Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renewal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Bazując na 30-letnich doświadczeniach Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie badania i oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zaproponowano pewne działania, mające na celu wydłużenie trwałości eksploatacyjnej rur, a tym samym rzadszego stosowania technik bezwykopowej ich odnowy. Zaprezentowano także wybrane sposoby bardziej efektywnego niż dotychczas stosowania technik bezwykopowych.
EN
Based on the 30 years of experience of the Kielce University of Technology in the field of testing and assessing the technical condition of sewage pipes, some measures have been proposed to extend the service life of pipes and thus less frequent use of trenchless rehabilitation techniques. A literature study of selected methods of more effective than before using trenchless techniques is also presented.
EN
The paper presents the results of the second stage of research on business models of language schools. It was assumed that there is a significant difference in the value propositions of schools and the expectations of their clients. An examination procedure was planned with the use of a questionnaire and statistical analysis such as factor analysis, on its basis. Respondents consisted of a group of school managers (representing the majority of enterprises in Lower Silesia) on the one hand and, on the other hand, a large group of former and current clients. The results of the research confirm the existence of a gap in the perception of the values of both groups. The analysis has been conducted in the convention of the business model canvas template. The distinctness of the offer’s perception is presented in the form of activity packages, responsible for creating value for the clients (the right side of the model canvas). The structure of the packages, as a picture of the gap, is discussed. The results of the first stage of the research, diagnosing the influence of the surrounding elements on the business models of language schools, are also referred to. Directional changes in the business models that result from both stages of the research are suggested. The strategic dimension of the gap results from the strategy-business model relation. In light of the literature review, it may be supposed that the research is unique due to the segment of subjects and research methodology.
EN
The paper presents the developed simulation model allowing one to estimate the reliability of objects whose technical condition is described by a set of geometrical features. Their values change during operation because of the wearing processes of the part under consideration. The operational availability (or unavailability) of a technical object is determined by the evaluation conducted using a set of criteria referring to its analysed features. In addition, the proposed model enables one to take into account the regeneration of such objects.
PL
W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny przeznaczony do wyznaczania niezawodności obiektów, których stan techniczny charakteryzowany jest za pośrednictwem zespołu cech geometrycznych. Ich wartości ulegają zmianom w czasie eksploatacji, na skutek postępującego zużycia. O zdatności (albo niezdatności) obiektu technicznego decyduje ocena przeprowadzana z wykorzystaniem zestawu kryteriów odnoszących się do jego analizowanych cech. Zbudowany model umożliwia ponadto uwzględnienie regeneracji takich obiektów.
4
Content available remote Odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych: Historia, teraźniejszość, perspektywy
PL
Polska kolej prawie od samego początku istnienia zmagała się z wieloma trudnościami – początkowo należało scalić w jedność sieci kolejowe trzech zaborców i odbudować park taborowy, po drugiej wojnie światowej sieć kolejową dotknęły zniszczenia i późniejsza grabież dokonana przez Armię Czerwoną, a po przemianach ustrojowych doszło do bezprecedensowej w historii Europy fali zamknięć i likwidacji połączeń, dlatego też odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych i przywracanie na nich ruchu pasażerskiego powinna być dla państwa polskiego priorytetem. Praca opisuje uwarunkowania dotyczące likwidacji i odbudowy linii kolejowych na przestrzeni lat, stawiając hipotezy na temat błędów popełnionych przy restrukturyzacji oraz popełnianych do dziś, powodujących szkody dla polskich kolei, miast i społeczności, oraz formułując potencjalne rozwiązania problemów kolei w Polsce.
EN
Polish railways almost from the very beginning struggled against many difficulties. Firstly, there was the need to unify the three partitioning powers’ railway networks and rebuild the pool of rolling stock. After the Second World War, the Polish railway network was once again heavily damaged by the war and succumbed to plunder conducted by the Red Army. Finally, during the political transformation of the 1990s, Poland has seen a wave of transportation closures that had no precedent in the history of Europe. Thus, rebuilding railways and restoring transportation should be a priority for the Polish state. This work describes the conditionings regarding closing down and restoration of railway lines over the years, forms hypotheses about mistakes which were made during the reorganization and are still made today, causing harm to Polish rail transport, towns and societies, and shows the potential solutions for Polish railways. However, as shown by the study of this report – the policies and actions taken do not provide a perspective towards such restoration in the near future, with detriment to Polish railways, towns and local communities, as well as the whole society.
