Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weryfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
In this paper, the results of modeling of the burning process in the piston engines whose working process is realized on the basis of various conceptual approaches are presented: in diesel with direct injection of the fuel; in a gas engine with spark ignition; and in a two-fuel engine (in the gas-diesel), where the mixture of natural gas and air ignites with the help of the fuse dose of the diesel fuel. The models of burning based on the different in-principle approaches are analyzed and used. Verification of the models is performed by a comparison of the results of modeling with the experimental diagrams. The specific values of the empirical coefficients, used in modeling of the burning proces in the engines under study, are determined. The practical recommendations on the choice of the burning model depending on the working process conception are given.
PL
W erze cyfrowej jednym z popularnych źródeł szukania informacji stał się Internet. Zamieszczane tam informacje nie zawsze są wiarygodne. Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu odbiorcy weryfikują wiarygodność informacji znalezionych w Internecie, a także scharakteryzowanie kryteriów pomocnych przy ocenie ich wiarygodności. Realizacja celu opierała się na analizie literatury przedmiotu oraz raportów poświęconych zagadnieniom korzystania z Internetu. W artykule zamieszczono m.in. charakterystykę atrybutów informacji składających się na jej jakość, ponieważ stanowią one główne wyznaczniki przy określaniu kryteriów oceny informacji. Tematyka jest o tyle ważna, że świadomość oraz wiedza internautów, w jaki sposób korzystać z informacji zamieszczanych w Internecie, może zabezpieczać przed cyberatakami oraz ułatwiać podejmowanie decyzji i kształtować odpowiednie zachowanie. Literatura przedmiotu i tutoriale dostarczają wskazówek pomagających ocenić jakość informacji, ale jak wynika z badań, użytkownicy Internetu rzadko świadomie weryfikują prezentowane tam treści. Pewną trudnością jest też ustalenie, na ile cecha, jaką jest wiarygodność informacji, może być wystarczająca przy podejmowaniu decyzji.
EN
In the digital era, the Internet has become one of the popular sources of searching for information. The information contained therein is not always reliable. The aim of the article was to determine to what extent the recipients verify the credibility of information posted on the Internet and to characterize the criteria helpful in assessing the credibility of information posted on the Internet. The implementation of the goal was based on the analysis of the literature on the subject and reports on the use of the Internet. The article includes, among others characteristics of the information attributes that make up its quality, as they are the main determinants in determining the criteria for evaluating information. The subject matter is so important that the awareness and knowledge of Internet users on how to use information posted on the Internet may protect against cyber attacks and facilitate decision-making and appropriate behavior. The literature on the subject and tutorials provide guidelines to help assess the quality of information, but research has shown that Internet users rarely consciously verify the content presented there. It is also difficult to determine to what extent the quality of information credibility may be sufficient when making decisions.
PL
W pracy analizie poddano wyniki badań przyczepności cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych wykonanych na zlecenie organów nadzoru budowlanego w latach 2016-2020. Znaczna ilość zbadanych cementowych zapraw klejących nie spełniła kryterium odbiorczego i zgodnie z regulacjami prawnymi ich producent zobowiązany był do niezwłocznego wycofania wyrobu z rynku. Przy ocenie zgodności wyników z kryteriami stosowana jest reguła prostej akceptacji, co oznacza, że wyrób został uznany za zgodny lub niezgodny w odniesieniu do wyniku, jeśli wynik ten, bez uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej, spełnił bądź nie spełnił wymagań progowych. Omówiono możliwe sytuacje, w których producent dokonał prawidłowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych [AVCP] cementowej zaprawy klejącej, zaś ocena laboratorium była negatywna z powodu nie uwzględnienia zmienności wynikającej z niepewności pomiarowej lub specyfiki wieloetapowej metody badawczej. Analizę wyników badań przeprowadzono według podziału na cementowe zaprawy klejące klasy C1 i C2 oraz według podziału na laboratoria notyfikowane, w których wykonane zostały badania. Analizując proporcje pomiędzy wyrobami spełniającymi i niespełniającymi wymagań w dwóch laboratoriach wykonujących badania na zlecenie organów nadzoru budowlanego, stwierdzono duże różnice pomiędzy nimi.
