Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popioły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia analizę aktualnie funkcjonujących zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce i strukturę odpadów przez te zakłady wytwarzanych. Pokazana jest charakterystyka odpadów resztkowych ze spalarni odpadów. Praca prezentuje sposoby obróbki i zagospodarowania tych odpadów w zakładach funkcjonujących w Polsce. Artykuł dokonuje analizy problemów i wskazania kierunków dla gospodarowania odpadami pochodzącymi z zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce.
EN
Considering the existing and planned inceneration plants we will soon have in Poland nearly 0.5 million Mg of waste from this plant need to safe treatment. Most of the generated waste are ashes and slags, which are partly used for the production of construction aggregates. In Poland, nobody has passed the procedure of end-of-waste for this waste yet. We should like in Czech Rpublic get the REACH procedure for slags and ashes from the incineration of municipal waste. Then we will have products, which we can use in construction. The management of residues from the thermal process, classified as hazardous waste, is a big problem. In most plants, they are currently stabilized and solidified in order to safe storage. However, this process is technical difcicult and expensive. So we have to look for new, methods for safe treatment of dangarous waste from incineration plants to prevent leaching of hazardous substances into the environment.
EN
High water content and the associated large volume of waste represent a challenge to final disposal of sewage sludge. For this reason, dewatering is one of the most important stages in sewage sludge treatment. However, sewage sludge dewatering is also the most expensive and least explored process. The specific physical and chemical properties of raw sewage sludge make it impossible to obtain satisfactory dewatering effects without primary processing. Water removal efficiency can be improved with sludge conditioning by means of various technologies. Chemical conditioning, which consists in dosing organic flocculants, has been commonly used in wastewater treatment plants. Application of polyelectrolytes to sludge in order to improve its dewaterability generates high operating costs in sewage treatment plants, amounting even to several thousand PLN a month. The economic aspects have driven the development of the research on intensification of sewage sludge dewatering using various materials, including waste. Conditioning of sewage sludge with fuel combustion by-products represents an alternative to commonly used technologies. The paper presents the effect of by-products of co-combustion of hard coal and plant biomass on the efficiency of sewage sludge dewatering. The effect of ash on capillary suction time (CST), water content and specific resistance to filtration was discussed. Physical conditioning of sewage sludge led to the decrease in CST, specific resistance to filtration (SRF) and water content. An increase in filtrate volume after pressure filtration was also observed. The results obtained in the study showed that addition of waste can represent an alternative method of sewage sludge conditioning.
PL
Mankamentem osadów ściekowych pod kątem ich ostatecznej utylizacji jest wysoki stopień uwodnienia i związana z tym duża objętość odpadu. Z tego względu jednym z najważniejszych, ale zarazem jednym z najdroższych i najmniej poznanych etapów przeróbki osadów ściekowych jest proces odwadniania. Specyficzne właściwości fizykochemiczne surowego osadu ściekowego uniemożliwiają uzyskanie zadowalających efektów odwadniania bez wstępnej obróbki osadów ściekowych. Poprawę efektywności usuwania wody z osadów można uzyskać poprzez kondycjonowanie z użyciem różnych dostępnych technik. Powszechnie w oczyszczalniach ścieków stosuje się kondycjonowanie chemiczne, polegające na dozowaniu organicznych flokulantów. Aplikacja polielektrolitów do osadów w aspekcie poprawy ich odwadnialności generuje wysokie koszty eksploatacyjne w oczyszczalniach ścieków, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Aspekty ekonomiczne doprowadziły do rozwoju badań nad intensyfikacją odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem różnych materiałów, w tym również produktów odpadowych. Kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem ubocznych produktów spalania paliw stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych metod wspomagania odwadnialności osadów. W pracy przedstawiono wpływ popiołu ze współspalania węgla kamiennego i biomasy roślinnej na efektywność procesu odwadniania osadów ściekowych. Omówiono wpływ aplikacji popiołu na wartość CSK, uwodnienie oraz opór właściwy filtracji. Analizie poddano również ilość uzyskanego filtratu po procesie odwadniania. Fizyczne kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem popiołu ze współspalania węgla i biomasy skutkowało obniżeniem CSK oraz uwodnienia osadów. Uzyskane rezultaty potwierdziły spadek wartości ww. parametrów po procesie kondycjonowania osadów popiołami. Odnotowano również zwiększenie ilości filtratu uzyskanego po procesie odwadniania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że aplikacja popiołów do osadów może stanowić niekonwencjonalną metodę kondycjonowania osadów ściekowych.
