Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie firmą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pandemia koronawirusa istotnie zmieniła świat. Oprócz wzmożonej troski o zdrowie, pojawiają się również problemy gospodarcze. Dzisiaj wiele firm musi zmienić strategię działania, aby przezwyciężyć ten najtrudniejszy okres. Zaistniała sytuacja może stać się jednak szansą dla przedsiębiorców.
2
EN
The study aims to define and present important factors affecting the quality of company management in the SMEs sector. Within the realized research, the authors focused on small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Czech Republic and Slovak Republic. In the CR, the data from 454 companies were obtained, and from 368 companies in Slovakia. For data processing, chi-squared test and Z-score were used. The research results provided interesting findings. It has been found that entrepreneurs spend a lot of time doing their business activities, since about 70% of entrepreneurs in both countries confirmed that they spend more than 8 hours a day doing their business activities. On the other hand, the authors´ assumptions were not confirmed, as higher intensity in entrepreneurship had been expected. An interesting finding was that larger and older companies more intensively agreed with the statement ST1 - they work intensively in their business (management). About three quarters of the entrepreneurs interviewed stated that they apply the participative management style. Based on the results, it can be stated that larger companies, older companies, and university-educated entrepreneurs largely apply this management style. The research has shown that entrepreneurs greatly appreciate people in their enterprises, which is more clearly evident in older companies than in younger companies. A large proportion of entrepreneurs pay considerable attention to regular employee evaluation and try to motivate them to apply innovative workflows.
PL
Badanie ma na celu zdefiniowanie i przedstawienie ważnych czynników wpływających na jakość zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MŚP. W ramach przeprowadzonych badań autorzy skupili się na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w Czechach i na Słowacji. W CR uzyskano dane od 454 firm i od 368 firm na Słowacji. Do przetwarzania danych zastosowano test chi-kwadrat i Z-score. Wyniki badań dostarczyły interesujących wyników. Stwierdzono, że przedsiębiorcy spędzają dużo czasu na prowadzeniu działalności gospodarczej, ponieważ około 70% przedsiębiorców w obu krajach potwierdziło, że spędzają ponad 8 godzin dziennie na prowadzeniu działalności gospodarczej. Z drugiej strony założenia autorów nie zostały potwierdzone, ponieważ oczekiwano większej intensywności przedsiębiorczości. Ciekawym odkryciem było to, że większe i starsze firmy bardziej intensywnie zgadzały się ze stwierdzeniem ST1 - intensywnie pracują w swoim biznesie (zarządzaniu). Około trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że stosuje styl zarządzania partycypacyjnego. Na podstawie wyników można stwierdzić, że większe firmy, starsze firmy i przedsiębiorcy z wyższym wykształceniem w dużej mierze stosują ten styl zarządzania. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy bardzo doceniają ludzi w swoich przedsiębiorstwach, co jest wyraźniejsze w starszych firmach niż w młodszych firmach. Duża część przedsiębiorców przywiązuje dużą wagę do regularnej oceny pracowników i stara się motywować ich do stosowania innowacyjnych przepływów pracy.
PL
W artykule omówiona została przykładowa ocena kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa działającego w branży szkolenia kandydatów na kierowców. Autorzy posłużyli się danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych firmy za lata 2013 – 2014. Wykorzystywanie tego rodzaju kalkulacji nie jest popularnie stosowaną metodą analityczną w ośrodkach szkolenia kierowców. Osią przewodnią artykułu jest teza, że zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych jest czynnikiem wpływającym na jakość procesu zarządzania specyficznym rodzajem niskobudżetowych przedsiębiorstw szkoleniowych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku.
EN
The article discussed the model assessment of the financial standing of the company operating in the field of training candidates for drivers. The authors used the data from the accounting records of the company for the years 2013 - 2014. Using this type of calculation is not a commonly used analytical method in the drivers training centers. The pivot of the article is the thesis saying that the use of specialist analytical tools is a factor influencing the management process quality of specific type of low-budget training enterprises, operating on the competitive market.
4
Content available remote Zarządzanie danymi w firmie produkcyjnej
PL
Jak sprawnie zarządzać informacją w firmie? Jak ułatwić komunikację pomiędzy działami oraz uzyskać wzrost produktywności? Tego typu pytania bardzo często zadawane są przez osoby kierujące przedsiębiorstwem. Aby na nie odpowiedzieć, warto przeanalizować istniejące na rynku systemy do zarządzania firmą. Jednym z nich jest Plan-de-CAMpagne, program dedykowany branży metalowej.
