Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kotew gruntowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono zmiany norm projektowania geotechnicznego PN-EN 1997-1 i -2. Opisano bliżej kierunki i stan prac nad „II generacją” eurokodów, określone podczas posiedzenia Komitetu SC7 i Grup WG w Warszawie.
EN
The paper presents developments in the geotechnical design standards EN 1997-1 and -2. There are described and reviewed works on “2nd generation” of Eurocodes and developments implemented during the meeting of SC7 and WG Groups in Warsaw.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów sił w kotwach stanowiących podparcie ściany berlińskiej zabezpieczającej wykop głębokości 9 m w Warszawie. Omówiono warunki gruntowe i wyniki badań w aparacie trójosiowego ściskania z odpływem wody z porów gruntu (TXCID) na próbkach o nienaruszonej strukturze. Wykonano analizę wsteczną w celu określenia parametrów gruntu odzwierciedlających pracę konstrukcji oporowej. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Podano zalecenia dotyczące doboru parametrów do projektowania konstrukcji oporowych w podobnych warunkach gruntowych.
EN
Results of ground-anchor forces survey are presented in the paper. The forces were measured on a soldier-pile wall for 9 m deep excavation in Warsaw. Soil conditions and results of triaxial tests are presented. The shear tests were conducted in drained conditions on undisturbed samples. Back analysis was performed with the aim to determine the soil parameters reflecting the behaviour of the retaining structure. The calculation results are compared with the measurement results. Based on the analysis and survey results recommendation is made regarding the soil parameters choice for retaining walls design in similar ground conditions.
PL
Przedstawiono przykłady zabezpieczenia murów oporowych Skarpy Wiślanej w Warszawie z zastosowaniem gwoździ i kotew gruntowych. Proponowane podejście umożliwia pozostawienie na miejscu starej konstrukcji zabytkowej i przeniesienie obciążeń na elementy nowo projektowane. Nie wymaga też rozległych wykopów i naruszania istniejącego zagospodarowania, w szczególności w strefie naziomu.
EN
The paper describes some examples of strengthening retaining walls constructed at Vistula river valley slope in Warsaw with application nails and soils anchors. The presented approach enables to maintain at place the historical part of the old structure and to relocate load on newly designed elements. It also makes possible to avoid large area excavations and any interventions especially in surcharge area.
6
Content available remote Projektowanie kotew gruntowych i mikropali z uwzględnieniem Eurokodu
PL
Projektowanie kotew i mikropali jest zagadnieniem specjalistycznym, wymaga wiedzy i doświadczenia. Wieloletnie doświadczenia dowodzą, że właściwie stosowane kotwy gruntowe, jak i pale lub mikropale kotwiące, są skutecznymi elementami konstrukcyjnymi. Wykonawstwo ich jest od dawna opanowane w Polsce. Krajowi wykonawcy mają bogate doświadczenia, wprowadzają nowe rozwiązania własne i dostępne na świecie. Mikropali nie uwzględnia ani Eurokod, ani przestarzała już polska norma palowa, nieprzydatna do mikropali. Można je projektować, stosując współczynniki bezpieczeństwa według PN-EN 1997-1 do nośności mikropali, określonej przez próbne obciążenia albo obliczonej na podstawie danych doświadczalnych lub innych dokumentów.
EN
Long experience has shown that both correctly used ground anchors and anchoring pilings or micro-piles are an effective element of construction. Contractors in this country have considerable experience in applying both solutions of their own design and those available worldwide. Micropiles are not taken into consideration by the Eurocode, or by the now obsolete Polish pile norm. Such micropiles can be designed using the load-bearing safety factors included in the PN-EN 1997-1 norm, defined by test loading or calculated on the basis of experimental data or other documentation. This article presents comprehensive information on the design and execution of micropiles and ground anchors.
7
Content available remote O sprężaniu betonowych zapór wodnych
PL
Wznoszenie masywnych zapór wodnych zapoczątkowano w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Pierwszym zaporom stabilność zapewniała ich ogromna masa. Obecnie zapory są kotwione do podłoża kotwami dużej mocy. Rozwiązanie takie zapewnia stabilność zapór przy zmniejszonej ich masywności. W artykule, na przykładzie wzmocnienia zapory Eder w Niemczech, przedstawiono system sprężania zapór wodnych oraz wynikające z tego korzyści.
EN
Erection of dams was initiated in the ancient Mesopotamia and in the Middle East. The stability of the first dams was achieved by the large mass of masonry and concrete material. The development of ground anchoring system enabled post-tensioning of the dams. The dam stability is ensured with reduced material mass. This paper present the example of Eder Dam (Germany) strengthening with prestressing tendons and derived advantages from prestressing.
PL
Przedstawiono identyfikację długości swobodnej cięgna kotew gruntowych z wykorzystaniem metody propagacji fal prowadzonych. Badano propagację fal w modelach kotew w skali laboratoryjnej z różnymi długościami buławy.
EN
The paper presents the identification of the free length of the tendon in ground anchors using guided wave propagation technique. Experimental investigations of wave propagation were carried out on laboratory scale anchors with different bonding lengths.
PL
Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne budynku wielofunkcyjnego. Podano rozwiązanie konstrukcyjne i technologię realizacji obudowy wykopu głębokiego pod trzykondygnacyjną część podziemną. Tę obudowę stanowią ściany szczelinowe grubości 60 cm podparte kotwami gruntowymi.
EN
The solution to the building structure has been discussed. The structure solution and implementation technology of the deep excavation enclosure in a three-storey underground part has been given. The excavation enclosure consist diaphragm walls 60cm thick supported by ground anchors.
14
Content available remote Zabezpieczenie wykopów za pomocą kotew demontowalnych
15
Content available remote Charakterystyka demontowalnych kotew gruntowych
16
Content available remote Przykładowe systemy geotechniczne dostępne na polskim rynku
PL
Przedstawiono wyniki badań sił w kotwach zastosowanych w konstrukcji obudowy wykopu w postaci ścianki szczelnej stalowej. Na tej podstawie podano ogólny komentarz do przyjętej w Polsce praktyki projektowania zabezpieczeń wykopów. Porównano wyniki pomiarów i obliczeń przeprowadzonych zgodnie z aktualnymi normami europejskimi.
EN
Results of soil anchor load measurements on a real site are presented. The anchors were used as a support of a steel sheet pile wall in an excavation. Based on the results a general comment is given regarding Polish design practice of retaining walls for excavations. A comparison is made between the results of the measurement and the results of calculation based on European Codes.
18
Content available remote Demontowalne kotwy BBV
PL
Kotwy gruntowe są w wielu przypadkach jedynym sposobem zapewniania stateczności ścian wykopów głębokich. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie kotew demontowanych, które umożliwiają łatwy i szybki demontaż całego, bądź części systemu. W artykule opisano: 1 - Kotwy demontowalne BBV – typ CR (Completely Retreatable); 2 - Kotwy demontowalne BBV – typ PR (Partially Retreatable).
19
Content available remote Zasady wyboru zabezpieczeń skarp osuwiskowych
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.