EN
Based on laboratory tests of selected properties of secondary waste (ashes and dusts) from municipal waste incineration plants, the possibility of recovering some properties of waste in the process of filling the post-mining voids in the salt mine was assessed. The furnace bottom ash and the waste from the flue gas treatment from one of the national incineration plants were examined. The grain curves of dry waste and the density of the prepared mixtures were characterized. Twelve variants of the compositions of ash-based mixtures with varying proportions of the individual components were considered, taking into account both fresh water and brine. For each variant of the composition, the amount of redundant liquid appeared as well as the time of solidifying of the mixture to a certain strength and the compressibility values obtained. Considering the possibility of transporting mixtures in mines by means of pipelines at relatively long distances, and allowing the filling of large salt chambers to be filled and evenly filled, flow parameters were determined. In addition, the permeability of solidified waste samples was investigated, showing the potential for reducing the strength of the waste mass due to the action of water or brine. The technical feasibility of eliminating redundant liquid in the binding process has been confirmed, which is particularly important in salt mines. Preliminary values for the amount of binder (5%÷10%) to be added to the mixtures to obtain the specified strength properties of the artificially formed mass at Rc = 0.5 MPa. Attention was paid to the important practical aspect resulting from the rapid increase of this type of waste in the comming years in Poland and at the same time vast potential for their use in salt mining, where we have a huge capacity of salt chambers available.
PL
Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek soli. Zbadano popioły paleniskowe oraz odpady z oczyszczania spalin, pochodzących z jednej z krajowych spalarń. Scharakteryzowano krzywe składów ziarnowych suchych odpadów oraz gęstości sporządzonych mieszanin. Badaniom poddano 12 wariantów składów mieszanin na bazie popiołów ze zmiennym udziałem poszczególnych składników, uwzględniając zarówno ciecz zarobową słodką jak i solankę. Dla każdego wariantu składu określono ilość pojawiającej się cieczy nadosadowej, jak również czasy tężenia mieszanin do uzyskania określonej wytrzymałości oraz uzyskane wartości ściśliwości. Mając na uwadze możliwości transportu mieszanin w kopalni za pomocą rurociągów na stosunkowo duże odległości, oraz umożliwienie szczelnego i równomiernego wypełniania dużych komór solnych wyznaczono parametry rozlewności. Ponadto przeprowadzono badania rozmakalności zestalonych próbek odpadów pokazując potencjalne możliwości obniżenia wytrzymałości masywu odpadowego wskutek działania wody lub solanki. Potwierdzone zostały techniczne możliwości wyeliminowania nadmiarowej cieczy zarobowej w procesie wiązania, co jest szczególnie ważne w kopalni soli. Podano wstępne wartości ilości spoiwa (5%÷10%), które należy dodać do mieszanin w celu uzyskania określonych właściwości wytrzymałościowych sztucznie wytworzonego masywu, na poziomie wartości Rc = 0,5 MPa. Zwrócono uwagę na ważny aspekt praktyczny wynikający z radykalnie wzrastającej ilości tego typu odpadów w nadchodzących latach w Polsce i jednocześnie olbrzymie potencjalne możliwości ich wykorzystania w górnictwie solnym, gdzie mamy do dyspozycji olbrzymie pojemności komór solnych.
PL
Proces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej].
PL
Praca dotyczy możliwości zagospodarowania i wykorzystania odpadów wtórnych z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów do produkcji zeolitów. Do badań wykorzystano popioły lotne i żużle pochodzące z krajowych spalarni odpadów. Badane materiały poddawane zostały hydrotermalnej alkalicznej aktywacji w wodnym roztworze wodorotlenku sodu, przy różnych wariantach stężeń molowych. W wyniku badań stwierdzono przydatność tego rodzaju materiałów do syntezy zeolitów – otrzymano między innymi sodalit. Przedstawiono wyniki analiz SEM/EDS oraz XRD dla najbardziej efektywnych procesów syntezy.
EN
The work concerns the possibility of the use of secondary waste from waste incineration processes for the production of zeolites. The study used fly ash and slag from national waste incineration plants. The test materials were subjected to hydrothermal alkaline activation in aqueous solution of sodium hydroxide, the molar concentrations of the various variants. The research revealed the usefulness of this type of material for the synthesis of zeolites – obtained sodalite. Presents the results of analyzes of the SEM / EDS and XRD for the most efficient synthesis processes.