EN
The article describes the risk management process as one of the aspects related to the renewal or modernization of railway vehicles. The first part of the text indicates the difference between the renewal and modernization of vehicles. Normative documents, that required carrying out the presented process with a list of other documents necessary to obtain a permit. are referred to. The main part is devoted to the risk management process, including risk acceptance methods (code of conduct, reference framework and open risk assessment). Additionally, the methods of open risk valuation applied in practice are presented.
PL
Artykuł opisuje proces zarządzania ryzykiem jako jeden z aspektów związanych z odnowieniem lub modernizacją pojazdów kolejowych. W pierwszej części tekstu wskazano różnicę między odnowieniem oraz modernizacją pojazdów. Przywołano dokumenty normatywne, wymagające przeprowadzenie przedstawionego procesu, wraz z zestawieniem pozostałych dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia. Główną część poświęcono procesowi zarządzania ryzykiem, w tym sposoby akceptacji ryzyka (kodeks postępowania, układ odniesienia oraz jawne szacowanie ryzyka). Dodatkowo przedstawiono stosowane w praktyce metody jawnej wyceny ryzyka.
PL
The current national challenges have been formulated regarding the issue of trenchless renewal of water and sewer pipelines. They concern among others assessment of their technical condition, planning and design of their trenchless renewal, selection criteria and rules of application of these technologies as well as educational issues. It also highlighted national and international challenges, including research of technical condition of rehabilitation coatings used, preparation of classification of damage observed in them, or work on the problem of trenchless rehabilitation of previously trenchless rehabilitated pipelines.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie przeglądu badań nad rozwojem sieci wodociągowych, w tym zwiększenie ich niezawodności (zmniejszenie wskaźnika awaryjności), zmiany w strukturze materiałowej, monitorowanie, ocena strat wody, odnowa sieci i zakres wdrożenia GIS i zintegrowane zarządzanie infrastrukturą techniczną w polskich wodociągach po roku 1990. Badania wykazały znaczący postęp w rozwoju sieci wodociągowych zarówno pod względem ilości, jak i jakości, co przekłada się na wyraźnie wyższą jakość usług dostarczania wody do odbiorców. Omówiono również wyniki pierwszych badań infrastruktury wodociągowej przeprowadzonych w Polsce w latach międzywojennych.
XX
The paper presents a review summary of research on the development of water supply networks, including the increase in their reliability (decreasing failure rate), changes in the material structure, monitoring, water loss assessment, network renewal and the scope of GIS implementation and Integrated Technical Infrastructure Management in Polish waterworks after 1990. The research has shown significant progress in the development of water supply networks both in terms of quantity and quality, which translates into a clearly higher quality of water supply services provided to water consumers. The results of the first surveys of water supply infrastructure carried out in Poland in the interwar years were also recalled.
EN
Vehicles moving on railway lines, sidings etc. are subject to the inevitable ageing processes and elements used in them are subject to the processes of wearing. Over the years of operation of the vehicle the regulations and requirements, that must met by a vehicle subjected to the process of obtaining the authorization for placing into service, also change. Therefore, modernization and renewal of vehicles is an important element in the life of the vehicle allowing them to operate with the latest design solutions. The article presents the current Polish regulations under both community law and national law. It shows the possible ways of conducting for placing the vehicles after modernization and renewal. It presents the common elements and differences arising from the community and national law to carry out the process of replacing in service of the vehicle after the modernization and renewal.
PL
Pojazdy poruszające się po liniach kolejowych, bocznicach itp. podlegają nieuchronnym procesom starzenia a zastosowane w nich elementy ulegają procesom zużycia. Na przestrzeni lat eksploatacji pojazdu zmieniają się również przepisy oraz wymagania jakie musi spełniać pojazd poddany procesowi uzyskania dopuszczenia do ruchu. Modernizacja i odnowienie pojazdów jest więc istotnym elementem w życiu pojazdu pozwalając na ich eksploatację z najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. W artykule zaprezentowano obowiązujące w Polsce przepisy prawne wynikające zarówno prawa wspólnotowego oraz z prawa krajowego. Przedstawiono możliwe drogi postępowania dla dopuszczania pojazdów po modernizacji i odnowieniu. Zaprezentowano elementy wspólne oraz rozbieżności wynikające z prawa wspólnotowego oraz krajowego dla przeprowadzenia procesu ponownego włączenia do eksploatacji pojazdu po przeprowadzonej modernizacji i odnowieniu.
