Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discharge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Potential water resources in the upstream part of the Komering sub-watershed, in March each year ranges from 645.49 m3/sec. With a debit of that size, it should be able to increase national agricultural production in South Sumatra, Indonesia. However, in August – September, the discharge of water availability in the upstream part of the Komering sub-watershed decreased to only 43.08 m3/sec. To analyze the reduced mainstay discharge of the Upstream Komering sub-watershed, due to poor land use practices in the upstream area and the effects of climate variability, it can be analyzed by analyzing land cover conditions, the value of rain variability, and the magnitude of evapotranspiration and validation of direct measurement of river discharge in the field. Changes in land use for the upstream part of the Komering sub-watershed, which are used mostly by residents as community plantation areas, have increased the critical condition of the upstream Komering sub-watershed area of 2,517,560 Km2, or about 65.66% of the total upstream Komering sub-watershed. From the measurement of debit data at the Perjaya Dam in the last fifteen years (2005–2019), the largest main discharge value in 2 weeks to two months in April was 241.67 m3/sec, while the smallest mainstay discharge occurred in the first 2 weeks of October at 54.69 m3/sec. A large difference between the largest and smallest mainstay discharge, it is necessary to think of a way so that the availability of water is always maintained throughout the year (the difference between the mainstay discharge between the rainy season and the dry season so that it is not so extreme). Some ways that can be done to maintain the availability of water include making a reservoir that can be used during the dry season, or increasing storage in the soil by reforestation and harvesting rain.
EN
This study compares river discharge of two catchments in Central Europe. The catchments' areas are similar while their geological structure differs significantly. The River Laborec (Slovakia) is an example of a mountain river, draining hardly permeable land. The River Gwda (Poland) is a lowland river, draining mainly sandy formations. The study used average monthly flows in the period of 1980-2010 measured on water gauges Humenne and Izkovce on the river Laborec and water gauges Piła and Ptusza on the river Gwda. The aim of the study is a review of hydrological drought course in two catchments that differ in their structure. The analysis was conducted on the basis of the SRI (Standardized Runoff Index), which was calculated in various time scales, i.e. 1, 3, 6, 9 and 12 months. It is a dimensionless index, which allows determination and comparison of dry and wet periods for rivers in various regions. The analysis of duration and intensity of the SRI in short time periods revealed that hydrological droughts on the river Gwda lasted longer and were less intense than in case of river Laborec. The duration of the wet periods (SRI > 1.0) was similar on both rivers, however the phenomenon intensity was higher on the mountain river. The analysis of longer accumulation periods revealed that on the river Gwda wet periods got longer, while hydrological drought periods were shortened. In case of the river Laborec, wet periods were slightly shortened, while drought periods have extended significantly.
PL
W niniejszym opracowaniu porównano odpływ rzeczny w 2 zlewniach centralnej Europy o podobnej powierzchni zlewni i zróżnicowanej budowie geologicznej. Rzeka Laborec (Słowacja) jest przykładem rzeki górskiej, odwadniającej tereny trudno przepuszczalne, natomiast rzeka Gwda (Polska) reprezentuje zlewnie pojezierną, zbudowaną głównie z utworów piaszczystych. W opracowaniu wykorzystano średnie miesięczne wartości przepływów w okresie 1980-2010 na posterunkach wodowskazowych Humenne i Izkovce na rzece Laborec oraz Piła i Ptusza na rzece Gwdzie. Celem niniejszego opracowania jest ocena przebiegu suszy hydrologicznej w dwóch zlewniach o zróżnicowanej budowie. Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźnik SRI (Standardized Runoff Index), który obliczono w różnych skalach czasowych tj. 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Jest to bezwymiarowy wskaźnik, który umożliwia wyznaczenie i porównanie okresów suchych i mokrych dla rzek z różnych regionów. Analiza czasu trwania i intensywności wskaźnika SRI w krótkich skalach czasowych wykazała, że susze hydrologiczne (SRI < -1.0) na rzece Gwdzie trwały dłużej i charakteryzowały się mniejszą intensywnością niż w przypadku rzeki Laborec. Czas trwania okresów wilgotnych (SRI > 1.0) był podobny w obu rzekach, jednak większą intensywność zjawiska notowano w rzece górskiej. Analiza dłuższych okresów kumulowania wykazała, że dla Gwdy okresy wilgotne uległy wydłużeniu, natomiast skróceniu uległy okresy suszy hydrologicznej. W przypadku rzeki Laborec okresy wilgotne uległy niewielkiemu skróceniu, natomiast okresy suszy zdecydowanie uległy wydłużeniu.