PL
W artykule przedstawiano przegląd sposobów rozwiązywania problemu pylenia surowców i odpadów drobnoziarnistych gromadzonych na składowiskach. Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne materiałów sypkich oraz niekorzystne warunki atmosferyczne są przyczyną uciążliwego zanieczyszczania środowiska pyłami, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia człowieka. Przedstawiono rodzaje materiałów będących potencjalnym źródłem zanieczyszczeń pyłowych. Omówiono sposoby eliminowania i ograniczania pylenia mas sypkich, często stosowane w przemyśle, robotach inżynieryjnych, gospodarce komunalnej oraz w sytuacjach awaryjnych. Pokazano przykłady rozwiązań krajowych i zagranicznych mających na celu przeciwdziałanie pyleniu oraz zabezpieczenie złoża odpadów przed erozją. W podsumowaniu stwierdzono, że istniejące techniki zabezpieczeń umożliwiają skuteczne zapobieganie pyleniu na terenach składowanych surowców i odpadów.
EN
The article presents an overview of the solutions to the problem consisting in dusting of raw materials and fine-grained waste collected on landfills. The specific physicochemical properties of loose materials and unfavorable atmospheric conditions are responsible for the heavy pollution of the environment by dust, posing a threat to human health. The types of materials that are potential sources of dust pollution are presented. The methods of eliminating and limiting dustiness of loose powders, often used in industry, engineering, communal and emergency situations, are discussed. Examples of domestic and foreign solutions to prevent dusting and to protect the waste deposit from erosion are shown. In conclusion, the existing safety techniques have been found to be effective in preventing raw materials and waste from dusting.
PL
Zbadano zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków śladowych (Hg, Cd, Be, As, Zn, Pb, Cu, Cr, Co, Mo, Mn) w próbkach litotypów węgla i ich popiołach pochodzących z pokładu 308 (warstwy orzeskie). Wyliczono współczynnik wzbogacenia (W) w popiołach litotypów, jako stosunek zawartości pierwiastka w popiele do zawartości w litotypie. Stwierdzono, że wartość współczynnika W jest tym większa im większa jest zawartość pierwiastka związana z substancją organiczną.
EN
Variability of the content of the selected trace elements (Hg, Cd, Be, As, Zn, Pb, Cu, Cr, Co, Mo, Mn) from the coal lithotypes and their ashes from 308 coal seam (Orzesze beds) were investigated. The enrichment coefficient value (W) have been calculated for the ashes of the lithotypes as a ratio of an element’ s content in the ash to its content in the lithotype. The assumption was that coefficient value W increase with increasing content of an element related to the organic matter of the coal.
PL
Przyczyn dużego zróżnicowania właściwości popiołów z biomasy należy doszukiwać się w różnorodności spalanej biomasy. W oparciu o wyniki badań można wskazać potencjał ich zagospodarowania. Warunkiem wykorzystania popiołów w budownictwie, technikach podziemnych, czy też do celów przyrodniczych, jest potwierdzenie spełnienia wymagań norm, aprobat technicznych i przepisów prawa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki odnośnie składu pierwiastkowego oraz zawartości wybranych metali ciężkich w odpadach paleniskowych. Badaniom poddano trzy rodzaje popiołów powstałych w warunkach laboratoryjnych ze spalania odpadowej stolarki drzwiowej i podłogowej wykonanej na bazie płyt drewnopochodnych. Badania miały na celu wstępną ocenę stopnia szkodliwości wygenerowanych odpadów paleniskowych na środowisko przyrodnicze. Na podstawie uzyskanych rezultatów badań zaproponowano możliwości gospodarczego wykorzystania omawianych w publikacji popiołów.
EN
The article presents test results concerning elemental composition and content of selected heavy metals in the combustion wastes. Three types of ashes were subject to tests. They were generated in a laboratory after combustion of wastes from flooring, doors and door frames made of wood derived boards. The purpose of tests was to assess initially to what degree the generated combustion wastes are detrimental to the natural environment. On the basis of the obtained results, some possibilities for the use of the discussed ashes were presented.