EN
The paper analyzes the results of adhesion tests of cementitious adhesives to ceramic tiles, commissioned by construction supervision authorities in 2016-2020. A significant number of the tested cementitious adhesives did not meet the acceptance criteria. Following legal regulations, their manufacturer was obliged to withdraw the product from the market immediately. When assessing the compliance of the results with the requirements, the simple acceptance rule is applied. It means that the product is considered compliant only if the result met the threshold requirements. The results variability estimated from the measurement uncertainty is not taken under consideration. Possible situations in which the manufacturer correctly assessed and verified the constancy of performance [AVCP] of the cementitious adhesive, but the laboratory assessment was negative due to not including the variability resulting from measurement uncertainty, or the specificity of the multi-stage research methodology were discussed. The analysis of the test results was carried out according to the division into C1 and C2 class cementitious adhesives, and also according to the division into notified laboratories, where the tests were performed. When analyzing the number of products that meet or not the requirements, significant differences were found between laboratories carrying out tests commissioned by construction supervision authorities.
EN
The instability of the real structure of a firm is one of the fundamental problems in simulating microeconomic systems. This paper proposes a method, called ACV (abstraction – gradual concretization – verification) for constructing a flexible simulation model of a corporation. This method is based on the assumption that an effective approach to simulating a microeconomic system should take into account the structural instability of the modelled object. Practical implementation of the ACV method is illustrated using the EK_AN simulator of a firm. The purpose of the simulator as a scientific tool of operations research is to analyse the relations of given inputs (decisions) with the short- and mediumterm forecasts of a firm’s economic performance.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku weryfikacji poprawności wyników obliczeń generowanych przez model numeryczny rzeczywistej sieci kanalizacji sanitarnej. Do budowy modelu wykorzystano program SWMM 5.0. Badaniom poddano sieć podmiejską, której łączna długość przewodów, bez przykanalików, wynosi ok. 11 km. Sieć wyposażona jest w 8 przepompowni. Praca 4 spośród nich jest monitorowana: łączny czas pracy pomp oraz poziom napełnienia zbiorników. Zebrane dane z monitoringu stanowiły podstawę przeprowadzenia tytułowej weryfikacji wyników modelowych.
EN
In the article a case study of verification of calculation results generated by the numerical model of the existing sanitary sewage network has been presented. The numerical model was built using SWMM 5.0 software. The suburban network with the total length of approximately 11 km (without connections), was investigated. The network is equipped with 8 pumping stations. The total pump operation time and the tank filling level are monitored for the four pumping stations. The basis for verification of the model results was the monitoring data collected.
6
Content available Walidacja a weryfikacja metody pomiarowej
PL
Procedury walidacji i weryfikacji laboratoriów badawczych powinny być zgodne z wymogami prawnymi ujętymi w normach. Każde laboratorium badawcze musi dołożyć starań, aby badania i pomiary były wykonywane rzetelnie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. W artykule przedstawiono wymogi norm, które dane laboratorium powinno przestrzegać.
EN
There are many indicators of the "quality" of laboratory tests confirming the competence of laboratory staff as well as the technologies used. Validation is the process of monitoring a test, procedure or method. It proves that the laboratory controls the method and gives reliable results. Verification, whereas, is a one-off process, carried out to establish or confirm the expected performance of the test before applying it in the lab. Verification means checking the test in a given laboratory. The laboratory, while testing a given product, should be sure of the results obtained. Its duty is to confirm laboratory staff competences and ensure the recipient of the results that the measurements methods are appropriate. The use of welldescribed and tested methods does not automatically give a guarantee of obtaining reliable results. Therefore, the laboratory should control the quality of performed tests in order to be able to prove that it is able to meet the acceptance criteria described in the methods used by it.