9
Content available remote Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych
PL
Podano dwie propozycje planowania inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych dotychczas jeszcze nie zbadanych oraz trzy propozycje dotyczące inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych już wcześniej zbadanych. Sformułowano zalecenia dotyczące wykonywania dodatkowych badań przewodów. Podano także dwie propozycje ustalania kolejności typowania przewodów kanalizacyjnych do odnowy oraz propozycję metody ABCDE dotyczącej tego zagadnienia.
EN
Two proposals for planning CCTV inspections of sewage pipelines not yet investigated have been provided, and three proposals for CCTV inspections of sewage pipelines which have been earlier investigated. Recommendations for additional surveys of sewers have been formulated. There are also two proposals for determining the ordering of sewers for renewal and the ABCDE method for this issue.
PL
Współczesne miasto to obraz konfliktów rozgrywających się w trójkącie: polityka – społeczeństwo – kapitał oraz rodzących się oddolnie działań naprawczych. W tej grze interesów szczególną rolę odgrywa krajobraz i przypisywana mu wartość. W wyniku działań projektowych i inwestycyjnych ta wartość może zostać zwiększona, zachowana, odtworzona, ale też utracona. Artykuł prezentuje ten problem na przykładzie analizy konfliktowych sytuacji przestrzennych oraz wybranych koncepcji projektowych wypełniających nową treścią miasto tradycyjne, jakim jest Poznań.
EN
The contemporary city is the site of conflicts fought at the tripoint of contact between politics, the society and capital, and grassroots corrective actions. In this play of interests a particularly important role is played by landscape and its ascribed value. Through design and investment activities this value may be enhanced, maintained, recreated, but it may as well be lost. This paper presents this problem based on an analysis of conflict spatial situations and selected design concepts providing new meaning to such a traditional city as Poznań.
EN
We consider a von Foerster-type equation describing the dynamics of a population with the production of offsprings given by the renewal condition. We construct a finite difference scheme for this problem and give sufficient conditions for its stability with respect to l1 and l∞ norms.
12
Content available remote Wymiana sprzętu radiologicznego
PL
W ostatnich latach diagnostyka obrazowa stała się centralnym punktem współczesnej służby zdrowia. Oprócz zapewnienia szybkiej i dokładnej diagnostyki, nowoczesne urządzenia radiologiczne oferują nowe, niedostępne wcześniej opcje leczenia niosące niskie ryzyko śmiertelności, co zapewnia poprawę otrzymywanych wyników oraz jakości życia pacjentów. Szybki rozwój technologiczny oferuje z jednej strony nowe techniki w diagnostyce obrazowej, z drugiej jednak powoduje również przyspieszenie technicznego i funkcjonalnego starzenia się sprzętu do obrazowania medycznego, stwarzając w rezultacie potrzebę jego wymiany. Starsze urządzenia stają się źródłem wysokiego ryzyka wystąpienia błędów i awarii, które mogą powodować opóźnienia w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz trudności w zachowaniu bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Europejskie Towarzystwo Radiologii promuje stosowanie nowoczesnych urządzeń, zwłaszcza w kontekście kampanii EuroSafe (EuroSafe Imaging Campaign), ponieważ korzystanie z nich zapewnia poprawę jakości i bezpieczeństwa w diagnostyce obrazowej. Kierownictwo każdego zakładu opieki powinno przygotować plan modernizacji lub wymiany urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej. Plan ten powinien obejmować okres minimum 5 lat oraz uwzględniać coroczne aktualizacje.