PL
W pracy przedstawiono koncentrację wybranych pierwiastków śladowych (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb i Cr) w liściach olszy zielonej, szarej i czarnej, wprowadzonych doświadczalnie na składowisko odpadów paleniskowych ze spalania węgla brunatnego „Lubień” Elektrowni PGE „Bełchatów” (Polska Centralna). Najbardziej podatnymi pierwiastkami na kumulację przez olsze były cynk i mangan oraz miedź. Akumulacja pozostałych metali (chromu, ołowiu i kadmu) była bardzo niska. Stwierdzono, że wzrastająca w warunkach osadnika olsza szara charakteryzowała się, w porównaniu do pozostałych wprowadzonych gatunków, istotnie wyższą akumulację manganu (Mn) i miedzi (Cu). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w warunkach składowiska popiołów nie występuje zagrożenie nadmiernym pobraniem pierwiastków śladowych przez olsze.
EN
The paper presents concentration of selected trace elements (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb and Cr) in the leaves of green, grey and black alders, introduced experimentally as phytomelioration species on fly ash disposal "Lubień" (in Central Poland, PGE "Bełchatów" Power Plant). The largest accumulation of the trace elements by alder species was noted in case of zinc, manganese and copper. Accumulation of the other metals (chromium, lead and cadmium) in the alder leaves was very low. An extra reducting factor of the trace elements mobility in soil and uptake by trees was caused by alkaline pH (7.9-8.0 in H2O). It was found that gray alder growing on fly ash was characterized by significantly higher accumulation of manganese (Mn) and copper (Cu), compared to the rest of the introduced alder species. Based on the results we assumed that there is no risk of toxic trace elements concentration for introduced species in the fly ash technosols substrate.
EN
Bottom ash from EC Gdańsk and dredged material taken from the mouth of The Vistula were mixed to form an engineering material used for dike construction. Mixtures with different bottom ash content were tested in laboratory to determine its basic physical and mechanical properties. The optimum bottom ash–dredged material mixture, built in the corps of the test dike, contains 70% of ash. The optimum bottom ash content in the mixture was chosen taking into account high internal friction angle, good compaction and reduced filtration coefficient. The maximum dry density of the mixtures was measured in Proctor test for the mixtures formed in laboratory and on samples taken from the test dike. Minimum and maximum void ratio were also determined.
13
Content available remote Descriptive and index properties of a non-standard geomaterial
SK
Neštandardné geomateriály sú antropogénne odpady vznikajúce priemyselnou činnosťou človeka. Sú to elektrárenské a teplárenské popoly, banské odpady a flotačné kaly a tiež priemyselné kaly (najmä z chemického priemyslu). V súčasnosti ich ukladáme na odkaliská alebo na špeciálne zložiská. Tieto inžinierske stavby, ktorých návrh, bezpečná prevádzka a existencia, t.j. celý ich životný cyklus, sú výrazne ovplyvnené interakciou s horninovým (a všeobecne životným) prostredím. Všetky prognózy ich správania sa závisia od vstupných dát do interaktívnych geotechnických výpočtov. Dominantnú úlohu medzi vstupnými dátami majú geotechnické vlastnosti týchto neštandardných geomateriálov.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania popiołów z energetyki i mułów węglowych do produkcji brykietów ze szlamów konwertorowych. Stwierdzono, że do brykietowania nie nadają się spoiwa na bazie popiołów z elektrowni. Muły węglowe mogą być z powodzeniem stosowane, jako dodatek obniżający zużycie paliwa w procesie redukcji i topienia brykietów. Najlepszym spoiwem do brykietowania tego typu materiałów jest spoiwo organiczne. Brykiety należy suszyć w spalinach, a gorący wsad podawać bezpośrednio do procesu metalurgicznego, co winno obniżyć zużycie energii. Przeprowadzona analiza efektywności wykazała, że opłacalne może być stosowanie brykietów wytwarzanych na bazie spoiwa organicznego.
EN
This article presents the possibilities of the use of power plant ashes and coal slurries for production of BOF sludge briquettes. Binders based on power plant ashes were found to be not suitable for briquetting. Coal slurries can be successfully used as an additive to lower fuel consumption in the reduction and melting of briquettes. The best binder for briquetting of this type of materials is organic binder. Briquettes should be dried in waste gas and hot charge is to be applied directly to the steel-making process, which should reduce energy consumption. The effectiveness analysis revealed that the use of briquettes based on organic binder can be profitable.