PL
Serwisowanie satelitów na orbicie, w tym wymiana uszkodzonych podsystemów, instalowanie nowych urządzeń, uzupełnianie paliwa, jak również budowanie dużych struktur na orbicie są to tylko niektóre zadania, które mogą być realizowane przez roboty kosmiczne. Z tego powodu opracowywane są modele symulacyjne robotów kosmicznych, które następnie są używane do opracowania różnych algorytmów i układów sterowania. Ze względu na redukcję wpływu grawitacji przez siłę odśrodkową wynikającą z ruchu orbitalnego, walidacja robotów kosmicznych na Ziemi jest skomplikowana. Istnieje kilka sposobów umożliwiających przeprowadzenie potrzebnych testów w warunkach zbliżonych do warunków panujących na orbicie. W niniejszym artykule przedstawiono możliwość weryfikacji działania robota kosmicznego, przy użyciu stanowiska testowego znajdującego się w CBK PAN. Omówiono przy tym przejście z modelu robota znajdującego się w przestrzeni kosmicznej do modelu robota znajdującego się na stanowisku testowym. Następnie omówiono identyfikację parametrów robota kosmicznego na stanowisku planarnym oferującym minimalizację wpływu grawitacji przy jednoczesnej redukcji wymiaru układu. W niniejszej pracy przedstawiono również wyniki przeprowadzonych symulacji oraz eksperymentów dla wybranego manewru robota kosmicznego.
EN
On-orbit servicing including the replacement of damaged subsystems, installation of new devices, refueling as well as on-orbit assembly of large structures are only some of the tasks that can be accomplished by space robots. For this reason, space robots simulation models are being developed in order to develop different algorithms and control systems. Due to the centrifugal force resulting from the orbital motion, the influence of gravity is reduced, thus, the validation of space robots on Earth is complicated. There are several ways to carry out the necessary tests in conditions similar to those on orbit. In this paper, the ability to verify the operation of the space robot using a 2D microgravity test bed at CBK PAN is presented. This paper also discusses the transition of the space robot model from the case where the space robot is operating in space to the case where the robot is similar to that working on the presented test bed. Next, the identification of the space robot parameters on a flat test bed that offers the minimization of the gravitational influence with the reduction of system dimension is discussed. Finally, the results of the conducted simulations and experiments for a chosen maneuver are presented.
EN
The article presents a zero-dimensional mathematical model of a tubular fuel cell and its verification on four experiments. Despite the fact that fuel cells are still rarely used in commercial applications, their use has become increasingly more common. Computational Flow Mechanics codes allow to predict basic parameters of a cell such as current, voltage, combustion composition, exhaust temperature, etc. Precise models are particularly important for a complex energy system, where fuel cells cooperate with gas, gas-steam cycles or ORCs and their thermodynamic parameters affect those systems. The proposed model employs extended Nernst equation to determine the fuel cell voltage and steadystate shifting reaction equilibrium to calculate the exhaust composition. Additionally, the reaction of methane reforming and the electrochemical reaction of hydrogen and oxygen have been implemented into the model. The numerical simulation results were compared with available experiment results and the differences, with the exception of the Tomlin experiment, are below 5%. It has been proven that the increase in current density lowers the electrical efficiency of SOFCs, hence fuel cells typically work at low current density, with a corresponding efficiency of 45–50% and with a low emission level (zero emissions in case of hydrogen combustion).
9
Content available Towards optimal design of energy efficient buildings
EN
Buildings consume half of all energy use and are also responsible for a similar proportion of carbon dioxide emission. The heat transfer across the building envelope - the shell of a house that separates the inside and outside - should generally be minimized. In the paper validation and verification based on Building Energy Simulation Test (BESTEST) of Energy3D computer code is presented. Next, computations performed by means of Energy 3D and Energy Plus for BESTEST building are compared. In the last part of the paper results for computations for real building are presented. Program Energy 3D proved to be an excellent tool for qualitative and quantitative analysis of buildings with respect to energy consumption.
