanie i wizualizację danych radarowych, które są również jednym z zadań omawianego projektu badawczo-rozwojowego. Przedstawiono ogólną zasadę przepływu danych radarowych w systemie oraz techniczny opis oprogramowania. Zamieszczono również zbiór funkcjonalności sterowania kamerami oraz wizualizacji danych radarowych.
EN
STRADAR is a distributed multimedia data system designed for the purpose of country maritime border monitoring which is an important task of the naval Border Guard. The system allows to store, query for and display data regarding an event that is a concern for Border Guard. The paper presents the next stage of development of the STRADAR project (Streaming of real-time data transmission in distributed dispatching and teleinformation systems of the Border Guard), which is realized for the security and defence of the country. As a part of the project expansion, a new functionality allowing the control of the cameras and visualization of radar data has been proposed. For the camera control, the whole communication procedure between Event Visualization Point and the camera, which conforms to ONVIF standard, has been described in details. The software for camera control integrated into the Event Visualization Point has also been presented. Next, storing, processing and visualization of the radar data, which is also one of the tasks of the discussed research and development project, is described. The general principle of radar data flow in the system was presented. Technical software description was described. Radar data visualization functionality was presented.
PL
Przedstawiono architekturę i najnowsze funkcje centralnego serwera (centrum) w rozproszonym systemie monitorowania akwenów morskich opracowanym dla straży granicznej. System umożliwia prezentację bieżącej i archiwalnej sytuacji na mapie, obrazu z kamer, rozmów telefonicznych oraz plików i wiadomości tekstowych (SMS) wymienianych przez funkcjonariuszy straży granicznej. W artykule skupiono się na nowych funkcjonalnościach centrum, związanych ze sterowaniem kamerami oraz wizualizacją danych radarowych przechowywanych w serwerach archiwizacji pochodzących z radarów ARPA oraz Terma SCANTER 2001.
EN
The paper presents the architecture and the latest functionalities of the central server (Center), which is used in the distributed system developed for the Polish Border Guard for monitoring maritime areas. The system allows presentation of current and archival map data, video from cameras, audio from telephone connections as well as files and text messages (SMS) exchanged by Border Guard units. The paper focuses on new functionalities of the Center regarding control of cameras and visualization of radar data stored in the Archive Servers coming from ARPA and Terma SCANTER 2001 radars.
PL
Przedstawiono innowacyjne podejście do prezentacji wyników analiz numerycznych MES. Proponowana metoda wizualizacji wykorzystuje techniki wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. Praktyczne zastosowanie nowego narzędzia omówiono na przykładzie analizy wytrzymałościowej fragmentu obrzeża bocznego naczepy kurtynowej.
EN
An innovative approach for presenting the results of numerical FEM analysis is presented. Proposed visualization method uses virtual and augmented reality techniques for this purpose. The practical application of the new tool is presented on the example of strength analysis of the side beam of the curtainsider semi-trailer.
EN
Experimental studies of pool boiling heat transfer on open microchannels of variable and constant depth were conducted. Microchannels of variable depth from 0.05 to 2.8 mm and a width from 0.2 and 0.5 mm were uniformly spaced on base surfaces with a pitch of 0.4 and 1.0 mm. Reference surfaces with microchannels with a constant depth were 0.2 or 0.4 mm wide and 0.2 or 0.5 mm deep. The experiment was conducted for three liquids, i.e. water, ethanol, and Novec-649, at atmospheric pressure. A comparison of heat transfer coefficients (HTCs) for surfaces with microchannels of constant and variable depths was made. The highest values of the heat transfer coefficient for boiling water were obtained for microchannels with a constant depth at heat flux above 350 kW/m2 . At the boiling of ethanol, the highest HTCs were achieved at a heat flux above 150 kW/m2 for narrow microchannels with variable depths. A high speed camera and photo camera were used to record images of the entire sample surface. Visualization investigations were aimed at identifying nucleation sites and determining the bubble growth cycle.