15
Content available remote Influence of loading on the CBR ratio of fuel ashes from the "Skawina" Power Plant
EN
The aim of this paper was to establish the influence of loading on the values of the CBR ratio of the ash-slag mixture and the fly ash from the "Skawina" Power Plant. The CBR ratio was determined at the loading of 22 and 44 N and without loading, both for the samples directly after compaction and after 4 days of soaking in water. The investigation was conducted to determine the usability of the wastes tested for the road engineering purposes. In terms of geotechnics, the ash-slag mixture was classified as well-graded non-swelling clayey sands, and the fly ash as well-graded swelling silts. An increase in the loading of the samples directly after compaction led an the increase in the CBR ratio of the materials tested. Whereas after 4 days of soaking in water, as a result of an increase in the moisture content, a decrease in the CBR ratio occurred, but with an increase in the loading. It increased from 26 to 35% for the ash-slag mixture and from 1 to 11% for the fly ash. The analysis of the usability of the fuel ashes tested for road engineering purposes makes possible the statement that only the ash-slag mixture meets the requirements of the pertinent standards and can be used for erecting embankments, provided that they are built in dry places or insulated from water.
PL
W publikacji przedstawiono sposób przetwarzania popiołów ze spalania osadów ściekowych w celu uzyskania nietoksycznego produktu przydatnego w budownictwie. Polega on na zmieszaniu popiołów z określonymi składnikami, następnie brykietowaniu tej mieszaniny oraz spiekaniu otrzymanych brykietów. Podczas spiekania następuje zeszkliwienie powierzchni brykietu. Badania laboratoryjne obejmowały głównie określenie właściwości mechanicznych spieków, mrozoodporności oraz nasiąkliwości. Wyniki badań wskazują na możliwość neutralizacji substancji niebezpiecznych zawartych w spiekanych brykietach. Uzyskany produkt okazał się bezpieczny dla środowiska w przypadku jego gospodarczego wykorzystania.
EN
The method of processing ashes from sewage sludge combustion were presented in the paper to obtain a non-toxic product useful in building. It consist in mixing ashes with desired components, then briquetting composition and sintering of received briquettes. While sintering is going a surface vitrification of briquette is following. Laboratory tests involved to determine mechanical properties and cake toughness for unfavourable weather conditions. Research results indicated a possibility of neutralisation a hazardous substances included in sintered briquettes. The product obtained after processing made environmentally safe for economic utilisation.
PL
Popioły lotne ze spalania węgla brunatnego są odpowiednim materiałem do sporządzania zawiesin dla wiązania CO2 na drodze mineralnej karbonatyzacji. Ze względu na ich ograniczone wykorzystanie gospodarcze, mineralna sekwestracja CO2, jako etap technologii CCS dla elektrowni spalających węgiel brunatny, może być dobrym sposobem ich zagospodarowania. Do badań mineralnej sekwestracji CO2 wykorzystano popioły lotne ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów charakteryzujące się wysoką zawartością tlenku wapnia i wolnego CaO. Badania składu fazowego zawiesin potwierdziły zachodzenie procesu karbonatyzacji, któremu uległ cały wodorotlenek wapnia zawarty w 'czystych' zawiesinach popiołowych. Stopień związania CO2 określono na podstawie badań termograwimetrycznych, stwierdzając wzrost zawartości CaCO3 w zawiesinach po wprowadzeniu do nich ditlenku węgla. Konsekwencją karbonatyzacji jest również obniżenie pH zawiesiny. W badanych zawiesinach stwierdzono zmniejszenie wymywalności wszystkich zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki porównano z rezultatami wcześniej przeprowadzonych badań popiołów z tej samej elektrowni, ale różniących się składem chemicznym. Badania potwierdziły, że zawiesiny wodne popiołów ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów, niezależnie od ich składu, charakteryzują się wysokim stopniem karbonatyzacji.
EN
Fly ashes from the combustion of lignite coal are suitable materials for the creation of suspensions in which CO2 is bound by mineral carbonation. Considering their limited economic uses, mineral sequestration, as a stage of the CCS technology in lignite coal power plants, can be a way of recycling them. Mineral sequestration of CO2 was researched using fly ashes from the combustion of lignite coal in the Pątnów power plant, distinguished by a high content of CaO and free CaO. Research into phase composition confirmed the process of carbonation of the whole calcium hydroxide contained in pure suspensions. The degree of CO2 binding was determined on the basis of thermogravimetric analysis. A rise in the content of CaCO3 was found in the suspensions after subjecting them to the effects of carbon dioxide. Following carbonation the pH is lowered. A reduction in the leaching of all pollutants was discovered in the studied ashes. The results obtained were compared to earlier research of ashes from the same power plant but with a different chemical composition. Research confirmed that water suspensions of ashes from the combustion of lignite coal in the Pątnów power plant are distinguished for a high degree of carbonation.
