Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściskanie mimośrodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano propozycję metody ręcznych obliczeń przekrojów prostokątnych ściskanych mimośrodowo, stanowiącej alternatywę dla dostępnych w literaturze rozwiązań z wykorzystaniem tablic i nomogramów. Omówiono genezę proponowanych zależności, przedstawiono zestawienie wykorzystywanych do obliczeń wzorów oraz algorytm prowadzenia obliczeń.
EN
The method, that allows for autonomic by-hand calculations of rectangular cross sections subjected to eccentric compression, is presented in the article. The proposal is the alternative to those available in the literature and using the charts or tables for the design. The origination of proposed formulae is presented together with the algorithm of leading the calculations.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję metody „ręcznych” obliczeń przekrojów prostokątnych ściskanych mimośrodowo, stanowiącej alternatywę dla dostępnych w literaturze rozwiązań z wykorzystaniem tablic i nomogramów. Omówiono genezę proponowanych zależności, przedstawiono zestawienie wykorzystywanych do obliczeń wzorów oraz algorytm prowadzenia obliczeń.
EN
The method, that allows for autonomic „by-hand” calculations of rectangular cross sections subjected to eccentric compression, is presented in the article. The proposal is the alternative to those available in the literature and using the charts or tables for the design. The origination of proposed formulae is presented together with the algorithm of leading the calculations.
PL
Metoda poszerzonego rdzenia przekroju służy do kontroli zarysowania w elementach żelbetowych poddanych ściskaniu z niewielkim mimośrodem. Wyprowadzono wzory dotyczące przekroju prostokątnego, sporządzono wykresy umożliwiające proste sprawdzanie stanu granicznego zarysowania przekrojów prostokątnych i kołowych oraz zamieszczono przykład obliczeń. Metodę tę można zastosować do sprawdzania szerokości rys niezależnie od ilości zbrojenia. Wynik obarczony jest niewielkim błędem na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The extended core method is used for checking the crack width in reinforced concrete members subjected to eccentric compression. Formulas for rectangular cross section are derived. Design charts for both rectangular and circular cross sections as well as a design example are presented. This method can be applied to check the width of cracks with the conservative results regardless of the amount of reinforcement.
4
Content available remote Uwagi o wymiarowaniu mimośrodowo ściskanych żelbetowych przekrojów kołowych
PL
Słupy żelbetowe o przekroju kołowym są powszechnie stosowane. Problemem jest ich projektowanie zgodne z EC2. Praktycznie dostępne są jedynie metody graficzne i autorskie programy komputerowe. W artykule przedstawiono dokładne rozwiązania analityczne oraz koncepcję metody uproszczonej. Pozwala to na samodzielne wykonanie obliczeń z dokładnością lepszą niż w przypadku korzystania z wykresów krzywych granicznych. Dokładne rozwiązania analityczne mogą służyć do weryfikacji wyników otrzymanych dzięki programom komputerowym.
EN
Concrete columns with circular cross section are commonly used in practice. There are some problems with a proper designing according to the code EC2. Only graphical method and some private computer programs are available to use. In the article strict analytical solutions are shown with the concept of approximate method. It allows to calculate the steel area with a more accuracy than those from graphical methods and also check the results obtained from computer programs.
PL
Artykuł opisuje założenia i sposób postępowania przy wymiarowaniu żelbetowych mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej. Przedstawiono analityczną metodę zakładającą symetryczne zbrojenie przekroju.
EN
Article describes the assumptions and the way for dimensioning rectangular concrete cross sections under eccentric compression. The case of fully compressed cross section is considered. The analytical way for calculation with an assumption of symmetric reinforcement is presented.
PL
Artykuł opisuje założenia i sposób postępowania przy wymiarowaniu żelbetowych mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych bez strefy rozciąganej. Przedstawiono analityczną metodę uwzględniającą niesymetryczne zbrojenie przekroju.