PL
Celem pracy jest ocena reżimu opadów i przepływów w okresie 2011–2015 na tle lat 1963–2015 (opady) i 1991–2015 (przepływy) w zlewni rzeki Zagożdżonki po profile Płachty Stare i Czarna. Okres badawczy obejmuje realizację w wyżej wymienionej zlewni dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki dotyczących wezbrań zimowych i niżówek. Charakterystyki opadów dokonano na podstawie analizy sum dobowych, miesięcznych, półrocznych i rocznych. Do oceny zmienności sum opadów miesięcznych i rocznych zastosowano kryterium KACZOROWSKIEJ [1962]. Wartości przepływów dobowych z wielolecia, odnotowanych w profilach pomiarowych Płachty Stare (1963–2015) i Czarna (1991–2015) stanowiły podstawę charakterystyki hydrologicznej. Stosując kryterium hydrologiczne zaproponowane przez OZGĘ-ZIELIŃSKĄ [1990], na hydrogramach przepływów wyodrębniono niżówki i wezbrania. Za dolną granicę wezbrania przyjęto przepływ NWQ (najniższy z maksymalnych przepływów rocznych), zaś za granicę niżówek przyjęto przepływ SNQ (średni z najniższych przepływów rocznych). Charakterystyki hydrologiczne lat 2011– 2015 odniesiono do wielolecia 1963–2015.
EN
The aim of the study was to evaluate precipitation and hydrological conditions in the period 2011–2015 against the background of long term data collected in the Zagożdżonka River catchment. Precipitation characteristics are based on the analysis of daily, monthly, semi-annual and annual totals. The criterion presented by KACZOROWSKA [1962] was used to evaluate the variability of monthly and yearly precipitation totals. Hydrological characteristic was based on daily flows data recorded in Płachty Stare (1963–2015) and Czarna (1992–2015) gauging station. Two extreme phenomena as flood and drought were identified using daily hydrograph. The threshold of SNQ (mean of the lowest annual flows) was used for flood identification, as well as the threshold of NWQ flow (the lowest of the highest annual flows) was used to identify droughts.
4
Content available remote Zagrożenia od wyładowań z powierzchni tkanin
PL
Zaproponowano uproszczony model układu uziemiony obiekt-naładowana tkanina, pozwalający na oszacowanie energii możliwej do uwolnienia z powierzchni tkaniny podczas wyładowania elektrostatycznego. Badano tkaninę syntetyczną zawierającą włókna przewodzące. Jako uziemiony obiekt przyjęto elektrodę kulistą, stosowaną w pomiarach ładunku przenoszonego. Przedstawiony model prowadzi do potęgowej zależności energii uwolnionej w trakcie wyładowania od gęstości wprowadzenia włókien przewodzących.
EN
A simplified model of the grounded object-charged fabric system was proposed. It allows to estimate the energy that can be released from the fabric surface during electrostatic discharge. The synthetic fabric containing conductive fibres was tested. A spherical electrode, used for charge transport measurements, was adopted as a grounded object. The presented model has led to the power type relation between released energy and the density of introducing conductive fibres.
EN
Electrochemical hydrogen storage behavior of LaNi4,5Co0,5 powder composite electrode cycled in 6M KOH solution at increased discharge rates is discussed. Galvanostatic charging/discharging technique has been applied to determine high rate discharge ability (HRD) after N = 15 and N = 60 cycles. The anodic plots for both tested options are typical: electrode potential nearly linearly (with very low slope) increases with electrode discharge and then sharply jumps towards Eend = –0.5V (HgO/Hg) after electrode full dehydrogenation. Maximum discharge capacity (298 mAh·g–1 at –0.5C/+0.5C i.e. –186/+186 mA·g−1 ) has been achieved after N = 31 cycles. The HRD markedly decreases with electrode cycling. After 15 cycles the HRD falls to 46.8 % at discharge rate of 5C. The SEM examinations reveal severe structural deterioration of the electrode, especially evident after 60 cycles at the greatest discharge rates.
