Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poznanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Science. Knowledge. Philosophy
EN
Purpose: The publication discusses the mutual relations between philosophy, science and cognition. Methodology: The main method is the analysis of the subject literature. Findings: The article discusses issues of epistemological nature, describes the mechanism that enables cognition as both an experience and an act of will. Social implications: For European culture, the concept of truth is fundamental, and can be interpreted as a practical value in life or as a never-ending search for the meaning of human existence. Originality/value: The result is recognition that science and philosophy, both cognitive categories ultimately provide the starting point for research on the status of man as a being above the biological and for research on his moral condition.
EN
In the case of philosophical justifications of sustainable development it is important to work out epistemological standpoints, adequate to the problems considered in the areas of particular development concepts based on speculative, theoretical knowledge as well as on practical one related to activity and serving its purposes. Epistemology must correlate with the problems that are their material object as well as with goals and cognitive and practical tasks that they (concepts) have to deal with. The present article makes an attempt at presenting reflection on knowledge and cognition by indicating the epistemological basis of the concept of sustainable development. It will endeavor to draw attention to the need of shaping the attitude of the knowing subject, to facilitate adequate understanding of what we commonly address as sustainability and implementing the proposals of sustainable development and verification of the related sources of cognition.
PL
Dla filozoficznych uzasadnień zrównoważonego rozwoju znaczące jest wypracowywanie stanowisk epistemologicznych, adekwatnych do problemów rozpatrywanych na obszarach poszczególnych koncepcji rozwoju opartych na wiedzy teoretycznej – o charakterze spekulatywnym – i praktycznej, związanej z działaniem i jemu służącej. Epistemologia, będąc częścią każdej z koncepcji rozwoju, powinna korelować z problemami będącymi ich przedmiotem materialnym oraz ze stawianymi przed nimi (koncepcjami) celami i zadaniami poznawczymi i praktycznymi. Artykuł stanowi próbę ukazania rozważań nad wiedzą i poznaniem poprzez wskazanie epistemologicznych podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem jest natomiast zwrócenie uwagi na potrzebę ukształtowania właściwego nastawienia podmiotu poznającego, pozwalającego możliwie adekwatnie uchwycić to, co zwykliśmy nazywać zrównoważonym rozwojem, i jednocześnie wdrażającego postulaty zrównoważonego rozwoju, a ponadto weryfikacja związanych z tym źródeł poznania.
3
Content available The assessment of coaching by trade managers
EN
Coaching is one of the tools for the development of trade managers and the discovery of their hidden potential. It is a tool for seeking satisfaction, motivation, and effectiveness. The paper aims to identify the attributes of coaching assessment by trade managers. Its partial aim is to verify a new AC-BEC methodology - the assessment of coaching from the point of view of behaviour, emotions, and cognitions, three factors that were extracted in the research. The given methodology was created for the purpose of extending the range of possibilities for identifying the factors of coaching assessment by trade managers. The results show that managers operating in trade are willing to try new things, they want to develop personally and be more effective and in coaching, it is necessary to monitor and evaluate all attributes individually. It is not possible to look at this process as a whole.
PL
Coaching to jedno z narzędzi rozwoju menedżerów handlowych i odkrywania ich ukrytego potencjału. To narzędzie do poszukiwania satysfakcji, motywacji i skuteczności. Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów oceny coachingu przez menedżerów handlowych. Jego częściowym celem jest weryfikacja nowej metodologii AC-BEC - oceny coachingu z punktu widzenia zachowań, emocji i poznania, trzech czynników, które zostały wyodrębnione w badaniach. Podana metodologia została stworzona w celu poszerzenia wachlarza możliwości identyfikacji czynników oceny coachingu przez handlowców. Wyniki pokazują, że menedżerowie działający w handlu chętnie próbują nowych rzeczy, chcą się rozwijać osobiście i być bardziej efektywni, aw coachingu konieczne jest indywidualne monitorowanie i ocena wszystkich atrybutów. Nie można spojrzeć na ten proces jako całość.
PL
Zamieszczono treść wykładu, który wygłosił prof. Lech Czarnecki podczas uroczystości nadania Mu doktoratu honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Autor naświetlił problemy poszukiwania prawdy. Stwierdził m.in., że zasoby ziemskie są ograniczone, a jedynie pomysłowość ludzka jest nieograniczona w dobrym i złym. Wyłącznie ludzkiej odkrywczości można przypisać nadzieję na przezwyciężanie ograniczeń i racjonalne gospodarowanie zasobami. Ważne jest, aby domena prawdy i domena poznania były tożsame.
EN
This is the content of the lecture given by prof. Lech Czarnecki during the ceremony of awarding him an honorary doctorate from the Kielce University of Technology. The author highlighted the problems of searching the truth in Building Materials Engineering. He stated, among others, that terrestrial resources are limited, and only human creativity is unlimited in its potential for good and evil. We can attribute the hope to overcome constraints and to manage these resources reasonably only to human inventiveness. It is important for the domains of truth and cognition to be identical.
PL
Publikacja przedstawia myśl wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego na zagadnienie identyfikacji natury ludzkiej moralności. Twórczość Kołakowskiego to przede wszystkim poszukiwanie sposobu, w jaki człowiek staje się człowiekiem. Dwa najważniejsze wymiary pozwalające na odnalezienie istoty problemu to rozum i transcendencja. Oscylowanie między tymi poziomami czy warstwami ujawnia nie tylko drogę do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także drogę do człowieczeństwa istoty ludzkiej jako wartości abstrakcyjnej.