EN
Article describes the assumptions and the way for dimensioning rectangular concrete cross sections under eccentric compression. The case of fully compressed cross section is considered. The analytical way for calculation with an assumption of non-symmetric reinforcement is presented.
7
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań stateczności mimośrodowo ściskanych ścianek wspornikowych stanowiących części składowe elementów cienkościennych. Ścianki takie charakteryzują się dużymi smukłościami i są wrażliwe na lokalną utratę stateczności. W celu rozwiązania zadania zastosowano model cienkiej płyty wspornikowej. Funkcję ugięcia zapisano w postaci szeregu wielomianowo – sinusowego. Uwzględniono warunki sprężystego zamocowania przeciw obrotowi oraz różne rozkłady naprężeń (wg funkcji stałej, liniowej i paraboli 2. stopnia) na długości elementu. Naprężenie krytyczne odniesiono do najbardziej ściskanej krawędzi dla danego przypadku obciążenia. Współczynniki wyboczeniowe k wyznaczono metodą energetyczną. Pokazano wykresy współczynnika k dla takich przypadków obciążenia, których nie znaleziono w literaturze. Wyprowadzono wzory aproksymacyjne współczynnika k dla stałego na długości płyty rozkładu naprężeń. We wzorach uwzględniono różne przypadki mimośrodowego ściskania w funkcji wskaźnika sprężystego utwierdzenia. Omówiono sposoby oszacowania współczynnika k dla pośrednich wartości parametrów oraz przedstawiono prostą formułę przybliżoną dla długich płyt wspornikowych. Sposób wykorzystania wzorów aproksymacyjnych pokazano w przykładzie obliczeniowym. Stwierdzono, że uwzględnienie sprężystego zamocowania krawędzi ścianki (płyty) wspornikowej w segmencie pręta cienkościennego oraz poprzecznej i wzdłużnej zmienności naprężeń prowadzi do precyzyjniejszego wyznaczenia naprężeń krytycznych wyboczenia lokalnego. Poprawia to dokładność odwzorowania zachowania się elementu cienkościennego w inżynierskim modelu obliczeniowym. Tak wyznaczone naprężenia krytyczne mogą także posłużyć do dokładniejszego wyznaczenia szerokości współpracujących różnie obciążonych ścianek wspornikowych.
EN
The paper presents the results of investigations into the stability of eccentrically compressed cantilever walls constituting components of thin-walled members. The characteristics of such walls include high slenderness and susceptibility to local stability loss. To solve the problem, a model of a thin cantilever plate was used. The deflection function was written in the form of the polynomial–sine series. The conditions of elastic restraint against rotation and different stress distributions (in accordance with a constant function, linear function and the parabola 20) over the length of the member were accounted for. The critical stress was referred to the edge that was most compressed for a given load case. The buckling coefficients k were determined using the energy method. The plots of the coefficient k were presented for those load schemes that were not found in the literature. Approximation formulas for the coefficient k were derived for stress distribution that was constant over the plate length. In the formulas, different cases of eccentric compression were accounted for in the form of a function of the elastic fixity index. The means of estimating the coefficient k for intermediate parameter values were discussed. Also, a simple approximation formula for long cantilever plates was presented. The use of approximation formulas was demonstrated on the computational example. It was concluded that taking into account the elastic restraint of the edge of the cantilever wall (plate) in the thin-walled bar segment, and also the transverse and longitudinal stress variation gives more precise determination of the critical stress in local buckling. That contributes to improvement in the representation of the thin-walled element behaviour in the computational engineering model. The critical stress determined in the way described in the study can also help to more accurately determine of effective widths of cantilever walls which are under different loads.
PL
W artykule przedstawiono zwięzły i zamknięty algorytm obliczeniowy do analitycznego wyznaczania zbrojenia żelbetowych przekrojów prostokątnych podwójnie zbrojonych, obciążonych parą sił M, N wg wymagań zawartych w normie Eurokod 2. Algorytmpozwala na proste zwymiarowanie przekroju żelbetowego z jednoczesną możliwością kontroli wyników i analizą występującego przypadku obliczeniowego.