PL
Dyskutowane jest elektrochemiczne zachowanie cyklowanego stopu wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5 w środowisku 6M KOH, przy wzrastających szybkościach rozładowania. Dla wyznaczenia zdolności do rozładowywania przy wysokich prądach anodowych (HRD), zastosowano technikę galwanostatycznych krzywych ładowania/rozładowania. Zmiany HRD mierzono po N = 15 i N = 60 cyklach. Proces anodowego rozładowania dla dwu wymienionych opcji wykazywał typowe przebiegi: potencjał elektrodowy nieznacznie wzrasta, po czym, po całkowitym utlenieniu wodoru, obserwuje się jego gwałtowny skok do wartości Eend = –0,5V (HgO/Hg). Maksymalną pojemność rozładowania (298 mAh·g–1 przy –0,5C/+0,5C, tj. –186/+186 mA·g−1 ) elektroda osiąga po N = 31 cyklach. Parametr HRD wyraźnie maleje wskutek cyklowania. Po 15 cyklach HRD osiąga poziom 46,8% dla szybkości rozładowania równej 5C. Obserwacje SEM ujawniają silną destrukcję strukturalną elektrody, szczególnie ewidentną dla 60 cykli przy największych szybkościach rozładowania.
EN
Land use change in the upstream of Rawa Pening watershed which is more and more dominated by residence and industry causes the increasing of surface flow discharge on the rainy season. In addition, the decreasing of Rawa Pening ability in storing flood discharge also influences to the cropping area in surrounded Rawa Pening. Water surpluses occurring downstream are related to the land use change in the upstream which gives impact in the downstream. However, it is as an important reason to carry out the optimization of water economic value in this region. The disruption of water availability causes the decreasing of any production like hydroelectrical power, fresh water, and rice production, so the optimal water economy is decreasing. This research intends to: 1) analyse the effect of land use change to the water availability; 2) analyse the land use change to the water balance; and 3) build and analyse the optimization model of water economic value due to the land use change. Results show that there is the different influence of land use change during the years to the results of water value optimization.
PL
Zmiana użytkowania ziemi w górnej zlewni Rawa Pening coraz bardziej zdominowanej przez zabudowę mieszkalną i przemysłową powoduje wzrost odpływu powierzchniowego w porze deszczowej. Malejąca zdolność Rawa Pening do retencji wód powodziowych wpływa na okoliczne tereny uprawne. Nadmiary wody występujące w dolnej części zlewni są powiązane ze zmianami użytkowania ziemi w górnej części zlewni. Ta zależność jest ważnym powodem podjęcia optymalizacji gospodarki wodnej regionu. Zakłócenia w dostępności wody powodują zmniejszenie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w hydroelektrowniach, wody słodkiej i ryżu, skutkiem czego maleje optymalne wykorzystanie wody. Badania miały na celu: 1) analizę wpływu zmian użytkowania ziemi na dostępność wody; 2) analizę wpływu tych zmian na bilans wodny; 3) skonstruowanie i analizę modelu optymalizacji gospodarczej wartości wody w związku ze zmianami użytkowania ziemi. Wyniki dowodzą różnego wpływu zmian w czasie na optymalizację wartości wody.
PL
Według prowadzonych badań na skutek zmian klimatycznych, następuje zwiększanie się ilości obszarów dotkniętych suszą oraz wydłużanie się okresów suszy przy jednoczesnym wzroście jej intensywności. Skutkiem suszy jest niedostateczne tempo odnawiania zasobów wód podziemnych, a konsekwencją tego zjawiska jest zmniejszenie dopływu wody do źródeł i spadek i ich wydajności. Aby możliwa była ocena skutków zmian klimatu, w kontekście dostępności zasobów wodnych, konieczne jest zbadanie i opisanie zależności między czynnikami meteorologicznymi a warunkami hydrologicznymi. Dlatego w niniejszej pracy podjęto próbę opisania relacji między wydajnością źródeł w południowo-zachodniej Polsce a niedoborem opadów. Obliczono współczynniki korelacji między wydajnością źródeł a wskaźnikiem SPI w różnych skalach czasowych. Najwyższy poziom reakcji stwierdzono w przypadku wydajności i niedoborów opadów o okresie kumulowania 6 miesięcy (SPI-6).