PL
Instal-Projekt Sp. j. to przedsiębiorstwo o innowatorskim podejściu do produktów i rynku. Od ponad dwóch dekad wytwarza grzejniki, suszarki i grzałki, wykorzystując przy tym nowoczesne linie produkcyjne. Posiada ponad 140 patentów i wzorów przemysłowych, otrzymało 56 nagród i wyróżnień. Instal-Projekt wprowadza ponad 20 nowości w roku, eksportuje swoje produkty na cztery kontynenty. Przez szereg lat swojej działalności firma Instal-Projekt wypracowała wiele innowacyjnych rozwiązań, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
Changes in the environment surrounding mining companies require a change in the way of thinking about the business and the reformulation of management strategies, especially in the area of human resources. Providing the right quality of human capital and ensuring its proper administration is essential to ensure efficient market operation. In this paper the practical operation of key components, in relation to the social potential of a mining company, in terms of human capital and occupational safety is discussed. Analysis led to the evaluation of current actions and indicated possibilities for the future management of these two elements (human capital and occupational safety) within the scope of the operational strategy of a coal mine. In the study qualitative methods were primarily used, such as: IDI – in-depth interviews with representatives (of collieries and coal companies) and social experts, a case study, and desk research (the critical analysis of existing documents). Qualitative methods were supported by quantitative study (existing data analysis). On the basis of empirical research, key components of sustainable development in mining business operations were indicated. These components develop social potential and create new opportunities, which exist due to the use of modern strategic business management in accordance with the new economy business model. Empirical studies conducted in coal companies and collieries in Poland attempted to explain which components are crucial for mining companies and how they have been used in operational practice; conclusions can be used in company management. Surveys like this have not been conducted in Poland to date. These surveys allow the social potential of a mining company and the consequences of its development or weakening to be understood.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania zawarte w systemach informatycznych trybu Software as a Service (SaaS) dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano również kryteria, które należy uwzględnić przy wprowadzaniu rozwiązań chmurowych w firmie. Artykuł może być użyteczny dla osób z sektora TSL zainteresowanych zarówno zestawieniem funkcjonalności w aplikacjach oferowanych obecnie na rynku, jak i aktualnymi kierunkami rozwoju oprogramowania klasy ERP oferowanego w trybie SaaS.
EN
Article describes modern solutions included in information systems deployed in SaaS mode, which are dedicated to small and medium enterprises. It also presents criteria which should be taken into consideration when implementing cloud solutions in a company. The article may be useful for people from the TSL sector who are interested in both the listing of functions in applications currently offered on the market as well as current directions of ERP class software development offered in the SaaS distribution model.
8
Content available remote Relacje z klientami podstawą marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
EN
Company management is a creative process of formulating and meeting objectives by using surroundings’ resources, which are: people, money, things and information. In the face of constantly growing competition, the leading idea of all undertaken activities should be the creation of good long-term relationships with customers, as it is largely what decides on a company’s success. Acquiring and keeping a group of loyal customers strengthens a company competitive position and it guarantees its free development. Yet, the process of creating valuable relations with customers and of their successful management requires a lot of knowledge and skills. What guarantees being successful in this field is undeniably the appropriate understanding of factors deciding on the success of created relations.
EN
In the process of the analysis of the topic, it was found that there is strong competition within the SME sector. The most effective competitive instruments are: quality of services or supplied products, established reputation, quick and timely order processing, positive relationships with suppliers and the knowledge and practical skills. Therefore, company management becomes more complicated. For this reason the managers must constantly improve their skills.
10
EN
Employee potential is one of the essential corporate resources which influence the company's market position in a period of crisis. The employee behaviour may decide about the continuation of business on a competitive market. Hence, it is important to forecast and stimulate specific employee attitudes which can constitute elements of the mechanism designed for leading the business out of crisis and towards its development. Based on the cognitive empiricism method, the author has attempted at making a simulation of such attitudes as entrepreneurial, passive, claimant, aggressive, depressive and hybrid.
PL
Jednym z istotnych zasobów firmy mających wpływ na jej położenie na rynku w okresie kryzysu jest potencjał pracowniczy. Od jego zachowania może zależeć utrzymanie firmy na konkurencyjnym rynku - stąd ważnym jest prognozowanie - stymulowanie określonych postaw pracowniczych, które mogą stanowić element mechanizmu wyprowadzającego gospodarkę z kryzysu w kierunku jej rozwoju. Poprzez metodę poznawczego empiryzmu podjęto się próby symulacji postaw: przedsiębiorczych, pasywnych, roszczeniowych, agresywnych, depresyjnych czy hybrydowych.