EN
In this century, medical imaging is at the heart of medical practice. Besides providing fast and accurate diagnosis, advances in radiology equipment offer new and previously non-existing options for treatment guidance with quite lowmorbidity, resulting in the improvement of health outcomes and quality of life for the patients. Although rapid technological development created new medical imaging modalities and methods, the same progress speed resulted in accelerated technical and functional obsolescence of the same medical imaging equipment, consequently creating a need for renewal. Older equipment has a high risk of failures and breakdowns, which might cause delays in diagnosis and treatment of the patient, and safety problems both for the patient and the medical staff. The European Society of Radiology is promoting the use of up-to-date equipment, especially in the context of the EuroSafe Imaging Campaign, as the use of up-to-date equipment will improve quality and safety in medical imaging. Every healthcare institution or authority should have a plan for medical imaging equipment upgrade or renewal. This plan should look forward a minimum of 5 years, with annual updates.
PL
Idea seminariów parkowych ma początek w dawnym NRD. Podczas seminarium parkowego w Wiesenburgu w 1976 r., obok wykładów i spacerów, po raz pierwszy połączono specjalistyczne wykłady z pracą praktyczną na rzecz pielęgnacji parku. Po zjednoczeniu Niemiec idea saksońskich seminariów parkowych była kontynuowana w innych regionach tego kraju. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej seminaria zaczęto organizować także w naszym kraju (Park Mużakowski, Morawa, Brody, Kliczków, Iłowa Żagańska). W niektórych miejscowościach, takich jak Brody, Kromlau, Morawa, seminaria parkowe stają się tradycją. W Brodach, w woj. lubuskim, w dawnej posiadłości hrabiego Henryka von Brühla (1700–1763) pod koniec października odbyło się już IV Międzynarodowe Seminarium Parkowe. Celem pracy jest rozpropagowanie idei seminariów parkowych w Polsce, szczególnie na Dolnym Śląsku.
EN
The concept of park seminars originated in the former German Democratic Republic. At the park seminar in 1976 in Wiesenburg, in addition to presentations and park walks, special lectures were held for the first time along with park maintenance activities that the public could take part in. After the reunification of Germany, the idea of organizing park seminars like those in Saxony spread to other regions of the country. When Poland joined the European Union, seminars were run there as well, like the seminar in Muskau Park or in parks in Morawa, Brody, Kliczków, or Iłowa Żagańska. Park seminars have become a custom in some places, such as Brody, Kromlau or Morawa. Located in Brody in the Lubuskie Province, the estate which was once owned by Heinrich, Count von Brühl (1700–1763), recently hosted the 4th International Park Seminar at the end of October. The purpose of this paper is to promote the idea of park seminars in Poland, with emphasis on Lower Silesia.
14
Content available remote Rewitalizacja Poznańskiej Śródki - aspekt przestrzenny
PL
Artykuł porusza problematykę rewitalizacji zdegradowanego obszaru cennej kulturowo Śródki, zlokalizowanej w śródmieściu Poznania. W oparciu o przeprowadzone badania: indagandę urbanistyczną i analizę porównawczą przyjętych pięć lat temu założeń Miejskiego Programu Rewitalizacji, autorzy podejmują próbą oceny podjętych na Śródce przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach działań „twardych” i „miękkich”. Ewaluacja dotyczy zagadnień związanych z przekształceniami przestrzennymi zdekapitalizowanego obszaru.
EN
The paper deals with questions of the revival of Śródka – the degradated area in the downtown of Poznan. The authors present the results of undertaken research consisting of urban analysis of existing spatial situation and comparison of the ideas and results of the revitalization programme, as well in the aspect of soft and hard elements. The assessement deals withe the spatial problems of the Śródka revitalization.
PL
Miejski krajobraz Portugalii w XXI wieku jest zdominowany w dużej części przez procesy rewitalizacji. Geneza przemysłowej epoki produkcji wełny w Covilha sięga XVII wieku. Obszar w latach 1980-tych zaczyna się przekształcać w przestrzeni naukowej. UBI (Uniwersytetu da Beira Interior). Celem artykułu jest przedstawienie różnych form krajobrazu urbanistycznego, uwzględniającego minione stulecia działalności człowieka. Obecnie w analizowanym mieście możemy obserwować proces odtwarzania (odnowy) panoram miejskich a także widoków o mniejszej skali. Jest to główny oryginalny watek niniejszego opracowania. Wyniki pracy wydobywają walory krajobrazowego kształtowania dawnej przestrzeni przemysłowej. Podstawą artykułu jest literatura związana z tematem oraz badania in situ prowadzone w Portugalii od roku 2001 do chwili obecnej.