PL
Przeprowadzono eksperymentalne badania wymiany ciepła przy wrzeniu w mikrokanałach o zmiennej i stałej głębokości. Mikrokanały o zmiennej głębokości od 0,05 do 2,8 mm i szerokości 0,2 i 0,5 mm były równomiernie rozmieszczone na powierzchni podstawy z podziałką 0,4 i 1 mm. Powierzchnie referencyjne wykonano w postaci mikrokanałów o stałej głębokości 0,2 lub 0,5 mm oraz szerokości 0,2 lub 0,4 mm. Eksperyment był prowadzony dla następujących czynników wrzących: wody, etanolu i Novec-649, będących pod ciśnieniem atmosferycznym. Najwyższe wartości współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia wody uzyskano dla mikrokanałów o stałej głębokości przy gęstości strumienia ciepła powyżej 350 kW/m2 , natomiast przy wrzeniu etanolu najwyższe wartości współczynnika przejmowania osiągnięto przy zastosowaniu wąskich mikrokanałów o zmiennej głębokości, dla gęstości strumienia ciepła powyżej 150 kW/m2 . Do zarejestrowania obrazów na całej powierzchni próbki użyto kamery o wysokiej prędkości i aparatu cyfrowego. Badania wizualizacyjne miały na celu zarejestrowanie obrazów miejsc tworzenia, wzrostu i oderwania się pęcherzyków.
EN
Rotations are an integral part of various computational techniques and mechanics. The objective in this paper is twofold: first to have a classical insight into the history of quaternions, a problem that Hamilton faced for over a decade and secondly to look at into its applications from computer graphics perspective. Thorough revision of quaternion algebra and its use case as a rotation operator has been presented. A quaternion simulation algorithm has been written and practiced to generate simulation results. Results show that though quaternions supersede Euler angles technically but are tricky to use and control for e.g. when same quaternion is applied on a different vector axis, the particle is not able to reach its initial position and an incomplete rotation effect has been recorded and observed.
PL
Dziedzina grafiki trójwymiarowej podlega szybkiemu rozwojowi, dzięki nowościom jakimi są rozszerzona, czy wirtualna rzeczywistość. Wraz ze wzrostem zainteresowania modelami 3D potrzebne są nowe metody ich tworzenia, jak np. konwersja obrazów 2D do modelu 3D. Technika ta pozwala na tworzenie dostatecznie dokładnych modeli 3D w szybki i tani sposób, używając tylko aparatu fotograficznego i komputera. Istnieją różne algorytmy, które pozwalają na pozyskanie informacji o głębi obrazów z pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć. Szczególną grupę stanowią algorytmy korzystające z pojedynczego obrazu. Niniejszy artykuł przedstawia metody budowania modelu 3D stosujące konwersję obrazów 2D.
EN
Three-dimensional graphics is subject of rapid development due to new inventions such as augmented (AR) or virtual reality. With the increasing of interest in 3D (three-dimensional) models new methods are needed for their creation, such as the conversion of 2D (two-dimensional) images into a 3D model. This technique allows to create fairly accurate 3D models in a quick and cheap way, using only a camera and a computer. There are various algorithms that allow you to obtain depth information from images basing on one or set of images. A special group are algorithms that use a single image. This article presents methods of creating a 3D model using 2D image conversion.
PL
W artykule omówiono układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania z jednym transformatorem i jednym generatorem przy rezerwie jawnej, z ośmioma grupami odbiorów i funkcją odciążania. W systemie sterowania tego układu SZR założono wykorzystanie sterownika programowalnego, graficznego dotykowego panelu operatorskiego i analizatorów parametrów sieci. Funkcja odciążania służy do realizacji przełączania wyłączników grup odbiorów w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem generatora w przypadku przełączenia układu na zasilanie rezerwowe. Przełączeń dokonuje się po uwzględnieniu mocy generatora i aktualnej, sumarycznej mocy odbiorów, oraz zadanych priorytetów zasilania poszczególnych grup odbiorów. W artykule przedstawiono algorytm główny programu oraz algorytm funkcji odciążania, omówiono program sterowania oraz wizualizację. Program sterowania i wizualizację opracowano w oprogramowaniu narzędziowym easy Soft CoDeSys ver.2.3.5. Przejrzystą strukturę programu sterowania osiągnięto dzięki opracowaniu i zastosowaniu w programie głównym wielu bloków funkcyjnych użytkownika. Testy potwierdzające poprawność opracowanego oprogramowania i wizualizacji przeprowadzono na wirtualnym sterowniku programowalnym.