EN
As a result of climate change there is an increase in the number of the areas affected by drought and intensity of the drought. The effect of the drought is the insufficient rate of renewing groundwater resources. The consequence of this phenomenon is reduction groundwater inflow and decrease discharge of springs. Assess the effects of climate change, in the context of the availability of groundwater resources, it is necessary to describe the relationship between meteorological and hydrological conditions. This paper describe the relations between discharge of the springs in south-western Poland and periodic precipitation deficit. There were calculated correlation coefficients between discharge and SPI index in different time scales. The highest level of the reaction was found between and precipitation deficit in 6-month accumulation period (SPI-6).
EN
River basins located in the Central Sudetes (SW Poland) demonstrate a high vulnerability to flooding. Four mountainous basins and the corresponding outlets have been chosen for modeling the streamflow dynamics using TOPMODEL, a physically based semi-distributed topohydrological model. The model has been calibrated using the Monte Carlo approach—with discharge, rainfall, and evapotranspiration data used to estimate the parameters. The overall performance of the model was judged by interpreting the efficiency measures. TOPMODEL was able to reproduce the main pattern of the hydrograph with acceptable accuracy for two of the investigated catchments. However, it failed to simulate the hydrological response in the remaining two catchments. The best performing data set obtained Nash-Sutcliffe efficiency of 0.78. This data set was chosen to conduct a detailed analysis aiming to estimate the optimal timespan of input data for which TOPMODEL performs best. The best fit was attained for the half-year time span. The model was validated and found to reveal good skills.
EN
Considerations of the relationships between the groundwater systems and neotectonics in the Roztocze region have been first undertaken by J. Malinowski in the 1970s. Until now, no research results have supported or challenged the hypothesis proposed by this author. Therefore, this paper is an attempt to present the results of a detailed analysis of the relationships between the distribution of springs characterised by the highest discharge rates and neotectonics. The study area covered the Roztocze part of the Biała Łada catchment, which has been subjected to detailed hydrogeological and hydrological investigations since the 1960s. The study was based on spatial data concerning the distribution of springs and information about the discharge rates of the largest springs. The data were juxtaposed with the relatively active tectonic zones distinguished in the catchment based on the relative tectonic activity index (Iat). The index was calculated using ArcGIS software, based on DEM, and with the use of the ArcNEO tool. The investigations indicated that springs with the highest discharge rates are located in the intersection zone of the main Biała Łada dislocation with accompanying faults. Additionally, the springs are located in the mouth sections of dry, asymmetric valleys and at the foot of their steep slopes following isostatically elevated hanging walls. The results support the hypothesis put forward by J. Malinowski (1993), who suggested that the distribution of springs with the highest discharge rates is determined by tectonics of the rock massif, in particular the distribution of the main dislocations and the accompanying subordinate discontinuous tectonic structures.
EN
Surface of LaNi4.5Co0.5 hydride alloy powder has been modified by magnetron sputtering using silicon target. The process of composite electrodes cycling at −0.5 C/+0.5 C charge/discharge rates has been carried out in 6 M KOH throughout 40 cycles at ambient temperature. Deposition of thin Si films on the active powder improves its hydrogenation kinetics: the exchange current densities of H2O/H2 system are 5÷10% greater on the modified electrode. After some initial cycles, logarithm of discharge capacity linearly decreases with the number of cycles. For powders modified with silicon films, the slope of rectilinear segment of log Qdisch = f(N) relationship is 2.5 times lower than that for unmodified powder. The presence of Si film evidently decreases the electrode corrosion rate and prolongs the electrode half decay cycle number.
PL
Powierzchnię sproszkowanego stopu wodorochłonnego LaNi4.5Co0.5 modyfikowano poprzez rozpylanie jonowe z użyciem targetu krzemowego. Proces cyklowania kompozytowych elektrod przeprowadzono z szybkościami −0.5 C/+0.5 C w 6M roztworze KOH w temperaturze otoczeniadla 40 cykli ładowania/rozładowania. Warstwy napylone poprawiają kinetykę elektrosorpcji wodoru przez proszek aktywny, gdyż w ich obecności gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 wzrasta o 5÷10%. Po kilku początkowych cyklach logarytm pojemności rozładowania elektrod liniowo maleje z liczbą cykli. Dla proszków modyfikowanych warstwą krzemu, nachylenia liniowych odcinków zależności log Qdisch = f(N) są 2,5 raza mniejsze niż dla proszku wyjściowego. Obecność filmu Si wyraźnie zmniejsza szybkość korozji elektrody i wydłuża cykl połówkowy jej degradacji korozyjnej.