PL
Analizowanie kosztów jakości jest skutecznym narzędziem zarządzania przynoszącym przedsiębiorstwom przemysłu spożywczego wymierne korzyści. Wdrożenie rachunku kosztów jakości umożliwia ujawnienie kosztów niezgodności wewnętrznych, a także ocenę efektywności funkcjonowania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. W niniejszym artykule przedstawiono model rachunku kosztów jakości wdrożony w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.
EN
Quality costs analysis is a very efficient tool of management that brings about a lot of profits to a food industry enterprise. The implementation of quality costs calculation lets to expose costs of the internal discordance as well as to evaluate the functioning of quality management system's efficiency in the enterprise. There is a quality cost calculation model implemented in a food industry enterprise is presented in this paper.
PL
W artykule podjęto próbę opisu modułów funkcjonalnych oprogramowania wspomagającego zarządzanie apteką (OWZA). Wyróżniono moduł sprzedaży, zamówień, magazynowy, analityczny, płatności, panel administracyjny, moduł współpracy z urządzeniami wejścia/wyjścia oraz moduł komunikacyjny. Przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych modułów omawiając ich podstawowe funkcjonalności oraz na schemacie blokowym przedstawiono przepływy informacji pomiędzy poszczególnymi modułami. W dalszej części artykułu opisano siedem najpopularniejszych na polskim rynku systemów wspomagających zarządzanie apteką. Przedstawiono również i scharakteryzowano dostępne znormalizowane bazy leków i środków ochrony zdrowia. W ostatniej części artykułu przedstawiono proces elektronicznego zamawiania leków, który podzielono na siedem etapów rozpoczynających się od wygenerowania listy leków do zamówienia, a kończy na przesłaniu przez hurtownię drogą elektroniczną faktury VAT. Artykuł kończy syntetyczne podsumowanie wskazujące, że rozwój sieci komputerowych i popularyzacją internetu powinna spowodować, że elektroniczna wymiana informacji między aptekami i hurtowniami stanie się standardem, dostępnym w każdej aptece.
EN
This article discusses functional modules of software for management support in pharmacy. The following modules are distinguished: selling, ordering, inventory control, analysis, payment, administration, Input/Output, communication. These modules are characterized, taking account of their main functionality and information flow. The article includes a description of seven most popular on the Polish market software for management support in pharmacy. In the next part of article standardized databases of drugs are characterized. The last part of paper describes process of electronic drug ordering. Seven stages of this process are distinguished and characterized. The conclusion of the paper shows that development of computer networks and internet popularization will cause that electronic data interchange between pharmacies and drugs wholesales become achievable in the whole Polish drugs market.
PL
Działania z zakresu public relations są bardzo ważnym elementem funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Służą one kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy w mediach, wspierają pozostałe działania marketingowe i promocyjne. Ich znaczenie wzrasta zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy wizerunek firmy ulega zaburzeniu i konieczna jest jego naprawa. Świadczą o tym przytoczone przykłady: firmy Coca-Cola, Jeronimo Martins oraz Constar.
EN
Public relations activities are very important functioning element of the contemporary enterprise. They are designed for shaping the positive corporate image at the media, supporting other marketing and promotional actions. They meaning grows especially in critical situation, when the corporate image undergoes to unsetting and his repair is necessary. Quoted examples show it: companies Coca-Cola, Jeronimo Martins and Constar.
16
Content available remote Diagnoza normy i patologii w zarządzaniu
17
Content available remote Logistyka w firmach usługowych - rozważania teoretyczne (2)
PL
W drugiej części artykułu autorka skupia się na zagadnieniu rozszerzonej definicji logistyki uwzględniającej specyfikę sfery usług i przytacza wiele definicji różnych autorów. Stwierdza m.in., że: "w przytoczonych definicjach ich autorzy są zgodni, że logistyka w firmach usługowych jest procesem, w ramach którego logistyk, w oparciu o prognozy rynkowe, planuje i organizuje system dostarczenia usługi. Można więc przyjąć, że logistyka to zarządzanie procesami przepływu i potencjałem organizacji usługowej". Artykuł zawiera także krytyczną dyskusję z opiniami niektórych autorytetów logistyki.