PL
W związku ze znaczącym udziałem budynków w globalnym zapotrzebowaniu na energię ich projektowanie staje się coraz bardziej ukierunkowane na efektywne wykorzystanie nieodnawialnych zasobów takich jak np. paliwa kopalne. Celem niniejszej publikacji jest prezentacja możliwości jakie daje wykorzystanie oprogramowania do symulacji energetycznych budynków przy ich projektowaniu. We współpracy z firmą Wienerberger, która udostępniła dane dotyczące ich budynku modelowego oraz wyniki symulacji przeprowadzonych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. w ramach optymalizacji jego projektu, autorzy porównali możliwości przykładowych, dostępnych komercyjnie narzędzi symulacyjnych – Energy3D oraz EnergyPlus (Design Builder) oraz porównali z wynikami benchmarkowymi na przykładzie budynku BESTEST. Poza omówieniem założeń obliczeniowych, a także dostępnych funkcjonalności programów, niniejszy artykuł zawiera streszczenie zagadnień wymagających rozwiązania przy symulacjach dynamicznej wymiany ciepła w budynkach oraz wybrane metody obliczeniowe stosowane w komercyjnych programach komputerowych.
10
Content available remote Ontological modelling of flight preparation manual
EN
This paper describes ontological modelling processes for the formation of flight operation guidelines. The modelling was performed using Fluent Editor – an ontological creation tool based on Controlled Natural Language (CNL). Ontology for pre-flight inspection of the airplane’s flight preparation was designed using Yak-52 airplane’s flight preparation manual. The created ontology is considered as a base for creation of electronic manuals. Pros and cons of the Fluent Editor have been analysed for applicability in electronic manuals creation.
PL
W artykule opisano ontologiczne procesy modelowania wykorzystywane do tworzenia wytycznych dla operacji lotniczych. Modelowanie przeprowadzono przy użyciu Fluent Editor - narzędzia do tworzenia ontologii w oparciu o CNL – Kontrolowany Język Naturalny. Ontologia do kontroli przedstartowych przygotowań do lotu samolotu został zaprojektowany z wykorzystaniem instrukcji przygotowania lotu samolotu YAK 52. Stworzona ontologia jest traktowana jako baza do tworzenia podręczników elektronicznych. Wszelkie argumenty za i przeciw narzędziu Fluent Editor były analizowane z punktu widzenia jego przydatności w tworzeniu elektronicznych instrukcji.
PL
W ostatnich latach podejmowane są badania nad aktualizacją podziału regionalnego Polski wykonanego przez J. Kondrackiego. Powstał ogólnopolski – międzyuczelniany zespół geografów, pracujący nad weryfikacją dotychczasowej regionalizacji fizycznogeograficznej. W wielu ośrodkach naukowych trwają także niezależne prace, mające na celu uwspółcześnienie podziałów poszczególnych jednostek regionalnych. Niniejszy artykuł jest jedną z takich prób, podjętych na poziomie podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska. Zaproponowane uszczegółowienie, nie burzy uznanych za uniwersalne kryteriów delimitacji regionów, według zasady zachowania terytorialnej całości i wewnętrznej jedności oraz analizy pochodzenia rzeźby terenu i budowy geologicznej w skali regionalnej. Proponowany podział podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska wydaje się jednak bardziej zgodny ze stanem współczesnej wiedzy geograficzno-geologicznej, a także z wynikami prowadzonych w tym obszarze różnorodnych badań fizycznogeograficznych.