EN
In the paper the power supply ATS system with one transformer and one generator that is a cold reserve, with eight groups of loads and the unloading function is presented. It has been assumed that in the control system of this power supply ATS system a programmable controller, a graphical operator touch panel and power analysers should be used. The unloading function is used for realisation of switching over circuit breakers of the groups of loads to prevent overloading of the generator after switching the system to supply from the generator. These switching over are made with the account of the generator power, the current total power of loads, and the given supply priorities of individual groups of loads. The main control algorithm, the algorithm of unloading function, the control program and the visualisation descriptions are presented in the paper. The control program and the visualisation have been developed using the programming software easy Soft CoDeSys ver.2.3.5. Clear structure of the control program have been achieved due to the fact that many user function blocks have been created and used in the program. Tests that approve correctness of the developed program and visualisation have been made on a virtual programmable controller.
EN
The paper discusses an example of PC-Crash software usage for road accident reconstruction. Only a segment of the software capabilities is presented, together with a comparison of the visualized 3D simulation with the actual collision video record.
PL
Gromadzenie informacji dotyczących aktualnego przebiegu produkcji w sposób przejrzysty i ogólnie dostępny a także nadzór nad stanem pracy urządzeń produkcyjnych, nad maszynami i urządzeniami elektroenergetycznymi czy instalacjami przemysłowymi nadawy urobku na jednym stanowisku np. dyspozytora energomaszynowego w zakładzie pracy był i jest trendem wielu zakładów przemysłowych, także górniczych. Nadzorowanie maszyn jak i dostosowywanie ich parametrów poprzez szeroko rozumianą wizualizację w zmieniającym się środowisku ich pracy, to główny cel służb energomaszynowych a także geologicznych czy tąpań. Szczególnym problemem jest eksploatacja w bardzo trudnych warunkach i w strefach szczególnego zagrożenia.
EN
Information gathering concerning current production process in a clear and widely available manner as well as supervision of the operating status of the production equipment; machines and electrical power devices or manufacturing installation of mine output feed on one job position, e.g. of mechanical and electrical equipment dispatcher in the work place was and still is the trend in many plants, mining as well. Supervision of the machines and adjusting its parameters through visualization in a broad sense in its changing working environment is the main goal of the electrical and mechanical service as well as geological or rockburst too. There is a special problem in exploitation in very difficult conditions and danger zones.
EN
This article outlines and describes the mathematical foundations for a method of generating ribbon trajectories using the Matlab environment. An example of their application is given, involving the visualization of velocity and acceleration profiles in program modules used for the planning and analysis of the flight paths of air targets.
PL
W artykule przedstawiono matematyczne podstawy opisu i zarys sposobu generowania trajektorii wstęgowych za pomocą środowiska Matlab. Jako przykład ich zastosowania wskazano wizualizacje profilów prędkości i przyspieszenia w modułach programowych przeznaczonych do planowania i analizowania tras lotu celów powietrznych.
PL
Wyzwania współczesnej robotyki wymagają sprawnego prowadzenia badań, szybkiego tworzenia nowych sterowników oraz łatwości diagnostyki i rozbudowy tych już istniejących. Chociaż opracowano już uniwersalne, bazujące na teorii agenta upostaciowionego metody opisu sterowników robotów, nadal brakuje zunifikowanego podejścia do ich implementacji, które odpowiada tejże specyfikacji. W niniejszym artykule podjęto się tego problemu, kładąc szczególny nacisk na wizualizację sterownika agentowego. Podejście zastosowano dla popularnego obecnie oprogramowania otwartokodowego ROS/Orocos.
EN
The challenges of modern robotics need time efficient research as well as rapid prototyping of robot controllers and ease of both diagnostics and extension of the controllers that already exist. Although a unified approach to robot systems specification was previously developed and bases on embodied agent theory, the domain still lacks of general approach to robot controllers implementation that satisfies the above specification assumptions. In the article the solution to this problem was proposed, with special attention to embodied agent based controller visualization. The approach was applied to the popular open source robotics frameworks ROS and Orocos.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.