EN
Algorithm for design of rectangular RC cross sections in Eurocode 2 was presented in the paper. In this work was posted a simple computationalmodel that can be used in a traditional design of RC structure. The presented algorithmalso can help the designers to create their own computational procedures using simple, available spreadsheets.
PL
W artykule przedstawiono metody badań elementów żelbetowych o przekroju pierścieniowym. Opisano stanowiska badawcze, metody pomiaru odkształceń na betonie i stali oraz podano wyniki badań dotyczące zbadanych elementów. W podsumowaniu wskazano podstawowe warunki przyjęcia odpowiedniej metody badawczej.
EN
In this article, the test methods of reinforced concrete elements of annular cross section are presented. Research schemes, methods of strain measurement on the surface of concrete and steel are described and the results of tested elements are given. In summary, the basic conditions for the adoption of an appropriate test method are stated.
PL
Podano długości wyboczeniowe łuków parabolicznych z wieszakami i ściągiem. Uwzględniono zarówno wieszaki pionowe, jak i ukośne. Wykazano, że w przypadku obciążenia łuku górą korzystne jest zastosowanie ściągu wypukłego, przyczyniającego się do istotnego zwiększenia nośności łuku. Ponadto zwrócono uwagę, że wytyczne PN-EN 1993-2 dotyczące wyboczenia parabolicznych.
EN
The effective lengths of parabolic arches with hangers and tie have been given in this paper. The paper includes both vertical and slant hangers. It was proved that in the case of upper load acting on the arch the use of convex tie contributes to the significant increase of arch capacity. Furthermore, it has been noted that the recommendations of Eurocode 3: EN 1993-2 concerning the buckling of parabolic arches with hangers and tie may frequently lead to unsafe design.
PL
Podane zasady postępowania oparto na podziale przekrojów na całkowicie ściskane i ze strefą rozciąganą. Nawiązano do tradycyjnych rozwiązań. Wykorzystano metodę uproszczoną. Przedstawiono propozycję autorską, wraz z tokiem postępowania. Przytoczono wyniki przykładów liczbowych.
EN
The rules for calculations of the eccentric compression cross-section were presented. They are based on the distinguishing of the fully compressed cross-sections and those ones with a tension zone. The way of calculations links to the traditional simplified method used in Poland. Using of parameters Seff and Ks during calculations, allows to get the results fully analogous to these from relationship and the assumption of the plane-cross section.
PL
Przedstawiono doświadczalne badania nośności ściskanych słupów żelbetowych wzmacnianych przez przyklejenie zewnętrzne podłużnych taśm i owinięcie poprzeczne matą (obejmy lub płaszcz). Elementy badawcze poddano doraźnemu ściskaniu osiowemu i mimośrodowemu. Zamieszczono wyniki badań cech wytrzymałościowych i odkształceniowych.
EN
Experimental research on load capacity of reinforced concrete columns strengthening with CFRP strips and wraps were presented in this article. Columns were different with manner of construction external strengthener: external adhesive bonding of longitudinal CFRP strips with transverse wrapping - bands or jacket. In order to determine influence of the type of reinforcement on strain and strength properties of the test elements, they were subjected to axial and eccentric compression.
PL
Przedstawiono sposób określania nośności granicznej stalowych zespolonych słupów obetonowanych mimośrodowo ściskanych. Nośność graniczną ustalono na drodze symulacji numerycznej programem ABAQUS. Przedstawiono zastosowany przestrzenny model MES, prawa konstytutywne, warunki brzegowe i techniki obliczeniowe. W wyniku obliczeń otrzymano dyskretny zbiór wyników, które przedstawiono graficznie na wykresach w postaci krzywej granicznej M-N. Porównano rezultaty obliczeń przekroju słupa stalowego, stalowego obetonowanego i równoważnego przekroju żelbetowego.