EN
In recent years, research on updating the regional division of Poland made by J. Kondracki has been undertaken. The nationwide and intercollegiate team of geographers working at the verification of the current physicogeographical regionalization was created. Independently, work on updating the divisions of individual macroregions in many scientific centers are underway. This article is one of such attempts undertaken at the level of the sub-province of the Silesia-Kraków Upland. The proposed refinement does not change the regional range criteria considered as universal according to the principle of territorial integrity and internal unity as well as the analysis of the origin of the relief and geological structure on a regional scale. However, the proposed division of the sub-province of the Silesia-Krakow Upland seems to comply with the state of modern geographic-geological knowledge and the results of various physico-geographical studies in this area.
PL
Analizując dotychczasowe prace badawcze nad odpylaczami cyklonowymi z zastosowaniem modelowania numerycznego przepływów (Computational Fluid Dynamics – CFD) można stwierdzić, że stosowano głównie cztery modele numeryczne: k-ε, k-ε RNG, Reynolds Stress Model (RSM) oraz Large Eddy Simulations (LES). Celem niniejszej pracy była ocena dokładności i poziomu wiarygodności tych modeli na przykładzie cyklonu stosowanego w konstrukcjach cyklonowego wymiennika ciepła. Weryfikacji dokonano w zakresie wartości spadku ciśnienia i skuteczności odpylania mąki surowcowej. Otrzymane wyniki drogą obliczeniową porównano z wynikami pochodzącymi z rzeczywistej instalacji wypalania klinkieru. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w przypadku cyklonów stosowanych w cyklonowych wymiennikach ciepła najbardziej dokładne okazały się modele RSM (w przypadku skuteczności odpylania) oraz LES (w zakresie spadku ciśnienia). Przeprowadzona analiza oraz wnioski mogą być pomocne w procesie definiowania strategii badań numerycznych, będących etapem optymalizacji konstrukcji cyklonów stosowanych w cyklonowych wymiennikach ciepła.
EN
A review of studies on the cyclone separators using Computational Fluid Dynamics (CFD) that have been published so far indicates that research has primarily involved four numerical models: k-ε, k-ε RNG, Reynolds Stress Model (RSM) and Large Eddy Simulations (LES). The aim of this paper was to assess the precision and reliability of these models based on a cyclone used as part of cyclone suspension preheater. The assessment concerned the value of pressure drop and separation efficiency of the raw meal. Results obtained through computation were compared to those obtained in a real clinker burning installation. The obtained results showed that in the case of cyclone separators used in cyclone suspension preheater the RSM model (in the case of separation efficiency) and LES model (in the case of pressure drop) were most accurate. The performed analysis and its conclusions may prove useful for defining the strategy of numerical research aimed at optimizing the structure of cyclones used in cyclone suspension preheater.
EN
In this paper the author attempted to determine the most accurate mathematical model of the photovoltaic panel composed of a monolithic structure of series connected Copper Indium Diselenide (CIS) based solar cells, based on its actual measurement data. The purpose of this paper has been achieved by implementing the original applications which, using the methods of approximation, made it possible to design the final mathematical model of the tested panel, characterized by the minimum of error modelling. Using the known literature on the operation of similar facilities, the model parameters were determined directly from the collection of random measurement data; then the obtained models were verified by several different statistical methods. As a result, the best model was selected, based on the smallest dispersion of the theoretical values (simulated) calculated from the model relative to the actual measurements. The model will be used in practice in the future to evaluate the condition (inefficiency, use) of photovoltaic panels, what will be the theme of following articles.