EN
In this study, we present the performances of the best training algorithm in Multilayer Perceptron (MLP) neural networks for prediction of suspended sediment discharges in Mellah catchment. Time series data of daily suspended sediment discharge and water discharge from the gauging station of Bouchegouf were used for training and testing the networks. A number of statistical parameters, i.e. root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), coefficient of efficiency (CE) and coefficient of determination (R2) were used for performance evaluation of the model. The model produced satisfactory results and showed a very good agreement between the predicted and observed data. The results also showed that the performance of the MLP model was capable to capture the exact pattern of the sediment discharge data in the Mellah catchment.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono działanie najlepszego algorytmu sieci neuronowych z użyciem wielowarstwowego perceptronu do przewidywania odpływu zawiesiny ze zlewni rzeki Mellah. Do treningu i testowania sieci użyto serii czasowych dobowego odpływu zawiesiny i odpływu wody z profilu wodowskazowego Bouchegouf. Do oceny działania modelu wykorzystano szereg parametrów statystycznych, takich jak pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego, średni błąd bezwzględny, współczynnik wydajności i współczynnik determinacji. Model dawał zadowalające wyniki i wykazywał bardzo dobrą zgodność między obserwowanymi i przewidywanymi danymi. Wyniki świadczą także, że model jest w stanie wychwycić szczegółowy wzorzec odpływu zawiesiny ze zlewni rzeki Mellah.
EN
A measure of the variability in seasonal extreme streamflow was estimated for the Colombian Caribbean coast, using monthly time series of freshwater discharge from ten watersheds. The aim was to detect modifications in the streamflow monthly distribution, seasonal trends, variance and extreme monthly values. A 20-year length time moving window, with 1-year successive shiftments, was applied to the monthly series to analyze the seasonal variability of streamflow. The seasonal-windowed data were statistically fitted through the Gamma distribution function. Scale and shape parameters were computed using the Maximum Likelihood Estimation (MLE) and the bootstrap method for 1000 resample. A trend analysis was performed for each windowed-serie, allowing to detect the window of maximum absolute values for trends. Significant temporal shifts in seasonal streamflow distribution and quantiles (QT), were obtained for different frequencies. Wet and dry extremes periods increased significantly in the last decades. Such increase did not occur simultaneously through the region. Some locations exhibited continuous increases only at minimum QT.
EN
The analysis of galvanostatic charge/discharge curves for the hydrogen powder electrode in long-term cycling conditions (N = 40 cycles) is presented. The surface of active powder (LaNi4.5Co0.5; fraction 20÷50 μm) has been modified by 8-hours magnetron sputtering using Fe-Si target. The effect of deposition of thin Fe-Si layers on functional parameters of modified electrode has been characterized. It has been shown that magnetron sputtering scarcely affects electrode discharge capacity, but it decreases a little the slope of rectilinear segment of logQdisch = f(N) relationship, thus, inhibits the corrosion degradation of the electrode. For N > 22 cycles hydride capacity of modified electrode reaches practically constant level, close to 270 mAh/g, which testifies to disappearance of corrosion degradation. The sputtered layers improve the kinetics of hydrogen electrosorption because their presence increases exchange current density of H2O/H2 system.
PL
Dokonano analizy krzywych galwanostatycznego ładowania/rozładowania dla wodorkowej elektrody proszkowej w warunkach długotrwałego cyklowania (N = 40 cykli). Powierzchnię proszku aktywnego (LaNi4.5Co0.5; frakcja 20÷50 μm) modyfikowano poprzez 8-godzinne rozpylanie jonowe stopu Fe-Si stanowiącego target. Scharakteryzowano wpływ osadzania cienkich warstw Fe-Si w zależności od parametrów użytkowych zmodyfikowanej elektrody. Pokazano, że proces rozpylania ma niewielki wpływ na pojemność rozładowania, jednak zmniejsza nieco nachylenie odcinka prostoliniowego zależności logQrozł = f(N), tym samym hamuje degradację korozyjną elektrody. Dla N > 22 cykli pojemność wodorkowa elektrody modyfikowanej osiąga praktycznie stały poziom, ok. 270 mAh/g, co świadczy o zaniku degradacji korozyjnej. Warstwy napylone poprawiają również kinetykę elektrosorpcji wodoru, gdyż w ich obecności zwiększa się gęstość prądu wymiany układu H2O/H2.