EN
This article summarizes the scope and nature of the rural renewal projects supported by the EU funds. The top-down method of implementation of these projects, far from the essence of village renewal as a means of development of the rural areas, utilizing the revitalization paradigm, dominated the perception of this concept in Poland. However, the scale of the projects created an opportunity (utilized in a small way) to boost revitalization of the rural space, which could be a model character of the qualitatively good projects. In consideration of the revitalization, the aim of which is to give the town (the rural area) development impulses, with the model example of Rhineland-Palatinate, the achievable regional results were illustrated, and the situation in this field in the country was critically assessed. Treating the project as a revitalizing factor, depending on the stage of development processes in the environment of its implementation, there was proposed the concept of the revitalization potential of project, consisting of revaluation properties and useful values. The causes and consequences of the choice of projects for implementation were analyzed without quality criterion. Then the method of assessing the quality of the project was proposed, with the intention of applying it in the support programs of the rural areas in the years 2014 to 2020. In the assessment formula expressed in writing: the quality of the project = (valorization properties + utility properties) x level of innovation, there was highlighted the importance of innovation as an integrating element of the impact of the project and impact of the funding program. Using this method, was carried out partial, because concerning the revaluation properties, the assessment of collection of SPO and PROW projects implemented in the province Silesia. The results showed that the done project contributed infinitesimally to the revitalization of the village, which demonstrates the need to take into account the criterion of quality in the support mechanisms.
PL
Artykuł zwraca uwagę na problem rewitalizacji przestrzeni miejskich jako złożony proces zsynchronizowanych działań z różnych dziedzin. Regeneracja i odnowa miejskiego krajobrazu są tu traktowane jako jedne z elementów faktycznej rewitalizacji. Elementy te działając w sprzężeniu z innymi czynnikami tj. pobudzeniem społecznym, kulturalnym i in., dają nadzieję na ożywienie zdegradowanej przestrzeni. Przykładem takiego myślenia jest projekt rewitalizacji Placu Wałowego w Gdańsku.
EN
The paper turns attention to the problem of regeneration of urban spaces as the complex process of synchronized actions in various fields. Regeneration and renewal of urban landscape are here regarded as the one of the elements of effective revitalization. These elements are acting in conjunction with other elements such as stimulation of the social, cultural and others. Offer hope for real revitalization of degraded area. An example of such thinking is Wałowy Square revitalization project in Gdansk.
EN
There is presented the application of the integrated software tools to the operation and reliability of an exemplary complex technical system optimization. First using the computer program CP 8.9 there are determined the optimal limit transient probabilities of the exemplary system operation process at the particular operation states maximizing the system lifetime in the reliability states not worse than the critical reliability state and its optimal sojourn times at the particular operation states. Program CP 8.9 allows also for automatic evaluation of the exemplary system optimal unconditional multistate reliability function, the optimal expected values and standard deviations of its unconditional lifetimes in the reliability state subsets and the optimal mean values of its lifetimes in the particular reliability states. Moreover, in the case when the system is repairable, its optimal renewal and availability characteristics are obtained using the computer program CP 8.11.
EN
The procedures of defining the parameters of the availability of the multistate systems in variable operation conditions are shown. Furthermore, the renewal and availability characteristics of the complex technical system are defined. The computer program for prediction of these characteristics capabilities with description are presented. As the application of this computer program, the prediction the renewal ad availability characteristics of the exemplary complex technical system is shown.
20
PL
W artykule przedstawiono metody dynamicznego prognozowania stanu technicznego kanałów ściekowych z wykorzystaniem funkcji przetrwania. Przedyskutowano sposoby wyznaczania funkcji przetrwania dla konkretnych systemów kanalizacyjnych, strategie inspekcji stanu technicznego kanałów i optymalizacji techniczno-ekonomicznej modernizacji kanałów, które uległy awarii.
EN
The paper presents methods of dynamic forecasting technical states of sewers using survival functions. Procedures of survival function determining for sewer networks are discussed. Surveying strategies and optimization approaches to renewal of failed sewers are also analyzed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.