EN
The paper presents method of qualification of limiting load capacity of steel composite columns eccentrically loaded. Load capacity limiting has been established by numerical simulation using program Abaqus. Spatial model MES, constitutive law, boundary condition and computational technology has been demonstrated. File of discreet results of numerical calculation has been received and the graph in form critical curves M-N has been presented. Results of calculation of steel columns, steel composite columns and equivalent reinforced concrete columns has been compared.
PL
Wyprowadzono zależności analityczne do określania stanu granicznego nośności żelbetowych przekrojów pierścieniowych ściskanych mimośrodowo, z uwzględnieniem sprężysto-plastycznych właściwości betonu i stali według wymagań normy PN-B-03264:2002. Wyniki obliczeń komputerowych przedstawiono w postaci nomogramów do wymiarowania przekrojów, wraz z przykładami ich wykorzystania.
EN
In the paper analytical formulae for the ultimate strenght analysis of RC ring-shaped cross sections under eccentric compression are derived. The elasto-plastic properties of the concrete and the reinforcing steel are taken into account according to the Polish standard PN-B-03264. Results of calculation are plotted in the form of dimensioning diagrams the use of which is explained.
PL
Przedstawiono procedury projektowania: zwyczajną i macierzową. W rozważaniach uwzględniono ustalenia normy PN-B-03264:2002.
EN
Usual and matrix design procedures are presented. Provisions for the new Polish standard PN-B-03264:2002 are rearranged and transformed in order to get rid of impicit expressions and descriptive requirements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy nośności mimośrodowo ściskanych ścian żelbetowych. Obliczenia wykonano dla płaskiego stanu odkształcenia, stosując metodę elementów skończonych. Do opisu betonu zastosowano prawo sprężysto-plastyczne Druckera-Pragera ze wzmocnieniem i osłabieniem, zbrojenia sprężysto-plastyczne, prawo von Misesa.
EN
In this paper, the results of calculations for reinforced concrete walls subject to eccentric loading are presented. The numerical calculations are carried out for plane strain with a finite element method. To describe the behaviour of concrete, an elastic-plastic constitutive law by Drucker-Prager with hardening and softening was used. The reinforcement was modeled with an elasto-plastic law by von Mises.
PL
W artykule wyprowadzono równania opisujęce stan odkształcenia i naprężenia w mimiśrodowo ściskanym pierścieniowym przekroju komina żelbetowego, osłabionym jednym otworem. W równaniach równowagi pominięto wpływ naprężeń rozciągających w betonie oraz założono ciągłość i warstwowość stali w przekroju komina. Przyjęto nieliniową postać związków fizycznych betonu w strefie ściskanej oraz stali w całym przekroju, przy czym założono, że beton zachowuje się jak materiał kruchy w strefie rozciąganej. Ponadto przyjęto założenie, że odkształcenia są małe i ich rozkład w przekroju jest liniowy. W równaniach równowagi przekroju został uwzględniony również wpływ dodatkowego zbrojenia wokół otworów. Do rozwiązania uzyskanych równań w postaci uwikłanej zastosowano metodę numeryczną Levenberga-Marquardta, będącą odmianą metody gradientowej Newtona. W zamieszczonych przykładach zbadano wpływ mimośrodu obciążenia i wielkości otworu na wartości odkształceń i naprężeń w betonie i stali.
EN
In the paper the equilibrium equations are derived describing the strains and the normal stresses in the annular cross-section of a reinforced concrete chimney weakened by one opening. The normal tensile stresses in concrete are neglected, and the reinforcing steel is continuously spaced at one layer, the location of which is determined by the equivalent radius. The constitutive equations for steel are assumed to be elasto-plastic, while the concrete is described as an elasto-plastic material in compression and brittle in tension. Furthermore, the strains are assumed to be small and their distribution across the section to be linear. The additional reinforcement located in the zone of the opening is involved. The numerical Levenberg-Marquardt technique is applied for the solution of these equations. As examples, the effects of the eccentricity of the loading and the width of the opening on the normal stresses and strains in concrete and steel are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.