EN
Particles of hydrogen storage, LaNi4.5Co0.5 powdered material have been encapsulated with thin (about 40 nm) Fe-Cr-Ni layers using magnetron sputtering method. The acid resistant, 1.4301 (EN 10088) stainless steel has been applied as a target. The effect of powder encapsulation on galvanostatic charge/discharge characteristics (hydride capacity, exchange current density of the H2O/H2 system, susceptibility to oxidation) for the modified hydride electrodes has been evaluated. The plots of discharge curves testify to limitation of active material tendency to working surface development. The material modified reveals comparatively high discharge capacities which should be attributed to inhibition of oxidation processes of active material by the surface layers formed. The powder sputtering does not worsen the kinetics of charge/discharge processes for modified electrode.
PL
Cząstki proszku materiału wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5 enkapsulowano cienkimi (ok. 40 nm) warstwami Fe-Cr-Ni poprzez napylanie magnetronowe, z użyciem stali kwasoodpornej 1,4301 (EN 10088) jako targetu. Oceniono wpływ enkapsulacji proszku na parametry galwanostatycznego procesu ładowania/rozładowania (pojemność wodorkowa, gęstość prądu wymiany układu H2O/H2, podatność na utlenianie) dla zmodyfikowanej w ten sposób elektrody wodorkowej. Przebieg krzywych rozładowania wskazuje, iż po procesie enkapsulacji zmniejsza się podatność materiału aktywnego na rozwijanie powierzchni roboczej. Materiał enkapsulowany wykazuje stosunkowo wysokie pojemności rozładowania, co jest konsekwencją hamowania procesów utleniania materiału aktywnego przez wytworzone warstwy. Napylanie proszku nie pogarsza kinetyki procesów ładowania/rozładowania zmodyfikowanej elektrody.
EN
This paper present an assessment of the impact of the Kowalskie reservoir on the hydrological regime alteration of the Główna river. The Główna river is a right tributary of the Warta river. The Kowalskie reservoir was built in 1984. The area of the reservoir in the normal condition is 203 ha and total capacity is 6.58×106 m3. The impact of the Kowalskie reservoir on the hydrological regime was made on the basis of RVA method. The assessment was based on the analysis of flow series from the period of 1971–2012. The calculations were done by means of IHA software version 7.1.0.10 developed by The Nature Conservancy (2009). This study indicate that the Kowalskie reservoir has an impact on two group of flow parameters that characterized frequency and duration of high and low pulses as well as rate and frequency of water condition change. The others flow parameters characterized magnitude and duration of annual extreme water conditions are less affected by the Kowalskie reservoir. This study show that Kowalskie reservoir play important role in flood protection. Additionally the reservoir operation has an positive effect on minimum flows characteristic and base flow index.
EN
The paper shows a rebuilding example of drop hydraulic structure which was changed into the block ramp hydraulic structure. Artificial roughness of a slope plate of the block ramp was reached by placing cobbles along the chute slope. The dimension of cobbles was calculated applying different methods and the optimum value for that dimension was chosen. Also the diagram of Radecki-Pawlik et al. 2015 was used. Finally we are showing the distribution of velocities and shear stresses upstream of the block ramp for exploitation and river channel bed protection reason to give the information on the possible erosion process there and seek some suggestions for river bed protections. The work was carried on in Polish Carpathians on the Brennica River.
PL
Rozładowanie wystąpi, gdy lokalne pole elektryczne przekracza wytrzymałość na przebicie elektryczne otaczającej gazowej atmosfery. Na rozładowanie wpływają różne czynniki, takie jak długości szczeliny powietrza w kanale odprowadzającym, ilość i biegunowość ładunku przenoszonego z naelektryzowanego odizolowanego ciała człowieka, właściwości elektrycznych i geometrii miejsca rozładowania nieprzewodzącego wyrobu niemetalowego. W trakcie oceny zagrożenia zapłonem lub ryzyka uszkodzenia elementu elektronicznego wywołanego rozładowaniem korzysta się z metody wyznaczania wartości energii W towarzyszącej rozładowaniu.