PL
Przedmiotem badań prezentowanym w pracy jest biomasa z rejonu Wejherowa oraz popiół pochodzący z jej spalania. Miejscowości z których pobrano materiał badawczy to: Gościcino, Wejherowo, Kapino i Bolszewo. Oznaczono główne parametry biomasy, w tym wartość opałową, dokonano porównania wartości opałowej biomasy drzew liściastych i iglastych; określono jakość chemiczną popiołów poprzez oznaczenie zawartości metali ciężkich oraz ilość uzyskanych popiołów.
EN
The quality of biomass from Wejherowo district and the ashes from the biomass combustion process were investigated. Biomass was collected from the following areas of the Wejherowo district: Gościcino, Wejherowo city, Kapino and Bolszewo. The calorific value, amounts of ashes after burning process and chemical properties of ashes (heavy metals content) were examined. The comparison of the calorific value of the deciduous and conifers trees biomass were carried out.
EN
This paper deals with the use waste raw materials produced by energy industry. The paper lists and describes types of these waste raw materials produced during coal burning and flue gases desulphurization (FGD) process, and shows ways for their use primarily in the field of alkali-activated fly ash-based materials. It also deals with producing alkali-activated materials from fly ash, and focuses on effects of input quantities on their final properties. It further assesses and describes selected physical properties of fly ash influencing mechanical characteristics of alkali-activated materials produced from fly ash. Moreover, it shows the significant effects of alkalis on the final strength, and summarizes the findings in this field.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz zawartości pierwiastków w surowym węglu brunatnym pochodzącym z kopalni Sieniawa oraz popiołach pozostałych po procesie zgazowania tego węgla, prowadzonego z lekkim niedoborem O2, w temperaturze 1100 °C i ciśnieniu w zakresie 4 - 7 Ba, w modułowym reaktorze w Laboratorium Zgazowania Węgla IGO-Poltegor we Wrocławiu. Zawartość metali (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) oznaczono przy pomocy urządzenia FAAS 3100 firmy Perkin Elmer po wykonaniu dwuetapowej mineralizacji mikrofalowej prób w piecu Speedwave MSW-2, a stężenie Hg spektrometrem absorpcji atomowej AMA 254. Spośród analizowanych pierwiastków w surowym węglu brunatnym najwięcej było żelaza (97340,89 ppm), a najmniej rtęci (0,0569 ppm). Zawartość pozostałych pierwiastków w węglu kształtowała się w zakresie 4,91 ppm (Cr) - 55,87 ppm (Zn). Zawartość metali w popiołach pozostałych po procesie zgazowania węgla była od kilku do kilkunastu razy większa niż w węglu brunatnym. Największą zawartość odnotowano dla żelaza (78705,65 ppm), a najmniejszą dla rtęci (0,00672 ppm). Zawartość pozostałych pierwiastków w popiołach kształtowała się w zakresie 5,50 ppm (Cd) - 716,38 ppm (Mn). Znacznie niższa zawartość rtęci (Hg) w popiele po zgazowaniu węgla, w porównaniu do jej zawartości w surowym węglu brunatnym, świadczy o łatwym przechodzeniu tego pierwiastka z fazy stałej do gazowej.
EN
Content of chemical elements in raw brown coal from Sieniawa Coal Mine and ashes formed during gasification of that coal was analyzed and the results are presented in the paper. Gasification was conducted with a slight depletion of O2 at temperature of 1100 °C and pressure ranging from 4 to 7 Ba in a module reactor in the Coal Gasification Laboratory at Poltegor-Institute, Wroclaw. Metal content (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) was determined with the use of FAAS 3100 equipment by Perkin Elmer after completion of two-stage microwave mineralization of samples in the Speedwave MSW-2 furnace. Atomic absorption spectrometer AMA 254 was used for determination of Hg content. Among analyzed elements in raw brown coal the highest amount was noted for iron (97340,89 ppm), and the lowest for mercury (0,0569 ppm). The content of remaining elements in coal ranged from 4,91 ppm (Cr) to 55,87 ppm (Zn). Metal content in ashes formed in the coal gasification process was from a few to over a dozen times higher than in brown coal. The highest content was noted for iron (78705,65 ppm) and the lowest for mercury (0,00672 ppm). The amount of remaining elements ranged from 5,50 ppm (Cd) to 716,38 ppm (Mn). Significantly lower content of mercury (Hg) in gasification ash, compared to its content in raw brown coal, proves easy transformation of this element from solid to gas.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.