PL
W artykule autor dąży do określenia, w oparciu o rzeczywiste dane pomiarowe, najbardziej dokładnego modelu matematycznego panelu fotowoltaicznego, składającego się z monolitycznej struktury połączonych szeregowo ogniw fotowoltaicznych typu CIS. Cel pracy został osiągnięty poprzez wdrożenie oryginalnych aplikacji, które przy użyciu metod aproksymacji umożliwiły zaprojektowanie ostatecznego modelu matematycznego badanego panelu, charakteryzującego się minimalnym błędem modelowania. Wykorzystując literaturę tematu dotyczącą działania podobnych obiektów nieliniowych, parametry modelu zostały określone bezpośrednio z wcześniej zarchiwizowanych losowych danych pomiarowych. Następnie uzyskane modele zweryfikowano kilkoma różnymi metodami statystycznymi. W wyniku tego wybrano najlepszy model, oparty na najmniejszej dyspersji wartości teoretycznych (symulowanych) obliczonej z modelu w stosunku do rzeczywistych pomiarów. Otrzymany model zostanie w przyszłości zastosowany w praktyce do oceny stanu (niesprawności, zużycia) paneli fotowoltaicznych, co będzie tematem kolejnych artykułów.
PL
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie najważniejszych wymagań oraz przedyskutowanie problemów związanych z okresową kontrolą defektoskopów ultradźwiękowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12668-1:2010. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę pomiaru podstawowych parametrów aparatu ultradźwiękowego, w tym wymagania dotyczące stosowanej aparatury kontrolno-pomiarowej. Zaproponowano wzór świadectwa sprawdzenia defektoskopu ultradźwiękowego, w którym wyszczególniono i potwierdzono wykonanie wszystkich testów grupy 2 normy PN-EN 12668-1:2010. Proponowane świadectwo potwierdza zgodność defektoskopu z wersją normy oraz grupą testów jakiej podlega testowany sprzęt.
EN
The purpose of this article is to present the most important requirements and problems related to periodic inspection of ultrasonic flaw detectors in accordance with requirements of standard PN-EN 12668-1: 2010. Particular attention has been paid to the measurement of ultrasonic flaw detector parameters and requirements concerning specialist measuring equipment. The form of ultrasonic flaw detector certificate was proposed, which specifies all tests of group 2 of PN-EN 12668-1: 2010. The proposed certificate confirms the compatibility of the flaw detector with the specified standard and the test group under which the equipment was tested.
15
Content available remote Weryfikacja protokołów zabezpieczających z uwzględnieniem opóźnień w sieci
PL
W pracy zawarto opis problemu modelowania i weryfikacji czasowych protokołów zabezpieczających z uwzględnieniem opóźnień w sieci. Specyfikacje protokołów są zapisane w formacie ProToc, który umożliwia pełną specyfikację czasowego protokołu. Integralną częścią tej pracy jest zaprojektowane i zaimplementowane narzędzie, służące weryfikacji czasowych protokołów zabezpieczających. Narzędzie warunkuje określenie podatności danego protokołu zabezpieczającego na ataki, przy uwzględnieniu opóźnień w sieci.
EN
This paper contains a description of the problem for modeling and verification of timed security protocols including delays in the network. Protocol specifications are written in the format ProToc, which allows full specification of the timed protocol. An integral part of this work is to designed and implemented tool for verifying time network security protocols. This tool allows specifying a particular protocol security vulnerability to attacks, taking into account the delays in the network.
EN
An interest in Artificial Intelligence [AI] as science is growing in the last years. It has become gradually more used in the medicine. Methodology of development and testing of AI algorithms is generally well established. Use of AI in medicine requires elaboration of standards of its validation in clinical settings. This paper is a review of literature concerning clinical trials on AI adaptation in medicine.
PL
Zainteresowanie technologią sztucznej inteligencji nieustannie wzrasta. Również w medycynie znajduje ta technologia coraz częściej praktyczne zastosowanie. Mimo dynamicznego jej rozwoju brakuje nadal standardów dla klinicznej weryfikacji jej skuteczności w praktyce medycznej. Artykuł jest przeglądem publikacji dotyczących badań klinicznych nad zastosowaniem tej technologii.