EN
The discharge depend on various factors such as the length of the air gap in the discharge channel, the number and polarity of charge transfer from the charged human body insulated, electrical properties and geometry of the discharge space of non-conductive t non-metallic product. During the evaluation ignition hazard or risk of damage to electronic components caused by the discharge, the method for determining the value of the energy in the accompanying discharge is used.
EN
This article is devoted to the use of a mathematical model of a flood runoff for calculating rainfall runoff hydrographs from small catchments of the northwest coast of the Black Sea. The described model was tested and applied for the following catchments located in various geographical conditions, with various amounts of initial data: experimental catchments in Zacarpathian, the northwest of the Black Sea region – Ukraine and the Republic of Moldova, small catchments of the northern part of Vietnam, etc. This work was carried out on the basis of Moldavian Water-Balance Station databases. The development of a complex approach to a mathematical simulation of the formation of the processes of rain floods from small catchments is also given further investigation in this article. A brief description of the structure of a flood runoff spatial model from small catchments then provided. As well as this, the advantages of using radiolocation measurement of rainfall in the mathematical modeling of the formation of a flood runoff are shown. The results of construction runoff hydrographs confirm the possibility of applying this spatial model with the use of radar information. The optimization of model parameters was made with the data of 123 floods. The values of the quality criterion S/σ turned out not to exceed the value 0.8 in 81% of the considered cases of floods.
EN
During the 2010 flood in the Odra basin a measuring campaign was executed that produced a set of data on peak discharges. Flow measurements located near gauging stations were taken from a boat with an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) equipped with a GPS. The paper presents a detailed analysis of the records, including referencing to ortophotomaps, to assess the quality of ADCP recording, local flow characteristics and finally to re-evaluate the total discharge values. Further, the flow is divided between the main channel and the floodplains, while the main channel in the case of the presence of groynes is additionally divided into a central zone between the groynes and zones of groynes. Partitioning of particular zones to the total discharge is calculated along with average and maximum local flow velocities. The study delivers data for the development of more reliable numerical modelling tools, which in turn may fulfil the measuring gaps in situ. It is shown that the modern field data acquisition GIS post processing, and numerical modelling support each other and improve the final overall result, bringing hydrologic products to a higher standard. The synergy of hydraulics and geoinformatics in hydrology is therefore highly recommendable.
PL
W pracy podjęto próbę określenia relacji między szorstkością koryta rzeki podgórskiej, wyrażoną współczynnikiem szorstkości a wielkością przepływu obliczeniowego. Z uwagi na fakt, że dobór zawyżonych wartości współczynnika szorstkości (n) może prowadzić do błędnego określania wielkości przepływu oraz wymiarowania przekroi poprzecznych koryt rzek i potoków w ramach pracy wykonano obliczenia wielkości przepływu (Q) z uwzględnieniem wartości (n) obliczonego wg różnych formuł. Przeprowadzone zostały pomiary hydrometryczne oraz geodezyjne. Pobrane zostały próbki rumowiska dennego celem określenia średnic charakterystycznych rumowiska, które posłużyły do obliczeń współczynników: szorstkości (n) oraz oporu przepływu (f) na badanym odcinku rzeki. W oparciu o analizę wyników badań stwierdzono, że decydujący wpływ na wartość współczynnika szorstkości wywiera średnica ziaren. Z uwagi na złożoność zagadnienia, potwierdzenie hipotezy o istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy współczynnikiem szorstkości a głębokością wody w korycie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań.
EN
The study attempts to describe the relationship between roughness of mountain river beds, expressed by the roughness coefficient and the water depth of the river. Due to the fact that the selection of inflated values of the coefficient (n) can lead to erroneous determination of the discharge and dimensioning of river cross sections, the discharge (Q) has been calculated using values of (n) which were derived using different formulas. Hydrometric measurements and surveying were performed, samples were also collected to determine dimensions of sediment particles, which were used to calculate the coefficients: roughness (n) and resistance to flow (f) on the tested section of the river. Based on the analysis of test results, it was found that the diameter of grains had the decisive influence on the value of roughness. Due to the complexity of the issue, the confirmation of the hypothesis of the existence of a direct relationship between the ratio of roughness coefficient and the water depth in the river channel requires more research.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.