18
Content available remote Logistyka w firmach usługowych - rozważania teoretyczne (1)
PL
Praktyka krajów rozwiniętych pokazuje, iż wraz z rozwojem gospodarki i wzrostem przychodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca podział na zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle i usługach zmienia się drastycznie na korzyść sfery usług. Zmiana charakteru rynku krajów rozwiniętych sprawiła, iż pojawiło się zapotrzebowanie na fachową wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami usługowymi. W związku z tym ośrodki akademickie i firmy konsultingowe poświęciły wiele uwagi zagadnieniom dotyczącym marketingu usług, zarządzania operacjami i zasobami ludzkimi w firmach usługowych, łącznie z próbami integrowania wiedzy z tych dziedzin. Na początku lat 90., wraz z nasilonym zainteresowaniem logistyką, pojawiło się także pytanie o miejsce logistyki w zarządzaniu firmą usługową.
19
Content available remote Jak wspomóc budżetowanie w dużej organizacji systemem informatycznym ?
PL
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem doświadczeń CONTROLLING SYSTEMS z kilkudziesięciu wdrożeń rozwiązań informatycznych wspomagających prowadzenie controllingu w średniej i dużej wielkości Firmach w całej Polsce. Obecnie rozpoczyna się ekspansja Firmy na rynki Unii Europejskiej.
EN
This article is a recapitulation of the CONTROLLING SYSTEMS experiences from several implementations of computer systems aided controlling at small and medium firms in Poland. Nowadays begins the expansion of the firm at UE markets.
PL
W prezentowanym artykule autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: jak rozumiana jest konkurencyjność usług logistycznych w Polsce? Jakimi kryteriami posługują się przedsiębiorstwa logistyczne uzyskując ocenę swojej pozycji konkurencyjnej w branży usług logistycznych? W artykule autorka przyjęła, że na ocenę pozycji konkurencyjnej wpływają czynniki takie jak: marka i kultura organizacyjna, potencjał społeczny w tym kompetencje techniczne, siła finansowa i rentowność, rynkowa pozycja firmy mierzona bezwzględnym lub względnym udziałem w rynku oraz tendencja jego zmian, kosztowa pozycja przedsiębiorstwa usług logistycznych. Konkurencja jest siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa i przede wszystkim zachodzi między przedsiębiorstwami.
EN
Below presented article authoress try to answer on questions : How understood competitiveness of logistic services in Poland is, what criterion use logistic companies getting marks theirs competitive position in branch logistic services. In article authoress assume, that for mark of competitive position influence factors such as brand and organizational culture, social potential in this technical competences, financial strength, market position of companies measured ruthless or relative part in market as well as tendency of him of changes, cost position of enterprise of logistic services. One of major elements market processes is competition. In economical meaning this is fight company for economical advantages from selling goods and services, fight for supply markets and sale. Competitive position of company may define as multidimensional, precise by group of factors platform, which set brand, organizational culture, social potential, financial strength, market position of companies measured ruthless or relative part in market as well as tendency of him of changes and cost position of enterprise of logistic services. Companies come under pro competitive pressure of market entourage and they have conscience of meaning competitiveness in achieving aims, building competitive position and economical improvement efficiency of managing. Total and permanent presence and high range of competitive problem inflict, that it become detailed object of attention in activity logistic enterprises. Logistic company should show theirs offers possession well-fitting to customers needs and brought competitive success, should not forget about connecting scale advantages with individuality of offer. Accord to authoress, it's able to gain only in case of having extremely elastic value chain and at effective communication between offer giver and customer, from moment of projecting offer. Competitiveness is conception multiaspectual and it's meaning is not to overrate. Competitiveness may affect on: - effective location on existing resources and creating new, better, more innovative, - rise of effectiveness change management, - taking action which limit risk, - rise of competitive power (economical strength), - creation working strategy, - consolidation identity, - creation new organizations, - increase grade of active profession. At ground of logistic systems, and what's goes after, criteria to opinion competitive position companies from logistic branch belong onto generality of aspiration to offer each customer product which customer wish itself, in handy for him parcels, terms, forms obligation control, minimization resources in all zones of economic activity, inhibition of rising costs of transport, modernization supply system and distribution, adaptation to specialization and globalization economical process. Authoress displayed following attributes of competitiveness logistic services: - Organization and management (staff, computer science), - Price policy (terms of payment, negotiated price), - Reputation/image, - Market position ( part in market, knowledge of market), - Offer ( technical level of services, certificates of quality), - Accessibility (localization, destiny and range), - Service of deliveries (keep of terms, mistake less, safety of cargo ), - Trade connection with customers (rights contracts, long-term contracts). Competitiveness reflect in identification of market chances, answering on it brand new products with much better peculiarity. Fast and effective answer cause of production abilities and efficiency logistic company.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.