EN
Leszek Kolakowski's work is revealed primarily through his interest in man, both in the social dimension and in the individual dimension. The contemporary man is a complex entity for Kolakowski, both in historical and existential sense. In the historical perspective, he witnessed the experience of banality and oppression, in the existential perspective, the indispensable tension between biology and intellect. This, according to Kołakowski, is the source of permanent human crisis as a human being.
PL
Publikacja przedstawia myśl wybitnego polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego na zagadnienie identyfikacji natury ludzkiej moralności. Twórczość Kołakowskiego to przede wszystkim poszukiwanie sposobu, w jaki człowiek staje się człowiekiem. Dwa najważniejsze wymiary pozwalające na odnalezienie istoty problemu to rozum i transcendencja. Oscylowanie między tymi poziomami czy warstwami ujawnia nie tylko drogę do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także drogę do człowieczeństwa istoty ludzkiej jako wartości abstrakcyjnej.
EN
Leszek Kolakowski's work is revealed primarily through his interest in man, both in the social dimension and in the individual dimension. The contemporary man is a complex entity for Kolakowski, both in historical and existential sense. In the historical perspective, he witnessed the experience of banality and oppression, in the existential perspective, the indispensable tension between biology and intellect. This, according to Kołakowski, is the source of permanent human crisis as a human being.
7
Content available Model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie
PL
W artykule zawarto wyniki badań zmierzające do zaproponowania zinternalizowanego modelu procesu poznania (paradygmatu) w naukach o bezpieczeństwie. Opisano i wyjaśniono, z perspektywy przyjętego zakresu przedmiotu badań w naukach o bezpieczeństwie, rezultaty analiz i ocen funkcjonujących w naukach społecznych paradygmatów. Następnie ustalono na potrzeby tworzonego paradygmatu poznania pojmowanie kategorii bezpieczeństwa narodowego. Wreszcie zaproponowano model procesu poznania (paradygmat) w naukach o bezpieczeństwie, wynikający z prowadzonych analiz i ocen.
EN
The paper contains the results of the research aimed at proposing an internal model of the process of cognition (paradigm) in security studies. The results of analyses and assessments functioning in social science paradigms are described and explained from the perspective of the adopted range of scientific research on the subject of security.. For the purpose of the created cognitive paradigm, the understanding of the category of national security was established. Finally, a model of cognition (paradigm) in the security studies, resulting from the analyses and evaluations, was proposed.
8
Content available remote Hodoeporikon
EN
The purpose of my visit to New York was, on the one hand, a desire to get acquainted with one of the biggest agglomerations in the world, a city regarded by contemporary sociologists as a model example of the newly arising social phenomena, social trends and urban movements, and what's more, one that is characterized by the greatest intensity of development and referred to by the leading sociologists as a global city – one of three, besides London and Tokyo (according to Saskia Sassen [1]). What was extremely interesting for me was to compare NY with London; I have known the latter from several visits and stays over various periods of time, beginning with the 70's of the previous century. Another purpose of my visit to NY, probably the most important one for me personally, was an exhibition of my paintings in the world capital: in a professional art gallery in Chelsea in the heart of Manhattan, side by side works by Bangsy or Yoko Ono, but also Warhol, Rauschenberg or Lichtenstein, accessible to tourists and passersby nearly from the High Line pedestrian walkway.
PL
Celem wizyty w Nowym Jorku było poznanie jednej z największych aglomeracji świata, miasta uważanego przez współczesnych socjologów za wzorcowe dla nowo pojawiających się zjawisk społecznych, trendów i akcji miejskich, miasta o największej intensywności zabudowy, nazwanego przez wiodących naukowców global city – jedno z trzech obok Londynu i Tokio (wg [1]). Niezwykle interesujące było dla mnie porównanie Nowego Jorku z Londynem, który znam z kilkukrotnych wizyt i pobytów w różnych okresach od lat 70. zeszłego stulecia. Drugim celem, dla mnie osobiście istotniejszym, była prezentacja mojego malarstwa w stolicy świata: w profesjonalnej galerii sztuki współczesnej w Chelsea na samym Manhattanie, tuż obok Bangsy’ego czy Yoko Ono, ale i Warhola, Rauschenberga czy Lichtensteina, dostępnej turystom i spacerowiczom niemal wprost ze spacerowej trasy High Line.
9
Content available remote Negotiation metaphors across cultures
EN
Recent years have seen an explosion of interest in the cultural dimensions of conflict. Books, numerous studies, and courses have offered perspectives on the nature of culture and its complex relationship to the transformation of conflict. This article focuses on metaphors concerning negotiations across cultures. Certain metaphors are widely used in diverse approaches to negotiation. The article attempts to answer the question of how the usage of metaphors for the process of negotiation differ across cultures.
PL
Ostatnie lata przyniosły eksplozję zainteresowania międzykulturowymi wymiarami konfliktu. Książki, liczne badania, a także szkolenia i kursy zaproponowały różne perspektywy, pozwalające na analizę roli kultury w transformacji konfliktu. Ponieważ stosowanie metafor określających proces negocjacji jest w dużym stopniu uzależnione od kultury, w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób użycie tych metafor różni się od siebie w odmiennych kulturach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.