PL
W części 2 artykułu przedstawiono wybrane grupy błędów, jakie mogą występować na etapie projektowania i wydruku kodów kreskowych. Omawiane w artykule zasady znakowania opakowań zbiorczych odnoszą się również do znakowania opakowań jednostkowych. Co istotne, wyeliminowanie tego typu uchybień jest możliwe jeszcze przed wydrukiem kodów, co może przyczynić się do znacznego ograniczenia strat finansowych. We właściwym wydruku i stosowaniu kodów niezwykle istotna jest ciągła komunikacja między pracownikami odpowiedzialnymi za projektowanie opakowań a pracownikami działu logistyki wykorzystującego naniesione kody. Wymiana doświadczeń między tymi działami pozwoli na wypracowanie optymalnego sposobu znakowania produktów na każdym opakowaniu.
EN
In the 2nd part of article, the author presents the selected groups of errors that may occur during the process of designing and printing the barcodes. Principles discussed in the article are also applied to the labeling of individual packages. It’s very important to eliminate those types of errors before the code printing phase. It may contribute to reduction of financial losses or the consequences of time consuming errors. What is also crucial, proper communication and mutual exchange of experiences between the employees, involved in packaging design process and logistics processes can lead to development of the optimal method of labeling the products on every level of the packaging process.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia symulacyjne wartości natężenia prądu upływu na powierzchni porcelanowej izolatora prętowego za pomocą teorii perkolacji. Powierzchnię izolatora prętowego przedstawiono w postaci modelu perkolacji dla węzłów na sieci. Model ten jest obwodem elektrycznym, który składa się z sieci o charakterze rezystancyjnym oraz źródła napięcia. W modelu uwzględniono losowy sposób tworzenia węzłów "zapełnionych" na sieci. Procedura obliczeń symulacyjnych prądu upływu za pomocą modelu perkolacji polegała na stworzeniu jego schematu zastępczego oraz zadeklarowania stosownych analiz prądowych w programie PSpice. Uzyskane w ten sposób wartości natężenia prądu upływu na powierzchni izolatora prętowego porównano z wartościami zmierzonymi na badanych izolatorach na stacji prób. Otrzymano podobne wartości natężenia prądu upływu na powierzchni izolatorów w wyniku obliczeń symulacyjnych (teoria perkolacji) oraz rzeczywistych pomiarów na stacji prób.
EN
The paper presents the simulations of leakage current amperage on the porcelain surface of the rod insulator, using percolation theory. The surface of the rod insulator is shown in the form of a percolation model for nodes on the network. This model is an electric circuit, which consists of a resistive network and the voltage source. The model included a random method of creating the knots "filled" on the network. Procedure of the simulation of leakage current using a percolation model was to create the equivalent circuit and to declare relevant current analyzes in the PSpice software. The obtained values of leakage current amperage on the surface of the rod insulator were compared with values measured on the test insulators at a testing station. The similar values of leakage current amperage on the surface of insulators were received, both: as a result of simulation (percolation theory) and the actual measurements at a testing station.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównania bezpośredniej metody pomiaru wielkości emisji metanu przy użyciu miernika wycieków gazu z metodą korelacyjną szacowania emisji metanu na podstawie pomiaru stężenia metanu w pobliżu źródła wycieku gazu ziemnego, przy uwzględnieniu korelacji zawartych w normie PN-EN 15446:2008. Badania w warunkach laboratoryjnych prowadzono dla wybranych elementów przewodów i armatury gazowej: otwartej rurki, połączeń kołnierzowych, połączeń gwintowych oraz dławic zaworów. Omówiono ograniczenia w zastosowaniu ww. metody do wyznaczania rzeczywistych wielkości emisji metanu w przemyśle gazowniczym, a zwłaszcza na tłoczniach gazu.
EN
This paper presents the results of comparison of direct measurement method of methane emissions using gas leak measurement device with the correlative method of methane emissions estimation on the basis of measurement of methane concentration in the leak and application of correlation equations presented in the PN-EN 15446: 2008 standard. Laboratory tests were performed for selected elements of gas tubes, connections and valves. Limitations of application of this method for determination of real values of methane emissions in the gas industry, especially for gas compressor stations were discussed.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.